1. Dilo tsa go befa di thomme byang?

Modimo o lefisiye nako yo a lesetsiyeng batho ba lawola gore a ba šupetse gore ba ka sa di kgone go tlosa mohlopego.

Mo lefaseng dilo tsa go befa di thomme mo Sathane a bolabola matsaka. Sathane o thomme ye le morongwa wa gabutši, mara “nnete a sa e ngangarele.” (Johane 8:44) O yye a nabela mo a bona go rapediwa Modimo. Sathane o tshokannye mosadi wa mathomo, Efa, a maka gore a fokoge a thome go kwa yene a sa kwe Modimo. Adamo le yene a segela a maka tsotsone tsa Efa, a sa theetsele Modimo. Sepheto sa Adamo se bakiye go hlopega le lekgu.Bala Genesi 3:1-6, 19.

Mo Sathane a tshokatshokanya Efa a re a sa theetsele Modimo, ke mo a thoma go delela Modimo kela go lawola gage. Batho ba go tlala ba šele Sathane morago, a ba nyake gore Modimo a ba lawole. Ke sona so se makiyeng gore Sathane go feleletse go le “yene wa go lawola lefase.”Bala Johane 14:30; 1 Johane 5:19.

2. Nje a di re gore tso Modimo a di makiyeng ke mo di hlaelela?

Mebereko ya Modimo ka moka ye felele. Batho le barongwa bo Modimo a ba makiyeng ke mo ba di kgona gabutši go mo theetsela. (Dotoronoma 32:4, 5) Modimo o re makiye gore re tšibe go tikgetela sa go bafala le sa go befa. Go kgona go tikgetela ka mokgwa wonone go maka gore re tišupetse gore re mo nyaka ka matla ga Modimo.Bala Jakobo 1:13-15; 1 Johane 5:3.

3. Ke ntaba Modimo a re lesetsiye re hlopega go segela le lekgono?

Jehova o lesetsiye bo ba mo delelang gore ba fo tšwa ba phela. Ke ntaba a ba lesetsiye? O nyaka go  šupetsa batho gore di ka sa kgonege gore ba buše ka bobona beng. (Mmolabodi 7:29; 8:9) Go šele go fitiye 6 000 ya mongwaga batho ba kene ba phela, dilo di fo tišupetsa. Ba go buša ba šitegiye go tlosa dintwa, dikgohlane, go sa tshware batho gabutši kela malwele.Bala Jeremiya 10:23; Maroma 9:17.

Mmušo wa Modimo a o tshwane le wa batho, o gelepa bo ba wo nyakang. (Jesaya 48:17, 18) Go se botala, Jehova o nyoko tlosa dipušo tsa batho ka moka. Bo ba kgetang go buša ke Modimo ke bona ba ntoši bo ba nyoko dulang mo lefaseng.—Jesaya 11:9.Bala Daniyele 2:44.

4. Di re thuša ka ying tsa gore Modimo o lefisiye pelo?

Sathane o re mo batho ba berekela Jehova, go na le so ba se nyakang. A o nyake go ganetsa matsaka yane? O ka ma ganetsa! Mo Modimo a lefisa pelo, rune re šupetsa gore re nyaka tsa Modimo kela tsa batho. Maphelelo ya rune ma šupetsa gore re yemme kae.Bala Jobo 1:8-12; Diyema 27:11.

5. Re ka maka byang mo re nyaka go kgeta gore Modimo a re buše?

Dilo tso re di kgetang di šupetsa gore nje re nyaka Modimo a re lawola

Mo re nyaka go tšiba tsela ya nnete ya go rapela Modimo le mo re maka tso re di tšhutang Lentsung lage, Baebele, re šupetsa gore re kgeta go laola ke Modimo. (Johane 4:23) Re gana Sathane mo re tshwana le Jeso, re sa kenakene tsa dipolotiki le dintwa.Bala Johane 17:14.

Sathane o berekisa matšhika yage go maka dilo tsa go befa gore di šupetse nkare di lukiye. Mo re yemela ku kgole le dilo tsa go tshwana le tsone, banghane ba rune kela mašaga ba ka re tshega kela ba lwa le rune. (1 Petro 4:3, 4) Re tshwanele go kgeta. Na re nyoko yema le bo ba kwanang le tsa Modimo? Na re nyoko kwa melawo yage ya go šupetsa go hlalefa le lerato? Mo re ka maka sone, re šupetsa gore Sathane o bolabodiye matsaka mo a re a go na motho ye a ka nyakang Modimo mo go thathafiye.Bala 1 Makorente 6:9, 10; 15:33.

Tsa gore Modimo o nyaka batho ka matla di napa di maka gore re tshepe gore mehlopego e nyoko fela. Bo ba šupetsang gore ba tshepa so, ba nyoko phela mo lefaseng ba jabodiye go ya go yye.Bala Johane 3:16.