Go na le Modimo ka wweši wa mannete, lebitso lage ke Jehofa. (Dipisalema 83:18) Modimo ke Moya; re ka sa kgone go mmona. Wa re rata kela go re nyaka fote o nyaka gore le rune re mo rate. O nyaka le gore re rate batho ba bangwana. (Matewu 22:35-40) Ke yene wa Gedimodimo ga dilo ka moka, O makiye dilo ka moka.

Motho wa mathomothomo ye Modimo a mo makiyeng ka boyenemong ke wa moya fote o na le matšhika. Lebitso lage ke Jeso Kreste. Jehofa fote o makiye le barongwa.

Jehofa o makiye dilo ka moka tso di leng legedimong . . . le tso di leng mo lefaseng. Kutullo 4:11

 Jehofa Modimo o makiye dinanedi, a maka le lefase le dilo ka moka gedimo ga lona.—Genesi 1:1.

O berekisiye lerole la mobu go maka monna wa mathomo, Adama.—Genesi 2:7.