1 Makorente 14:9

MONOPO: Gelepa bo ba go theetseleng gore ba kwisise tso o di bolabolang.

GO MAKA TSOTSONE:

  • Titšhutise taba yago gabutši. Kwisisa hlogotaba gabutši gore mo o yi hlatolla yi be lola fote o yi bolabole ka mantsu ya wene mong.

  • O sa make taba ya ndhendhendhe fote o bolabole ka dilo tsa gore batho ba di tlwayele. O sa berekisi mantsu ya go tlala gore bo ba go theetseleng ba di kwe gore gabutšibutši o re king.

  • Hlatolla mantsu ya gore a ma tšibegi. Poma mantsu ya gore bo ba go theetseleng a ba ma tšibi. Mo nkare go na le lentsu lo di nyakang o le bolabola la gore a ba le tšibi, motho wa ka Baebeleng kela mokgwa wa botala wa go meta dilo kela go maka se sengwana, di nyaka o hlatolle.