NNETE ya ying? Ya tse dingwana tsa diputsiso tsa bohlokwa tso batho ba tiputsisang tsona. Kela le wene o yye wa tiputsisa diputsiso tsa go tshwana le tso:

  • Nje Modimo wa tihlopa ka rune?

  • Nje dintwa le go hlopega di nyoko fela?

  • Mo re kgwa go makega ying ka rune?

  • Nje bakgu ba ka tsoga ba phela le rune fote?

  • Nka rapela byang gore Modimo a ntheetsele?

  • Ke ying so se ka makang gore ke jabole bophelong?

O ka di nyaka kae dikarabo tsa diputsiso tso? Mo o ka butsisa batho ba go butšwa mabyokong le ba go hlompega, o nyoko keraya dikarabo tsa mohlobohlobo. Mara ga go tlala dikarabo tsa bona di a tšhaisana. Tse dingwana di ka tišupetsa di kwagala gana byalo, mara ka moragonyana e ba tsa botala le go thibiwa ke tse dingwana.

Mara go na le puku ka yyoši ya go ba le dikarabo tsa go tshepega. Ke puku ya nnete. Mo Jeso Kreste a rapela Modimo, o itseri: “Lentsu lago ke nnete.” (Johane 17:17) Lentsu lone lekgono re re ke Baebele ye Kgethwa. Maphepheng ya ma latelang, o nyoko lêka ka gonyana dikarabo tsa diputsiso tse di leng ka mo gedimo.

 Nje Modimo wa Tihlopa ka Rune?

KE NTABA PUTSISO YO E BUTSISIWA? Lefase lo re phelang ga lona le tlele ka batho ba go maka tsa go befa le ba go sa tshwarane gabutši. Dikereke tsa go tlala di tšhutisa gore ke Modimo ye a makang gore re hlopege.

BAEBELE YONA E TŠHUTISA YING? Modimo a a make dilo tsa go befa. Jobo 34:10 ye re: “Modimo wa nnete o kgole le dilo tsa go befa, wa matla ka moka o kgole le go sinya!” Modimo o a re rata fote o nyaka gore dilo di re sepelele gabutši. Taba yone e makiye gore Jeso a re tšhutise go rapela re re: “Papa wa rune wa kua magedimong, . . . Mmušo wago o segele. So o se nyakang se makege mo lefaseng go tshwana le mo se makega legedimong.” (Matewu 6:9, 10) Modimo o tihlopa ka matla ka rune ka gore o makiye selo se segolo gore so a se tshepisiyeng se makege ka mokg’o a bolabodiyeng ka gona. —Johane 3:16.

Lebelela le Genesi 1:26-28; Jakobo 1:13; le 1 Petro 5:6, 7.

Nje Dintwa le go Hlopega di Nyoko Fela?

KE NTABA PUTSISO YO E BUTSISIWA? Dintwa di fetsa batho ba go tlala ka matla. Ka moka ga rune re kwa go baba mo re bona batho ba hlopega.

BAEBELE YONA E TŠHUTISA YING? Modimo o bolabodiye botala gore o nyoko leya khutšo mo lefaseng. Mmušong wage, e leng pušo ya legedimong, batho ba nyoko “lesetsa go tšhuta go lwa.” Ba nyoko tseya “marumo ya bona ba ma maka matsepe.” (Jesaya 2:4) Modimo o nyoko tlosa ba go sa tshware batho gabutši le mohlopego ka moka. Baebele e tshepisa gore: “[Modimo] o nyoko sola menepedi ka moka mahlong ya bona, malekgu ma ko ba ma se šiyo, go lla le go kwa go baba di ko ba di sa sa le šiyo. Tsa botala [le ba go sa tshware batho gabutši le mohlopego] di nyoko ba di fetiye.”—Kutullo 21:3, 4.

Lebelela le Pisalema 37:10, 11; 46:9; le Mika 4:1-4.

Mo re Kgwa go Makega Ying ka Rune?

KE NTABA PUTSISO YO E BUTSISIWA? Dikereke tsa go tlala mo lefaseng di tšhutisa gore ka teng ga motho go na le selo so se yang mahlong se phela mo motho a kgwa. Tse dingwana di re ba go kgwa ba ka kwaletsa ba ba phelang mola tse dingwana di re Modimo o tšhubelela ba go sa loka mollong wa dihele bošego le motshegare.

BAEBELE YONA E TŠHUTISA YING? Mo motho a kgwa, a a sa phela. Mmolabodi 9:5 o re: “Ba go kgwa . . . a ba tšibi selo.” Ka gore ba ba kgwileng a ba tšibi selo, a ba kwe selo, fote a ba bone selo, ba ka sa kwaletse ba ba phelang—kela go ba thuša.—Pisalema 146:3, 4.

Lebelela le Genesi 3:19 le Mmolabodi 9:6, 10.

 Nje Bakgu ba ka Tsoga ba Phela le Rune Fote?

KE NTABA PUTSISO YO E BUTSISIWA? Re nyaka go phela, fote re nyaka go phela re jabodiye re na le ba re ba ratang. E fo ba e le tlhago gore re nabele go bona magagabo rune ya ma kgwileng ma phela le rune fote.

BAEBELE YONA E TŠHUTISA YING? Batho ba go tlala bo ba kgwileng ba nyoko tsosiwa. Jeso o re tshepisiye gore “ba ba leng mabitleng ba nyoko . . . tšwa.” (Johane 5:28, 29) Batho bo ba tsosiweng ba nyoko phela lefaseng la pharadeise ka gore ke sona so Modimo ke mo a se nyakiye go tloga botala. (Luka 23:43) Go ya ka tshepiso yone, batho ba ba theetselang ba nyoko phela bophelo bya go felela bya go se na malwele le bya go ya go yye. Baebele ye re: “Ba go loka ba nyoko ba beng ba lefase, ba nyoko dula gedimo ga lona go ya go yye.”—Pisalema 37:29.

Lebelela le Jobo 14:14, 15; Luka 7:11-17; le Mebereko 24:15.

Nka Rapela Byang Gore Modimo a Ntheetsele?

KE NTABA PUTSISO YO E BUTSISIWA? Dikerekeng tsa go tlala batho ba a rapela. Mara ba go tlala ba re Modimo a a yarabe dithapelo tsa bona.

BAEBELE YONA E TŠHUTISA YING? Jeso o re tšhutisiye gore mo re rapela re sa boyelele mantsu. O itseri: “Mo o rapela o sa boyelele dilo tsa go tshwana ga tleletlele.” (Matewu 6:7) Mo re nyaka gore Modimo a theetsele dithapelo tsa rune, re tshwanele go mo rapela ka tsela yo a nyakang re mo rapela ka yona. Mo re nyaka go maka tsotsone re tshwanele go tšhuta so a se nyakang mo ga rune ke moka re rapele ka go kwana le sosone. Puku ya 1 Johane 5:14 ye re: “Se sengwana le se sengwana so re se kgopelang, mo se kwana le so [Modimo] a se nyakang, wa re theetsela.”

Lebelela le Pisalema 65:2; Johane 14:6, 14; le 1 Johane 3:22.

Ke Ying so se ka Makang Gore ke Jabole Bophelong?

KE NTABA PUTSISO YO E BUTSISIWA? Batho ba go tlala ba nagana gore tšheleta, go tuma le go bafala di nyoko maka gore ba jabole. Ke yona taba yone e makang gore ba thome go lelekisa dilo tsone, mara a ba jabole.

BAEBELE YONA E TŠHUTISA YING? Jeso o bolabodiye ka selo so se ka makang gore re jabole mo a re: “Go jabola ba ba gopolang gore ba tshwanele go berekela Modimo.” (Matewu 5:3) Go jabola ga nnete re ka go keraya mo re ka kgolwa go wongwa ga rune mo gogolo—go kgolwa mone ke go nyaka go tšiba nnete ka Modimo le so a se naganneng ka rune. Nnete yone e ka Baebeleng. Go tšiba nnete yone go ka re thuša gore re tšibe so se leng bohlokwa ka matla le sa gore a se bohlokwa. Mo re ka dumelela nnete ya Baebele gore e re yetetse diphetong tse re di tseyang le dilong tse re di makang, re nyoko thušega gore re tšibe gabutši so re se phelelang.—Luka 11:28.

Lebelela le Diyema 3:5, 6, 13-18 le 1 Thimothi 6:9, 10.

 Ke mo re fo go lêkisa ka gonyana dikarabo tso di tšwang ka Baebeleng tsa diputsiso ka ditshela. Na o sa galala? Mo e le gore ke wene ye mongwana wa “ba ba gopolang gore ba tshwanele go berekela Modimo,” o sa galala kela. O ka fo ba o tiputsisa diputsiso tse dingwana tsa go tshwana le gore: ‘Mo nkare Modimo wa tihlopa ka rune, ke ntaba a fo lesa batho ba dipelo tsa go befa ba sinya a boya a re lesa re hlopega ka mokg’o? Nka maka byang gore bophelo bo jabodise ka mutšing wa ka?’ Baebele e yaraba diputsiso tsone gabutši le tse dingwana tsa go tlala fote dikarabo tsa gona di ya kgotsofatsa.

Le mo go le sone, ba go tlala lekgono a ba nagane gore Baebele e ka ba yaraba. Ba bona nkare ke puku ye kgolo ka matla ya go thathafa. Na o a di nyaka go keraya dikarabo ka Baebeleng? Dihlatse tsa Jehofa di na le dilo ka dipedi tso di ka go thušang.

Sa mathomo ke puku ya Theetsela Modimo o Phele go ya go Yye yo e makediweng ba ba dulang ba tshwaregiye, gore ba fate ka Baebeleng ke moka ba keraye dikarabo tsa go kwala tsa diputsiso tsa bona tsa bohlokwa. Selo sa bobedi ke go tšhutisiwa Baebele mahala. Motho wa go tshwanelega go tšhutisa Baebele a ka tla gae gago goba polekeng ye nngwana gore a tle a bolabodisane nago ka gonyana ka Baebele beke ye nngwana le ye nngwana. Dimilione tsa batho lefaseng di thušegiye mo di tšhutisiwa ka tsela yo. Ba go tlala ba bona ba feleletsiye ba re: “Ke kerayye nnete!”

A go na lekgumo la go feta lo. Nnete ya Baebele e re yimolla ga tsa go tshwana le tsa go yila, tse di ka re gahlanyang hlogo le go fo dula re tšhogiye. E maka gore re be le tshepo, re tšibe se re se phelelang le go jabola. Jeso o itsere: “Le tlo tšiba nnete, ke mokane nnete e nyoko le yimolla.”—Johane 8:32.