Na lefase la rune . . .

  • le nyoko dula le le so?

  • le nyoko fetelela?

  • le nyoko kaonafala?

 SO BAEBELE E SE BOLABOLANG

“Modimo . . . o nyoko sola menepedi ka moka mahlong ya bona, malekgu ma ko ba ma se šiyo, go lla le go kwa go baba di ko ba di sa sa le šiyo. Tsa botala di nyoko ba di fetiye.”—Kutullo 21:3, 4, Phetolelo ya Lefase la Nyuwane [ya Sekgowa].

LEBELELA GORE SO SE KA GO THUŠA BYANG

O nyoko bereka mmereko wa go sa thathafe le wa go kgotsofatsa.—Jesaya 65:21-23.

O ka sa sa lwala kela wa hlopega le ka gonyana.—Jesaya 25:8; 33:24.

O nyoko phela go ya go yye o jabodiye le magageno le banghane bago.—Pisalema 37:11, 29.

 NJE RE KA TSHEPA SO BAEBELE E SE BOLABOLANG?

Eya, re nyoko fo bolabola mabaka ka mabedi:

  • Modimo o na le matšhika ya go maka se a se tshepisiyeng. Ka Baebeleng, sereto se se reng “wa Matšhika ka moka” se berekisiwa ga Jehofa Modimo feela, ka gore matšhika yage a ma lekane le selo. (Kutullo 15:3) A ka sa šitege go maka se a se tshepisiyeng sa gore lefase la rune le nyoko ba kaone. Go fo ba ka mokg’o Baebele e bolabolang ka gona mo ye re “dilo ka mokana ga tsona ga Modimo di ya kgonega.”—Matewu 19:26.

  • Modimo o fo kwa nkare nako ya go maka so a se tshepisiyeng nke se e segele. Mo re beyisa, Jehofa o nyaka ka matla go tsosa bo ba kgwileng.—Jobo 14:14, 15.

Baebele e šupetsa le gore Morwayi wa Modimo, Jeso, o fodisiye ba go lwala. Ke ntaba a makiye sone? Ka gore ke mo a nyaka go se maka. (Mareka 1:40, 41) Jeso o šupetsiye gabutši gore Papage ke motho wa mohlobo mang mo a thuša ba ne ba nyaka go thušiwa.—Johane 14:9.

Byalo re ka ba le nnete ya gore Jehofa le Jeso ba nyaka go re thuša gore re jabolele dilo tsa go bafala tse di tlang!—Pisalema 72:12-14; 145:16; 2 Petro 3:9.

 NAGANA KA SOWA ŠA

Modimo o nyoko maka byang gore lefase la rune le be kaone?

Baebele e yaraba putsiso yone ga MATEWU 6:9, 10 le DANIYELE 2:44.