Arctic

Peter Wadhams, e lego moprofesara wa tša thutamahlale ya mawatle kua Yunibesithing ya Cambridge, Brithania, o re: “Bogolo bja lehlwa nakong ya selemo e fo ba kotara ge bo bapetšwa le bja nywageng e 30 e fetilego. Ka 2012, dikepe tše e ka bago tše 50 di dirišitše Tsela ya Lewatleng ya ka Leboa yeo e bakilwego ke go oketšega ga phišo ya lefase.

Lefase

Go hweditšwe gore matšatši ka morago ga gore bomma ba belege, ba ntšha matutu ao a nago le dipaketheria tše di fapafapanego tše ka godimo ga tše 700, e lego palo e phagamego yeo ditsebi di bego di sa e letela. Banyakišiši ba sa dutše ba nyakišiša mohola woo dipaketheria tše di nago le wona tshepedišong ya lesea ya go šilega ga dijo le ya go lwantšha malwetši.

Brithania

Nyakišišong yeo e dirilwego ke borathutamahlale ba Brithania yeo go yona go bego go ekišetšwa baotledi bao ba swerwego ke mpshikela le bao ba otlelago ba nwele, go utolotšwe gore baotledi bao ba swerwego ke mpshikela be ba diega go arabela go feta baotledi bao ba nwelego.

Democratic Republic of Congo

Ngwaga le ngwaga Afrika e lebeletšana le go bolawa mo go thwego ga se gwa ka gwa ba gona peleng ga ditlou tše diketekete, tšeo di bolaelwago manaka a tšona. Tiragalong e nngwe ditlou tše mmalwa di ile tša thunywa dihlogong, mohlomongwe go dirišwa helikoptara.

Australia

Nywageng e ka godimo ga e 27 e fetilego, Great Barrier Reef e lahlegetšwe ke seripa sa diphedi tša yona. Borathutamahlale ba re tshenyo e kgolo e bakilwe ke madimo, go ata ga dihlapi tšeo di bitšwago crown-of-thorns starfish le go šweufala ga diphedi moo go bakwago ke go ruthela kudu ga mawatle.