Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Karolo ya Botshelela ya Diswantšho tša Warwick (go Tloga ka March go Fihla ka August 2016)

Karolo ya Botshelela ya Diswantšho tša Warwick (go Tloga ka March go Fihla ka August 2016)

Karolong ye ya diswantšho re tlo bona kamoo mošomo o tšwetšego pele ka gona le kamoo baithaopi ba ilego ba thuša go aga ntlokgolo e mpsha ya Dihlatse tša Jehofa go tloga ka March go fihla ka August 2016.

Go tloga ka go le letshadi go ya ka go le letona:

  1. Moago wa go Lokišetša Dikoloi

  2. Lefelo la go Phaka Dikoloi tša Baeng

  3. Moago wa go Lokišetša Ditlabakelo le Lefelo la go Phaka Dikoloi tša Badudi

  4. Moago wa Bodulo wa B

  5. Moago wa Bodulo wa D

  6. Moago wa Bodulo wa C

  7. Moago wa Bodulo wa A

  8. Meago e Mengwe le Diofisi

Warwick ka di-16 tša March , 2016

Batho ba go bjala dihlare le matšoba ba fološa dihlare tša mo-oak le tša mo-maple moo di tlago go bjalwa gona. Kua Warwick go šetše go bjetšwe dihlare tšeo di fetago tše 1 400.

Moago wa go Lokišetša Dikoloi ka di-23 tša March , 2016

Bašomi ba Warwick ba Selalelong sa Morena. Go bile le batho ba 384 tiragalong ye yeo Dihlatse tša Jehofa lefaseng ka moka di e swarago ngwaga le ngwaga.

Warwick ka di-15 tša April , 2016

Batho bao ba šomago ka mapolanka ba tsenya mafasetere moagong woo o lego keiting. Batho bao ba tlago go šoma keiting yeo ba tla amogela baeng, ba kgonthišetša gore meago e šireletšegile gaešita le go thuša go laola dikoloi tšeo di tsenago le go tšwa ka jarateng.

Meago e Mengwe le Diofisi ka di-19 tša April , 2016

Tate le morwa ba ala mmete lebatong la bobedi. Mafelong a mantši a batho bohle go adilwe mebete ye e menyenyane, ka ge go le bonolo go e lokiša go feta e megolo.

Meago e Mengwe le Diofisi ka di-27 tša April , 2016

Batho bao ba šomago ka mapolanka ba tsenya dilo tša go aroganya diofisi. Ge diofisi di arogantšwe ka tsela ye go ba bonolo gore mafapha a di diriše kamoo a nyakago ka gona.

Meago e Mengwe le Diofisi ka di-10 tša May, 2016

Monna o lokišetša dintlwana tša baeng gore di tlo aroganywa le go tsenywa ditlabakelo tša ka gare.

Warwick ka di-26 tša May, 2016

Sehlopha sa go thuša nakong ya tšhoganetšo se itlwaetša go tima mollo. Ka go itokišeletša go thuša ka pejana dikotsing tšeo di sa letelwago, boraditimamollo ba ba tla kgona go šireletša batho le meago ya Warwick nakong ya kotsi e bile ba tla fokoletša boraditimamollo ba toropong yeo mošomo.

Meago e Mengwe le Diofisi ka di-30 tša May, 2016

Motho wa go tliša dijo o bontšha bašomi ba Warwick mo ba ka dulago gona ka phaphošing ya go jela pele ga ge lenaneo la temana ya letšatši le ka thoma.

Moago wa go Lokiša Ditlabakelo/Lefelo la go Phaka Dikoloi tša Badudi ka di-31 tša May, 2016

Mosadi yo a šomago ka mapolanka o diriša motšhene o itšego wa go thuša go bea maswao gabotse, gomme mo seswantšhong se o bea le lengwe la maswao a fetago a 2 500. Maswao ao a tlo hlahla badudi ba moo le baeng.

Meago e Mengwe le Diofisi ka di-1 tša June, 2016

Mosadi o tšhumelela ditšhipi tša go itshwarelela manamelong ao a tšwago bogorogelong bja baeng a e ya ka holong. Lepai le le tšwelelago mo tlase ga seswantšho ke la go thibela mollo gore o se senye lefelo leo go tšhumelelwago go lona.

Meago e Mengwe le Diofisi ka di-9 tša June, 2016

Motho yo a šomago lefapheng la maboto, o feleletša leboto leo le yago karolong ya “Tumelo ka Mediro,” e lego e nngwe ya dikarolo tše tharo tšeo baeng ba sa hlokego mohlahli go di bona. Maboto a gona a dirilwe ka tsela e fapanego go go thuša go bona gore o tlo ya karolong efe.

Moago wa go Lokišetša Dikoloi ka di-16 tša June, 2016

Bašomi ba lokiša lebato leo le dirilwego ka khonkhoriti gore le tie. Mokgwa wo ba o dirišago o dira gore khonkhoriti e tie kudu, e swarelele, e se ke ya senywa ke lerole le maotwana a dikoloi e bile go bonolo go le lokiša.

Meago e Mengwe le Diofisi ka di-29 tša June, 2016

Sehlopha sa batho ba go šoma ka mapolanka se tsenya digalase tšeo di nago le polasitiki ka godimo ga lefelo la bogorogelo. Digalase tšeo di dira gore ka lefelong la bogorogelo go tsene seetšanyana.

Meago e Mengwe le Diofisi ka di-29 tša June, 2016

Banyalani ba tsenya dithaele tšeo di dirilwego ka leswika kgauswi le mojako wa karolo yeo baeng ba tsenago ntle le mohlahli, yeo e bitšwago “Beibele le Leina la Modimo.”

Meago e Mengwe le Diofifsi ka di-6 tša July, 2016

Mosadi o tsenya se sengwe sa ditulo tše 1 018 ka holong e kgolo. Ditho tša Bethele di tla diriša holo yeo go swara Thuto ya Morokami le mananeo a mangwe ao a theilwego Beibeleng.

Meago e Mengwe le Diofisi ka di-9 tša July, 2016

Batho bao ba šomago ka mapolanka, bao ba šomago ka mohlagase le bašomi ba bangwe ba tsenya leswao la mantšu ao a tukago lefelong la go amogela baeng.

Meago e Mengwe le Diofisi ka di-13 tša July, 2016

Basadi ba babedi bao ba thušago baagi ba išetša bašomi meetse lefelong la bogorogelo bja baeng. Batho bao ba dirago modiro wa go aga ba be ba fela ba gopotšwa gore ba nwe meetse, kudukudu ge go be go fiša.

Meago e Mengwe le Diofisi ka di-19 tša July , 2016

Motho yo a šomago ka mapolanka o dira mafelo a go tlo tsenya Dibeibele tšeo di sa hwetšagalego gabonolo, karolong yeo e rego “Beibele le Leina la Modimo.” Karolong yeo go tlo ba le diswantšho tšeo di felago di fetoga tša Dibeibele tše dingwe le diswantšho tše dingwe tša mabapi le Beibele.

Meago e Mengwe le Diofisi ka di-22 tša July, 2016

Mmapa wo o bontšhitšwego lebotong o thuša monna yo gore a kgone go kgomaretša selo seo se dirago gore Australia le dihlakahlaka tša Borwa bohlabela bja Asia di bonagale mmapeng wo o lego bogorogelong bja baeng. Leina la Dihlatse tša Jehofa le tšwelela ka maleme a e ka bago a 700 lebotong le.

Meago e Mengwe le Diofisi ka di-23 tša July, 2016

Ditho tša lapa la Bethele di sebokeng sa go rutwa ka maswao a polokego. Diboka tšeo di be di diretšwe go amogela le go thuša bao ba tlago go šoma Bethele ya Warwick gore ba tsebe ka dikotsi tšeo di sa lego gona moo.

Setudio sa Kgašo ya JW ka di-17 tša August, 2016

Bašomi ba tsenya lebone le dilo tša go le thekga ka godimo ga tafola ya Kgašo ya JW. Dilo tše dintši tšeo di bego di dirišwa ka setudio sa Brooklyn di ile tša tlošwa gomme tša tlišwa mo.

Warwick ka di-24 tša August, 2016

Motho yo a šomago ka mohlagase o tsenya leswao le leswa leo le nago le seetša seo se bonegago gabotse keiting e kgolo. Go tloga ka di-1 tša September, mafapha a go fapafapana go tšwa ntlongkgolo ya lefase a ile a thoma go šomela Warwick.