Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Pontšho ya Pele ya Diswantšho tša Meago ya Warwick ye e Thomilego ka (May go Fihla ka August 2014)

Pontšho ya Pele ya Diswantšho tša Meago ya Warwick ye e Thomilego ka (May go Fihla ka August 2014)

Dihlatse tša Jehofa di aga ntlokgolo ya tšona ya lefase ka bophara Warwick, New York. Go tloga ka May go fihla ka August 2014, modiro wo o tšwetše pele ka lebelo le legolo ka ge go šetše go agilwe Moago wa go Lokišetša Dikoloi, Diofisi le Meago ya Bodulo ya C le D. Pontšho ye e bontšha mešomo e mengwe ye e šetšego e dirilwe dikgweding tše.

Seswantšho sa meago yeo e šetšego e fedile. Go tloga ka go le letshadi go ya ka go le letona:

  1. Moago wa go Lokišetša Dikoloi

  2. Moago wa go Phaka Dikoloi tša Baeng

  3. Diofisi tša go Hlokomelwa le go Lokišwa ga Meago/Lefelo la go Phaka Dikoloi la Badudi

  4. Moago wa Bodulo wa B

  5. Moago wa Bodulo wa D

  6. Moago wa Bodulo wa C

  7. Moago wa Bodulo wa A

  8. Diofisi

May 1, 2014—Warwick

Kamoo lefelo le le bogegago ka gona ge o le lebelela o le ka lehlakoreng la ka borwabodikela, leo le lego ka leboa la Letsha la Sterling Forest (Blue Lake). Seswantšho se bontšha gape ge go be go thongwa go aga moago wa bodulo wa D. Kgauswi le letsha ke lebato leo go tlo agwago moago wa bodulo wa C.

May 14, 2014—Lefelo la ka ntle ga Warwick leo go dirwago dilo tšeo di tlago go dirišwa moagong

Bašomi ba dira phapoši ya go hlapela ka diforeime. Foreime ye e tsenywa mapolanka, diphaephe tša go sepediša meetse, mohlagase, mafasetere le pafo ya go hlapela ke moka foreime ye ya rwalwa ya yo tsenywa moagong.

May 22, 2014—Moago wa go Lokišetša Dikoloi

Bašomi ba dira diphaephe tša go sepediša meetse. Bašomi ba 500 ba tla jela lefelong le le lego mo seswantšhong nakong ka moka ya ge go agwa gomme mafelong a mangwe go tla jela ba 300. Ge Modiro wa go aga o fela, mafelo a a tla dirišwa e le moago wa go lokišetša dikoloi.

June 2, 2014—Marulelong a Moago wa go Lokišetša Dikoloi

Bašomi ba tšhela mmu o nago le manyora bakeng sa go bjala. Mokgwa wo wa go bjala dimela marulelong o thuša go fokotša go dirišwa kudu ga mohlagase, go elela ga meetse a pula le go tologa ga lehlwa gotee le go fokotša ditšhila tšeo di lego meetseng a pula.

June 5, 2014—Diofisi

Moago wo o dirwa ke meago e meraro yeo ka moka e lego bogolo bja 42 000 square meters. Bašomi bao e sego Dihlatse ba dira ditšhipi tšeo di tlago go thekga dipilara.

June 18, 2014—Moago wa go Lokišetša Dikoloi

Bašomi ba diriša motšhene wa go fišeletša wa kgase go tsenya marulelo. Dithapo tšeo ba itlemago ka tšona di ba thuša gore ba se ke ba wa.

June 24, 2014—Moago wa Bodulo wa C

Go tsenywa diphaephe le metšhene ya go fehla moya. Diperesente tše 35 tša batho ba šomago mo ke basadi.

July 11, 2014—Motse wa Montgomery, New York

Lefelo le la Montgomery le hweditšwe ka February 2014, bakeng sa go bea dithoto le go dira dilo tše dingwe tšeo di tlago go dirišwa moagong. Lefelo le ke la bogolo bja 20 000 square meters. Dilo tše ditšhweu tšeo di lego seswantšhong godimo ka letsogong le letona ke diforeime tša phapoši ya go hlapela tšeo di loketšego go išwa Warwick.

July 24, 2014—Moago wa Bodulo wa C

Seswantšho se se bontšha meago ya bodulo ya C. Meagong ye go tla dula batho ba 200 bao ba tlago go šoma ntlongkgolo. Bogolo bja meago ye bo magareng ga 30 le 55 square meters, phapoši e nngwe le e nngwe ya bodulo e na le khitšhi, phapoši ya go hlapela le mathudi.

July 25, 2014—Diofisi tša go Hlokomelwa le go Lokišwa ga Meago/Lefelo la go Phaka Dikoloi la Badudi

Lebala le lokišeletšwa go tlo aga. Seswantšhong godimo ka go le letona, motšhene wa go thuba maswika o ntšha mmu woo o tlogo go dirišwa nakong ya go aga. Ge modiro wo o fela go tla ba go šetše go epilwe mmu o montši kudu lefelong le la go aga la Warwick. Ka letšatši go dirišwa dilori tša go rwala ditlakala tše 23.

July 30, 2014—Moago wa go Lokišetša Dikoloi

Go bjalwa dimela marulelong.

August 8, 2014—Warwick

Kamoo lefelo la moago le bogegago ka gona ge o le lebelela o le ka godimo ga moago wa diofisi. Ka go le letshadi godimo seswantšhong ke moago wo o šetšego o fedile moo baeng ba tlago go phaka dikoloi, leo ga bjale le dulago le tletše dikoloi tša batho bao ba šomago moagong. Dihlatse tše dingwe di sepela di iri tše 12 go tlo ithaopela go šoma modirong wo matšatši a mararo go ya go a mane.

August 13, 2014—Moago wa go Lokišetša Dikoloi

Seswantšho se se bontšha phapoši ya go jela yeo e lego kgauswi le go fela. Disekirini (tšeo di sa hlwago di tsenywa) le digodiša medumo tšeo di hlomilwego godimo ga siling di tla dira gore batho bao ba šomago mo ba kgone go kgokagana le ofisi ya lekala la United States bakeng sa go swara temana ya letšatši le mananeo a mangwe a Beibele.

August 14, 2014—Diofisi

Go tšhelwa konkoriti. Ka letsogong le letona, mošomi o diriša motšhene wa go ala konkoriti gabotse.

August 14, 2014—Diofisi

Go tsenywa diphaephe tša go sepediša mohlagase, tšeo di tlago go tswalelwa ke konkoriti yeo e sa tlogo tšhelwa lebatong la ka tlase.

August 14, 2014—Diofisi

Go tšhela konkoriti lebatong la pele la moago wa diofisi go šetše go le kgauswi le go fela. Go ile gwa tšhelwa konkoriti e ntši moagong wo wa diofisi go feta meagong e mengwe ka moka. Konkoriti ye e dubilwe lefelong le lengwe gona mo Warwick, ya rwalwa ka dilori tše seswai tša go duba konkoriti le metšhene e mebedi ya go duba konkoriti ya tlišwa diofising, ke moka go e tšhela lebatong go tšere diiri tše hlano le seripa. Selo se se lego bogareng bja seswantšho ke ditepisi.

August 14, 2014—Moago wa Bodulo wa C

Go agwa lebotana marulelong. Kua thokwana, modiro wa go aga lebato la pele la moago wa bodulo wa A o tšwela pele.

August 15, 2014—Moago wa Bodulo wa C

Foreime ya phapoši ya go hlapela e rwelwe ka motšhene go tlišwa lebatong la boraro. Go dirišwa dilo tše dintši tšeo di diretšwego ruri modirong wo wa go aga wa Warwick go fokotša go pitlagana le gore modiro o tšwele pele ka lebelo.

August 20, 2014—Moago wa Bodulo wa C

Baagi ba tsenya maboto a konkoriti ao a kgonago go fokotša go dirišwa ga mohlagase. Konkoriti ye e tla e pentilwe, ka gona ga go sa hlokega gore e pentwe e bile ga e nyake mošomo o montši. Maboto a ga a tšee nako e telele go tsenywa, se se thuša gore modiro o tle o fele ka nako.

August 31, 2014—Warwick

Ge o lebelela lefelo le o le ka borwabodikela, o kgona go bona lebato la bone la moago wa bodulo wa D; ka morago ga moago wo, ke moago wa bodulo wa C wo o lego kgauswi le go fela.