“Ke wene o makang gore ke tšibe pata ya lephelo.”—PIS. 16:11.

DIKOŠA: 133, 89

1, 2. Taba ya mosogana ye mongwana wa gore ke mo a kena sekolo yi re šupetsa byang gore motho a ka tšhentšha?

MOSOGANA ye mongwana ye ba reng ke Tony ne a šele a nyoko lesetsa sekolo. Ke mo a se na papa, a tšhaba sekolo fote ka Mokibela le Lesonto ke mo a ya go ye bhukhela dimuvi kela a ya banghaneng. Ke mo go se sekgohlane fote le dipatša a sa kgokge. Ne a sa di tšibi gore o phelela ying. Fote ke mo a sa tshepe gore Modimo o gona. Ke mokane o yye a gahlana le monna ye mongwana le mosadi wage ba gore ke bona Dihlatse, ba bolabola naye ka dilo tso ne a sa di tshepe ke mokane ba fetola le diputsiso tso ke mo a le natso. Ba mo neyye sepukwane sa The Origin of Life—Five Questions Worth Asking le sa gore Na Dilo tše di Phelago di Bopilwe?

2 Mo monna yewa le mosadi wage ba boyela ba Tony, ba krayye a sa sa le ka mokgola ba mo tšibang. Dipukwane tsela ba mo neyyeng ke mo a di badiye gatleletlele la go šinya di potegana ho dikhonong le go boya di šošopana, ke mo o ka tseya nkare ke tsa botala. O yitseri: “Ke bona nkare Modimo o gona.” O yye a dumela gore ba mo tšhutise Baebele, ke mokane mo go-ya go-ya, a tšhentšha le maphelelo. O yye a thomisa go kwana le sekolo fote tso a di tšhutang ku sekolo a di teya ka matla. Tony o makatsiye le phrinsipale wage wa gore ke mo a šele a di kwelele gore o thomisiye go balediwa Baebele. Phrinsipale wage o yitseri: “Nkare a go sa le wene, le tsa sekolo o di teya ka matla. Kela o maka ke tsona  tsa gore o šele o sepela le Dihlatse tsa Jehova?” Tony o yitseri eya, ke mokane a mo tšhomayelela. O feleletsiye a pasiye sekolo, gana byalo ke mošupatsela fote ke lelata ka ho phutegong. O jabodiye ka matla ka taba la gore o tikrayele Papa wa gabutši stereka, papa yene ke Jehova.—Pis. 68:5.

THEETSELA MODIMO GORE O THOGO PHOMELELA

3. Jehova o nabela gore bo ba sa golang ba tseye pata yifeng?

3 Taba ya Tony yi re gopotsa gore Jehova o le nyaka ka matla lune ba gore le sa gola. O nyaka gore le phomelele fote le tikwise ka lephelo la go jabodisa. Ke tsona tso di makang gore a šinye a go yeletsa a re: “Mo gopole o sa le ye monyana ga Modimo ye a go makiyeng.” (Mmo. 12:1) Tsotsone a di lola ga lefase lowa. Mara a di rele gore di ka sa makege. Mo o yetetsiwa ke Modimo, o nyoko phomelela gana byalo, le mo o kene o phela. Gore re thogo kwisisa taba yowa gabutši, tla re boneneng so re ka se tšhutang ga tso di yyeng tsa makega nakwela Maisrayele ma kena ga Naga yo yi Tshepisiwweng le nakwela Dafita a lwa le Gholiyate.

4, 5. Re tšhuta ying ga taba ya mo Maisrayele ma hlula Makanana le nakwela Dafita a ye lwa le Gholiyate? (Lebelela dithombhe tsa ku mathomisong.)

4 Modimo a sanka a botsa Maisrayele gore ma lokotše tsa go lwa ka tsona kela ma jimele ntwa, nakwela ma šele ma le thina le go kena ga Naga yo ma Tshepisiwweng yona. (Dot. 28:1, 2) Mara o ba butsiye gore ba theetsele melawo yage fote ba tshepe yene. (Još. 1:7-9) Mo motho a theetsele tsotsone, a ka kwa nkare di fo re tlo! Mara ke mo di kwagala gabutši ka matla, ka taba la gore Jehova o makiye gore Maisrayele ma hlule Makanana ga tleletlele. (Još. 24:11-13) Nnete ke gore di nyaka tumelo gore re theetsele Modimo, mara mo re na le tumelo ya mošaga wonone, re nyoko dula re phomelela. Nnete yone yi ka sa tšhentšhi. Yi sa fo bereka le lekgono.

5 Gholiyate ke mo go le segoboro sa go ba le matšhika, ka go lefa ke mo a segela gana hala ga 2,9 ya dimitha fote a na le dilo tsa gabutši tsa go lwa ka tsona. (1 Sam. 17:4-7) Atšiya, Dafita ke mo a fo ba le dilo ka dipedi: rekere fote a titshepele Modimo wage, Jehova. Mo motho wa gore aa na tumelo a lebelele Dafita, ke mo a ka fo tseya nkare ke sephokophoko. Ga wa mohlobo wonone re re wuwawu! Sephokophoko gabutšibutši ke mo go le Gholiyate.—1 Sam. 17:48-51.

6. Re nyoko petapeta ka ying?

6 Ga hlogotaba ya go fela, re bolabodiye ka dilo ka dine tso di ka makang gore re jabole re boye re phomelele mo re kene re phela. Dilo tsone ke tsa go tshwana le go nyaka go tšiba ka Modimo, go leboga banghana ba gabutši bo Modimo a re neyang bona, go ba le dilo tsa go tseya gabutši tso re nyakang go di segelela le go tseyela hlogong go lokologa ga gore re go neyye ke Modimo. Tla re petapeteneng ka dilo tsowa, re kene re lebelele ditšhiko tso di krayegang ga Pisalema 16.

KARAKARELA GO TŠHUTA KA MODIMO

7. (a) Motho wa go tlalela ga tso tsa Modimo o ka mmona ka ying? (b) Dafita ke mo a ra ying mo a bolabola ka “dilo ka mokana ga tsona,” fote o yye a re king ka tsona?

7 Motho wa go tlalela ga tso tsa Modimo o na le tumelo ga Modimo fote o nyaka go yetetsa ke yene ga dilo ka moka. O theetsela Modimo fote mo a nyaka go maka selo, o dumelela yene gore a mo yetetse. (1 Makor. 2:12, 13) Dafita o di makiye gabutši ka matla tsotsone. Mo a yepelela o yitseri: “Dilo ka mokana ga tsona ke di neya ke Jehova le komitši yo ke nwelang ga yona yi tšwa gage.” (Pis. 16:5) Ga “dilo ka mokana ga tsona” tso Dafita ke mo a bolabola ka tsona, go kena le senghana sa gabutši sa gore ke mo a le naso le Modimo, wa gore fote ke mo go le legawu lage. (Pis. 16:1) O feleletsiye kaye? O ngwadiye gore: “A ke ya jabola lona.” Ka nnete Dafita ke mo a jabodiye ka matla ka taba la gore ke mo a na le senghana sa thina le Modimo.—Bala Pisalema 16:9, 11.

8. Re ka maka ying tse dingwana gore re jabole tsa mannete ho lephelong?

8 Bo ba lelekisanang le tsa go tijabodisa le makgumo ba ka sa ro tsoga ba jabodiye go tshwana  le ka mokgo Dafita ke mo a jabodiye ka gona. (1 Thim. 6:9, 10) Mogageru ye mongwana wa ku Canada o yitseri: “Go jabola ga mannete a go ye ka gore re na le ying ho lephelong, mara di fo ya ka gore ga Jehova Modimo re mo neya ying tsa gabutši.” (Jak. 1:17) Mo o na le tumelo ga Jehova o boya mmerekela, o nyoko tšiba so o se phelelang wa kwa le pelo yowa yi f’lo re kgehle. O ka tiyisa tumelo yago byang? Di nyaka o be le nako ya bolabodisana le Jehova ka go tšhuta Baebele, ka go lebelela dilo tso a di makiyeng le ka go nagana ka mokgo a šupetsang ka gona gore wa go nyaka.—Maroma 1:20; 5:8.

9. O ka maka byang gore o lesetse Lentsu la Modimo le go wolola go tshwana le Dafita?

9 Modimo go gongwana o šupetsa gore wa re nyaka mo a re wolola, go tshwana le papa mo a wolola bana bage. Dafita le yene o yye a dumela mo ba mo kgala. O yitseri: “Ke nyoko thanaka Jehova, yene wa go ng’yetetsa. Le mo go le bošego, tso ke di naganang di ya ng’wolola.” (Pis. 16:7) Ke mo a ghayela ka tso Modimo a di naganang, a di berekisa a boya a di lesetsa gore yi mo wolole. Le wene mo o ka fo ba le tumelo wa maka ka mokgonone, o nyoko kwa o mo nyaka ka matla ga Modimo, wa kwa o nabela ka matla go mo theetsela. Ga tso tsa Modimo o nyoko butšwa wa boya wa ro naama go tshwana le moreke wa šuping. Mogageru ye mongwana wa mosadi ye ba reng ke Christin o yitseri: “Mo ke nyakolla ke boya ke ghayela ka tso ne ke di bala, ke fo kwa nkare Jehova o ngwalele nna dilo tso!”

10. Lengwalo la Jesaya 26:3 le re go tlalela ga tso tsa Modimo go nyoko go gelepa ka ying?

10 A yi matsaka go hlaya gore mo o tlalele ga tso tsa Modimo, le wene o nyoko tshwana naye, wa thogo tšiba tso di nyoko makegang ka lefase lowa, tsa gana byalo le tsa ku mahlong. Ke ntaba Modimo a nyaka gore o tšibe dilo tsa mohlobo wonone? O nyaka gore o yetise dilo tsa gabutši mahlong, o tseye sepheto sa gabutši fote o jabolele le tso di nyoko makegang ku mahlong! (Bala Jesaya 26:3.) Mogageru ye mongwana ye ba reng ke Joshua wa go dula United States o re, “Go ngangarela Jehova go maka gore o bone dilo gabutši.” Aa re tshokanye, fote tsotsone di go šiya o kgodwiye!

NYAKA BANGHANA BA GABUTŠI

11. Dafita o yitseri banghana ba gabutši re ka ba kraya byang?

11 Bala Pisalema 16:3. Dafita ke mo a tšiba mekgwa ya go kraya banghana ba gabutši. Ke mo a “jabola ka matla” mo a na le batho ba gore ga Jehova ba mo nyaka ka matla. Batho bone ke mo go le “ba go hlawolega,” maphelelo ya bona ke mo ma yediye, ma se na dilibilibi.” Le mopisalema ye mongwana o yye a tikwa ka mokgonone ga taba ya go hlawola banghana. O ngwadiye gore: “Batho ka mokana ga bona ba gore baa go hlompa le ba go boya ba go theetsela ke banghana baka.” (Pis. 119:63) Ka mokgonola re tšhutiyeng ga hlogotaba ya go fela, le wene o ka tikrayela banghana ba go tlala ba gabutši ga batho bo ba hlompang Jehova ba boya ba mo theetsela. Fote a di ye ka gore motho ke thaka’go kela byang.

12. King so ne se maka gore Dafita le Jonathane ba krayane?

12 Dafita wa mopisalema ke mo a se na banghana ba go lekana naye fela. Ayitsano o sa le gopola lebitso la monghan’age yela wa gore ke mo go le “ye mogolo”? Lebitso lage ke mo ba re ke Jonathane. Senghana sa bona so go bolabodiwang ka sona ka ho Baebeleng ke mo go le mong senghana-nghana. Mara nje ke mo o di tšiba gore Jonathane ne a feta Dafita ka mengwaga ya go segela gana hala ga 30? Byalo king so ke mo se maka gore ba krayane so? Ka babedi ga bona ke mo ba tshepela ga Modimo, ba hlompanana le go šupetsana gore ba na le lešiši mo ba lwa le manaba ya Modimo.—1 Sam. 13:3; 14:13; 17:48-50; 18:1.

13. O ka maka byang gore o be le banghana ba mohlobohlobo? Beyisa.

13 Le rune mo re gahlanne le batho ba gore ga Jehova baa mo nyaka fote ba dumela gage, re ka kwa re ‘jabola matla’ go tshwana le Dafita le Jonathane. Mogageru ye mongwana wa mosadi ye ba reng ke Kiera, wa gore o na le mengwagangwaga a berekela Modimo, o re, “Ke na le banghana ba mohlobohlobo ba go tšwa ga mafase ya go sa tshwane.” Mo o ka fo phutuluga ka mokgonone, o nyoko di bona gabutši gore nnete Lentsu la Modimo le moya wage ke tsona di makang gore re mamarelane re be selo ka ssoši.

 KARAKARELA GO SEGELELA TSA GABUTŠI

14. (a) Mo nkare o nyaka go tipeyela dilo tsa gabutši tso o nyakang go di segelela mo o kene o phela, o ka gelepa king? (b) Ba bangwana ba gore ba sa gola ba re king ka dilo tso ba nyakang go di segelela ga tso tsa Modimo?

14 Bala Pisalema. 16:8. Dafita ke mo a fo dula a nyaka go berekela Modimo. Mo le wene o ka fo tshwana le Dafita, wa yetisa Jehova mahlong mo o kene o tipotsa dilo tso o nyakang go di segelela, o nyoko šala o jabodiye. Mogageru ye mongwana ye ba reng ke Steven o yitseri: “Ke fo kwa ke yenele ka matla mo ke segelele tso ne ke di nabela, ka thoko nkene ke bona le tso ke kgonneng go di potolla. Mogageru ye mongwana wa go tšwa Jeremane wa gore gana byalo o tšhomayela ga poleke ye nngwana o re: “A ke nyake gore mo ke šele ke kgalabyele, ke lebelela tsa lephelo laka ke bone nkare tso ne ke di maka, ke mo go fo ba tso di nyakang ke nna.” Ayitsano le wene o tikwa ka mokgonone? Mo nkare go sone, karakara gore tso o kgonang go di maka di thanakise Modimo fote o makele ba bangwana dilo tsa gabutši. (Magal. 6:10) Tipeyele tso o nyakang go di segelela ga tso tsa Jehova ke mokane o mo kgopele gore a go gelepe mo o kene o leketsa go di segelela. O kwana ka matla le merapelo ya mošaga wonone.—1 Joh. 3:22; 5:14, 15.

15. Ke dilo difeng tso o ka tipotsang gore o nyaka go di segelela? (Lebelela lebhokisi la gore “ Tso o ka Nyakang go di Segelela.”)

15 Wene o nabela go segelela ying? Tse dingwana yi ka fo ba go nyaka go fetola ka mantsu yago mo o le megahlanong ya Sekreste, go ba mošupatsela kela go ye berekela Bhethele. O ka fo leketsa go tšhuta mmolabolo wo mongwana gore o thogo ya we tšhomayela ga poleke ya mmolabolo wonone. Barak, wa gore o berekela Modimo ka nako ka moka o re: “A se šiyo so se njabodisang ka moka matšatši go feta mo ke tsoga ka bošego ke di tšiba gore ke berekela Jehova ka matšhika yaka ka mokana ga wona.”

O SA KGANE KA GO LOKOLOGA MO MODIMO A GO NEYYENG

16. Dafita ke mo a tikwa byang ka melawo ya Jehova ya go loka, fote ke ntaba?

16 Bala Pisalema 16:2, 4Hlogotaba ya go fela yi hlayye gabutši gore mo re sepela ka melawo ya Modimo le ditšhiko tsage, re nyoko kwana le tsa gabutši ke mokane ra nyenya tsa go befa. (Amo. 5:15) Mopisalema Dafita o yitseri Jehova ke “Yene a makang tsa gabutši.” Go loka go rela go titshwara gabutši kela go nagana tsa gabutši. Dafita o yye a ganya dikobo gore a thogo yekisela Modimo wage, go maka dilo gabutši go tshwana le Modimo. Fote Dafita o yye a titšhutisa go  nyenya dilo tsa gore Modimo aa kwane natso. Dilo tsone ke tsa go tshwana le go rapela dithombhe, fote tsotsone di maka gore batho ba bonale nkare a di tseyi ke mokane ba sa sa thanaka Jehova ka mokg’o a thanakiwang ka gona.—Jes. 2:8, 9; Kut. 4:11.

17, 18. (a) Dafita o yitseri borapedi bya matsaka bo ka mo leyela ying motho? (b) Batho lekgono ba maka king gore ba ‘tiyeketsele mešekelo’?

17 Ku botala, bonghwahla bya go napa bo silikisa ka matla ke mo bo makiwa ga borapedi bya matsaka. (Hos. 4:13, 14) Ke mo ba le gona batho ba gore ba nabela borapedi bya mošaga wonone ka taba la tso ne di makega ga byona. Mara a baa jabola go ya kaye. Gabutšibutši ba yye ba šala ba kgongwele! Dafita o yitseri ‘bo ba rapelang medimo ye mengwana ba tiyeketsela mešekelo.’ Ba yye ba maka le tsa lešidi la go sa hlayisege ka bana ba bona. (Jes. 57:5) Jehova ke mo a silikisa ke dilo tsone. (Jer. 7:31) Mola le wene o phidiye ka dinako tsetsela, nke o yye wa leboga ka matla mola o krayye gore wene babelegi bago ba na le tumelo ga Jehova fote ba theetsela so a ba botsang sona.

18 Dikereke tsa go tlala lekgono di re a go hlope mo motho a fo yetsela le motho ye mongwana le ye mongwana, di re le mong banna ba go yetsela le banna kela basadi ba go yetsela le basadi a ba hlope. Tso Baebele yi di bolabodiyeng go tlugisela botala di sa fo ba ka mokgonone, byalo bo ba go maka tsa go tšiba ke bona ba re bona ba lokologiye, ba thinda tsa go tlala, ba ko di kweng. (1 Makor. 6:18, 19) Le wene o ka fo ba o di bonne gore batho “ba tiyeketsela mešekelo.” Byalo lune bo le sa ga golang, theetselaneng Papa wa lune wa ku legedimong. Di tšibeneng gore mo le mo theetsela, di thuša lune. Napaneng le kikitela taba yowa ka ho dipelong tsa lune ya gore mo motho a kgana ka mollo a re o nyaka go bona gore di jabodisa go segela kaye, o nyoko swa. (Magal. 6:8) Joshua yela go bolabodiwweng ka yene ka ho kgakala, o yitseri: “Re ka maka se sengwana le se sengwana so re se nyakang ka taba la gore re lokologiye, mara mo re ka maka tsa go tšebisa, di nyoko šala di gakga ka ho ganong.”

19, 20. Bo ba gore ba sa gola ba nyoko rufiwa byang mo ba theetsela Jehova fote ba dumela ho gage?

19 Jeso o butsiye bo ba mo šalang nthago gore: “Mo le ka fo dula lentsung laka, ka nnete ke lune malata yaka, le nyoko tšiba nnete fote nnete yi nyoko le lokolla.” (Joh. 8:31, 32) Nnete yone yi re lokolliye ga dilo tsa go tshwana le dikereke tsa matsaka, go phela nkare a o na taba ka lephelo le go tshepa dilo tsa gore a di šiyo. Fote a yi tsona di ntoši. Ka mokgonola re šeleng re kwele, ga tsotsone go nyoko ba le ‘go lokologa ga go gadima ga bana ba Modimo.’ (Maroma 8:21) Tikwise ka go lokologa ga mošaga wonone gana byalo ka go ‘dula lentsung la Kreste,’ kela tsona tso a di tšhutisiyeng. Ka mokgononeng, le wene o nyoko “tšiba nnete” mo o ka fo yi tšhuta, wa boya wa berekisa so o se tšhutang.

20 Lune ba gore le sa gola, le sa kgane ka go lokologa mo Modimo a le neyyeng gona. Le go berekiseneng gabutši go šupetsa gore le hlalefiye, gore tsa ku mahlong di thogo le sepelela gabutši. Mogageru ye mongwana wa gore o sa gola o yitseri: “Mo o ka tšhuta go berekisa go lokologa moneng gabutši o sa le ye monyana, di nyoko go gelepa ka matla mo di nyaka o segelela dipheto tse dikgolo, tsa go tshwana le mo o nyaka mmereko le ga tsa go nyala kela go nyadiwa kela go tipotsa gore o nyaka go fetsa nakonyana o tidulela o ntoši.”

21. O ka maka byang gore o ngangarele pata ya “lephelo la mannete”?

21 Le mo go na le tso batho ba reng ke monate ga lefase lowa, go fo ba tsa nakonyana fote di yakgoswa di šaša. A re tšibi tsa ka motshwana. (Jak. 4:13, 14) Byalo, go šupetsa gore re hlalefiye, re nyoko ya mahlong re sepela ga pata yo yi bakiyeng ga “lephelo la mannete”—lephelo la go ya go yye. (1 Thim. 6:19) Modimo aa re kenisi ga pata yone ka tšhinghi. Di tšwa ga rune beng. O sa lebale gore “dilo ka mokana ga tsona” di tšwa ga Jehova. Tseyela hlogong “dilo tsa gabutši” tso a go neyyeng tsona. (Pis. 103:5) O dule o di tšiba gore ke yene a nyoko makang gore o ‘tikwe o jabodiye tsa mannete fote o be ka mokgonone go ya go yye.’—Pis. 16:11.