1. Ditaba tsa go bafala ka bo ba hlokofeleng ke difeng?

Mo Jeso a segela Bethaniya, ku thina ga Jerusalema, o kerayye Lazaro monghane wage a na le matšatši ka mane a kgwile. Jeso o yye mabitleng a na le bosesi ba mukgu, e leng Mareta le Mariya. Ka go yakgoswa gwa ba go šele go tlele batho. A di hlathollege tso Mareta le Mariya e ba jabodisiye tsona mo ba bona Jeso a tsusiye Lazaro!Bala Johane 11:21-24, 38-44.

Mareta ke mo a šele a di tšiba ditaba tso tsa go bafala tsa gore bo ba kgwileng ba nyoko tsoga. Ke mo a di tšiba gabutši gore Jehova o nyoko tsosa bo ba kgwileng gore ba phele mo lefaseng.Bala Jobo 14:14, 15.

2. Go makega ying ka bo ba hlokofeleng?

Modimo o butsiye Adamo gore: “Ke wene lerole, o nyoko boyela leroleng.”GENESI 3:19.

Batho ba makiwwe ka lerole. (Genesi 2:7; 3:19) A e rune moya nje wo o leng ka teng ga nama. Ke rune batho ba mannete, fote mo re kgwa a go na so se šalang se phela. Mo re kgwa le byoko bya rune bya kgwa, tsa go kgona go nagana di napa di felela gana mone. A go na so Lazaro a bolabodiyeng gore se makegiye mo a kene a kgwile, ka gore a go makege selo mo motho a hlokofele.Pisalema 146:4; Mmolabodi 9:5, 6, 10.

Nje ke tsona tsa gore Modimo o tšhubelela batho ka mollo mo ba kgwile? Akere Baebele e re bo ba kgwileng a ba tšibi selo, byalo bo ba tšhutisang matsaka ya gore go na le dihele, ba leketsa go tewola Modimo ba re o na le lešidi. Fote Modimo taba yone ya gore o gadika batho mollong e mo silikisa ka matla.Bala Jeremiya 7:31.

 3. Di ya kgonega nje gore bo ba kgwileng ba bolabole le rune?

Bo ba kgwileng tsa go bolabola kela go kwa a ba sa di tšiba. (Pisalema 115:17) Mara go na le barongwa ba bangwana ba go tšhekga ba dipelo tsa go befa, ba segela mothong ba bolabola naye ba timakiye motho yela a hlokofeleng. (2 Petro 2:4) Tsa go leketsa go bolabola le bo ba kgwileng Jehova a a di nyake.Bala Dotoronoma 18:10, 11.

4. Go nyoko tsosiwa bafeng?

Dimiliyone tsa go tlala tsa batho bo ba hlokofeleng ba nyoko tsosiwa mabitleng gore ba phele fote mo lefaseng. Le bo ba hlokofeleng ba sa tšibi Modimo ba kene ba maka tsa go fo tikela ku, ba nyoko tsosiwa.Bala Luka 23:43; Mebereko 24:15.

Bo ba tsosiwweng ba nyoko tšhutisiwa nnete ka Modimo ke mokane ba šupetse gore ba dumela ga Jeso ka go mo theetsela. (Kutullo 20:11-13) Bo ba tsosiwang ke mokane ba maka dilo tsa go bafala ba nyoko phela go ya go yye mo lefaseng.Bala Johane 5:28, 29.

5. Tsa gore Jehova o nyoko tsosa batho di re tšhutisa ying ka yene?

Di tlo kgonega gore batho ba tsoge ka gore Modimo o romme Morwayi wage lefaseng gore a tle a re kgwele. Tsa gore batho ba nyoko tsoga di re šupetsa gore Jehova o re nyaka ka matla fote o re kwela go baba. Mo bo ba hlokofeleng ba tsoga, wene o nyaka go bona mang ka matlamatla?Bala Johane 3:16; Maroma 6:23.