DI NATEFELA ka matla mo motho a go makela selo ka pelo ye butši! Re jabola ka matla mo re bona motho a re tshwara gabutši. Rune batho re di nyaka ka matla go tshwariwa gabutši, byalo re ka maka byang gore re be le pelo ye butši?

Motho wa go ba le pelo ye butši wa di nyaka go tšiba gore batho ba bangwana ba tsugiye byang—o boya a ro bolabola le mantsu ya gore ma kgomoletsa motho yene fote o mo makela le tse dingwana. Di ya ka so motho a se makang go šupetsa gore o na le pelo ye butši, a yi taba ya gore o fo mo lebelela ke mokane wa fetsa ka gore pelo yage yi bafele. Re ba le pelo ye butši tsa mannete mo ga batho re ba nyaka fote re ba kwela go baba. Se sengwana ke gore mokgwa wone wo krayega ga diyengwa tsa moya wa Modimo tsa gore Makreste ma tshwanele ma be natso. (Magal. 5:22, 23) Le rune di nyaka re be le dipelo tsa go bafala, byalo tla re boneneng gore Jehova le Morwayi wage ba šupetsiye ka ying gore ba na le dipelo tse dibutši gore re thogo bona gore rune re ka ba yekisela byang.

JEHOVA O MAKELA BATHO KA MOKANA GA BONA DILO TSA GABUTŠI

Jehova o tshwara batho ka mokana ga bona gabutši, le mong bala “ba go sa leboge ba dipelo tse diphifadu.” (Luka 6:35) Mo re fo beyisa, Jehova “o khanyisa letšatši lage ga batho ba go loka le ba dipelo tse diphifadu, fote pula yage o yi nisela ba go loka le ba go sa loka.” (Mat. 5:45) Le batho ba gore ga Jehova a ba re selo ka yene, ba tikwisa ka dilo tso Modimo a di neyang batho gore ba thogo phela le go jabola.

Taba yowa ya gore Jehova o na le pelo ye butši re yi bona le ga tso a di makeleng Adamo le Efa. Mo Adamo le Efa ba fetsa go sinya, ba yye “ba roka matlakala ya mofeyi ke mokane ba tšwara gore ba kogele maseka ka wona.” Mara Jehova o yye a di bona tsa gore di nyaka ba be le dikobo tsa gabutši tsa go yapara gore ba thogo phela ka tawong ga Edeni, ga gore lefase ke mo le na le senyama sa “mmotlwa le ngwere.” Byalo Jehova o yye a šupetsa gore o na le pelo ye butši ke mokane a ba makela “dikobo tsa go lefa ka mokgopa.”—Gen. 3:7, 17, 18, 21.

Jehova o ba tshwara gabutši “batho ba go loka le ba dipelo tse diphifadu,” mara ba gore gabutšibutši o nyaka go ba tshwara gabutši ke malata yage ya go tshepega. Mo re fo beyisa, ka dinako tsela tsa moporofeta Zakariya, morongwa o yye a kwa go baba mo a bona mmereko wa go yaga Jerusalema ka bonyuwane wo yemme. Jehova o yye a theetsela morongwa yene mo a lla, ke mokane a mo fetola ka “mantsu ya gabutši le ya go mo kgomoletsa.” (Zak. 1:12, 13) Jehova o yye a fo maka ka mokgonone le ga moporofeta Eliya. Moporofeta yene o yye a kgongwela ka matla, a šinya a kgopela Jehova gore a mmolaye. Jehova o yye a di kwa tso ne di mo hlopa ga Eliya ke mokane a romela morongwa gore a mo tiyise. Fote, Modimo o yye a botsa moporofeta yewa gore a sa šekele ka taba la gore a ka sa mo šiyi a ntoši. Ka nthago, mo Eliya a šele a tiyelele ka taba la mantsu ya gabutši le ka mokgo ba mo gelepiyeng ka gona, o yye a tlogamela ke mokane a kena mmerekong wage. (1 Mag. 19:1-18) Ga malata ya Modimo ka mokana ga wona, ke mang wa gore o yye a napa a ro yi kopisa gabutši taba yo ya Jehova ya go ba le pelo ya gabutši?

 JESO KE MOTHO WA GO BA LE PELO YE BUTŠI KA MATLA

Nakwela Jeso a le ho lefaseng, ke mo a tšibega ka go ba motho wa pelo ye butši le go kwelana go baba. Ke mo a sa kgwasolanye batho kela go ba tinwisa. O bolabodiye ka pelo ya go baba a re: “Tlaneng ho gaka, ka mokana ga lune ba gore le goga go baba fote le kwa go roba, ke nyoko le yimolla. . . . Ka taba la gore lejoku laka le gabutši.” (Mat. 11:28-30) Batho ba yye ba mo šala nthago ga Jeso ka taba la gore ke mo a na le pelo ye butši. Jeso o yye a ba neya tsa go ja ka taba la gore ‘ke mo a ba kwela go baba,’ o yalafiye ba go lwala le digole, ke mokane a ba tšhutisa “dilo tsa go tlala” ka Papage.—Mar. 6:34; Mat. 14:14; 15:32-38.

Jeso ke mo a kwisisa batho fote a ba kwela go baba, tsotsone ke mo di šupetsa gore o na le pelo ya go bafala. Gabutšibutši, Jeso ke mo a fo gelepa batho ka mokana ga bona ka “pelo ye butši” le mo seyemo se gana. (Luka 9:10, 11) Mo re beyisa, nakwela go segela mosadi ye mongwana wa gore ke mo a na le dithila go ya ka setšo ke mokane a tikisa matšhembhutšhembhu ya kobo ya Jeso ka taba la go tshepa gore o nyoko fola selumi, Jeso aa lakatsanya mosadi yewa wa batho wa gore ke mo a tšhugiye. (Lef. 15:25-28) Jeso o yye a bolabola le mosadi yewa a kene a mo kwela go baba ka taba la gore o fetsiye 12 ya mongwaga a lwala, a re: “Morwediya, tumelo yago yi go fodisiye. Ariye gabutši, fote o nape o fola bolwele byone byago bya go baba.” (Mar. 5:25-34) Ye barena, o na le pelo ye butši ka matla wa tšiba!

MOTHO WA PELO YE BUTŠI KE WA GO GELEPA BA BANGWANA

Ga mešupetso ya ka ho kgakala, re thogo di bona gore tso motho a di makang di ya šupetsa gore o na le pelo ye butši. Jeso o beyisiye ka taba ya Lesamariya la pelo ye butši gore motho wa go ba le pelo ye butši ke wa mohlobo mang. Masamariya le Majuda ke mo ba sa kwane, mara Lesamariya la ho ga mošupetso wowa le yye la mo kwela go baba monna yela wa gore ba mo yamogiye dilo tsage, ba mo teya ke mokane ba mo šiya a le thina le go kgwa hala pateng. Go ba le pelo ye butši go tšhofiye Lesamariya lowa gore le gelepe monna yela. Le yye la mo gata ka sehlare mo ne a kwalele gona ke mokane la mo tseya la mo yisa ga ntlo ya bayeng. Lesamariya lone le yye la patela mong wa ntlo yone ya bayeng gore a šale a pasopa monna yewa wa gore o kwalele ke mokane la re le nyoko tla le mo patela tšheleta ye nngwana mo le boya.—Luka 10:29-37.

Ga go tlala motho o šupetsa gore o na le pelo ye butši ka tso a di makang, mara le ka tso motho a di bolabolang a ka šupetsa gore o na le pelo ye butši. Tsotsone di šinya di maka gore Baebele yi re, le mo “mohlopego wo maka gore pelo ya motho yi kgongwele, lentsu la go natefa le maka gore yi hlohlotele.” (Diy. 12:25) Mo re ka fo ba le pelo ye butši, re ko thogo gelepa batho ba bangwana le go ba tiyisa ka tso re di bolabolang gore ba kwe ba le gabutši. * Mantsu ya rune ya gore ma gabutši ma nyoko šupetsa gore re ya ba kwela. Mo ba kwa ba tiyelele, ba ko thogo kikirisana le tsa lephelo.—Diy. 16:24.

GO TŠHUTA GO BA LE PELO YE BUTŠI

Ka mokana ga rune re ka di kgona tsa go ba le pelo ye butši ka taba la gore re makiwwe “ka setshwano sa Modimo.” (Gen. 1:27) Mo re beyisa, monna ye ba reng ke Juliyase ke mo go le lesole la Roma, byalo ba yye ba re a pasope Pawulo mo ba kene ba mo yisa Roma, byalo lepostola lowa o yye ‘a le tshwara gabutši ke mokane a le dumelela gore le ye ga banghana ba lona gore ba le pasope’ hala mutšing wa Sidoni. (Meber. 27:3) Ka nthago ga gana hone, batho ba hala Malta ba yye ba mo tshwara ka “pelo ye butši ka matla” ga Pawulo le ba bangwana ba gore ke mo ba le naye mo sekepe se konega. Batho ba gana hone ba yye ba boya ba ro ba gotsela le mollo gore ba womologe. (Meber. 28:1, 2) Bona tso ba di makiyeng ke mo di le gabutši, mara go ba le pelo ye butši fote go rela gore ba makele batho se sengwana sa go feta sone.

Mo re nyaka go jabodisa Modimo gabutši, di nyaka re be le pelo ye butši ka dinako ka moka. Ka taba loloneng, Jehova o re botsa gore re “yapare” pelo ye butši. (Makol. 3:12) Mara nnete ke gore ga go tlala a di lola go maka gore mokgwa wowa wa go tšwa ga  Modimo wo nape wo re mamarela. Ke ntaba? Di ya makega tsa go kraya re tšhaba go tshwara ba bangwana gabutši ka taba la go tšeba, re sa titshepe, re phigisiwa kela re thomisa go ba le magetla. Mara, re ka di kgona go hlola dilo tsone mo re ka fo tshepa moya wa go hlawolega le mo re kopisela ga Jehova ka mokgo a nang le pelo ye butši.—1 Makor. 2:12.

Ayitsano re ka di kgona go bona gore re gayela kaye ho ga taba ya go ba le pelo ye butši? Di nyaka re tiputsise gore: ‘Nje ke theetsela di mpaba mo motho a nhlayisela tso di mo kokonang? Nje ke ya tihlopa ka batho ba bangwana? Ke mo go le leng la mafelelo mo ke tshwara ye mongwana gabutši mara motho yene go se lešaga laka kela monghana?’ Re ka tipotsa go sa le gana byalo gore re nyaka go tšiba tsa go tlala ka batho bo re phelang nabo, ka matlamatla bo ba leng ka ho phutegong ya Sekreste. Mo re maka ka mokgonone, re ko thogo bona seyemo sa bona le mo ba gayelang gona. Se sengwana ke gore di nyaka batho ba bangwana re ba tshware go tshwana le ka mokgo le rune ne re ka nabela go tshwariwa ka gona mola tso di ba tleleng di tlele rune. (Mat. 7:12) Mafelelong, Jehova o nyoko re rufa, ra tikwa le rune beng gore re nayo pelo yowa ye butši.—Luka 11:13.

BATHO BA KWANA NAYE MOTHO WA GO BA LE PELO YE BUTŠI

Nakwela Pawulo wa lepostola a bolabola ka dilo tsa go šupetsa gore ke yene lelata la Modimo, o hlayye le taba go ba le “pelo ye butši.” (2 Makor. 6:3-6) Batho ke mo ba kwana ka matla le Pawulo ka taba la gore le yene ke mo a kwana nabo, a boya a ro ba makela le go ba botsa dilo tsa go ba šupetsa gore o kwana nabo. (Meber. 28:30, 31) Le rune re ka di kgona go gelepa batho gore ba tle dinneteng mo ba bona re na le pelo ye butši. Mo batho ka mokana ga bona re ba tshwara gabutši, le mong bowa ba go re phigisa, re maka gore dipelo tsa bona di thomise go tematema ke mokane ba ka fo thomisa go sa sa re hlopa. (Maroma 12:20) Mo go-ya go-ya, o ka fo bona le bona ba šele ba di nyaka tsowa tsa Baebele.

Ga Pharadeyisi yo yi sa ga tlang ho lefaseng, go nyoko tla go tsusiwa batho ba go tlala ka matla bo ba leng ku dilahlong, batho bone ba nyoko tla ba di bona gabutši gore go ba le pelo ye butši ba ra ying, ga ba bangwana go ko ba go le mong la mathomo kela. Le bona ba nyoko kwa di ba tšhofa gore ba tshware ba bangwana gabutši. Mo go ka fo tla gwa ba le motho wa gore aa nyake go ba le pelo ye butši le go gelepa ba bangwana, o nyoko tlusiwa Pharadeyising. Mara bo ba ko bang ba kwana le Modimo fote a ba hlawodiye gore ba phele go ya go yye ho lefaseng, ba nyoko tshwarana gabutši ba kene ba kwana. (Pis. 37:9-11) Lone lefase le nyoko ba gabutši fote le nyoko ba le bebiye ka matla wa tšiba! Mara, mo dinako tsone tsa go jabodisa di soko segela, re ka fo tšwa re maka ying gore go ba le pelo ye butši go re berekele?

MAPHOMELA YA GO BA LE PELO YE BUTŠI

Baebele yi re “motho wa go ba le pelo ye butši o gelepa yene mong.” (Diy. 11:17) Batho ba kwana naye motho wa go ba le pelo ye butši, fote le bona ba mo tshwara gabutši motho wa mohlobo wonone. Jeso o yitseri: “Sekala so le kalelang ba bangwana ka sona, le lune ba nyoko le kalela ka sona.” (Luka 6:38) Di lola ga motho wa go ba le pelo ye butši gore a be le banghana ba gabutši fote a ba mamarele.

Pawulo wa lepostola o yye a botsa bo ne ba gahlanela phutegong ya Efeso gore “ba tshwaranane gabutši ka dipelo tse dibutši, ba gelepane, ba tshwarelane ba sa kokole.” (Maef. 4:32) Mo phutego ya Sekreste yi na le batho ba go kwelana go baba le ba gore ba tshwarana gabutši, go ba le maphomela ya go jabodisa ka matla. Batho ba mohlobo wonone a ba berekisi mantsu ya go hlaba, ya go poyila ba bangwana kela go ba kwisa go baba. A ba hlwe ba maka tso tsa go sebana, mara baa karakara gore ba berekise maleme ya bona go gelepa batho ba bangwana. (Diy. 12:18) Ke mokane phutego yi napa yi tiyelela ga tso tsa Modimo.

Ka nnete motho o šupetsa ka tso a di bolabolang le tso a di makang gore o na le pelo ye butši. Mo re na le dipelo tse dibutši, re šupetsa gore Modimo wa rune Jehova ke motho wa mohlobo mang. (Maef. 5:1) Sosone se nyoko fetsa se makiye gore diphutego tsa rune di tiyelele ke mokane batho ba thogo tla ka phutegong yowa ya go yela. Tla re makeneng gore batho ba di bone gore le rune re na le pelo ye butši!

^ ser. 13 Ga hlogotaba ya go latela, go nyoko bolabodiwa ka go loka ga nkokwane ya diyengwa tsa moya wa go hlawolega wa Modimo.