Diyema 3:1

MONOPO: Gelepa bo ba go theetseleng gore ba kwisise so ba se tšhutang ke mokane ba kwe di ba tšhofa gore ba ye se makeng.

GO MAKA TSOTSONE:

  • Gelepa bo o bolabolang nabo gore ba tinyakolle. Butsisa diputsiso tsa gore a di nyake ba go fetola gore o ba gelepe ba tinyakolle.

  • Maka gore ba kwe ba nabela go ya mahlong ba maka tsa gabutši. Maka gore bo ba go theetseleng ba tiputsise gore ke ntaba ba maka tsa gabutši. Ba gelepe gore ba kwe ba nabela go maka dilo tsa gabutši ka taba la gore ba mo nyaka ka matla ga Jehova, ba nyaka le moyagelani le tso Baebele yi di tšhutisang. O sa ba rerele; ba beyele ditaba gabutši. O sa ba šiyi ba tšebiye, ba šiye ba tiyelele mo o fetsa taba yago, ba kwe ba di nabela ka matla go ye lukisa ga nkare go kekemme.

  • Maka gore go thanakiwe Jehova. Maka gore di nape di ro ba yelela gore tso Baebele yi di tšhutisang, ditšhiko tsa yona le melawo di šupetsa gore Modimo o gabutši fote o re nyaka ka matla. Ba šupetse gore mo ba maka dilo, di nyaka ba nagana gore di nyoko mo tshwara byang ga Jehova fote ba karakarele go mo jabodisa.