United States

Letšatši le letšatši, ditho tše fetago 20 tšeo di kilego tša šoma go tša bohlabani kua United States di a ipolaya. Kgwedi le kgwedi, ba e ka bago ba 950 bao e bego e le mašole bao ba hlokomelwago ke Lefapha la Ditaba tša Bao e Bego e le Mašole la United States ba leka go ipolaya.

China

Kuranta ya China Daily e bega gore: “Mo e ka bago kotara ya bašomi ba bafaladi ba basadi ba nywaga ya ka tlase ga e 30 ba imile pele ba ka nyalwa, e lego koketšego e makatšago ya bomma [ba Machina] bao ba sa nyalwago ge e bapetšwa le ba moloko o fetilego.” Gape go thwe setšhaba sa Machina se “dumelelana kudu . . . le taba ya baratani bao ba dulago mmogo ba sa nyalana.”

Gerika

Bolwetši bja malaria bo boile gape kua Gerika, e lego bolwetši bjoo bo bego bo tumotšwe ka medu nageng ye ka 1974. Go solwa gore mathata a tša boiphedišo gotee le go fokotšwa ga tšhelete yeo e dirišwago go tša maphelo ke tšona di bakilego gore bo boe.

India

Nyakišišo e bontšhitše gore go sa šetšwe diphetogo tšeo di diregago ka lebelo go tša leago, 74 lekgolong ya bao go ilego gwa boledišanwa le bona ba sa dutše ba kgahlwa ke manyalo a go kgethelwa balekane go e na le “go ratana ka gore mang o swanelana le mang.” Tekanyo e tšhošago ya 89 lekgolong le yona e rata go dula le ba leloko go e na le go dula feela le “lapa,” leo le bopšago ke batswadi le bana.

Italy

“Kereke [ya Katholika] ga e sa na matla kua Yuropa gotee le Amerika tšeo di humilego. Setšo sa rena ke sa kgale, dikereke tša rena ke tše dikgolo, mafelo a baitlami ga a sa na batho gomme Kereke ga e sa na molao, ditirelo tša rena le diaparo tša rena ke tša boikgantšho. . . . Kereke e fetilwe ke mabaka ka nywaga e 200.”—Poledišano le mokadinale wa kereke ya Katholika Carlo Maria Martini, yeo e gatišitšwego ka morago ga lehu la gagwe kuranteng ya Corriere della Sera.