“TAMANENG! Le kaye?”

Le wene o ka fo ba o yye wa tamisa ye mongwana ka mokg’onone. Nakwenngwana o yye wa yisa le letsogo kela wa ro thinya le letolo. A re berekisi mantsu ya go tshwana mo re tamisana, mara mo re tamisanne, re tikwa go tshwana. Gabutšibutši, mo motho a sa tamisi batho kela mo ba mo tamisa a fo tikgomolelela, ba ka tseya nkare wa tipona kela wa ba nyenya.

Mara batho ba bangwana tsa go tamisa a ba di tšibi. Ba bangwana baa kamaka mo ba tshwanele ba tamise batho ka taba la dihlong le go titšhoga. Ba bangwana ba kwa di roba go tamisana le batho ba mehlobo ye mengwana, setšo kela ba go tikgona kela go tihlopegela. Mara motho o jabola ka matla le mo a tamisiwwe ka go nyananyana.

Tiputsise gore: ‘Mara tsa go tamisa di nkisa kaye? Lentsu la Modimo le ka ntšhutisa ying ka taba ya go tamisa?’

TAMISA “MEHLOBO KA MOKANA GA YONA YA BATHO”

Nakwela Koroneliyo wa go tšwa a sepela a yamogela ke mopostola Petro gore a kene ka ho phutegong ya Sekreste, o yitseri: “Modimo aa hlawole motho.” (Meber. 10:34) Ka nthago, Petro o ngwadiye gore Modimo “o nabela gore batho ka mokana ga bona ba tisole.” (2 Pet. 3:9) Mathomisong mantsu yane re ka ma tshwanisa le motho wa gore o sa thomisa go tšhuta dinnete. Mara Petro o butsiye Makreste taba ye nngwana a re: “Hlompaneng mehlobo ka mokana ga yona ya batho, tikweneng le nyaka ka matla magageru ka mokana ga bona ka ho mokgahlong.” (1 Pet. 2:17) Ayitsano yi ka sa be tsona ho re ka fo maka gore re tamise batho ka mokana ga bona, ke wa mohlobo mang, o tšwa kaye kela o na le ying? Sosone se nyoko šupetsa gore re ya ba hlompa fote re ba nyaka ka matla.

Mopostola Pawulo o butsiye bo ba leng ka ho phutegong a re: “Yamogelananeng, le yekisele ka mokg’o Kreste a le yamogeleng.” (Maroma 15:7) Pawulo o bolabodiye ka matla ka magagabo ba gore ‘ke mo a tikokotlela’ ka bona. Le lekgono lowa, batho ba Modimo ba nyaka go kgotatsiwa ka taba la gore Sathane o fufulele ka matla gana byalo.—Makol. 4:11, Kut. 12:12, 17.

Mangwalo ma bolabola ka batho bo re ka kopiselang ga bona ba gore ba yye ba tamisa ba bangwana, ba kwa ba jabodiye.

GO TSHEPISA, GO TIYISA LE GO NYAKA

Jehova o romme morongwa gore a tl’le bolabola le Mariya mo go šele go segele nako ya gore Morwayi wa Modimo a belege ke Mariya. Morongwa yewa o thomisiye ka gore: “Tama, wene wa go nyakiwa ka matla, Jehova o nago.” Tsotsone ga Mariya ‘di mo hlopiye ka matla,’ a tiputsisa gore morongwa yewa o rorobeng mo a šinya a bolabola naye. Mo morongwa yewa a di bona, o yitseri: “Mariya o sa tšhabe selo, o jabodisiye Modimo.” O yye a mo hlatollela gore Modimo o nyaka gore go be yene a belegang Mesiya. Mariya a sanka a fo re tlebenene, o fetodiye ka gore: “Ye lune! Ke nna lebhantiti la Jehova la mosadi! Nkare di ka fo mmakegela ka mokg’ono o hlayyeng.”—Luka 1:26-38.

Morongwa taba yewa ya gore a bolabolele Jehova yi mo jabodisiye ka matla; fote ke mo a sa bone nkare ba mo tseyela fase mo ba re a bolabole le motho wa gore aa yenela gabutši. O thomisiye ka go tamisa. Ayitsano le rune re ka sa tšhuti gage? Tsa go tamisa batho di nyaka re kwane natso fote re ba tiyise. Le mo re ka sa bolabole tsa go tlala, ba bangwana le bona ba ko kweng gore le bona ke batho ba Jehova.

Pawulo ke mo a tšiba ba go tlala ga diphutego tsa go tlala tsa Asia Minor le Yuropo. Mangwalo yage ma šupetsa ga go tlala a tamisa batho. Tse dingwana di ga Maroma tema 16. Pawulo o tamisiye magagabo ya go tlala ya Makreste. O yitseri Foyibi ke “sesi wa rune,” ke mokane  a botsa magageru gore “ba mo yamogele Moreneng go tswana le ba go hlawolega fote ba mo neye se sengwana le se sengwana so a se nyakang.” Pawulo o tamisiye Phriska le Akhwila, “ba gore a ba leboge ke yene a ntoši, le diphutego ka moka tsa ditšhaba di ya ba leboga.” O tamisiye le ba bangwana ba gore le lekgono a re ba tšibi—ba re go na le ‘bo-Epayenetasi ye ke mo nyakang ka matla’ le “Trayifina le Trayifosa, basadi ba go karakara ka ho ga Morena.” Ka nnete Pawulo ke mo a yakgoswa a tamisa magageru ka mokana ga wona.—Maroma 16:1-16.

Di šupa nkare ba yye ba jabola ka matla mo ba kwa gore le bona ba gopodiwwe. Di ka makega gore ba yye ba kwa ba mo nyaka ka matla ga Pawulo! Mo Makreste ya mangwana ma kwa gore Pawulo wa ma tamisa, ka nnete ma yye ma jabola ka matla, ma kwa ma tiyelele tumelong. Eya, senghana se ya tiya mo re tamisana re boya re thanakana, re tikwa re le selo ka seteya le malata ya mangwana ya go tshepega ya Modimo.

Mo Pawulo a segela Puteoli mo a kene a bakiye Roma, o yye a gahlanetsa ke Makreste ya gana hone borwa. Pawulo o ba bonne a sa tla kgole, ke mokane “a leboga Modimo, a ba le lešiši.” (Meber. 28:13-15) Ka dinako tse dingwana di fo nyaka re ngwalangwala kela go fo tatayisa motho. Le sosone se ka kgomoletsa motho mo go na le sa go mo šekedisa kela se mo kwisa go baba.

GO BONA DILO GO TSHWANA

Ke mo di nyaka mopostola Jakobo a laye a šwennye. Makreste ya mangwana ke mo ma šele ma thomisa go ba dinghwahla ka ho ga tsa Modimo ka go nghanelana le batho ba lefase. (Jak. 4:4) Mara lebelela gore Jakobo o le thomisiye byang lengwalo lage mo a le ngwala, o yitseri:

“Nna Jakobo, wa gore ke lebhantiti la Modimo le la Morena Jeso Kreste, go segela ga 12 ya meloko yo yi palakanneng le naga, ke re: Tamaneng!” (Jak. 1:1) Ka mokg’o a ba tamisiyeng di šupetsa nkare go yye gwa ba lola gore ba theetsele tso a di bolabodiyeng, ka taba la gore di kwala a šupa gore baa tshwana ga Modimo. Yowa yona go fo ba nnete, gore go tamisa ba bangwana o kene o tinyanafatsiye go ka bula le pata ya gore le thogo bolabodisana ka ditaba tse dikgolo.

Mong go fo tamisa, le mo go sa lefisiwa, go nyaka di tšwe pelong fote re di nyaka. Go fo ba ka mokg’onone le mo di šupa nkare a di bonale. (Mat. 22:39) Mogageru ye mongwana wa mosadi wa ku Ireland o yye a segela mogahlanong ba šele ba le thina le go thoma. O kenne ka go yakgoswa a dula fase, mogageru ye mongwana wa monna a sokolosa hlogo a re: “Go byang na. Ke ya jabola mo ke go bona.” Mogageru yela o yye a napa a dula fase.

Mo go šele go fitiye mabekenyana, o yye a ya ga mogageru yela wa go ka a mo tamisa, a segela a mo hlayisela gore ke botala a šekela ka taba ye nngwana, a šitega le go yetsela. O yitseri: “Ne ke kwele go baba tšatši lela, ke nyakiye ke sa tle Holong ya Mmušo. A ke sa gopola tso ne di bolabodiwa ka letšatši lone, mara tsa gore o ntamisiye ke di gopola gabutši. Ke f’lo kwa ke jabodiye. Ke lebogiye ka matla.”

Mogageru yewa ke mo a sa di tšibi tsa gore go fo tamisa ka mokg’onone go tikisiye pelo ya mmane yewa. O re: “Mo a mpotsa gore mantsunyana yane ma mo tikisiye go segela kaye, ke yye ka jabola ka matla gore ke mo tamisiye. Le nna ke mo pelo yowa yi f’lo re tswe-tswe.”

Solomoni o ngwadiye gore: “Bošela sekgwa sago ka metšing, o nyoko se kraya fote mo go šele go fitiye matšatši ya go tlala.” (Mmo. 11:1) Mo re sa tinwi go tamisana, ka matlamatla re tamisa magageru ya Makreste, rune le ba bangwana re tikwa re jabodiye. Byalo tla re sa lesetseneng go tamisana, taba yone yi gabutši ka matla.