Dihlatse tša Jehofa di thuša badumedigotee le tšona le batho ba bangwe ge ba nyaka thušo. Di dira seo e le go bontšha lerato, lona leswao la Bakriste ba therešo.—Johane 13:35.

Ka mo tlase go lokeleditšwe ka boripana ditsela tšeo re ilego ra thuša ka tšona ka dikgwedi tše 12 tšeo di feleletšego magareng ga ngwaga wa 2012. Lelokelelo le ga le akaretše thušo ya moya le ya maikwelo yeo ka mehla re e neago. Dikomiti tša Tlhakodišo tšeo di kgethilwego ke diofisi tša rena tša makala ke tšona di ilego tša rulaganya thušo. Go oketša moo, diphuthego tša mafelong ao go hlagilego kotsi di ile tša thuša.

Japan

Japane: Ka March 11, 2011, tšhišinyego ya lefase le tsunami tšeo di ilego tša hlasela ka leboa la Japane di ile tša kgoma batho ba bantši. Dihlatse tša Jehofa lefaseng ka bophara di ile tša diriša ditšhelete, bokgoni le ditlabakelo tša tšona e le go thuša go tsošološa naga. Bogela bidio ya rena ya mabapi le thušo yeo e ilego ya newa nakong ya tšhišinyego ya lefase kua Japane.

Brazil: Mafula, go kgerega ga mobu le maswika gotee le go elela ga maraga di ile tša bolaya batho ba makgolo. Dihlatse tša Jehofa di ile tša thuša ka go romela ditone tše 42 tša dijo tšeo di sa senyegego ka pela, mapotlelo a 20 000 a meetse, ditone tše 10 tša diaparo le ditone tše hlano tša dilo tša go hlwekiša gotee le dihlare le dilo tše dingwe.

Congo (Brazzaville): Ge lefelo leo go lahlelwago dibetša go lona le be le thuthupa, dintlo tše nne tša Dihlatse tša Jehofa di ile tša swa lorelore gomme tše dingwe tše 28 tša Dihlatse tša senyega. Bao ba wetšwego ke kotsi ba ile ba newa dijo le diaparo gomme Dihlatse tša lefelong leo tša dula le bona.

Congo (Kinshasa): Bao ba swerwego ke kholera ba ile ba newa dihlare. Bao ba bego ba senyeditšwe ke mafula ao a bego a bakilwe ke dipula tša matlorotloro ba ile ba newa diaparo. Bao ba bego ba le dikampeng tša bafaladi ba ile ba newa dihlare, dipeu le diaparo tše dintši.

Venezuela: Dipula tše matla di ile tša baka mafula le go elela ga maraga. Dikomiti tša tlhakodišo di ile tša thuša Dihlatse tše 288 tšeo di bego di kgomilwe ke se. Go ile gwa agwa dintlo tše difsa tša ka godimo ga tše 50. Go oketša moo, dikomiti tša tlhakodišo di thuša bao dintlo tša bona di ka senywago ke meetse ao a tlalago a Letsha la Valencia.

Philippines

Philippines: Diphefo tše matla di tlišitše mafula karolong e itšego ya naga ye. Lekala le ile la romela batho ba moo dijo le diaparo gomme Dihlatse tša lefelong leo tša thuša ka modiro wa go hlwekiša ka morago ga ge meetse a gopile.

Canada: Ka morago ga mollo o mogolo wo o fišitšego dithokgwa kua Alberta, Phuthego ya Slave Lake e ile ya hwetša moneelo o mogolo go tšwa go Dihlatse tša tikologong yeo go di thuša go hlwekiša. Ka ge phuthego yeo e sa ka ya diriša tšhelete yeo ka moka, e ile ya neela ya ka godimo ga seripa go thuša batho ba bangwe bao ba wetšwego ke dikotsi dikarolong tše dingwe tša lefase.

Côte d’Ivoire: Pele ga ntwa, le nakong ya yona gotee le ka morago, bao ba bego ba hloka thušo nageng yeo ba ile ba newa dithoto, madulo le dihlare.

Fiji: Ka baka la mafula ao a bego a bakilwe ke dipula tša matlorotloro, a mantši a malapa a 192 a Dihlatse ao a ilego a kgomega a ile a loba dipolasa, e lego moo a bego a hwetša dijo le tšhelete. A ile a thušwa ka dijo.

Ghana: Bao ba ilego ba kgongwa ke mafula tikologong ya ka bohlabela ya naga yeo ba ile ba newa dijo, dipeu le dintlo tše dingwe.

United States: Diphefo tše matla kudu di ile tša senya dintlo tše 66 tša Dihlatse dikarolong tše tharo tša naga gomme tša pšhatlaganya dintlo tše 12 tša Dihlatse. Gaešita le ge beng ba dintlo tšeo ba bantši ba be ba na le inšorense, go ile gwa ntšhiwa ditšhelete go thuša go aga dintlo tšeo lefsa.

Argentina: Diphuthego tša Dihlatse tša Jehofa di ile tša thuša batho ba ka leboa la naga yeo bao dintlo tša bona di bego di sentšwe ke melora ya volcano.

Mozambique: Batho ba ka godimo ga ba 1 000 bao ba bego ba hlasetšwe ke komelelo ba ile ba newa dijo.

Nigeria: Dihlatse tše 24 tšeo di ilego tša gobala kotsing e šoro ya pese di ile tša newa thušo ya ditšhelete. Batho ba bantši ba ka leboa nageng yeo le bona ba ile ba thušwa ka ge ba be ba se na magae ka baka la dintwa tša semorafo tša bodumedi.

Benin: Batho bao ba bego ba senyeditšwe ke mafula a šoro ba ile ba newa dihlare, diaparo, dinete tša menang, meetse a hlwekilego le madulo.

Dominican Republic

Dominican Republic: Ka morago ga Ledimo la Irene, diphuthego tša lefelong leo di ile tša thuša ka go lokiša dintlo le ka ditlabakelo tša go aga.

Ethiopia: Go ile gwa romelwa ditšhelete tša go thuša ditikologong tše pedi tšeo di bego di wetšwe ke komelelo le tikologong e tee yeo e bego e sentšwe ke mafula.

Kenya: Go ile gwa romelwa ditšhelete tša go thuša bao ba bego ba hlasetšwe ke komelelo.

Malawi: Bao ba dulago kampeng ya bafaladi ya Dzaleka ba ile ba newa thušo.

Nepal: Go kgerega ga mobu le maswika go ile gwa senya o šoro legae la Hlatse e nngwe. E ile ya newa legae la motšwa-o-swere gomme phuthego ya lefelong leo ya thuša.

Papua New Guinea: Batho bao ba nago le swele ba ile ba fiša dintlo tše seswai tša Dihlatse. Go ile gwa dirwa dithulaganyo tša go di aga lefsa.

Romania: Dihlatse tše dingwe di ile tša senyegelwa ke dintlo tša tšona ka baka la mafula. Go ile gwa newa thušo ya gore di agwe lefsa.

Mali: Nageng ya kgauswi le Mali ya Senegal, batho ba bangwe bao ba bego ba se na dijo ka baka la komelelo ba ile ba romelwa ditšhelete.

Sierra Leone: Dingaka tša Dihlatse tšeo di tšwago Fora di ile tša nea thušo ya tša kalafo go Dihlatse tša Jehofa tšeo di bego di dula ditikologong tšeo di sentšwego ke dintwa.

Thailand: Mafula a šoro a ile a senya diprofense tše mmalwa tša moo. Dihlopha tša tlhakodišo di ile tša lokiša le go hlwekiša dintlo tše 100 le Diholo tša Mmušo tše 6.

Repabliki ya Czech: Ka morago ga ge mafula a sentše dintlo tše mmalwa Repabliking ya Czech, Dihlatse tša kgauswi le moo tša Slovakia di ile tša thuša.

Sri Lanka: Modiro o mogolo wa tlhakodišo wa ka morago ga tsunami o phethilwe.

Sudan: Dihlatse tša Jehofa tšeo di ilego tša gapeletšega go huduga ka baka la dintwa tša nageng yeo di rometšwe dijo, diaparo, dieta le ditente.

Tanzania: Malapa a 14 a ile a lahlegelwa ke dithoto nakong ya mafula a matla. Diphuthego tša tikologong yeo di ile tša neela ka diaparo le dilo tša ka ntlong. Ntlo e tee e ile ya agwa lefsa.

Zimbabwe: Komelelo e bakile tlala go e nngwe ya ditikologo tša nageng yeo. Bao ba kgomegilego ba neilwe dijo le tšhelete.

Burundi: Bafaladi ba newa thušo yeo e akaretšago tša kalafo.