JEHOVA re ya mmerekela fote re nyaka go mo jabodisa, a yi tsona? Mara ke bafeng ba gore Modimo o nyoko kwa ba mo jabodisa, a thogo ba rufa? Baebele yi hlaya gore batho ba bangwana ba yye ba tikwisa ka go ba thina gage le mo yi le gore botala ke mo ba yye ba sinya ka matla. Ba bangwana ba gore ne go le batho ba gabutši, ba šitegiye go mo jabodisa ga Modimo. Byalo re ka butsisa gore, “Anthe gabutšibutši Jehova o nyaka re maka ying?” Tso di makiyeng ke Rehobhoamo, kgoši ya Juda, ke tsona di nyoko re gelepang gore re kraye phetolo.

KE YENENE WA FOKOGA

Rehobhoamo papage ke mo ba re ke Solomoni, yela wa go ka a lawola Israyele ka 40 ya mongwaga. (1 Mag. 11:42) Solomoni o kgwile ka 997 B.C.E. Ke mokane Rehobhoamo a sepela go tloga Jerusalema a ya Sikeme gore ba ye mmeya kgoši. (2 Dikor. 10:1) Ayitsano ke mo a na le taba le go maka tso Solomoni ne a di maka, wa gore ne a tšibega ka gore o hlalefiye ka matla? Rehobhoamo yenewa ke mo a nyoko di bona ka ying tsa gore go se botala o nyoko leketsiwa ba mmona gore ayitsano wa di kgona tsa go tlemolla melato ya go swinegana?

Di ka fo ba di yye tsa mo tshosa ka matla ga Rehobhoamo tso ne di makega ku Israyele. Mo go kene go phidiwa, dindhona ke mo di mo leyela dilo tso di hlopang batho, di re: “Papago ke mo a re makele lejoko la go roba. Mara mo wene o ka fo poma ga tsela tsa papago, wa maka gore lejoko lo ne a re kakodisa lona le fefoge, nnete re nyoko ba malata yago.”—2 Dikor. 10:3, 4.

Rehobhoamo o f’lo kwa nkare ba mo tantetsiye! Mola a makiye tso ne di nyaka ke batho bowa, ke mo di ra gore yene, mutši wage le dibereki tsage ka howa bogošing ba di tšibe gore mabešebeše ma nyoko pomega, gore batho bowa ba sa tlalele ke mmereko. Ka thoko le gona, mola a ganne, batho ke mo ba nyoko toba. Ke mo a nyoko maka byang mara? Ka taba la gore ke mo go sa le yene kgoši ya nyuwane, o yye a butsisa dikgalabyane tso ne di fela di yeletsa Solomoni. Mara Rehobhoamo o yye a theetsela tso a di butsiyeng ke masogana ya go lekana naye. O yye a fetsa ka gore o nyoko ba kwisa go sasamela ka matla. Mo a ba fetola o yitseri: “Ke nyoko ro tokegela le ka tse dingwana ga lejoko lone la lune, gore le nape le roba ka matla. Papa ke mo a le teya ka dibepu tsa manti, nna ke nyoko le sehla ka dibepu tsa marala.”—2 Dikor. 10:6-14.

Ayitsano wa di bona tsa gore rune re tšhuta ying ga taba yonowa? Nnete ke gore ga go tlala mo re theetsela batho ba bagolo, re ya hlalefa, ka matlamatla bowa ba gore ba butšwiye ga tso tsa Modimo. Ka taba la gore ke botala ba phela, ba ka thogo di bona gore ku mahlong re ye thirimeleng ke mokane ba yakgoswa ba re pasopisa.—Jobo 12:12.

 “BA THEETSELE LENTSU LA JEHOVA”

Ho Rehobhoamo a bona dilo di mo jikela, a kgobaketsela masole yage. Mara Jehova a di šašisa, a roma moporofeta Shemaya, a re: “Le sa make tsotsone tsa gore le ye lwa le bowweru ba lune ba Maisrayele. Ye mongwana le ye mongwana a sologe a ye gaye, ka taba la gore ke nna ke lesetsiyeng gore dilo tso di makege.”—1 Mag. 12:21-24. *

Ke gore nje le ka go nyana ke mo ba ka sa thomisi ba re baa lwa? Di šupa nkare Rehobhoamo taba yone yi mo hlopiye ka matla! Byalo batho ke mo ba nyoko fo re king ka kgoši yela ya gore yi tshosetsiye batho yi re yona yi nyoko ba teya ka “dibepu tsa marala” mara mo ba tšhingha ka mokg’o ya fo ba lesetsa? (Tshwanisa le 2 Dikoronika 13:7.) Kgoši yowa le masole ya yona ba f’lo re a go na taba “ba theetsela so se hlayyeng ke Jehova ba sologa, ka mokg’onola Jehova a ba butsiyeng ka gona.”

Rune re tšhuta ying gana howa? Re ko ba re hlalefiye mo re theetsela Modimo, le mo ba bangwana ba ka fo re poyila ka taba la tsotsone. Mo re theetsela Modimo, o nyoko jabola a boya a re rufa.—Doit. 28:2.

Byalo Rehobhoamo o šadiye a maka byang? Ka taba la gore o yye a theetsela ke mokane a lesetsa tso tsa go lwa le setšhaba sela sa nyuwane, o yye a thomisa go yaga ditoropo ga dimitšane ka mokana ga tsona tsa Juda le tsa Benjamini, ga gore ke mo go sa lawola yene. O yye a tiyisa ditoropo tsa go tlala “ka matlamatla.” (2 Dikor. 11:5-12) Sa gabutši ka matla so a se makiyeng ke gore o yye a ngangarela molawo wa Jehova, le mo a sa segela kgole. Mo mmušo wela wa lesome la meloko ya Maisrayele wo thomisa go tlalela ka matla ga medimo ya dithombhe nakwela go lawola Jeroboamo, ba go tlala ba tlogiye ba ye “yema le Rehobhoamo,” ba ya Jerusalema gore ba šupetse gore ba yema le morapelo wa mannete. (2 Dikor. 11:16, 17) Tsa gore Rehobhoamo o yye a theetsela di makiye gore go lawola gage go tiyelele.

O SINNYE KE MOKANE A TISOLA KA GONYANANYANA

Nakwela di šupa nkare bogoši bya Rehobhoamo bya tiyelela, o yye a thomisa go fokoga batho ba šala ba sa tshepe. Tso tsa molawo wa Jehova o di lahlele ku kgole, a thomisa go rapela dithombhe! Anthe ke mo a ro kena king? Nje a ka fo ba a kutšetsele ke mmane wage ka gore ne go le Moamoni? (1 Mag 14:21) A re tšibi, mara setšhaba ka mokana ga sona se napiye se fo fokoga naye. Byalo Jehova o yye a lesetsa Kgoši ye ba reng ke Shishake wa Egepita gore a titseyele ditoropo tsa go tlala tsa Juda, le mo yi le gore Rehobhoamo ke mo a di tiyisiye!—1 Mag. 14:22-24; 2 Dikor. 12:1-4.

Ga gore di yye tsa felela gona ke nakwela Shishake a segela Jerusalema, mo ne go lawola Rehobhoamo. Ka nako yonone, Shemaya wa gore ke mo go le moporofeta o yye a ye botsa Rehobhoamo le dindhona tsage tso Modimo a di hlayyeng, tsa gore: “Ka taba la gore o njikele, le nna ke go jikele, ke lesetsa Shishake, o nyoko mo tšiba gabutši.” Rehobhoamo o itseri king mo a kwa a kgadiwa ka mokg’onone? Tso a di bolabodiyeng ke tsa go di thanaka! Baebele yi re: “Dindhona tsa Israyele le kgoši ya tsona ba yye ba tinyanafatsa ba re: ‘Jehova o lukiye.’” Sone sa maka gore Jehova a phonise Rehobhoamo le Jerusalema.—2 Dikor. 12:5-7, 12.

Go tlogisela gana hone, Rehobhoamo o yye mahlong a lawola mmušo wa ka borwa. Mo a šele a le thina le go kgwa, o neyye barwayi bage dilo tsa go tlala, di šupetsa nkare ke mo a sa nyake ba lwa le bhuti wa bona ye ba reng ke Abhija, wa gore ke mo a nyoko tla a ba kgoši. (2 Dikor. 11:21-23) Ho ga taba yowa, Rehobhoamo o šupetsiye gore o hlalefiye nyana go feta nakwela ya mathomisong.

NJE KE TABA YA GO BEFA KELA YI BAFELE?

Le mo a makiye dilo tsone, aa jabodisa Modimo. Baebele ho yi bolabola ka go lawola gage yi re: “Tso a di makiyeng ke mo di bifiye.” Ke ntaba? Ka taba la gore “ka ho pelong gage ke mo a sa tipotsa gore o nyoko nyakana le Jehova.”—2 Dikor. 12:14.

Rehobhoamo di mo šitiye go maka tsa Kgoši Dafida, aa ngangarela Jehova

Mo o ka fo nagana: Rehobhoamo ke mo a theetsela Modimo mo a di nyakiye. Fote go na le dilo tsa go bafala tso a di makeleng setšhaba sa Jehova. Mara o yye a šitega go ngangarela Jehova kela go mo jabodisa. Sone se makiye gore a feleletse a makiye tsa go befa a boya a rapela dithombhe. O ka tiputsisa gore: ‘Nakwela Rehobhoamo a theetsela mo Modimo a mo kgala, anthe ke mo di sa tšwe ho pelong gage tsa go theetsela molawo wa Modimo, kela ke mo a fo makela go  jabodisa banghana?’ (2 Dikor. 11:3, 4; 12:6) Ka nthago, o yye a boyela ga tsetsela tsa go tšiba ke yene. Ke mo a šiyana kgole le kokwane wage ye ba reng ke Kgoši Dafita! Dafita yene o di makiye tsa go befa, mara ke mo a tlalele ka matla ka ho ga Jehova, a kwana le nnete, fote mo a tšhoga a makiye tsa go tšiba ke yene, ke mo a yakgoswa a lukisa.—1 Mag. 14:8; Pis. 51:1, 17; 63:1.

Nnete re ka tšhuta se sengwana ga Rehobhoamo. Di gabutši ho batho ba pasopa mitši ya bona fote ba karakarela go yema gabutši ka tsa lephelo. Mara mo re nyaka Modimo a re yamogela, di nyaka re yetise mahlong tso tsa Modimo fote re sa khwanyole.

Tsotsone re nyoko di kgona mo re ka fo ya mahlong re nyaka Jehova. Go fo tshwana le ho re rotetsa mollo gore o ye mahlong o dura, le go rata Modimo di nyaka re go rotetsa ka go bala lentsu la Modimo ka moka matšatši, re ghayela ka tso re di balang le go sa lesetse go rapela. (Pis. 1:2; Maroma 12:12) Mo ga Jehova re mo rata, re ko kwa re nabela go mo jabodisa ga se sengwana le se sengwana. Re nyoko boya re kwa di re tšhofa gore mo re sinnye re tisole, re nape re lesetsa dilo tsone. Rune re nyaka go dula re ngangarele nnete, re sa tseyele ga Rehobhoamo.—Juda 20, 21.

^ ser. 9 Modimo ke mo a šele a hlayye gore mmušo wone wo nyoko ba le dikopa ka dipedi ka taba la gore Solomoni aa tshepega.—1 Mag. 11:31.