“GA GO buna ke go gogolo, mara go gayela dibereki. Byalo, kgopelaneng Mong wa puno a romele dibereki punong yage.” (Luka 10:2) Mantsu yawa ma bolabodiye ke Jeso gana ku ga 2 000 ya mongwaga ya go fela, fote ma hlatolla gabutši seyemo sa gana byalo sa ku Myanmar. Anthe go ro maka byang? Ku Myanmar, go fo ba le 4 200 ya batšhomayedi bo ba sabalatsang ditaba tsa go bafala, mara batho bo ba dulang gana ku ka mokana ga bona ke 55 ya dimiliyoni.

Mara “Mong wa puno,” Jehova, o tikisiye dipelo tsa magageru ba go tšwa dipolekeng tsa mohlobohlobo, ba kwa ba nabela go rorela ga naga yowa ya Borwa bya Bohlabatšatši bya Asia gore ba tl’le gelepa ho ga mmereko wa go buna. Ba tšhofiye king mo ba šinya ba ya gana hone? Ba yye ba gelepiwa byang gore ba rorele gona? Fote ba tikwisa ka go rufiwa ka tsa mohlobo mang? Tla re di boneneng ša.

“TLANENENG, RE GAYELA MAPHAYONA HOWA!”

Mengwaga ya go fela, mošupatsela ye mongwana ye ba reng Kazuhiro wa ku Japane ke mo a na le bolwele bya go wa; o yye a wa, a sa thogathoge, ke mokane ba mo tabogisela sepetlele. Dogotela o yye a mmotsa gore a lesetse go fete mengwaga ka mmedi a sa dhrayivi. Kazuhiro o yye a kwa go baba ka matla. O yye a tiputsisa gore: ‘Ke nyoko maka byang mara gore ke thogo bereka mmereko wo ke o nyakang ka matla—go phayona?’ O yye a kgopela Jehova di mmaba gore a mmulele ditsela tsa go ya mahlong a phayona.

Kazuhiro le Mari

Kazuhiro o re: “Mo go šele go fediye kgwedi, monghana waka wa gore ke mo a tšhomayela Myanmar o di kwelele tso tsa go baba tso di mmakegeleng. O yye a mfowunela a mpotsa gore: ‘Ba go tlala howa Myanmar mo ba ya ga go ya ba berekisa dibhase. Mo o ka tla howa, o ka sa hlopege ka go ya tšhomong, le mong koloyi o ka sa yi hloke!’ Ke butsisiye dogodela yaka gore nje bolwele byowa bo ka sa nhlope mo nka ya Myanmar. Ke šadiye ke makele mo a re: ‘Dogodela ya go tšwa Myanmar ya gore yi tšhutele tsa go yelana le byoko yi gana ho Japane, yi vakašiye. Ke nyoko go gahlanisa naye, le tšibanane. Mo tso tsa go wa di go tlela, o nyoko yakgoswa a go gelepa.’ Ke f’lo kwa nkare tso di hlayang ke dogotela yowa di tšwa ga Jehova ka boyenemong.”

A gwa ya kaye, Kazuhiro a napa a romela e-mail ofising ya lekala ya ku Myanmar a ba hlatollela gore yene le mosadi wage ba nabela go tl’le phayona ga poleke yone. Mo go šele go fitiye sehlano sa matšatši, lekala la gana ku la fetola la re: “Tlaneneng, re gayela maphayona howa!” Kazuhiro le mosadi wage Mari, ba rekisiye dikoloyi tsa bona, ba ye makisa diphasepoto ke mokane ba reka dithikiti tsa go ye kalama elebhreyi. Gana byalo, ba phayona ba jabodiye ga mogoba wa batho ba go bolabola ka matsogo ku Mandalay. Kazuhiro o re: “Tso di re makegeleng, di napa di maka gore re tshepe ka matla  so se bolabolang ke Pisalema 37:5, ho yi re: ‘Lahlela dilo tsago ka moka ga Jehova; tisamele ka yene, yene o nyoko go karakarela.’”

JEHOVA O THULA LEŠUBA

Ka 2014, Dihlatse tsa Jehova ku Myanmar di yye tsa ba le mogahlano wo mogolo wa go hlawolega. Ba go tlala bo ke mo ba tšwa ga mafase ya mangwana ba yye ba ya ga mogahlano wonone. Ye mongwana ga bona ke mo go le mogageru wa mosadi ye ba reng ke Monique wa go ba le 34 ya mongwaga wa go tšwa United States, mo a hlatolla o re: “Mo ke šele ke buyye ga mogahlano wone, ke yye ka rapela Jehova ke mmutsisa gore mara nka maka ying ka lephelo laka. Le babelegi baka ke bolabodiye nabo ka tso ke nyakang go di segelela ga tso tsa Modimo. Ka mokana ga rune re yye ra nagana gore ke sologe, ke boyele Myanmar, mara ke jikajikiye ka boya ka rapela gatleletlele, ka feleletsa ke tiputsiye gore ke ya ya.” Monique o hlatolla gore ke ntaba.

Monique le Li

“Jeso o yitseri bo ba mo latelelang di nyaka ba ‘balele tšheleta gore yi ko lekanela nje.’ Ke mokane ke yye ka tiputsisa gore: ‘Nje nko ya ke di kgona tsa gana ku mo nka rora? Nje nko di kgoneng go phela ga poleke yonone mara ke sa thewogele ka moka matšatši?’” O re: “Ke yye ka yakgoswa ke di bona gore a ke na tšheleta ya go lekanela gore nka rorela polekeng ye nngwana.” Byalo o makiye byang gore a thogo rora?—Luka 14:28.

Monique o re: “Tšatši le lengwana lekgowa la ka le yye la mpitsa. Ke mo ke tšhogiye ka matla, ke nagana gore o nyoko re mmereko o fediye. Mara mo ke segela, o yye a re o mpitsela go leboga mmereko waka wa go bafala. Ke mokane a mpotsa gore o nyaka go tokega tšheleta ye nngwana ga mogolo waka, tšheleta ya gona yi f’lo napa yi lekana le yo ne ke yi nyaka gore ke patele dikoloto tsaka!”

Monique o thomisiye go tšhomayela ku Myanmar go tlogisela ka December 2014. O fo re king yene ka mmereko wowa wa go tšhomayela mo go gayelang Dihlatse? O re: “Poleke yowa yi njabodisa ka matla. Ke balela batho ka bararo Baebele. Ye mongwana ho ga bona o na le 67 ya mongwaga. Wa ngwalangwala ka moka matšatši ho a ntamisa, a boya a ro ntlaparela. O yye a ntsha dinepedi la mathomothomo mo a kwa gore lebitso la Modimo ke Jehova. O bolabodiye mantsu ya gore: ‘Ke ro thoma le go di kwa sale go ka ba nna, tsa gore lebitso la Modimo ke Jehova. Ke wene ye monyana ka matla ho gaka, mara o ntšhutisiye taba ye nngwana ye kgolo ya gore ke mo ke sa yi tšibi.’ Le nna ke mo ke šele ke pepaganne ke lla. Tsa go tshwana le tsotsone di napa di maka gore go tšhomayela mo go gayelang Dihlatse go jabodise ka matla.” A yi botala, Monique ke mo a le Sekolo sa Batšhomayedi ba Mmušo.

Ba bangwana ba šinnye ba rorela Myanmar ba maka ke tso 2013 Yearbook of Jehovah’s Witnesses yi di hlayyeng ka poleke yowa. Mogageru ye mongwana wa mosadi ye ba reng ke Li wa go ba le gana ku ga bo-30 ya mongwaga, ke mo a dula ka Borwa bya Bohlabatšatši bya Asia. Ke mo a bereka, mara Yearbook yone ya mo tšhofa gore a rorele Myanmar. O re: “Mo ke le ga mogahlano wo mogolo wa go hlawolega ka 2014 ku Yangon, ke yye ka gahlana le monna ye mongwana le mosadi wage ba gore ba bereka mo go gayelang Dihlatse ga tšhomo ya batho ba go bolabola Sechina ya ku Myanmar. Sechina ke ya se bolabola, byalo ke yye ka napa ke rorela Myanmar gore ke ye gelepa mogoba wa Sechina wa gana ku. Ke yye ka rwalagana le Monique, ke rune babala, ra rorela Mandalay. Jehova o re rufiye, ra kraya matogo ya go fela re tšhutisa ga sekolo se sengwana gana hone, ra kraya le ga go dula gana hone thina. Poleke yone a yi go fisa ga yona le tse dingwana tsa go phiriketsana di gona, mara tšhomo yone a yi go natefa ga yona. Batho ba Myanmar ba fo tiphelela nje, mara mo o nyarela le ditaba tso tsa go bafala, baa theetsela fote ba na le dipelo tse dibutši. Di ya jabodisa ka mokg’o Jehova a tabogisang mmereko wowa. Le gana byalo ke sa na ke re Jehova o nnyaka gana ho Mandalay.”

JEHOVA O KWA MERAPELO

Ba go tlala bo ba roreleng ga dipoleke tsa gore go gayela Dihlatse baa di bona tsa gore go rapela gwa bereka.  Bona Jumpei le mosadi wage Nao, ba gore ba gana ku ga bo-30 ya mongwaga. Ke mo ba na ba le ga phutego ya batho ba go bolabola ka matsogo ku Japane. Mo ba šinya ba rorela Myanmar, ke mo go rorebeng? Jumpei o re: “Nna le mosadi waka ke botala re nyaka go rorela ga poleke ya kgole ya gore go gayela Dihlatse. Mogageru ye mongwana wa gore o ga phutego ya batho ba gore ba bolabola ka matsogo ku Japane le yene o yye a rorela Myanmar. Ke mo re na le tšheleta ye nyana ka matla, mara le rune re yye ra rora ka May 2010. Magageru ya ku Myanmar ma yye ma re yamogela gabutši!” Mogageru yewa o yi hlatolla byang tšhomo ya batho ba go bolabola ka matsogo ya ku Myanmar? O re: “Ba tlele ka matla batho ba go jabolela. Mo bo ba go sa bolabole re ba šupetsa dividiyo tsa batho ba go bolabola ka matsogo, ba makala ka matla. Re jabola ka matla gore re kgetiye go tl’le berekela Jehova ga poleke yowa!”

Nao le Jumpei

Jumpei le Nao ba phela-phidiye byang ba se na tšheleta? “Mo go fela mengwaga ka meraro, tšheleta yela ya rune ke mo yi fediye, re sa sa na ya gore re nyoko patela mo re dulang gona ka mongwaga wa go latela. Le mosadi waka re yye ra rapela re sa fetse. Mo re sa re re ko boneng, ofisi ya lekala ya napa yi kgopela gore re fo tšwa re bereka re le maphayona ya go hlawolega. Re yye ra tshepela ga Jehova, ra napa re di bona gabutši gore aa re lahla. Ke botala a kene a re pasopa ga go tlala.” A yi botala Jumpei le Nao le bona ba buyye Sekolo sa Batšhomayedi ba Mmušo.

JEHOVA O HLOHLETSELA BA GO TLALA

Mogageru Simone wa go tšwa Italy wa go ba le 43 ya mongwaga le mosadi wage Anna wa go tšwa New Zealand wa go ba le 37 ya mongwaga, ba makiye king gore ba šinye ba rorela Myanmar? Mo Anna a fetola, o re: “Re makiye ke 2013 Yearbook ya go bolabola ka Myanmar!” Simone yene o re: “A yi ba go tlala bo ba di kgonang go tla Myanmar. Lephelo la howa le lola ka matla, fote nako ya go berekela Jehova yi ntlalele. Di ntikisa ka ku teng ga pelo ho ke bona Jehova a re pasopa mo re kene re tšhomayela ga poleke yowa ya go gayela Dihlatse.” (Pis. 121:5) Anna o re: “Gana byalo ke jabodiye tse dingwana tsa go sa hlayisege. Re phela lephelo la lola. Ke dula ke le thina le monna ye waka, fote re mamarelanne ka matla. Re tikrayele le banghana ba nyuwane. Batho ba gona a ba nyenye Dihlatse, fote ba di nyaka ka matla ditaba tso ku tšhomong ya gona!” Ka mokg’o mang?

Simone le Anna

Anna mo a hlayisa o re: “Tšatši le lengwana ke yye ka tšhomayelela ngwannyana ye mongwana wa go kena yunivesithi re le mmakete, ra kwana gore re nyoko gahlana fote. Mo re gahlana fote, ke mo a na le monghan’age. Ke mokane mo re boya re gahlana, a tla a rwele ba bangwana fote. A tla a boya a na le ba bangwana fotefote. Gana byalo ke bala le sehlano sa bona.” Simone o re: “Batho ba howa tšhomong ba phela setho fote ba nyaka go tšiba dilo. Ba go tlala baa di jabolela ditaba tso. Nako a yi šiyo ya go ba tšhomayelela ka mokana ga bona.”

Sachio le Mizuho

Mara motho o maka king mo a šinya a fetsa le pelo gore yene o rorela Myanmar? Mizuho wa go tšwa Japane o re: “Ke botala nna le monna’ka Sachio re di nyaka tsa go ye tšhomayela ga gore go gayela Dihlatse—mara kaye ga gona phela? Tso di hlayyeng ke 2013 Yearbook ka Myanmar di re tikisiye ka matla, ra kwa re nabela go  ya gona mo di ka makega. Sachio o tokegela tse dingwana, o re: “Re yye ra vakaša beke ka yyoši ku Yangon, ga toropo ya gore ke yona ye kgolo ku Myanmar, re fo hlolela nje. A re ya tseya nako, ra napa re tipotsa gore re rorela howa.”

NJE LE WENE A WO NABELE?

Jane, Danica, Rodney, le Jordan

Mosadi wa Rodney ba re ke Jane, ba tšwa Australia, ba na le gana ku ga bo-50 ya mongwaga, ba na le morwayi ye ba reng ke Jordan le morwediya, yene ba re ke Danica, go tlogisela ka 2010 ba kene ba yi tshwere ya go tšhomayela Myanmar. Rodney o re: “Ke mo di re kwisa go baba ka matla mo re bona batho ku tšhomong ba kwa tlala ya ditaba tsa Modimo. Ke nyaka go fo botsa mitši ye mengwana gore yi leketse go ye tšhomayela ga dipoleke tsa go tshwana le Myanmar.” Ke ntaba? “Rune ka howa gaye re kwa re le thina ka matla le Jehova! Ba go tlala ba gore go sa le ba banyana ba lelekisana le dilo tsa go tshwana le difowunu, dikoloyi, mebereko le tse dingwana. Bana ba rune ba kene ba tšhuta mantsu ya nyuwane gore ba thogo ma berekisa tšhomong. Ba tšhuta gore mo ba gahlana le motho wa go sa tšibi Baebele, ba bolabole byang naye, fote ba leketsa go fetola mo ba le ga megahlano ya phutego, go na le tse dingwana tsa go tlala ka ho ga Modimo, tso ba tshwaraganneng ka tsona.”

Oliver le Anna

Mogageru Oliver wa go ba le 37 ya mongwaga, wa gore gagabo ke United States, o hlatolla gore ke ntaba a botsetsela ba bangwana gore ba kene ga mmereko wa mohlobo wowa, o re: “Go berekela Jehova ga poleke ya gore a ke yi tšibi go lleyele tsa go tlala tsa gabutši. Go tloga gaye go n’gelepiye gore ke sa sa titšhoga fote ke tshepa Jehova le mo go ka teya leduma la mošaga mang. Go bereka le batho ba gore a yi botala ke ba tšiba, ba gore le bona ba berekela Modimo go tshwana le nna, go n’gelepiye gore ke di bone gore a se šiyo ho lefaseng sa go phala Mmušo wa Modimo.” Lekgono, Oliver le mosadi wage Anna, ba sa na ba karakara tšhomong ya batho ba go bolabola ka matsogo ya Sechina.

Trazel

Mogageru wa mosadi ye ba reng ke Trazel o na le 52 ya mongwaga fote o tšwa Australia, yene o thomisiye go tšhomayela Myanmar go tlogisela ka 2004. O re: “Mo nkare a go na tsa go go phiriketsa, ariye we tšhomayela mo go gayelang Dihlatse. Ke di bonne gore mo o nyaka go maka tso tsa Jehova Modimo, le yene o napa a ro tokegela ka tse dingwana tsa gabutši. Le ka tšatši ka lloši a ke soko lora lephelo la mohlobo wowa. Lowa lephelo ke lona-lona lo ne ke le nyaka botala bye ka moka.”

Re nabela gore tso di bolabolang ke magageru bowa ba go tšhomayela ku ga gore go gayela Dihlatse—Myanmar—di go tikise pelo gore le wene o kwe o nabela go ye gelepa batho ba dipelo tsa go bafala ga ditšhomo tsa gore a re soko di segelela. Yenaa, baa yahlamela bo ba tšhomayelang ku ga gore go gayela Dihlatse ba re, “Ye barena, tlolelaneng howa Myanmar le re gelepeneng!”