1. Nje dikereke ka moka di lukiye?

Dikerekeng ka moka go na le batho ba go tilukela. Sa go jabodisa ke gore batho bone Modimo wa ba bona fote wa ba pasopa. Mara sa go kwisa go baba ke gore batho ba maka dilo tsa go befa ba phema ka kereke. (2 Makorente 4:3, 4; 11:13-15) Ba ditaba ba re dikereke tse dingwana di tshosetsa batho, di ya ba bolaya, di kenela dintwa fote di hlopa le bana. Bo ba nyakang go jabodisa Modimo, dilo tso di ba kwisa go baba!Bala Matewu 24:3-5, 11, 12.

Le mo Bakreste ba nnete ba thanaka Modimo, dikereke tsa matsaka a di mo jabodise. Di tšhutisa dilo tsa gore a di šiyo ka Baebeleng, tsa go tshwana le matsaka ka Modimo le ka bo ba kgwileng. Mara Jehova o nyaka batho ba tšiba nnete ka yene.Bala Hezekiyele 18:4; 1 Thimothi 2:3-5.

2. Ditaba tsa go bafala ka bodumedi ke tsa gore ke ying?

Sa go jabodisa ke gore Modimo a ka sa tshokiwi ke dikereke tso di reng di a mo rapela mola gabutši di kwana le lefase la Sathane. (Jakobo 4:4) Lentsu la Modimo le re dikereke ka moka tsa matsaka ke “Babilona ye Mogolo.” Babilona ke mutši wa botala mo dikereke tsa matsaka di thommeng gona ka morago ga Meetši ya ma yyeng ma Kogela Lefase nakwela ya Nowa. Go se botala, Modimo o nyoko tlosa dikereke ka moka tsa go tšhutisa matsaka le tsa go pitegetsa batho.Bala Kutullo 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Ditaba tsa go bafala di tlele. Jehova a a lebala batho bo ba leng ku dikerekeng tsa matsaka mara bona ba nyakana le nnete. O maka gore nnete ye segelele batho bone.Bala Mika 4:2, 5.

 3. Batho ba go tshepega ba tshwanele ba make ying?

Bodumedi bya nnete bo gahlanisa batho

Jehova o kwana le bo ba kwanang le nnete le go loka. O ba hlohletsela gore ba lese dikereke tsa matsaka. Batho bo ba kwanang le tsa Modimo ba tikemisele go tšhentšha maphelo ya bona gore ba mo jabodise.Bala Kutullo 18:4.

Lekgolong la mathomo la mongwaga, batho ba go loka ba yye ba jabola mo ba kwa ditaba tsa go bafala ba di botsa ke bapostola. Ba tšhutiye tsela ya nyuwane ya go tšwa ga Jehova, ya go jabodisa le ya go kwala le ya go neya batho tshepo. Le rune re ka ba yekisela lekgono ka gore ba šupetsiye gore ba kwana le ditaba tso tsa go bafala ka go beya Jehova mahlong maphelong ya bona.Bala 1 Mathesalonika 1:8, 9; 2:13.

Jehova o jabola ka matla mo go na le bo ba tlang ka mo ga barapedi bage ba lesetsiye dikereke tsa matsaka. Mo o ka dumela go memiwa ke Jehova, o nyoko ba monghane wage, o nyoko keraya mašaga ya go tlala ya bo ba rapelang Jehova fote o nyoko keraya bophelo bya go ya go yye.Bala Mareka 10:29, 30; 2 Makorente 6:17, 18.

4. Modimo o nyoko leya byang go jabola mo lefaseng ka moka?

Taba ya gore dikereke tsa matsaka di nyoko tlusiwa e bafele ka matla. Lefase le nyoko ro yimologa. Batho ba ka sa sa tšhuruga le go sa kwane ba maka ke dikereke tsa matsaka. Batho ka moka ba nyoko gahlanisa ke go rapela Modimo ka wweši wa nnete.Bala Kutullo 18:20, 21; 21:3, 4.