1. Ke ntaba re nyaka go yetetsiwa?

Melawo ya Baebele ye re thuša byang gore re pasopege mo re maka dilo?PISALEMA 36:9.

Modimo ye a re makiyeng o hlalefiye go re feta. O re pasopa go tshwana le papa wa go nyaka bana bage ka matla. Fote, ke mo a sa nyake re timakela dilo re mmeyye kgole. (Jeremiya 10:23) Go tshwana le ngwananyana ye a nyakang go yetetsiwa ke batswadi bage, ka moka ga rune re nyaka Modimo a re yetetsa. (Jesaya 48:17, 18) Baebele e šupetsa gore e tšwa ga Modimo ka gore e na le melawo ya go re yetetsa.Bala 2 Thimothi 3:16.

Melawo ya Jehova ye re tšhutisa tsela ya go bafala ya go phela. Fote ye re šupetsa gore re make byang mo re nyaka bophelo bya go ya go yye. Ka gore re makiye ke Modimo, mo re nyaka dilo di re sepelela gabutši, re tshwanele re mo theetsele mo a kene a re tšhutisa.Bala Pisalema 19:7, 11; Kutullo 4:11.

2. Melawo ya ka Baebeleng ke yefeng?

Melawo ya ka Baebeleng ke nnete yo e sa tšhentšhing. Melawo ye mengwana ke ya go fo re thuša mo re gahlana le dilo bophelong. (Dotoronoma 22:8) Re tshwanele go berekisa monagano wa rune go kwisisa gore molawo o bereka byang mo re ka bang re le gona. (Diyema 2:10-12) Mo re beyisa, Baebele ye re tšhutisa gore bophelo re bo neyye ke Modimo. Nnete yone e ka re gelepa mmerekong, ka mitšing ya rune le mo re kene re sepela mo dipateng. Go thušega rune.Bala Mebereko 17:28.

3. Melawo ka mebedi ye megolo ke yefeng?

Jeso o bolabodiye gore melawo yo ka mebedi ke ya go tseyediwa gedimo. Wa mathomo o šupetsa gore re phelela ying—go tšiba Modimo, go mo nyaka ka matla le go mmerekela ka go  tshepega. Re tshwanele go dula re nagana ka molawo wo dilong ka moka tso re di kgetang. (Diyema 3:6) Bo ba tseyelang melawo yowa gedimo ba ba banghane ba Modimo, ba jabola ka nnete fote ba nyoko phela go ya go yye.Bala Matewu 22:36-38.

Molawo wa bobedi o nyoko re yetetsa gore re tshwarane le ba bangwana ka khutšo. (1 Makorente 13:4-7) Mo re nyaka go berekisa molawo wo wa bobedi, re tshwanele go yekisela mokgwa wa Modimo wa go tshwara batho.Bala Matewu 7:12; 22:39, 40.

4. Melawo ya Baebele ye re thuša ka ying?

Melawo ya Baebele ye tšhutisa mitši gore e ngangarelane, e be selo ka ssoši. (Makolose 3:12-14) Fote Lentsu la Modimo le phimisa mitši dilo tsa go tlala ka go tšhutisa molawo wa go re yetetsa—wa gore mutši o tshwanele go ba wa go ya go yye.Bala Genesi 2:24.

Mo re theetsela so Baebele e se tšhutisang, go ka sa be le tso di re hlopang mmeleng le moyeng. Mo re beyisa, ga go tlala bo ba hirang batho ba nyaka ba go phela ka go tshepega ba latelela melawo ya Baebele le ba go bereka ka matla. (Diyema 10:4, 26; Maheberu 13:18) Lentsu la Modimo le re tšhutisa gore re tikwe re yenele ka so re nang naso, fote le re bonghane bya rune le Modimo re bo yise ka ku mahlong ga dilo tso re nang natso.Bala Matewu 6:24, 25, 33; 1 Thimothi 6:8-10.

Re ka phema le malwele mo re berekisa melawo ya Baebele. (Diyema 14:30; 22:24, 25) Mo re ka fo berekisa molawo wa Modimo wa gore re sa tlayili mo re nwa byala, re ka sa kene ke malwele ya go bolaya le go tšwelela ke dikotsi. (Diyema 23:20) Jehova a a gane re nwa byala, mara o re re mete. (Pisalema 104:15; 1 Makorente 6:10) Melawo ya Modimo e thuša rune gore re pasopege maphelong le menaganong. (Pisalema 119:97-100) Bakreste ba nnete a ba fo hlompa melawo ya Modimo gore go jabole bona. Ba nyaka le go thanaka Jehova.Bala Matewu 5:14-16.