HLAPI e kgolo ya humpback whale e feta pese ka bogolo le boima. Lega go le bjalo, seamuši se se segolo se na le lebelo leo le makatšago ge se phonkgela ka lewatleng le ge se retologa. Hlapi ya humpback whale e tšea kae lebelo le lekaaka? Sephiri se letše makukunong ao a lego maphegong a yona.

Ela hloko: Di-whale tše dintši le diamuši tše dingwe tše dikgolo tša ka lewatleng di na le maphego ao a lego boreledi merumong ya ona ya ka pele. Lega gole bjalo, hlapi ya humpback whale ke e fapanego. E na le makukuno a magolo a moswananoši (ao a bitšwago di-tubercle) merumong ya maphego a yona a ka pele. Ge hlapi ya humpback e thala, meetse a feta ka godimo ga makukuno ao gomme a dira mekero e mentši kudu. Makukuno ao a iša meetse felo gotee ke moka a a duba. Go ka thwe go dubega moo ga meetse go kukela hlapi yeo ya whale godimo, gwa e dira gore e kgone go kobela maphego a yona godimo e sa eme. Ge maphego ao a emeletše, makukuno ao a fokotša matla a meetse—e lego selo seo se holago maphego a matelele a hlapi ya humpback ka tsela e bohlokwa, leo le lengwe le lengwe e lego la botelele bja tekanyo ya tee tharong ya botelele bja mmele wa hlapi yeo.

Banyakišiši ba diriša kgopolo yeo go dira mahuduo a go laola dikepe a kaone, metšhene yeo e fehlwago ka meetse, diphaphapha gotee le ditšhipi tšeo di dikologago tša helikoptere.

O nagana eng? Na lephego la hlapi ya humpback whale le bile gona ka tlhagelelo? Goba na le hlamilwe?