Tshelela ga tsa ka teng

Tshelela ga molokologano wa tsa ka teng

Dihlatse tsa Jehofa

Kgeta mmolabolo Sepulana

 HLOGOTABA YA GO TŠHUTIWA 37

Re Tšhofa King mo re Šinya re Theetsela Jehova Fote re mo Theetsela mo re Maka Ying?

Re Tšhofa King mo re Šinya re Theetsela Jehova Fote re mo Theetsela mo re Maka Ying?

“Mara nje a di nyake le rune re napa re karakara gore re tinyanafatse ga Papa wa rune?”—MAHEB. 12:9.

KOŠA 9 Kgoši ya Rune ke Jehova!

GO FO LEKISIWA *

1. Ke ntaba di nyaka re theetsela Jehova?

DI NYAKA re theetsele * Jehova ka taba la gore ke yene ye a re makiyeng. Taba yone ke yona yi makang gore go be yene a bolabolang gore re tshwanele re make ying fote re sa make ying. (Kut. 4:11) Se sengwana so se makang gore re mo theetsele ke gore aa šiyo wa go lawola go tshwana naye. Batho go tlugisela ku nthago ke botala ba kene ba lawola ba bangwana. Mo re tseya Jehova re mmeya le batho bone, re thogo di bona gabutši gore Jehova o hlalefiye ka matla, wa re nyaka, o kwelana bošuwana fote ka mokgo a lawolang ka gona di šupetsa gore o kwelana go baba.—Ek. 34:6; Maroma 16:27; 1 Joh. 4:8.

2. Maheberu 12:9-11 yi re ke ntaba di nyaka re theetsele Jehova?

2 Jehova aa nyake re maka ke gore re ya mo tšhaba mo re šinya re mo theetsela, o nyaka re mo theetsela ka taba la gore re ya mo nyaka fote re mo tseya go le Papa wa rune wa go re nyaka ka matla. Ga lengwalo lo Pawulo a le ngwaleleng Maheberu, o yye a hlatolla gore ‘di nyaka re theetsele Papa wa rune’ ka taba la gore o re tšhutisa tsa gore di nyoko “gelepa rune.”—Bala Maheberu 12:9-11.

3. (a) Re šupetsa ka ying gore ga Jehova re ya mo theetsela? (b) Re nyoko fetola diputsiso difeng?

3 Re šupetsa gore re theetsela Jehova mo re maka se sengwana le sengwana so a reng re se make fote ka thoko re kene re lesetsa go maka tsa go tšiba ke rune. (Diy. 3:5) Mo re tšiba mekgwa ya Jehova ya gabutši, di ba lula gore re mo theetsele. Ke ntaba mara? Taba ke gore mekgwa yowa yage ke yona yi makang  gore a make dilo ka mokgo a di makang. (Pis. 145:9) Mo re ya mahlong re tšhuta ka Jehova, sosone se nyoko maka gore re nape re ro mo nyaka ka matla. Mo ga Jehova re mo nyaka ka matla, a di nyake gore re be le letheto la melawo ya go re botsa gore re make ying kela re sa make ying. Re karakarela go nagana le go tikwa go fo tshwana le ka mokgo Jehova a nyakang re maka ka gona ke mokane ra lesetsa go maka tsa go befa. (Pis. 97:10) Ka dinako tse dingwana, di ya roba go theetsela Jehova. Di maka king mara? Bagolo, bopapa le bommane ba ka tšhuta ying ga Nehemiya, Kgoši Dafita le ga mmane wa Jeso ye ba reng ke Mariya? Diputsiso tsone di nyoko fetodiwa mo ga hlogotaba yowa.

SO SE MAKANG GORE GO SA BE LULA GO THEETSELA JEHOVA

4-5. Maroma 7:21-23 yi re ke ntaba di se lula go theetsela Jehova?

4 Se sengwana so se ka makang gore go sa be lula go theetsela Jehova ke gore re belegiwwe re na le senyama fote a ra felegelela ho mmeleng. Byalo re na le go fela re kwa re sa nyake go theetsela Modimo. Ka nthago ga gore Adamo le Efa ba sa theetsele Modimo ke mokane ba ja tsa sehlare sela, ba yye ba maka tsa go tšiba ke bona. (Gen. 3:22) Le lekgono lowa, go na le batho ba go tlala ba gore a ba re selo ka Jehova fote ba tikgetela gore sa go loka le sa go sa loka ke sefeng.

5 Le bowa ba gore ga Jehova ba mo nyaka ka matla di ka ba thathafela go theetsela Jehova ga se sengwana le se sengwana. Pawulo wa lepostola le yene o yye a di bona tsotsone. (Bala Maroma 7:21-23.) Go fo tshwana le Pawulo, le rune re nyaka go maka tso Jehova a di nyakang. Mara re tshwanele re karakare gore re sa nabele go maka dilo tsa go befa.

6-7. King se sengwana sa bobedi so se ka makang gore go theetsela Jehova go thathafe? Beyisa.

6 Se sengwana so se ka makang gore go thathafe go theetsela Jehova ke ditšo tso re goleleng ga tsona. Tsa go tlala tso batho ba di bolabolang a di sipidisane le tso Jehova a di nyakang, byalo di nyaka re garagare gore re sa nagane go tshwana nabo. Tla re beyiseneng ka taba ke yowa.

7 Ga dipoleke tse dingwana, di tlwayelegiye tsa gore bo ba sa golang ba ye sekolo gore ba thogo kraya mmereko wa go golela ka masaka. Mogageru ye mongwana wa mosadi ye ba reng ke Mary * le yene o yye a gahlana natso tsa mošaga wonone. Mo a soko bane a tšhuta ka Jehova, ke mo a kena sekolo sa mayemo ya gedimo sa mone nageng ya bona. Ba gabo ke mo ba mo šele morago ba mo gapeletsa gore a nyake mmereko wa go golela ka masaka, wa gore le batho ba ko go hlompa. Go bolabola nnete, le yene ke mo a di nyaka. Mara ka nthago ga gore a tšhute ka Jehova le go kwa a mo nyaka ka matla, o yye a tšhentšha monagano ka tso ne a nyaka go di segelela. O re: “Ke fela ke bona go thulega mašuba ya mmereko, ke fo kwa nkare nka thewogela gore ke thogo yi gola ka masaka, mara ke ya di tšiba gore mo nka maka tsotsone, ke nyoko šepisa ka ho ga tsa Jehova. A yi nna motho wa go fo gana-gana dilo, ke maka ke gore ke gudisiwwe ka mokgonone. Byalo di nyaka ke rapela Jehova di mpaba, ke mo kgopele gore a n’gelepe ke sa tikraye ke tsere mmereko wa go mparaka gore ke sa sa kgona go mmerekela ka mokgo ne ke nabela.”—Mat. 6:24.

8. Gana byalo re nyoko bolabola ka ying?

8 Tsa gore Jehova o tinyanafatsiye di thuša rune. Mara bagolo, bopapa le bommane ba na le se sengwana fote so se makang gore ba theetsele so Modimo a ba botsang sona gore ba thogo gelepa batho ba bangwana. Tla re bolaboleneng ka batho ba bangwana ba ka ho Baebeleng, gore re thogo bona tso di ka makang ke bagolo, bopapa le bommane gore ba jabodise Jehova.

 BAGOLO BA KA TŠHUTA YING GA NEHEMIYA?

Bagolo ba tšhela letsogo ga mmereko wa go yedisa Holo ya Mmušo, go fo tshwana le Nehemiya nakwela a gelepa mo go tsusiwa mapharo ya Jerusalema (Lebelela direle 9-11) *

9. Nehemiya o yye a gahlana le ntshetshere ya mošaga mang?

9 Jehova o neyye bagolo mmereko wo mogolo wa go pasopa batho bage. (1 Pet. 5:2) Bagolo ba ka tšhuta ga Nehemiya ka mokgo a yyeng a berekisana le batho ba Jehova. Nehemiya ke mo a lawola dilo tsa go tlala ka taba la gore ne go le moyetamahlong wa Majuda. (Neh. 1:11; 2:7, 8; 5:14) O fo nagana nje ka dintshetshere tse dingwana tso ne a gahlana natso. Go na le nako ye a yyeng a kraya batho ba thilafatsiye tempele fote ba sa sa latelela Molawo wa gore ba ntshe tšheleta ya moneyelo wa go pasopa Malifi. Majuda ke mo ma sa sa latelela molawo wa Sabatha fote ba tsere basadi ba ditšhaba tsa go sa rapele Jehova. Mara Nehemiya wa gore ke mo go le ndhuna, ne a nyoko yi hlula byang ntshetshere yone?—Neh. 13:4-30.

10. Nehemiya ke mo a maka byang mo a gahlana le dintshetshere?

10 Nehemiya a sanka a timaka yene ka go beyela batho ba Modimo melawo yage. O yye a rapela Jehova gore a mo yetetse ke mokane a tšhutisa batho Molawo wa Jehova. (Neh. 1:4-10; 13:1-3) Nehemiya ke mo a tinyanafatsiye ka matla mo a kene a bereka le magagabo, a boya a ro ba gelepa mo ba kene ba tsosa mapharo ya Jerusalema.—Neh. 4:15.

11. Mathesalonika wa Mathomo 2:7, 8, yi re di nyaka bagolo ba tshware phutego byang?

11 Bagolo ba ka fo sa gahlane le mathatha ya Nehemiya a yyeng a gahlana nawo, mara ba ka mo yekisela ga dilo tsa go tlala. Mo re beyisa, ba karakara ka matla gore ba thogo gelepa magageru. Mmereko wa bona a wo ba make gore ba be le magetla. Ba tshwara phutego gabutši ka matla. (Bala 1 Mathesalonika 2:7, 8.) Ba ma nyaka ka matla ga magageru fote ba tinyanafatsiye, tsotsone di napa di ro kwala mo ba bolabola le batho ba bangwana. Andrew, wa gore ke botala go le mogolo, o re: “Ke di bonne gore magageru ya banna le basadi ba jabodisa ke mogolo wa gore o ba tshwara gabutši, wa gore ke motho wa batho. Mekgwa ya go tshwana le yowa yi maka gore  phutego yi berekisane le bagolo.” Mogageru ye mongwana wa gore ke botala go le mogolo ye ba reng ke Tony, le yene o re: “Ke leketsa ka matla go maka so se leng ga lengwalo la Mafilipi 2:3 fote ke dumela gore ba bangwana ba ka kgakala gaka. Sosone se n’gelepiye gore ke sa be le magetla.”

12. Ke ntaba di nyaka gore bagolo ba tinyanafatse?

12 Di nyaka bagolo ba tinyanafatse go fo tshwana le Jehova. Le mo Jehova go le yene ye a lawolang dilo ka mokana ga tsona, “wa tsotsomala” gore a thogo “tsosa ba go tihlupegela mo ba le leroleng.” (Pis. 18:35; 113:6, 7) Gabutšibutši Jehova aa kwane le batho ba magetla.—Diy. 16:5.

13. Ke ntaba di nyaka gore mogolo a “dule a lawola lleme lage”?

13 Mogolo ye a theetselang Jehova di nyaka a “dule a lawola lleme lage.” Ka taba la gore mo a ka fo sa make ka mokgonone, a ka tikraya a šele a bolabodiye dilo tsa go kwisa go baba ga motho wa gore o šupetsa a sa mo hlompe. (Jak. 1:26; Magal. 5:14, 15) Andrew, ye go bolabodiwweng ka yene, o re: “Ka dinako tse dingwana ne ke fo kwa nkare nka gwayela mogageru ye ke mmonang gabutši gore aa nhlompe. Go ghayela ka batho ba Modimo ba go tshepega ba ka ho Baebeleng, go n’gelepiye gore ke šinye ke di bona gore go tinyanafatsa le go temeka ke dilo tsa gabutši ka matla.” Bagolo ba šupetsa gore ba theetsela Jehova mo ba bolabola gabutši le batho ka ho phutegong le ga bagolo ba bangwana bo ba berekisanang nabo.—Makol. 4:6.

BOPAPA BA KA TŠHUTA YING GA KGOŠI DAFITA?

14. Jehova o neyye bopapa mmereko wa go maka ying fote o nyaka gore ba make ying?

14 Jehova o beyye papa wa mutši gore go be hlogo, fote o nyaka gore a yetetse bana bage a boye a ba tšhutise. (1 Makor. 11:3; Maef. 6:4) Mara sone a se rele gore bopapa ba tshwanele ba lawole ka mokgo ba nyakang, ka taba la gore ke Jehova a ba neyyeng mmereko wone, yene wa gore o thomme mitši ka mokana ga yona. (Maef. 3:14, 15) Bopapa ba šupetsa gore ba theetsela Jehova mo ba lawola mitši ya bona ka mokgo Modimo a nyakang. Ba ka tšhuta tsa go tlala ka tsa lephelo la Kgoši Dafita.

Mo papa wa Mokreste a rapela, di nyaka a kwagale gore o tinyanafatsiye (Lebelela direle 15-16) *

15. Ke ntaba Kgoši Dafita go le motho wa gabutši wa gore bopapa ba ka mo yekisela?

15 Jehova o beyye Dafita gore go be hlogo ka mutšing gage, a boya a mo maka hlogo le ga setšhaba sa Israyele. Dilo tsa go tlala ke mo di lawola ke yene Dafita ka taba la gore ke mo go le Kgoši. Ka nakwenngwana, o yye a berekisa go lawola gage bošayedi, ke mokane a sinya ka matla. (2 Sam. 11:14, 15) Mara o yye a šupetsa gore o theetsela Jehova ka go yamogela mo ba mo kgala. O yye a botsa Jehova dilo ka mokana ga tsona tso ne di mo hlupa. Fote o yye a karakara gore  a berekise tso Jehova a mmutsiyeng tsona. (Pis. 51:1-4) Fote Dafita ke mo go le motho wa go tinyanafatsa ka matla, ke mo a sa theetsele banna fela mo ba mo kgala, le basadi mo ba mo wolola, ke mo a ba theetsela. (1 Sam. 19:11, 12; 25:32, 33) Dilo tsa go befa tso Dafita a di makiyeng o yye a tšhuta ga tsona ke mokane a thomisa go yetisa senghane sage le Jehova mahlong.

16. Bopapa ba ka tšhuta ying ga Dafita?

16 Dilo tse dingwana tso bopapa ba ka di tšhutang ga Kgoši Dafita ke tsowa: Mo Jehova a go neyye gore o lawole, o sa di berekisi bošayedi. Yamogela mo o sa maka dilo gabutši, fote o theetsele mo batho ba bangwana ba go yeletsa ka Baebele. Mo o ka fo maka ka mokgonone, ba mutši wago ba nyoko go hlompa ka matla ka taba la mo ba bona o tinyanafatsiye. Mo o rapela o le nabo, botsa Jehova dilo ka mokana ga tsona tso di go hlupang gore ba di bone gore o tikokotlele ka yene. Maka gore selo se segolo lephelong lago go be taba ya go yetisa senghane sago le Jehova mahlong. (Dot. 6:6-9) Mutši wago wo nyoko yekisela wene ga dilo tsa gabutši tso o di makang.

BOMMANE BA KA TŠHUTA YING GA MARIYA?

17. Jehova o neyye bommane mmereko wa go maka ying?

17 Jehova o neyye mmane mmereko wa go hlompega ka ho mutšing, fote o mmeyye gore a lawole bana bage ga tse dingwana. (Diy. 6:20) Gabutšibutši tso mmane a di botsang bana bage ga go tlala ba dula ba di gopola mo ba kene ba phela. (Diy. 22:6) Lebelela gore bommane ba ka tšhuta ying ga Mariya mmane wa Jeso.

18-19. Bommane ba ka tšhuta ying ga Mariya?

18 Mariya ke mo a tšiba Mangwalo gabutši. O yye a titšhutisa go hlompa Jehova di tšwa pelong fote a na le senghane sa gabutši ka matla naye. Ke mo a tikemisele ka matla gore a theetsele mo Jehova a mo yetetsa, le mo di yye tsa mo nyaka gore a tšhentšhe maphelelo yage.—Luka 1:35-38, 46-55.

Mo mmane a ka fo ba a tinnwe kela go na le so se mo phiriketsiyeng, di ka nyaka a karakare ka matla gore a šupetse ba mutši wage gore o ba nyaka ka matla (Lebelela serele 19) *

19 Lune bommane, go na le tsa go tlala tso le ka di kopiselang ga Mariya. Ka mokgo mang? Sa mathomo, maka gore senghane sago le Jehova se sa šehle ka go titšhutisa Baebele le go rapela ka moka matšatši. Sa bobedi, tikemisele go tšhentšha maphelelo yago gore o jabodise Jehova. Mo re beyisa, o ka fo ba o gudisiye ke ba belegi ba go ba le sepelwapelwana kela ba go kwana le go kgwasolanya bana ba bona. Byalo le wene o ka fo ba o gudiye o tseya gore wone ke wona mokgwa wa go gudisa bana. Mara le mo o šele o tšhutiye ka melawo ya Jehova, go ka fo sa be lula go dula o bebiye fote o lefisiye pelo, ka matla mo o kraya gore bana bowa baa tšhega, ka howa le wene ke wene yewa o tinnwe. (Maef. 4:31) Ka dinako tsotsone, ke gona mo di nyakang o rapela Jehova gore a go gelepe. Mmane  ye mongwana ye ba reng ke Lydia o re: “Ka dinako tse dingwana, ke mo ke rapela ke šwennye gore ke dule ke bebiye gore ke sa kgwasolanye morwayi waka mo ke kwa a ndhelela. Go gongwana mo ke le thina le go hlaya se sengwana ke re ke ya mo wolola, ke yakgoswa ke kgomolela ke mokane ke rapela Jehova gore a n’gelepe. Go rapela go mmaka gore ke dule ke kgibiye.”—Pis. 37:5.

20. Bommane ba ka hlakana le mathatha ya mošaga mang fote mathatha yane ba ka ma hlula byang?

20 Bommane ba ka kwa di se lula go šupetsa bana ba bona gore ba ba nyaka ka matla. (Tito 2:3, 4) Basadi ba bangwana ba golele mitšing ya gore babelegi ba gona ke mo ba sa nape ba šupetsa bana ba bona gore ba ba nyaka ka matla. Ho nkare le wene ke wene ye mongwana wa bona, a di rele gore le wene o tshwanele o gudise bana bago ka mokgonone. Mmane ye a nyakang go maka tso Jehova a di nyakang, o tshwanele a tšhute go šupetsa bana bage gore o ba nyaka ka matla. Di ka fo sa be lula gore mmane wa mutši a tšhentšhe ka mokgo a naganang, ka mokgo a tikwang, le ka mokgo a tlwayeleng go maka dilo ka gona. Mara tsone di ka makega, fote di ka mmerekela tsa boya tsa maka gore mutši wage o dule o jabodiye.

O SA LESETSE GO THEETSELA JEHOVA

21-22. Lengwalo la Jesaya 65:13, 14 le re mo re theetsela Jehova go nyoko makega ying?

21 Kgoši Dafita o di tšiba gabutši gore go theetsela Jehova go na le maphomela ya mošaga mang. O ngwadiye gore: “Melawo ya Jehova yi lukiye, yi maka gore pelo yi jabole; molawo wa Jehova a wo na selabi, wo maka gore mahlo ma gadime. Melawo yone yi budiye mahlo ya lelata lago; mo motho a yi berekisa, o rufega ka matla.” (Pis. 19:8, 11) Lekgono re thogo di bona gabutši gore batho ba go theetsela Jehova ba šiyana kgole le bo ba gore a ba nyake go kwa selo ka melawo yage. Bo ba theetselang Jehova “ba hlakela ba jabodiye ka taba la mo pelo yi dulisegiye.”—Bala Jesaya 65:13, 14.

22 Mo bagolo, bopapa le bommane ba karakara ka matla gore ba theetsele Jehova, sone se nyoko maka gore lephelo le natefe ka matla, ka mitšing go jabodise ke mokane phutego le yona go be ngata ka yyoši. Taba ye nngwana ye kgolo ka matla ke gore ba jabodisa pelo ya Jehova. (Diy. 27:11) A yi mojabolo, a yi mojabolo!

KOŠA 123 Go Tinyanafatsa le go Tshepega mo Modimo a Kene a re Lawola

^ ser. 5 Hlogotaba yowa yi nyoko bolabola ka gore ke ntaba re tshwanele re theetsele Jehova ka go di nyaka. Fote yi nyoko bolabola ka gore bagolo, bopapa le bommane ba ka berekisa byang matšhika ya go lawola ya Modimo a ba neyyeng le go tšhuta ga batho ba ka Baebeleng ba go tshwana le Nehemiya, Kgoši Dafita le Mariya mmana Jeso.

^ ser. 1 HLATOLLO YA MANTSU: Mantsu yawa ka mabedi, go theetsela le go tinyanafatsa maa silikisa ga bo ba gore ba gapeletsiwa gore ba theetsele ye mongwana. Mara batho ba Modimo ba hlawola go theetsela Modimo, byalo taba ya go tinyanafatsa ga Modimo a yi ba silikisi.

^ ser. 7 Mabitso ya mangwana ma tšhentšhiwwe mo ga hlogotaba yowa.

^ ser. 62 DIHLATOLLO TSA DITHOMBHE: Mogageru yewa o bereka le morwayi wage mo go lukisiwa Holo ya Mmušo, go fo tshwana le Nehemiya nakwela a gelepa mo go tsusiwa mapharo ya Jerusalema.

^ ser. 64 DIHLATOLLO TSA DITHOMBHE: Papa yewa o rapela Jehova a na le ba mutši wage.

^ ser. 66 DIHLATOLLO TSA DITHOMBHE: Mosogana yewa o sinya nako ka go kgana dividiyo a sa fetsa ka mmereko wage wa sekolo. Mmane wage o sa tšwa mmerekong, o tinnwe, mara o mo wolola a sa mo kgwasolanye.