1. Ke ntaba Modimo a yye a ba le Maisraele botala?

Modimo o yye a kgobeketsa batlogolo ba Abrahama ke mokane a ba neya melawo. O yye a reya setšhaba sone gore ke “Maisraele” ke mokane a maka gore ba yise borapedi bya nnete le lentsu lage mahlong. (Pisalema 147:19, 20) Batho ba dinaga ka moka e ba thušega ga Maisraele.Bala Genesi 22:18.

Modimo o kgetiye Maisraele gore go be dihlatse tsage. Ka mokgwa wo ba phidiyeng ka gona di ya šupetsa gore go phela ka molawo wa Modimo di ya kgonega fote go thuša ka matla. (Dotoronoma 4:6) Maisraele ba tšhutisiye batho ba bangwana Modimo.Bala Jesaya 43:10, 12.

2. Ke ntaba go na le mokgahlo wa Bakriste ba nnete?

Mo nako ye kene ye sepela, Modimo o yye a lahla Maisraele, ke mokane a kgeta phutego ya Bokreste. (Matewu 21:43; 23:37, 38) Lekgono dihlatse tsa Jehofa di berekela Modimo go fo tshwana le Maisraele.Bala Mebereko 15:14, 17.

Jeso o yye a roma bo ba mo latelelang gore ba ye ba bolabole ditaba tsa go bafala bathong. (Matewu 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Mmereko wo o thina le go fela, ka gore re thina le mafelelong a masepediselo yawa ya dilo. Re thoma go di bona tsa gore Jehova o gahlanisiye dimiliyone tsa mohlobohlobo ya batho gore ba mo rapele ba le nneteng. (Kutullo 7:9, 10) Bakreste ba nnete ke selo ka ssoši, ba kgona go tiyisana le go thušana. Megahlanong ya bona lefaseng ka moka, ba bala selo sa go tshwana sa go tšwa ka Baebeleng.Bala Maheberu 10:24, 25.

 3. Mokgahlo wa lekgono wa Dihlatse tsa Jehova wo thomme byang?

Dinnete tsa Baebele di nyaretsiye ke ba go tšhuta Baebele ka bo-1870. Ke mo ba di tšiba tsa gore Jeso o kgobeketsiye Bakreste gore ba tšhomayele, ba yye ba thoma mmereko wa go tšhomayela ka Mmušo lefaseng ka moka. Ka 1931 ba yye ba kereya lebitso la Dihlatse tsa Jehova.Bala Mebereko 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Dihlatse tsa Jehova ba berekabereka byang?

Lekgolong la mathomo la mongwaga, diphutego tsa Bokreste dinageng tsa go tlala e di laola ke sehlopa so e se tseya Jeso e le Hlogo ya phutego. (Mebereko 16:4, 5) Le lekgono, Dihlatse tsa Jehova lefaseng ka moka di thuša ke Sehlopa so se Lawolang sa bagolo ba go butšwa. Se pasopa diofisi tsa makala tsa Dihlatse tsa Jehova tsa go hlatholla, go phrintha le go phatlalatsa dipuku tso di bolabolang ka Baebele ka 600 ya mebolabolo. Sehlopa so se Lawolang se kgothatsa ka Mangwalo megahlanong ya ka gedimo ga 100 000 ya Dihlatse tsa Jehova lefaseng ka moka. Mogahlanong wo mongwana le wo mongwana, go na le bo ba tshwanelegang go bereka go le bagolo. Banna bo ba pasopa batho ba Modimo ba sa gapeletsiwe.Bala 1 Petro 5:2, 3.

Dihlatse tsa Jehova di tšhomayela ditaba tsa go bafala le go tšhutisa batho. Go tshwana le bapostola, re tšhomayela mutši ka mutši. (Mebereko 20:20) Re jabolela go tšhuta Baebele le batho mo ba nyaka go tšiba nnete. Dihlatse tsa Jehova a go fo ba mokgahlo nje. Re tshwana le mutši wo Papa wa gona a o nyakang ka matla. Ke rune bobhuti le bosesi fote re pasopana ka matla. (2 Mathesalonika 1:3) Ka gore batho ba Jehova ba tshwanele ba mo jabodise le go thuša ba bangwana, ke bona ba jabodiyeng ka matla mo lefaseng.Bala Pisalema 33:12; Mebereko 20:35.