United States

Nyakišišong e nngwe go hweditšwe gore mo e nyakilego go ba teetharong ya basepela-ka-dinao e be e šitišega ge e tshela ditarata tša leemaema—ka ge e be e theeditše mmino, e bolela ka mogalathekeng, le tše dingwe. Tšhitišo e kotsi kudu e be e le go romela melaetša mogalathekeng. Batho bao ba romelago melaetša megalathekeng ba be ba diega ka tekanyo ya nako ya 18 lekgolong ge ba tshela setarata go feta bao ba sa šitišegego, e bile go be go ka direga gore ba tshele molao wa roboto, ba tshele lefelong leo le sa swanelago goba ba tshele ntle le go lebelela ka mahlakoreng a mabedi ka tekanyo ya makga a ka bago a 3,9.

Nigeria

Basadi bao ba tšewago Nigeria ke batho bao ba gwebago ka batho go ba iša Yuropa, ba ba diriša dikeno tša ditirelo tša ka sephiring mafelong a borapedi a boloi. E le gore ba laole basadi bao le go kgonthišetša gore ba a ba theetša bjalo ka makgoba a tša thobalano, bao ba gwebago ka batho ba ba tšhošetša o šoro ka kotlo yeo e tšwago lefaseng la meoya.

Sepania

Batho ba tekanyo ya magareng ga 5 le 10 lekgolong bao e lego kgale ba sa šome ba phumola di-digree tša bona tša yunibesithi le phihlelo ya mošomo wo ba ithutetšego wona go di-CV tša bona ka gobane dilo tše di dira gore batho bao ba nyakago mošomo ba bonagale eka ba na le maitemogelo a magolo kudu.

Lefase

Muši wo o tšwago mollong wa dibešo o tšewa e le sebaki se segolo sa lehu dinageng tšeo di thomago go hlabologa, moo batho ba dimilione tše nne ba bolawago ke malwetši a go hema ao a tswalanago le muši. Banyakišiši ba bolela gore dikhemikhale tšeo di lego kotsi tšeo di tšwago dikgonyeng goba ditofong tša malahla di bolaya go swana le mpholo wo o hwetšwago mušing wa sekerete.