Mo phutego ya Roma yi di kwelela tsa gore Pawulo wa tla, magageru ya go tlalanyana ma yye ma sepela gana hala ga 64 ya dikhilomitha ma mo gahlanetsa. Magageru yawa ma tikonne tsa go tlala go šupetsa gore ma mo nyaka ka matla, byalo tsotsone di mo tshwere byang ga Pawulo? “Mo a ba bona, Pawulo a leboga Modimo ke mokane a šišimala.” (Meb 28:15) Ga go tlala ke mo go tšibega gore Pawulo ke yene wa gore mo a segela mo diphutegong wa ba tiyisa, byalo gana byalo ke mo go le lebhantiti, le yene ke mo a di nyaka go tiyisiwa.—2Ko 13:10.

Le lekgono, bapotulugi ba vakašela diphutego gore ba ye tiyisa magageru. Le bona ke batho ba Modimo, baa tinwa ka dinako tse dingwana, ba natso tso di ba šekedisang le tsa gore di ya ba lelemetsa. Mo mopotulugi le mosadi wage ba segela ga phutego ya lune go se botala, wene o nyaka go maka ying gore o ba gelepe ba thogo šišimala, gore le “neyane tsa go tiyisana”?—Rom 1:11, 12.

  • Ariye megahlanong le tšhomong. Mopotulugi o kwa a tiyelela ka matla mo a bona batšhomayedi ba karakara gore ba tle ba kraye tsa go tlala ga beke ya go hlawolega. (1Th 1:2, 3; 2:20) O ka fo ba mošupatsela wa go gelepa ho mopotulugi a vakašiye ga phutego ya lune. O ka fo ngwadisa go bereka naye le mosadi wage tšhomong kela wa ya nabo ga bo o balang Baebele nabo. Ba kwana natso ka matla tsa go bereka le batšhomayedi ba mehlobohlobo le ba gore a yi botala go le batšhomayedi kela ba tikwa nkare tsa go tšhomayela a yi layini ya bona.

  • Ba yamogele hala mutšing wago. Ke ntaba o sa ba lukiselele ga go yetsela kela o ba bitse gore ba tle ba je le lune? Mo o maka tsostsone, mopotulugi le mosadi wage ba nyoko di bona gore o ba nyaka ka matla. A baa yemela gore o nape o ro hlaba kgomo.—Lu 10:38-42.

  • Theetsela o boye o berekise tso ba go kgalang ga tsona le go go wolola. Moputulugi o re gelepa gore re thogo bona gore re ka lokotša byang mo re kene re berekela Jehova. Go gongwana a ka fo re wolola go gongwana wa kraya re kwa di re hlaba. (1Ko 5:1-5) Wa jabola mo re theetsela le go maka se sengwana le se sengwana so a re botsang sona.—Heb 13:17.

  • Bolabola gore wa leboga. Botsa mopotulugi le mosadi wage gore tso ba garagarang ba kene ba di maka di go gelepa ka ying. O ka ba botsa ka molomo kela wa ba ngwalela sephephane kela sekhatane.—Kol 3:15.