1. Baebele e ngwadiye ke mang?

Go na le ditaba tsa go natefa ka Baebeleng tsa gore batho ba nyoko phela go ya go yye mo lefaseng. (Pisalema 37:29) Baebele mo e felele e na le 66 ya dipuku. Modimo o berekisiye gana mola ga 40 ya banna ba go tshepega gore ba di ngwale. Dipuku ka dihlano tsa mathomo di ngwadiye ke Moše, go šele go fitiye 3 500 ya mongwaga a di ngwadiye. Ya mafelelo e ngwadiye ke mopostola Johane, go šele go fitiye 1 900 ya mongwaga a e ngwadiye. Tso ba di ngwadiyeng Baebeleng e di tšwa ga mang? Modimo o bolabodiye le bo e ba ngwala Baebele a berekisa moya wage. (2 Samuwele 23:2) Tso ba di ngwadiyeng e di tšwa ga Modimo, ke mo ba sa tingwalele tsa go tšiba ke bona. Jehova o ngwadiye Baebele ka mokg’onone.Bala 2 Thimothi 3:16; 2 Petro 1:20, 21.

2. Ayitsano re ka tshepa gore Baebele e bolabola nnete?

Re tšiba gabutši gore Baebele e tšwa ga Modimo ka gore mo e bolabola ka dilo tso di sa tlang, e napa e korola. Motho a ka sa di kgone tsotsone. (Jošuwa 23:14) Modimo wa Matšhika ka moka wa di kgona go botsa batho dilo di soko segela.Bala Jesaya 42:9; 46:10.

Puku ya go tšwa ga Modimo e ka sa tshwane le tse dingwana. Go sipidisiwwe Dibaebele tsa go segela ga dibilioni lefaseng ka makgolo ya mebolabolo. Le mo Baebele go le ya botala, tsa saense e di beya gabutši mo e bolabola ka tsona. Fote le ditaba tso di ngwadiyeng ke 40 ya batho bala a di tšhayisane. * Fotefote, tsa gore Modimo o nyaka batho ka matla di kwala gabutši mo o bala  Baebele, e sa di kgona tsa go lisisa batho dilo tsa go sa loka gore ba make tsa go loka. Dimiliyone tsa batho mo di kwa ditaba tso di napa di tshepa gore ka nnetennete Baebele ke Lentsu la Modimo.Bala 1 Mathesalonika 2:13.

3. Baebele e bolabola ka ying?

Baebele e ngangarele ditabeng tsa go natefa tsa gore Modimo o nyaka batho ka matla fote o nyoko ba makela dilo tsa go bafala. Mangwalo ma re hlathollela tso di makegiyeng mo motho wa mathomo a lahla pharadeise mo lefaseng, le gore pharadeisi yone e nyoko boya byang fote.Bala Kutullo 21:4, 5.

Lentsu la Modimo fote le tshwere melawo le mayele. Fote Baebele e bolabola le ka tsa botala tsa gore Modimo ke mo a tshwarana byang le batho—tsone di re šupetsa gore Modimo ke wa mošaga mang. Baebele e ka go gelepa gore o tšibe Modimo. E go hlathollela le tsa gore o make ying mo o nyaka go ba monghane wa Modimo.Bala Pisalema 19:7, 11; Jakobo 2:23; 4:8.

4. O ka maka ying gore o kwisise Baebele?

Pukunyana yo e nyoko go thuša gore o kwisise Baebele o berekisa mokgwa wo o berekisiyeng ke Jeso. O bolabodiye ka ditemanyana tsa go tlala ke mokane a hlatholla “gore Mangwalo ma ra gore ke ying.”Bala Luka 24:27, 45.

Ditaba tse dibutši tsa go tšwa ga Modimo di jabodisa ka matla. Mara ba go tlala a ba kwane natso, fote ba bangwana di ba silikisa ka matla. Ba sa go tshokanye. Mo o nyaka go keraya bophelo bya go ya go yye, di nyaka gore o tšibe Modimo.Bala Johane 17:3.

 

^ ser. 3 Lebelela pukunyana ya Puku ya Batho ka Moka.