Na o e tseya e le . . .

  • puku ya gore batho ba f’lo tingwalela?

  • puku ya ditaba tsa go fo tikela kuu?

  • Lentsu la Modimo?

 SO BAEBELE E SE BOLABOLANG

“Mangwalo ka mokana ga wona ma butšwelele ke Modimo.”—2 Thimothi 3:16, Phetolelo ya Lefase la Nyuwane [ya Sekgowa].

LEBELELA GORE SO SE KA GO THUŠA BYANG

O nyoko keraya dikarabo tsa go kwala tsa dipotsiso tse di hlopang ba go tlala.—Diyema 2:1-5.

O nyoko yetetsega ke mokane wa thušega bophelong byago bya ka moka matšatši.—Pisalema 119:105.

O nyoko ba le tshepo ya go tiyelela ya dinako tsa ka motshwana.—Maroma 15:4.

 NJE RE KA TSHEPA SO BAEBELE E SE BOLABOLANG?

Eya, re nyoko fo bolabola mabaka ka mararo:

  • Ditaba tsa yona di kwana ka tsela ye nngwana ya go makatsa. Baebele e ngwadiye ke batho ba mohlobohlobo ba gana mola ga bo-40, ba tsere mengwaga ya ka gedimo ga 1 600 go e ngwala. Ba go tlala ba kgwile ba sa tšibane. Mara puku yowa ka mokana ga yona e ya kwana, e ngangarele tabeng ka yyoši!

  • Histori ya go tshepega. Ga go tlala bo ba go hlalefela tso tsa histori, ba tabogela go kwalakwala mabošayedi ya magagabo bona. Mara ba go ngwala Baebele ba bolabodiye ba sa jikajike mo bona kela ditšhaba tsa magagabo di makiyeng dilo bošayedi.—2 Dikoronika 36:15, 16; Pisalema 51:1-4.

  • Boporofeta bya go tshepega. Baebele e bolabodiye botala go sa šele 200 ya mengwaga gore mutši wa Babilona o nyoko hlahlamologa. (Jesaya 13:17-22) E bolabodiye gore mutši wowa o nyoko hlahlamologa byang ya ba ya bolabola le lebitso la motho ye ne a nyoko o hlahlamolla!—Jesaya 45:1-3.

Diporofeto tse dingwana tsa go tlala tsa ka Baebeleng di makegiye ka mokg’o di bolabodiwweng ka gona, le mong tse dinyananyana tsa tsona. Mara akere re ya tšiba gore Lentsu la Modimo le ba ka mokg’o a bolabodiyeng ka gona?—2 Petro 1:21.

 NAGANA KA SOWA ŠA

Lentsu la Modimo le ka kaonafatsa bophelo byago byang?

Baebele e yaraba putsiso yone ga JESAYA 48:17, 18 le 2 THIMOTHI 3:16, 17.