“Ke setšha go le tsa go ja ho gaka mo ke maka tso di nyakang ke ye a nrommeng fote ke fetsa mmereko wage.”—JOH. 4:34.

DIKOŠA: 80, 35

1. Moya wa lefase lowa wa gore motho o tinaganela a ntoši wo ka maka byang gore di sa be lola go tinyanafatsa?

KE NTABA di roba go maka tso re di tšhutang ka ho Lentsung la Modimo? Go gongwana di maka ke gore di nyaka re tinyanafatsa gore re thogo maka dilo tsa gabutši, mara go na le dilo tso di makang gore go sa be lola go tinyanafatsa. Ga ‘dinako tsowa tsa mafelelo,’ batho bo re phelang nabo ke ba go “tirata, ba go rata tšheleta, ba go kganya, ba go ba le magetla,” le “ba go sa kgone go titshwara.” (2 Thim. 3:1-3) Mo motho wa Modimo a kwelela ka batho ba go tinaganela ba ntoši le ba gore ba jabolela go maka tsotsone, a ka kwa tsotsone di mo tshwatisa mara a kwa a nabela mo a bona tso ba di segelelang. (Pis. 37:1; 73:3) Motho a ka tiputsisa gore: ‘Mara nje tsa go ba nkene ke tihlopa ke re ke naganela batho ba bangwana ke lesetsa go tinaganela nna mong di nkisa kaye? Mo nka fo “timaka ye monyana,” nje batho ba ka sa ntseyele fase?’ (Luka 9:48) Mo le rune re ka fo yikela moya wa lefase lowa o re kena, wo nyoko re kwaletsa wa kraya senghana sa rune ka ho phutegong se šele se kgwelakgwehla, gwa boya gwa ro sinyega le setwaba sa rune sa go šupetsa gore ke rune Makreste. Mara re rufiwa mo re yekisela tso re di balang ka ho Baebeleng re boya re di maka.

2. Malata ya Modimo ya go tshepega ma ka re gelepa byang?

 2 Mo re nyaka go yekisela batho ba go tshepega, di nyaka re fatisise gore ba gelepiye king gore ba make ka mokgonone. Ba di kgonne byang go nghanelana le Modimo, go mo jabodisa le go ba le matšhika ya go maka tso a di nyakang? Go titšhutisa tsa mošaga wonowa go nyoko re gelepa ka matla gore re thogo tlalela ga tso tsa Modimo.

TSA GO JA TSA GORE DI RE TIYISA TUMELO—A YI FO BA DITABA NJE

3, 4. (a) Tso tsa Modimo re di tšhutisiwa ka ying? (b) Ke ntaba re re tsa go ja tsa go tiyisa tumelo a yi fo ba go yeketsa ga dilo tso re di tšibang?

3 Ra tšhutisiwa le go wolodiwa ga tsa go tlala ka Baebele, ka dipuku tsa rune tsa Sekreste, diwepsayete tsa rune, JW Broadcasting, le megahlano ya rune le ye mengwana ye megolonyana. Mara Jeso mo ga Johane 4:34 o re, tsa go ja tsowa tsa go tiyisa tumelo a yi fo ba go yeketsa ga dilo tso re di tšibang. Byalo di nyaka re make ying se sengwana? Jeso o yitseri: “Ke setšha go le tsa go ja ho gaka mo ke maka tso di nyakang ke ye a nrommeng fote ke fetsa mmereko wage.”

4 Jeso ke mo a re tsa go ja tsowa ke go maka tso di hlayang ke Modimo. Di tshwana le tsa go ja ka mokg’o mang? Ho re ja tsa go ja tsa gabutši, ga go tlala mmele wo thomisa go hlohlotela, mo le rune re maka tso di nyakang ke Modimo, re ko kwa dipelo tsa rune di le gabutši, ra boya ra di kwa gore tumelo ya rune yi tiyelele la gore lephelo la go ya go yye re nyoko le kraya. Di yye tsa go maka ga kaye tsa gore o kwe o tshwata go ya mogahlanong kela tšhomong—mara mo o šele o buyye o kraya o kwa nkare nke go sa fela?

5. Maphomela go ba mafeng mo o maka dilo tsa go šupetsa gore o hlalefiye?

5 Mo re maka tso di hlayang ke Modimo, re šupetsa gore re hlalefiye. (Pis. 107:43) Gore motho a hlalefe di nyaka a karakare. “Le ka ssoši sa tso o di nabelang se ka sa lekane nago. . . . Ke mohlare wa lephelo ga bo ba wo segelelang, fote bo ba wo ngangarelang ba nyoko tšibiwa go le batho ba go jabola.” (Diy. 3:13-18) Jeso o yitseri: “Mo le tšiba dilo tsowa le boya le di maka, nnete le ya jabola.” (Joh. 13:17) Malata ya Jeso ke mo ma nyoko dula ma jabodiye mo ma ka maka tso di hlayang ke Jeso. A yi go tlalela go makiyeng gore ma jabodise ke dilo tso ma di tšhutiyeng le tso ne a di maka. Tsotsone ma yye ma phela ka tsona.

6. Ke ntaba di nyaka gore re ye mahlong re šupetsa go hlalefa?

6 Le lekgono di sa nyaka re ye mahlong re tiyisela mo re kene re maka dilo tso re tšibang gore di gabutši. Nagana ka taba ke yowa, motho wa go lukisa dikoloyi a ka fo ba a le natso dithulusu, dilo tsa go bereka ka tsona le mmereko wage a wo kgona. Mara dilo tsone di ka sa mo gelepe ka selo mo a sa di berekisi. Mo nkare botala o yye a bereka ka tsotsone tsa go lukisa fote a šele a di kgona gabutši, di nyaka a ye mahlong a maka mmereko wone gore a dule a sa lebale le gore a nape a di kgona ka matla. Le rune mo re sa thomisa go bala Baebele, re ka di kwa gore lephelo le ya jabodisa. Mara re nyoko napa re jabola ka matla mo re tinyanafatsa ke mokane re berekisa tso Jehova a re tšhutisang tsona ka moka matšatši.

7. Mo re kene re tšhuta go hlalefa, di nyaka re di tseye byang dilo tsa batho bo re balang ka bona ka ho Baebeleng?

7 Tla re bolaboleneng ka dilo tse dingwana tsa gore di ka maka gore go sa be lola go tinyanafatsa ke mokane re bone gore batho ba ku botala ba go tshepega ba yye ba makamaka byang ga tsa mošaga wonone. Gore motho a tiyelele ga tso tsa Modimo, a di nyake a fo makela moyano mo a bala. Byalo nagana gore wene o ka di berekisa byang dilo tso re nyoko bolabolang ka tsona howa, ke mokane o di make ka go yakgoswa.

TSEYA GORE BAA LEKANA

8, 9. Ditaba tso go bolabodiwweng ka tsona ho ga Mebereko 14:8-15 di šupetsa ying ka go tinyanafatsa ga Pawulo wa lepostola? (Lebelela sethombhe sa ku mathomisong.)

8 So Modimo a se nyakang ke gore “mehlobo  ka mokana ga yona ya batho yi phone fote ba thogo segelela nnete mpakakgonthe.” (1 Thim. 2:4) Wene o re king ka mehlobohlobo ya batho bowa ba gore a ba soko bane ba tšhuta nnete? Le mo Pawulo wa lepostola a yye a tsama a kena disinagogeng a ye nyakana le batho ba gore ke mo ba šele ba tšiba tse dinyananyana ka Modimo, ke mo a sa bolabole le Majuda fela. Maphelelo ya batho bone ba go rapela dilo tsa go tšiba ke bona ne ma nyaka Pawulo a šupetsa gore o tinyanafatsiye go segela kaye.

9 Nakwela Pawulo a kene a sepela la mathomo go le morumiwa, go tshwana le ku Likoniya, batho ba gana hone ke mo ba re yene le Bharenabhase ke digoboro—nkare ba tshwana le medimonyana yela ya bona ya matsaka ye ba reng ke Zeus le Hermes. Ayitsano Pawulo le Bharenabhase ba yye ba kwa nkare bona ke bona ka taba la tsotsone? Nje taba yowa ke mo yi sola tsela ba fitiyeng ga tsona tsa go hlopegisiwa ku ga ditoropo tsela ka dipedi tso ba thomisiyeng leyeto la bona ga tsona? Nje ba yye ba nagana gore kela tsotsone di nyoko maka gore ditaba tsowa tsa go bafala di taboge ka lebelo gore di yakgoswe di segela ga batho ba go tlala? Le ka go nyana! Ba yye ba yakgoswa ba tlerola dikobo tsa bona ke mokane ba kena hala teng ga mogoba wela ba re: “Anthe ke ntaba le maka ka mokgonowa mara? Phela le rune re fo ba batho nje, ga tse dingwana re gayela go fo tshwana le lune.”—Meber. 14:8-15.

10. Pawulo le Bharenabhase mo ba šinya ba re bona le batho ba Likoniya baa tshwana, ke mo ba ra gore king?

10 Mo Pawulo le Bharenabhase ba šinya ba dumela gore bona a baa felegelela, ke mo ba sa rele gore le bona ba rapela medimonyana yela ya matsaka go tshwana le mahedheni yala. Anthe bona ke mo go se barumiwa ba go hlawolega? (Meber. 13:2) Anthe ke mo ba sa tlotsiwa ka moya wa go hlawolega ba boya ba neyiwa tshepo ya go gadima? Eya, mara Pawulo le Bharenabhase ke mo ba di kwisisa gore mola batho ba Likoniya ba yye ba fo yamogela ditaba tsowa tsa go bafala, ke mo ba nyoko thušega.

11. Re ka maka byang gore re tinyanafatse go tshwana le Pawulo ho re tšhomayela?

11 Re ka maka byang gore re tinyanafatse go tshwana le Pawulo? Sa mathomo ke gore re sa nape re yemela batho gore ba re thanake ka taba la dilo tso re di segeleleng ka matšhika ya go tšwa ga Jehova. Ye mongwana le ye mongwana o ko ba a maka gabutši mo a tiputsisa gore: ‘Batho bo ke ba tšhomayelelang ke ba tseya byang? Ayitsano nka fo ba ke šupa nkare le nna ke hlawola-hlawola mohlobo wo mongwana wa batho bo ba dulang ga poleke ya rune?’ Dihlatse tsa Jehova lefaseng ka mokana ga lona di maka taba ye nngwana ya go bafala ka matla ya go hlokotša ho tšhomong ya bona go bona gore nje a ba sa le šiyo ba gore ba ka jabolela ditaba tsowa tsa go bafala. Go gongwana ba šinya ba tšhuta le mmolabolo le ditšo tsa batho ba gore ba tseyediwa fase hone setšhabeng. Mo bo go leng Dihlatse ba segela ga batho ba mošaga wonone, a di nyake ba kakola magetla ba kwa nkare bona ke bona. Mara baa karakara gore ba kwisise motho ye mongwana le ye mongwana ke mokane mo ba thomisa go mmotsa se sengwana, selo sone ga motho yene se segela se mo tikisa pelo.

RAPEDISA BA BANGWANA O BA HLAYE LE MONG KA MABITSO YA BONA

12. Epaforase o šupetsiye ka ying gore wa hlopega ka ba bangwana?

12 Se sengwana so re ka ga šupetsang ka sona gore ra tinyanafatsa ke mo re rapedisa bo ba šeleng ba “segelele tumelo ya mannete ya go tshwana le ya rune.” (2 Pet. 1:1) Epaforase o di makiye tsotsone. Ka Baebeleng o fo nyarela ga mangwalo ka mararo—ka mokana ga wona mangwalo yane ya go butšwelediwa ma ngwadiye ke Pawulo. Nakwela Pawulo ba mo kwalele jele ya ka ntlong ku Roma, o yye a ngwalela Makreste ya ku Kolosi gore Epaforase “o dula a ba rapedisa a šwennye.” (Makol. 4:12) Epaforase ke mo a ma tšiba gabutši magagabo ka ho phutegong  fote ke mo a hlopega ka matla ka bona. Nakwela “yene le Pawulo ba tshwariwwe,” aa lebala go hlopega ka ba bangwana ga tso tsa Modimo. (Filim. 23) Fote aa fo dula a re tse. Nje sosone a se šupetsi gore ke mo a naganela ba bangwana? Go rapedisa malata ya Jehova o boya o ma hlaya le ka mabitso, go maka gore re tiyelele ka matla.—2 Makor. 1:11; Jak. 5:16.

13. Wene mo o yye o rapela, o ka mo kopisela byang ga Epaforase?

13 Nagana ka bo o ka ba hlayang ka mabitso mo o rapela. Magageru ya go tlala ma tshwana le Epaforase, ma rapedisa ba bangwana ka ho phutegong le mitši ya gore yi kgahleletsiye ke dilo tsa go tlala tsa go roba kela ba gore di nyaka ba segelele sepheto sa gabutši kela bo ba ghulang ke tse dingwana. Ba go tlala ba rapedisa bo ba gore mabitso ya bona ma nyarela ga jw.org ga hlogotaba ya gore “Dihlatse tsa Jehova di Tshwariwwe ka Taba la Tumelo ya Tsona.” (Ariye ga DITABA > TSA GO YELANA LE TSA MOLAWO.) Go tlatsisela gana hone, re maka gabutši ho re gopola le bowa ba gore ba hlokofalele ke mašaga ya bona, ba gore ba phonne dikotsi tsa hlago le dintwa, le ba gore ba gayela tšheleta ya go tiphidisa. Ke nnete gore go na le magageru ya go tlala ya re tshwaneleng go ma rapedisa, fote ma ka thušega mo re maka tsotsone. Mo ba mošaga wonone re ba rapedisa, re šupetsa gore a re naganele rune beng re ntoši, le batho ba bangwana re ya tihlopa ka bona. (Mafil. 2:4) Ya mohlobo wonone merapelo, Jehova o yi theetsela ka matla.

“YAKGOSWELA GO THEETSELA”

14. Jehova o šupetsiye ka ying gore re ka kopisela gage ho re theetsela ba bangwana?

14 Taba ye nngwana ya go šupetsa gore re tinyanafatsiye ke ho re di nyaka go theetsela batho ba bangwana. Jakobo 1:19 yi re di nyaka re “yakgoswela go theetsela.” Jehova ke yene re ka kopiselang gage ka matla. (Gen. 18:32; Još. 10:14) Lebelela gore re tšhuta ying ga polabodisano yowa ya ho ga Eksoda 32:11-14. (Bala.) A yi gore Jehova ke mo a nyaka Moše a mo yeletsa, mara O yye a fo nyaka go kwa gore o re king. Ke mang ye a ka napang a theetsela tso di bolabolang ke motho wa gore o yye a kekemisa go gongwana a boya a ro maka tsotsone di hlayang ke motho yenene? Mara Jehova batho ba mohlobo wonone o ba theetsela a kene a lefisiye le pelo mo ba mo rapela ka tumelo.

15. Ga Jehova re ka mo yekisela byang mo re šele re bolabola ka tsa go hlompa ba bangwana?

15 Di ka re gelepa ka matla mo ka mokana ga rune re ka tiputsisa gore: ‘Mo nkare Jehova wa di maka tsa go tsotsomala ke mokane a tshwara batho gabutši a boya a ba theetsela go tshwana le ka mokg’o a makiyeng ga Abhrahama, Ragele, Moše, Jošuwa, Manowa, Eliya, le Hezekiya, ayitsano le nna nka sa leketsi go hlompa magageru ka mokana ga bona, ka theetsela mo ba bolabola tso di leng ka ku dipelong tsa bona ke mokane ka yema nabo mo ba bolabola tsa go kwala? Ayitsano ka ho phutegong ya geru kela ga mašaga ya geru go na le ye a nyakang ke mo gelepa ka se sengwana gana byalo nyana? Di nyaka ke make ying gore ke thogo mo gelepa? Ke nyoko se maka neng mara selo sosone gore ke thogo mo gelepa?’—Gen. 30:6; Bay. 13:9; 1 Mag. 17:22; 2 Dikor. 30:20.

“KELA JEHOVA O KO DI BONENG TSO DI NKGONGWETSANG”

Dafita o yitseri: “Mo lesetseneng!” Wene nke o makiye byang? (Lebelela direle 16, 17)

16. Kgoši Dafita o yye a maka ying mo Shimeyi a mo lebela?

16 Go tinyanafatsa go re gelepa le gore re sa fo lla go kwata-kwata mo ba re lebela. (Maef. 4:2) Ga tsotsone re ka yekisela tso di hlayiwang ga 2 Samuwele 16:5-13. (Bala.) Dafita le malata yage ba yye ba tiyisela mo ba kene ba tewodiwa go baba le go ro poriwa ka matlapa ke Shimeyi, wa lešaga la Kgoši Sawulo. Dafita ke mo a ka di kgona go mo kwala molomo, mara o yye a fo mo lesetsa. Dafida o ro maka byang gore a thogo titshwara? Mo re bala Pisalema ya boraro, taba yowa re thogo yi kwisisa gabutši.

17. Dafita o gelepiye king gore a thogo titshwara, fote re ka kopisela gage byang?

 17 Ditaba tso di hlatollang Pisalema 3 di šupetsa gore yi ngwadiwwe nakwela Dafita “a tšhabelela morwayi wage ye ba reng ke Abhesalomo.” Ditemanyana 1 le 2 di yelana le tso di hlatolliweng ga tema 16 ya Samuwele wa Bobedi. Byalo Pisalema 3:4 yi bolabola ka matlamatla ka go sa titšhoge ga Dafita, yi re: “Ke nyoko yahlamela Jehova, ke mokane yene o nyoko fetola a le thabeng yage ya go hlawolega.” Le rune re ka rapela mo re kguhliwa. Ke mokane Jehova o nyoko re neya moya wage wa go hlawolega, wa gore o re gelepa go tiyisela. Ayitsano se gona ho gago sa gore se nyaka o fo tipotsa gore taba yone wa yi lesetsa kela o tshwarela motho wa gore o go thonogiye ga go sasamela? Ayitsano wa di tshepa tsa gore Jehova wa di bona tso di go rulang fote o nyoko go rufa?

“KA MATLAMATLA DI NYAKA RE HLALEFE”

18. Di nyoko re gelepa ka ying mo re kene re ya mahlong re berekisa tso Modimo a re tšhutisang tsona?

18 Mo re maka dilo tsa gore le rune beng re ya di tšiba gore ke tsa go loka, re nyoko rufiwa ka matla. Ke tsotsone di makang gore Diyema 4:7 yi hlaye gore “ka matlamatla di nyaka re hlalefe”! Ke nnete gore motho o maka ke tso a di tšibang gore a thogo hlalefa, mara tsa go napa di šupetsa ka matlamatla gore motho o hlalefiye a di ye ka gore o kwisisa dilo go segela kaye, mara di ya ka gore o segelela sephetho sa mošaga mang. Le ditšhotšhwane di hlalefiye. Ditšhotšhwane di šupetsa gore di hlalefiye ka matla ka taba la gore di tilukisela tsa go ja go sa le selemo. (Diy. 30:24, 25) Kreste, wa “go hlalefa ga tsa Modimo,” o dula a maka tsa go jabodisa Papage. (1 Makor. 1:24; Joh. 8:29) Modimo o di tšiba gabutši gore go tseya sepheto sa ga butši a di tshwane le go maka tsa gabutši. Bo ba tinyanafatsang ba boya ba tiyisela le bo ba makang tso ba tšibang gore ke nnete, o ba rufa ka matla. (Bala Matewu 7:21-23.) Byalo, karakara ga tso tsa Modimo gore o thogo tinyanafatsa tsa mannete go ya go yye. Go berekisa dilo tso re tšibang gabutši gore ke nnete di fo nyaka re lefisa pelo, mara go napa go šupetsa gabutši gore re tinyanafatsiye fote le rune beng re ko tikweng gore re jabodiye gana byalo le go ya go yye.