“Lesetsaneng go kutšetsela ke batho ba lefase lowa.”—MAROMA 12:2.

DIKOŠA: 88, 45

1, 2. (a) Jeso o yye a re king nakwela Petro a mmotsa gore a tikwele go baba? (Lebelela sethombhe sa ka ho kgakala.) (b) Ke ntaba Jeso a fetodiye ka mokgonone?

TABA yowa ke mo yi kwala nkare ke moloro ga malata ya Jeso. Ke mo ba yemele gore Jeso o nyoko lukisa mmušo wa Israyele, byalo yene o ba botsa gore go se botala o nyoko hlopegisiwa ke mokane ba mmolaya. Petro wa lepostola ke mo yi mo kokona ka matla taba yowa, a šinya a bolabola. O yitseri: “Morena, tikwele go baba; dilo tsone di ka sa makege gago le ka gonyana.” Jeso o yye a gana, a re: “Tloga ho mahlong gaka, Sathane! O ka šinya o n’ghula, ka gore tso o di naganang a yi tsa Modimo, ke tsa batho.”—Mat. 16:21-23; Meber. 1:6.

2 Mo Jeso a bolabola mantsu wone, o yye a šupetsa gore go nagana dilo tsa go tšwa ga Modimo le go nagana dilo tsa lefase lowa la go lawola ke Sathane a go tshwane. (1 Joh. 5:19) Petro ke mo a šupetsa gore o kutšetsela ke lefase lowa la go nyaka gore motho a tikwele go baba. Mara Jeso ke mo a di tšiba tsa gore Papage aa nagane ka mokgonone. Go se botala, ke mo a nyoko hlopegisiwa le go bolayiwa, byalo ke mo a di tšiba gore Modimo o nyaka a tiyisele mo go segela nako yonone. Mo Jeso a fetola Petro, o yye a gana go kutšetsela ke lefase ke mokane a šupetsa gore o nyaka tso tsa Jehova.

3. Ke ntaba di se lola go tlalela ga tso tsa Jehova ke mokane re sa tlalele ga tsa lefase?

 3 Rune gee? Ayitsano re kutšetsela ke Modimo kela ke lefase lowa? Nnete re ka fo ba re karakariye ka matla gore maphelelo ya rune ma yelane le tso di nyakang ke Modimo. Mara nje le tso re di naganang di ka mokgonone? Nje re maka gore tso re di naganang le ka mokgo re bonang dilo go yelane le tsa Jehova? Di nyaka re ro ganya dikobo gore re make ka mokgonone. Ka thoko, a di nyake re leketsa go nagana go tshwana le lefase lowa. Tsotsone di maka ke gore moya wa lefase lowa wo go gongwana le go gongwana mo re phelang gona. (Maef. 2:2) Mo re tokegela gana hone, re ka tšhoga re wokiye ke ka mokgo batho ba lefase lowa ba naganang ka gona ka taba la gore ga go tlala ba leketsa go maka dilo tsa go nabetsa. Ke nnete gore go nagana go tshwana le Jehova a di lola, mara go nagana go tshwana le lefase, yi fo ba mothebenene.

4. (a) Go nyoko makega ying mo re ka fo lesetsa lefase le re kutšetsela? (b) Hlogotaba yowa yi nyoko re gelepa ka ying?

4 Mara mo re lesetsa lefase lowa le re kutšetsela, re ka thomisa go kwana le dilo tso di jabodisang rune le go sa di nyake go butsiwa gore re titshware byang. (Mar. 7:21, 22) Byalo, di gabutši ka matla gore re tšhute go ‘nagana tsa Modimo,’ re sa ‘nagane tsa batho.’ Hlogotaba yowa yi nyoko re gelepa ka matla. Yi bolabola ka dilo tso di šupetsang gore ke ntaba re re tso Jehova a di naganang di ya re gelepa, a di re beyele mekgero ya go tlala. Fote hlogotaba yowa yi re šupetsa gore re ka maka byang gore re sa kutšetsele ke lefase lowa. Hlogotaba ya go latela yi hlatolla gore re ka maka byang gore re nagane go tshwana le Jehova ga dilo tsa mohlobohlobo ke mokane le rune ra maka dilo go tshwana naye.

TSO JEHOVA A DI NAGANANG DI YA RE GELEPA FOTE DI YA JABODISA

5. Ke ntaba ba bangwana ba sa kwane natso tsa go botsetsela ke motho ye mongwana?

5 Batho ba bangwana a ba di nyake mo go ka fo ba le motho wa gore o ba botsetsela kela go ba kutšetsela gore ba make se sengwana. Ba re: “Ke hlopega ka tsa nna mong.” Mo ba reyane kela ba fo bolabolela gore baa tipotsa bona beng gore ba nyaka ying le gore king sa gore se gabutši go se maka. A ba nyake go lawola ke ye mongwana kela go maka dilo tsa gore a di yelane le tso bona ba di nyakang. *

6. (a) Jehova o re neyye go lokologa ga mošaga mang? (b) Nje go lokologa gone go maka gore re tikwe re yenele?

6 Mara mo rune re leketsa go nagana go tshwana le Jehova, tsotsone a di rele gore a re sa berekisa monagano kela go hlaya ka mokgo rune re bonang dilo. Makorente ya Bobedi 2:17 yi re, “mo go nang le moya wa Jehova, go na le go lokologa.” A re tšhabe go hlaya ka mokgo rune re bonang dilo ka gona. Di gona dilo tso re ka di hlawolang rune beng le tso di jabodisang rune. Gabutšibutši, Jehova o re makiye ka mokgonone. Mara le mo re lokologiye, go na le mokgero. (Bala 1 Petro 2:16.) Jehova ga ditaba tsa gabutši le tsa go befa, o nyaka gore re nagane go tshwana naye ka mokgo a hlayyeng ga Lentsu lage. Ayitsano re kwa a re kgerela ka matla kela a re gelepa mo a maka tsotsone?

7, 8. Ke ntaba mo re tseya dilo ka mokgo Jehova a di tseyang ka gona yi sa nape yi le go tikgera ka matla? Re neye mošupetso.

7 Tla re fo beyisa ka taba ye nngwana ke yowa. Babelegi baa karakara gore ba tšhutise bana ba bona maphelelo ya gabutši. Tse dingwana tso ba ka fo ba tšhutisang tsona ke go tshepega, go bereka di ba baba le go naganela batho ba bangwana. Taba yone a yi ba kutetsi. Mara babelegi ba bona ba ba tšhutisa lephelo le gore ba tle ba tikemele mo ba šele ba gudiye. Mo bana ba gola ke mokane ba tloga gaye, ba nyoko tikgetela tso ba di nyakang. Mo ba tipotsa gore bona ba nyoko phela ka tso ba di kweleng ga babelegi ba bona, ga go tlala ba ka segelela sepheto sa gore ba ka sa  tle ba tisola. Tsotsone di nyoko maka gore ba sa thindi dilo tsa go sa ye ka tsela le go šekela ka tsa go tlala.

8 Jehova o tshwana le mmelegi wa gabutši ka matla, o nyaka gore bana bage ba jabolele lephelo ka matla. (Jes. 48:17, 18) Byalo o ba botsa tso ba ka ga di makang gore ba thogo titshwara gabutši le go tshwara ba bangwana gabutši. Ga ditaba tsa mošaga wonone, o re tšhutisa gore re leketse go nagana go tshwana naye le go tseya dilo ka mokgo yene a di tseyang ka gona. Go maka tsotsone go maka gore re hlalefe, re jabole le go nagana dilo gabutši, a go make gore re kwe nkare a re tshwane le batho ba bangwana. (Pis. 92:5; Diy. 2:1-5; Jes. 55:9) Tsotsone di maka gore re hlawole dilo tso di nyoko re leyelang mojabolo, mara le gana byalo dilo tsone di ka maka gore ka mokana ga rune re jabolele lephelo. (Pis. 1:2, 3) Eya, di gelepa ka matla go nagana go tshwana le Jehova fote tsotsone di gabutši ka matla!

TSA GO NAGANA KE JEHOVA DI KA KGAKALA KA MATLA GA DILO KA MOKANA GA TSONA

9, 10. Jehova o šupetsiye ka ying gore tso a di naganang di ka kgakala ka matla le tso di naganang ke batho ba lefase lowa?

9 Se sengwana so se makang gore bo ba berekelang Jehova ba nabele go nagana go tshwana le Modimo ke gore tso yene a di naganang di ka kgakala ka matla ga tso di naganang ke lefase lowa. Go na le batho ho lefaseng bo ba leketsiyeng go yeletsa ba bangwana ga ditaba tsa go tshwana le go titshwara, go phidisana gabutši ka ho mitšing, go jabolela mmereko le tse dingwana. Tsa go tlala gana hone a di yelane le tso di naganang ke Jehova. Mo re beyisa, batho bone ba tšhutisiwa gore ba karakarele go ba ka kgakala ga ba bangwana. Fote ba butsiwa gore bonghwahla a bo hlope. Ba botsetsela monna le mosadi gore le mo ba phiriketsanne ka taba la selo se senyananyana, a di hlope mo ba yarogana kela ba lahlana mo ba bona nkare tsotsone di nyoko ba leyela mojabolo. Tsotsone a di yelane le tso di hlayang ke Baebele. Mara, nje tse dingwana di ka fo ba di kena ka matla ga dinako tsowa tsa rune?

10 Jeso o yitseri, “Gore motho o hlalefiye, re bona ka tso a di makang.” (Mat. 11:19) Batho ba lefase lowa ba di tšiba ka matla dilo tsa theknoloji; mara ba šitega go lukisa dintshetshere tse dikgolo tso di kgongwetsang batho, tsa go tshwana le ntwa, go hlawolana ka khala le bokgohlane. Mara ga go tlala batho ba lefase lowa ba re king mo motho a sa titshwara gabutši? Batho ba go tlala baa di bona gore dilo tsowa di napa di ro tšhela pharafeni, di maka gore mitši yi sinyege, di yeketsa malwele le mathatha ya mangwana. Mara Makreste ya gore ma theetsela tso di hlayang ke Modimo maa jabola mitšing ya wona, maa yela maphelong le go dula ma bebiye ga lefase ka mokana ga lona. (Jes. 2:4; Meber. 10:34, 35; 1 Makor. 6:9-11) Nje tsotsone a di šupetsi gore tso Jehova a di naganang di kgakala ka matla ga tsa batho ba lefase lowa?

11. Moše ke mo a yetetsa ke tsa mang fote o felele kaye?

11 Batho ba gore go bolabodiwa ka bona ka ho Baebeleng ba gore ke mo ba berekela Jehova ka nnete ke mo ba di bona gore tsa Jehova di ro ba ku malenghelengheng. Mo re beyisa, Moše ke mo a tšhutele “dilo ka mokana ga tsona tsa go hlalefa tsa Egepita,” mara o yye a kgopela Modimo gore a mo neye “pelo ya go hlalefa.” (Meber. 7:22; Pis. 90:12) Le ga Jehova o šinnye a bolabola naye a re: “Maka gore ke tšibe ditsela tsago.” (Ek. 33:13) O yye a tšhela letsogo gore tso Jehova a di nyakang di makege fote go bolabodiwa ka yene ka Baebeleng go le monna wa gore o na le tumelo ya go tiya ka taba la gore ke mo a yetetsa ke yene mong Jehova.—Maheb. 11:24-27.

12. Pawulo wa lepostola ke mo a kutšetsela king mo a maka dilo?

12 Pawulo wa lepostola ke mo a hlalefiye fote a tšhutegiye, ke mo a kgona mehlobo ka mmedi ya mebolabolo. (Meber. 5:34; 21:37, 39; 22:2, 3) Mara mo go nyarela ditšhiko tso a di tšibang, ke mo a sa lesetse lefase le mo kutšetsela. Mara ke mo a maka dilo tsa gore di yelana le Mangwalo.  (Bala Mebereko 17:2; 1 Makorente 2:6, 7, 13.) Tsotsone di makiye gore tšhomo yi mo natefele ga Pawulo fote o kgwile a di tšiba gore o nyoko kraya patela ya go ya go yye.—2 Thim. 4:8.

13. Ke mang di nyakang a karakare gore tso re di naganang di yelane le tso Jehova a di naganang?

13 Nnete re ya di bona gore Modimo o ba feta kgole batho ba lefase lowa ka monagano. Mo re ngangarela tso yene a di naganang mo re kene re phela, re nyoko jabola ka matla fote le lephelo le nyoko ro sepela gabutši. Mara Jehova aa re makisi ka tšhinghi gore re nagane go tshwana naye. “Lelata la go tshepega le la go hlalefa” a le lawole dilo tso batho ba di naganang, le mong tsa bagolo. (Mat. 24:45; 2 Makor. 1:24) Mokreste ye mongwana le ye mongwana o na le mmereko wa gore yene mong a leketse gore tso a di naganang di yelane le tso di nyakang ke Modimo. Re ka di maka byang tsotsone?

O SA TŠHOGE O KUTŠETSELE KE BATHO BA LEFASE LOWA

14, 15. (a) Di nyaka re ghayele ka ying gore re thogo nagana go tshwana le Jehova? (b) Maroma 12:2 yi re ke ntaba di nyaka re lesetse go kutšetsela ke lefase? Re hlatollele ka mošupetso wa ho sereleng.

14 Maroma 12:2 yi bolabola le rune mo yi re: “Lesetsaneng go kutšetsela ke batho ba lefase lowa, mara tloboganeng ka go tšhentšha menagano ya lune, gore le thogo tiponela lune beng sa gabutši le sa go jabodisa le sa go yenela gabutši so se nyakang ke Modimo.” Mantsu yanane ya ka Baebeleng ma šupetsa gore le mo go na le sa gore se yye sa re kutšetsela nakwela re soko tšhuta nnete, le rune re ka di kgona go maka gore tso re di naganang di yelane le tso di nyakang ke Modimo. Tsona ke nnete gore menagano ya rune hala le hala yi yye ya kutšetsela ke bo re tseyeleng ga bona le tso re yyeng ra feta ga tsona lephelong. Mara monagano wa di kgona go ya ka howa kela ka hala fote o ka dula o tšhentšha. Ga go tlala mo re kene re tšhentšha, di nyoko ya ka gore re tšhela ying ka ho menaganong le gore re tlalele ka kaye ka matlamatla. Mo re tlalela ka matla ga tso Jehova a di naganang kela re ghayela ka tsona ka matla, le rune beng re ko di boneng gore tso yene a di naganang go ro ba mong tsona tsa gabutši. Le rune beng re ko fo kwa re nabela gore tso re di naganang di yelane le tsa gage.

15 Mara tla re sa lebaleneng phela gore mo nkare re ya di nyaka gore menagano ya rune yi yelane le tso Jehova a di naganang, di nyaka re ‘lesetse go kutšetsela ke batho ba lefase lowa.’ Di nyaka ka ho menaganong ya rune re lesetse go tšhela dilo tsa go kekema kela menagano ya gore yi phigisana le ya Modimo. Go šupetsa gore taba yowa ke ye kgolo, tla re beyiseneng ka tsa go ja. Motho a ka fo tipotsa gore o nyaka go ja tsa go ja tsa gabutši gore a thogo philega. Nje di ka mo gelepa mo a kene a ja tsa go ja tsotsone tsa gabutši mara ka thoko a kene a ja tsa gore di ya lwadisa? Le go tšhela menagano ya Modimo ka ho dihlogong tsa rune di ka sa re gelepe go segela kgole mo nkare re kene re tšhela le dithila tsa lefase ka ho menaganong.

16. Di nyaka re pasope ying?

16 Ayitsano re ka di kgona go ro napa re sa kutšetseli ke lefase le mong ka go twi-twi? Awwa, re ka sa di kgone go tloga ho lefaseng. Tse dingwana di fo ba di sa kgonege gore re nape re re di ka sa re tikisi. (1 Makor. 5:9, 10) Mong wona mmereko wowa wa go tšhomayela wo maka gore re gahlane le batho ba gore ba dumela dilo tsa gore ke matsaka. Mara, mo go nyarela tsotsone tsa gore le mo re kakare-kakare, ke tsotso, a di nyake re fo napa re lesetsa di re tantela. Tla re tshwaneneng le Jeso, re yakgoswe re gana dilo tsa gore Sathane o kwana natso. Fote-fote, le rune re ka tipasopa gore re sa tšhoge re khuriye menagano re maka ke menagano ya lefase.—Bala Diyema 4:23.

17. Ke difeng dilo tse dingwana tso re ka kganelang kgole natso go šupetsa gore a re nyake go kutšetsela ke lefase?

17 Mo re beyisa, di nyaka re sa fo lla go hlawola banghana. Baebele yi re mo re nghanelana le batho ba gore ga Jehova a ba mmerekele, ba nyoko re tsheletsa ka mokgo ba naganang. (Diy. 13:20; 1 Makor. 15:12, 32, 33) Di nyaka le ga tsa go  tijabodisa re sa fo lla go kgeta. Mo re gana go tijabodisa ka dilo tsa gore di tšhutisa gore batho ba tšwa ga ditšhwena, tsa gore bokgohlane kela go šitega go tishwara go lukiye, re ko ba re sa nyake go tšhela tšhefu ka ho menaganong ya rune ka taba la gore tsotsone ‘a di kwane le go tšiba Modimo.’ —2 Makor. 10:5.

Nje ga bana ba rune re ya ba gelepa gore ba sa kgane ka dilo tsa gore di nyoko ba kwaletsa? (Lebelela direle 18, 19)

18, 19. (a) Ke ntaba di nyaka re pasope gore lefase le sa re kutšetsele ka mokgwa wa gore o wutamme? (b) Di nyaka re tiputsise putsiso yifeng, fote ke ntaba?

18 Se sengwana fote ke gore di nyaka re yakgoswe re di bona fote re gane go kutšetsela ke lefase ka mokgwa wa gore a wo nape o bonala tsona. Mo re beyisa, mo go badiwa ditaba, di ka kwala di tlalele ka matla ga tsa dipolotiki. Taba ye nngwana yo yi hlayang ke motho yi ka kutšetsela ka mokgo lefase le tseyang dilo tso batho ba nyakang go di segelela mo ba kene ba phela. Dimuvi tse dingwana le dipuku di tšhutisa gore motho a yetise yene mong mahlong le mašaga yage, fote di re taba yonone yi gabutši, ya jabodisa fote a yi na le mong selabi. Go kutšetsela ke dilo tsa mošaga wonone go maka gore re šinye re sa theetsele Mangwalo mo ma re rune le mašaga ya rune re nyoko jabola mo re ka mo nyaka ka matla ga Jehova, ra beya yene ka ku mahlong ga dilo ka mokana ga tsona. (Mat. 22:36-39) Fote, le ditori tsa dibananyana, le mo di ka fo ba di sa nape di tšwile pateng, di ka fo tšhutisa bana tsa maroga ka mokgwa wa gore a yi wona.

19 Taba yowa a yi rele gore go tijabodisa gabutši nje a yi tsona. Mara, di nyaka re tiputsise diputsiso ke tsowa: ‘Nje re yakgoswa re di bona gore tso lefase le di tšhutisang a yi tsona le mo di ka fo ba di wutamme? Nje re ya ba kgerela bana ba rune—le rune beng—ga dilo tse dingwana ga TV kela ga tso ba di balang? Nje ga bana ba rune re ya ba šupetsa gore tso lefase le di tšhutisang di kekemme mo di segela kaye mo o di lebelele go ya ka Jehova?’ Mo re ka di bona gore go kutšetsela ke Modimo le go kutšetsela ke lefase go fapana mo go tla kaye, re ko ‘lesetsa go kutšetsela ke batho ba lefase lowa.’

WENE O KUTŠETSELA KE MANG GANA BYALO?

20. Re nyoko bona ka ying gore re kutšetsela ke Modimo kela ke lefase?

20 O sa lebale gore gabutšibutši ke mahlaya ka mabedi ya ma re kutšetselang—re kutšetsela ke Jehova le lefase la Sathane. Byalo rune re kutšetsela ke mang? Phetolo ya putsiso yone ke gore, mo re tseyang ditaba gona, re kutšetsela ke tsotsone. Mo nkare re theetsela so se bolabolang ke lefase, le nyoko re kutšetsela, monagano le maphelo ya rune gwa thomisa go ba tsa lefase. Tsotsone di napa di ro šupetsa gore re sa fo lesetsa go kena se sengwana le se sengwana ka ho menaganong ya rune le go fo nagana le ka dilo nje tsa go fo tikela ku.

21. Ke yifeng taba ye kgolo ka matla yo re nyoko petapetang ka yona ga hlogotaba ya go latela?

21 Ka mokgonola re bolabodiyeng, mo re nyaka go nagana go tshwana le Jehova, di nyaka re make se sengwana gore ka ho menaganong go sa be le dilo tsa gore di ka re tšhela dithila. Fote di nyaka re theetsele tso Modimo a di naganang ke mokane re leketse go nagana go tshwana naye. Hlogotaba ya go latela yi nyoko tla yi re hlatollela gore tsotsone re di makisa go reng.

^ ser. 5 Nnete ke gore le mong motho wa go hlalefa ka matla wa kutšetsediwa. Mo motho a kene a nagana ka selo se segolo sa go tshwana le gore lephelo le thomisiye kaye kela gore o nyoko yapara ying, kaye-kaye o kutšetsela ke ba bangwana. Byalo rune re ka hlawola gore re nyaka go kutšetsela ke mang.