“Reka nnete, o sa tsoge o yi rekisiye, reka le go hlalefa, go kgala le go kwisisa.”—DIY. 23:23.

DIKOŠA: 94, 96

1, 2. (a) King so re se tseyelang gedimo ka matla? (b) Ke difeng dinnete tso re di tseyelang hlogong, fote ke ntaba go le ka mokgonone? (Lebelela dithombhe tsa ka ho kgakala.)

SELO se segolo ka matla ho gago king? Ayitsano o ka nabela go se lahla ke mokane wa kota sa go fo re tlo? Ga malata ya Jehova, go fetola diputsiso tsone di lola ka matla. Selo se segolo ka matla ho ga rune ke senghana sa gabutši le Jehova fote re ka sa nyake go se lesetsa se hufuga. Se sengwana ke gore re tseyela gedimo nnete ya Baebele ka taba la gore ke yona yi makiyeng gore re mamarelane le Papa wa rune wa legedimong.—Makol. 1:9, 10.

2 Thitšere ya rune ye Kgolo yi berekisa Baebele go re tšhutisa dilo tsa go tlala! Ke yene Jehova a re botsang nnete ka lebitso lage gore le ra gore king le ka mekgwa yage ye mebutši. O re botsa le ka taba yo a re makeleng yona ya go šupetsa gore o re nyaka ka matla ya hala Morwayi wage Jeso a re lepolla. Fote Jehova o re hlayisela ka Mmušo wa Mesiya le ka so a se tshepisiyeng bo ba tlotsiwweng gore ba nyoko phela legedimong, a boya a tshepisa le “dinku tse dingwana” gore di nyoko phela Pharadeyising ho lefaseng. (Joh. 10:16) O re tšhutisa le gore maphelelo ya rune ma tshwanele ma be ya mošaga mang. Re tseyela dinnete tsowa  hlogong ka taba la gore di maka gore re thogo šutela thina ga Modimo ye a re makiyeng. Di maka le gore lephelo la rune le jabodise.

3. King sa gore Modimo aa nyake re se maka mo re reka nnete?

3 Jehova ke Modimo wa gore aa konane. Wa ba rufa bo ba nyakang go tšiba nnete. Fote Jehova o re neyye Morwayi wage mahala gore a re kgwele. Modimo aa nyake re ro ntsha tšheleta gore re reke nnete yo. Petro wa lepostola o yye a kgala morene mongwana ye ba reng ke Simone nakwela a nyaka go mo patela gore a mo neye matšhika ya gore le yene a thogo neya ba bangwana moya wa go hlawolega, byalo Petro o yitseri gage: “Nkare o ka napa o kgwa nayo siliva yone yago ka taba la gore wene o bona nkare dilo tsa mahala tso Modimo a re neyyeng tsona o ka di reka ka tšheleta.” (Meber. 8:18-20) Anthe mantsu yawa ya go tšwa ga Modimo ya gore: “Reka nnete,” ma ra gore king?

ANTHE DI RA GORE KING GO “REKA” NNETE?

4. Ga hlogotaba yowa, re nyoko tšhuta ka ying sa go yelana le nnete?

4 Bala Diyema 23:23. Mo re ka sa ro tihlopa ka go tšhuta Lentsu la Modimo, re ka sa ro yi tšiba nnete. Di nyaka re tikone tse dingwana gore re feleletse re tšiba nnete yowa. Motho wa go hlalefa ye a ngwadiyeng Diyema o hlatolla gore mo re ka fo “reka,” kela ra tšiba “nnete,” di nyaka re pasope gore re sa tsoge re yi “rekisiye,” kela ya khwanyoga. Tla re petapeteneng gore di ra gore king go “reka” nnete le gore re ka tikona dilo tsa mošaga mang. Sosone se nyoko maka gore nnete yone re yi tseyele hlogong re sa tsoge re yi “rekisiye” le ka tšatši la mohlolo. Re nyoko di bona gabutši le tsa gore ke ntaba go reka nnete ya Jehova go phala dilo ka mokana ga tsona.

5, 6. (a) Re ka yi reka byang nnete re sa berekisi tšheleta? Re beyisele. (b) Nnete yi re gelepa ka ying?

5 Le selo sa mahala, di ka fo nyaka gore o se berekele. Ga Diyema 23:23, lentsu la Seheberu lo le hlatodiwwang go le go “reka” fote le rela le go “kraya.” Mantsu yawa ka mabedi ga wona ma rela go karakara gore re lahle selo sa go sa re selo, ke mokane re tseye sa gore se ya ka tsela. Re ka fo tshwanisa taba yowa ya go reka nnete ka taba ye nngwana. Tla re fo re hala mmakete ba re go na le dibhanana tsa mahala. Ayitsano o ko fo re mo o re phaphara wa kraya di le ho tafoleng? Dhoo. Di nyaka re ro tlogamela re ye titseyeleng. Mara nje ke nnete gore ke tsa mahala? Eya, mara di nyaka re tihlope gore re ye di tseyeng ku mmakete. Go fo tshwana le ka nnete yowa, a yi nyake tšheleta gore re yi reke. Mara gore re yi kraye di nyaka re ro garagara.

6 Bala Jesaya 55:1-3. Mantsu ya Jehova ya gore ma ngwadiye ke Jesaya ma yi yedisa gabutši taba ya gore go reka nnete king. Mo Baebeleng, Jehova o tshwanisa lentsu lage le meetši, lebese le wayine. Nnete ya lentsu la Modimo yi tshwana le mo re nwa meetši ya go yela ya go batela, re šala re kgodwiye. Mantsu ya Jehova ma re neya matšhika fote ma maka gore re gole mo re kene re mmerekela, go tshwana le mo lebese le re neya matšhika le go maka gore dibananyana di gole. Fotefote, mantsu ya Jehova ma tshwana le wayine. Byang? Wayine yi sipidisana le go jabola ka ho Baebeleng. (Pis. 104:15) Byalo, mo Jehova a botsa batho bage gore ba “reke wayine,” o fo ba a ba tshepisa gore ba nyoko jabola mo ba ka fo maka tso a di hlayang. (Pis. 19:8) Re napa re di bona gabutši gore go tšhuta nnete ya lentsu la Modimo le go berekisa so le se bolabolang, di nyoko re gelepa ka matla! Mo re kene re karakara gore re tšhute nnete yone, tsotsone re ka di tshwanisa le mo o ntsha tšheleta gore o yi reke. Byalo, tla re bolaboleneng ka sehlano sa dilo tso re ka ga patelang ka tsona gore re thogo reka nnete.

 WENE O LESETSIYE YING GORE O THOGO REKA NNETE?

7, 8. (a) Ke ntaba go reka nnete go nyaka nako? (b) Lethari le lengwana la go kena sekolo ke mo le tikemisele go patela bokaye, byalo gwa felela kaye?

7 Nako. Ye mongwana le ye mongwana ye a rekang nnete, o patela ka nako. Di nyaka nako gore motho a theetsele molayetsa wa Mmušo, a bale Baebele, a bale dipuku tso di bolabolang ka Baebele, a titšhutise Baebele, a lukiselele megahlano ya phutego, a boye a ye ga yona. Nako yone ra yi reka, kela go yi tseya, ga dilo tsa gore a yi tsa go hlopa ka matla. (Bala Maefeso 5:15, 16.) Nje di ka napa di nyaka nako ya go tlala gore re kwisise gabutši so Baebele yi se tšhutisang? Di ya ka rune. Di tlele ka matla dilo tso re ka di tšhutang ka go hlalefa ga Jehova, ditsela tsage le ka mokgo a makang dilo. (Maroma 11:33) Sewokamelo sa mathomothomo se tshwanisiye nnete le “lebhlomu le le nyana” ke mokane sa re: “Mo o na le lebhlomu ka lloši la nnete, o sa nape o jabola. Taba ya gore mabhlomu ma tlele, yi šupetsa gore ka lloši ne le sa yenela. Ariye mahlong o kene o nyakana le ya mangwana.” Re ka tiputsisa gore, ‘Setšhotšho saka sa mabhlomu ya nnete se segela kaye?’ Le mo re šele re phela lephelo la go ya go yye, di sa tlele ka matla tso re nyoko di tšhutang ka Jehova. Taba ye kgolo lekgono, ke gore re berekise nako ya rune gabutši gore re thogo reka nnete ya go tlala ka mokgo re ka kgonang. Bona taba ye nngwana ke yowa ya motho ye ne a nabela go tšiba nnete.

8 Lethari le lengwana la Lejapane le ba reng ke Mariko, * le yye la segela New York, U.S.A., le tl’le kena sekolo. Ka nako yonone, o yye a kenela mokgahlo wa kereke wa gore wo thomme ka 1959 ku Japane. Mošupatsela ye mongwana wa mosadi mo a kene tšhomayela mutši ka mutši, o yye a gahlana le Mariko. O jabodiye ka matla mo a thomisa go tšhuta dinnete tsa Baebele, a šinya a kgopela gore mošupatsela yewa a mo tšhutise Baebele gabedi mo bekeng. Mariko o yye a napa a thomisa go ya megahlanong a na a kena sekolo fote a bereka le mmereko wa dikopa. Gore a thogo reka nako ya go tšhuta nnete, o yye a poma nako ya go tijabodisa. Tsotsone di yye tsa maka gore a nape a ro tlalela ka matla ga tso tsa Modimo. O yye a kolobetsiwa mongwaga wo soko fela. Ka nthago ga kobodi ya dikgwedi, ka 2006, o yye a ba mošupatsela, le gana byalo o sa na a yi tshwere.

9, 10. (a) Go reka nnete go maka gore dilo tsa majabajaba re di lebelele byang? (b) Lethari le lengwana le lesetsiye ying, fote le tikwa byang?

9 Dilo tsa majabajaba. Di ka fo nyaka gore re šinye re lesetsa le mmereko wa go golela ka masaka gore re thogo reka nnete. Petro le Andrea ke mo go le banna ba go loba dihlapi, byalo nakwela Jeso a ba bitsa gore ba tle ba “lobe batho,” ba yye ba “lesetsa matabane ya bona.” (Mat. 4:18-20) Ke nnete gore batho ba go tlala bo ba tšhutang nnete lekgono, ba ka sa nape ba fo lesetsa mmereko. Baebele yi re ba pasope mitši ya bona. (1 Thim. 5:8) Mara, ga go tlala batho bo ba tšhutang nnete di nyaka ba letsetse go hlwa ba lelekisana le go hlekeletsa dilo tsa lefase lowa ke mokane ba beye dilo tsa gabutši ka ku mahlong. Jeso o yi beyye gabutši mo a re: “Lesetsaneng go kgobaketsela makgumo ho lefaseng . . . Mara, tikgobaketseleneng makgumo legedimong.” (Mat. 6:19, 20) Tla re tšhuteneng ka mošupetso wa lethari le lengwana.

10 Mariya o thomme a sa le ye monyana go kgana mokgano wa gholf. O yye a napa a thomisa go wo kgana gabutši mo a kene a fetsisa sekolo ke mokane gwa ba le khamphani yo yi mo kenisang sekolo yunivesithi. Mokgano wa gholf ne a wo nyaka ka matla fote ne a tipotsa gore o nyoko napa a yi tipa ka masaka mo a kene a kgana mokgano wone. Ke mokane o yye a thomisa go tšhuta Baebele fote tso ne a di tšhuta ke mo a di jabolela ka matla.  Mo a bona gore nnete yi mo gelepiye go tšhentšha lephelo lage, o yye a jabola ka matla. O yitseri: “Ke yye ka jabola ka matla mo ke thomisa go tšhentšha fote ke maka so se hlayang ke Baebele.” Mariya o di bonne gore dilo tsa lefase lowa le tso tsa Modimo, motho a ka sa di lelekisi magahla. (Mat. 6:24) Ke mo a yi kgona ka matla gholf yowa fote ne yi ka maka gore a ghanye le go tuma, mara o yye a di lesetsa ka moka. Gana byalo ke mošupatsela ka taba la gore o rekiye nnete fote o hlatolla taba yowa go le “mong lephelo la mannete la go jabodisa.”

11. Mo re reka nnete, go ka makega ying ka senghana kela bošaga?

11 Go phidisana le batho. Senghana sa rune le batho ba bangwana se ka tšhentšha mo re thomisa go phela ka nnete ya Baebele, le bošaga bo ka fela. Ke ntaba? Jeso o yye a rapelela bo ba mo latelelang a re: “Maka gore nnete yago yi ba hlawole; lentsu lago ke nnete.” (Joh. 17:17) Mantsu ya gore “ba hlawole” ma ka rela gore “maka gore ba sa tshwane le ba bangwana.” Mo re yamogela nnete, a re sa tshwana le lefase ka taba la gore re hlawogiye ga lona. Batho ba ka re tseya ka mokgo mongwana mo ba bona re sa sa le ka mokgola ba re tšibang, ba tiputsisa gore anthe re kenne king. Re latelela nnete yo yi tšhutisang ke Baebele. Banghana ba rune le ba ka mo mutšing kela mašaga ba ka keketlela ku kgole le rune kela ba ganetsa so re se dumelang, le mo rune re sa di nyake tsotsone. Tsotsone a di re makatse. Jeso le yene ke mo a di tšiba gore: “Ka nnete, manaba ya motho go nyoko ba bo a dulang nabo ka mutšing.” (Mat. 10:36) Fote o ba tshepisiye gore ke ye kgolo ka matla patela yo ba nyoko yi krayang ka taba la go reka nnete.—Bala Mareka 10:28-30.

12. Morene mongwana wa Lejuda o patele ka ying gore a thogo kraya nnete?

12 Morene mongwana wa Lejuda ye ba reng ke Aaron wa gore ne a na le dibhizinisi, ba mo tšhutisiye go tlugisela go sa le ye monyana gore a sa hlaye Modimo ka lebitso. Mara Aaron ne a wonngwe nnete. Ne a jabodiye ka matla mo Hlatse ye ngwana yi mo šupetsa gore mo a ka gahlanisa dihlaka tse dingwana le dihlaka ka dine tsa Seheberu tsa lebitso la Modimo, le ka bitsiwa “Jehova.” O yye sinagogeng a jabodiye, a ye botsa baruti so a se tšhutiyeng. Tso ba segeleng ba di maka, Aaron ne a sa di nagane. A di ya ba jabodisa tsa gore o tšhutiye nnete ka lebitso la Modimo, ba mo tshwele le ka mare fote ba maka nkare a ba mo tšibi. Le ba gabo ba yye ba tiputsisa gore o kenne king. Tsotsone a di ya mo tshosanya, o f’lo ya mahlong a reka nnete fote a berekela Jehova go le Hlatse ya go ba le lešiši. Go tshwana le Aaron, le rune re ya di nyaka go tšhentšha maphelelo ya rune gore re thogo sepela nneteng.

13, 14. Gore re thogo reka nnete, di nyaka re potolle kaye ga tso re di makang le tso re di naganang? Re botse ka mošupetso wa mo sereleng.

13 Go nagana le go maka dilo tsa gore Modimo aa kwane natso. Dilo tso re di makang le tso re di naganang go nyaka di šupetse gore re yamogela nnete fote re phela ka tso Babebele yi di tšhutisang. Petro o ngwadiye ka dilo tsowa gore: “Tshwananeng le dibananyana tsa go theetsela, lesetsaneng go kutšetsela ke dilo tso le yyeng la di nabela botala le makisa ke go sa tšibi, mara . . . hlawoleganeng lune beng ka mokgo le titshwereng ka gona ga dilo ka moka.” (1 Pet. 1:14, 15) Ku Korente ne go na le batho ba bangwana ba gore ba fokogiye mong go fokoga, byalo mo batho bone ba reka nnete ne di rela gore ba tšhentšhe maphelelo ya bona. (1 Makor. 6:9-11) Le lekgono, batho ba go tlala ba lesetsiye dilo tsa gore Modimo aa kwane natso gore ba thogo reka nnete. Petro o gopotsiye Makreste ya a phidiyeng nawo gore: “Nako yowa ya gore yi šele yi fitiye ke mo yi yenele gore le thogo maka tso di nyakang ke ditšhaba, nakwela le maka dilo le di makisa ke monyadi, magaba, go nwa ka matla, diphati tsa go fetelela, nakwela mokgete  le sa wo tšhela fote le rapela dilo tsa gore a di molawong.”—1 Pet. 4:3.

14 Go fediye mengwagangwaga monna ye ba reng ke Devynn le mosadi ye ne a dula naye ye ba reng ke Jasmine ba tlayila ka matla mo ba nwile. Devynn ke mo a tšhutele mmereko wa go balela tšheleta ya khamphani, mara ke mo a sa tshwarelele mmerekong ka taba la gore ne a tlayila ka matla. Jasmine yene ke mo go le sebheva, a tulanya batho. Tšatši le lengwana, Jasmine ke mo a kene a sepela a tlayila ho pateng, a gahlana le Dihlatse ka dipedi tsa gore ke mo go le barumiwa. Barumiwa bone ba yye ba re ba nyoko tla ba tšhuta nabo Baebele, mara beke ya go latela mo ba segela ga Devynn le Jasmine, ba krayye ba tlayila la go tshosa. Ne ba sa tshepe gore barumiwa bone baa resa mo ba re ba nyoko tla mutšing wa bona. Mo ba boya fote dilo ne di tšhentšhiye. Mo Jasmine le Devynn ba thomisa go tšhuta Baebele, ba yye ba karakara ka matla gore ba berekise so ba se tšhutang. Ba yye ba tipotsa gore ba lesetsa go nwa mokgete ke mokane mo go soko fela dikgwedi ka ditharo, ba šada ba ba le setifikeyiti. Batho ba gana hone dimitšaneng ba yye ba di bona mo maphelelo ya bona ma tšhentšha, ke mokane ba go tlala ba kwa ba nabela go tšhuta Baebele.

15. King sa go baba ka matla so o ka se makang gore o thogo reka nnete, fote ke ntaba go le ka mokgonone?

15 Ditšo le dilo tse dingwana tsa gore a di yelane le Mangwalo. Motho gore a lahle ditšo le dilo tse dingwana tsa gore a di yelane le Mangwalo gore re thogo reka nnete, a go fo ba moroba. Go ka fo ba lola ga ba bangwana gore ba theetsele mo Mangwalo ma re ba lahle dilo tsone, ba bangwana ba ka kamaka ka taba la gore ba tšhaba bo ba dulang nabo ka mutšing kela mašaga, bo ba berekang nabo le banghana. Di ka napa di roba ka matla mo o kraya ba go tšhofa gore o phase badimo. (Dot. 14:1) Mo re bona ba bangwana ba šišimala ke mokane ba tšhentšha maphelelo, le rune re ka di bona gore di ya kgonega. Tla re tšhuteneng ka lešiši la bo ne ba dula Efeso ku botala.

16. Ba bangwana ba makiye ying gore ba thogo reka nnete ku Efeso?

16 Efeso ke mo yi tšibega ka masalamose. Makreste ya gore ne ma maka tsa masalamose ma makiye byang gore ma lahle dilo tsa go sa yelane le Mangwalo ke mokane ma reka nnete? Baebele yi re: “Bo ba gore ne ba maka tsa masalamose ba yye ba kgobeketsa dipuku tsa bona ke mokane ba di tšhuba, batho ka moka ba lebelele. Ke mokane ba balela gore di ka kala bokaye, ba kraya gore di kala 50 000 ya dipetlo tsa siliva. Lentsu la Jehova le šupetsiye ka mokgonone gore le na le matšhika, la fo ya mahlong le kene le gola fote le hlola.” (Meber. 19:19, 20) Ke mo go se lola gore Makreste yawa ya go tshepega ma lahle dilo tsowa, mara ma yye ma rufiwa ka matla.

17. (a) Di nyaka o patele ka ying gore o thogo kraya nnete? (b) Ga hlogotaba ya go latela, re nyoko fetola diputsiso difeng?

17 Wene o patele ka ying gore o thogo kraya nnete? Ka mokana ga rune re berekisa nako gore re hlekeletse mabhlomu ya nnete. Ba bangwana ba fl’o lesetsa dilo tsa majabajaba di ba feta fote a ba sa phela ka mokgola wa botala ka taba la gore ke mo ba nyaka go reka nnete. Ba go tlala di nyakiye ba tšhentšhe ka mokgo ba naganang le go maka dilo fote di nyaka ba lahle ditšo le mekgwa ya gore a yi yelane le Mangwalo. Le mo go ka thusuga mo go thusugang, rune re ya di tšiba gore patela yowa a yi re selo mo re lebelele nnete yowa ya Baebele. Yi re neya selo sa gabutši ka matla, re thogo ba le senghana sa thina le Jehova. Mo re bona ka mokgo re rufiwang ka gona, di re kwisa go baba mo re bona ba bangwana ba nyaka go rekisa nnete ya bona. Sone se ka makega byang, fote re ka yi tšhabelela byang kotsi yone ye kgolo? Diputsiso tsowa re nyoko di fetola ga hlogotaba ya go latela.

^ ser. 8 Mabitso ya mangwana ga taba yowa ma tšhentšhiye.