“Wene Jehova, ntšhutise ka tsela yago. Ke nyoko sepela nneteng yago.”—PIS. 86:11.

KOŠA: 31, 72

1-3. (a) Di nyaka re tikwe byang ka nnete yowa ya Baebele? Re beyisele. (Bona dithombhe tsa ku mathomisong.) (b) Ga hlogotaba yowa re nyoko fetola diputsiso difeng?

RE DI tlwayele tsa gore mo motho a rekiye selo, a ka fo se jikisa. Ba re bo ba rekang dilo ke mokane ba di jikisa ba ka segela gana hala ga 9 ya diphesente. Ba bangwana ba gore ba reka dilo ka inthanete, le bona ga go tlala baa di jikisa. Nakwenngwana ba krayye gore tso ba di rekiyeng a yi tsona tso ne ba di nyaka, di sinyegiye kela a di ba jabodisi. Tsotsone di makiye gore ba šinye ba di jikisa, ba tseye tse dingwana kela ba kgopele tšheleta ya bona.

2 Dilo tso re yyeng ra di reka re ka kgopela tšheleta ya tsona, mara a di nyake re jikisa, kela go “rekisa” “so re se tšibang” ka nnete ya Baebele yo re yi “rekang.” (Bala Diyema 23:23; 1 Thim. 2:4) Ga hlogotaba ya go fela, re tšhutiye gore nnete re yi kraya mo re fetsa nako ya go tlala re yi tšhuta. Go tokegela gana hone, gore re thogo reka nnete, re ka fo ba re ganne mmereko wa go golela ka masaka, re phiriketsanne ga go tlala le mašaga, re tšhentšhiye menagano le maphelelo ya rune kela re lahliye ditšo le dilo tsa go sa kwane le Mangwalo. Mara, tsotsone ke meetši ya manyana mo re di tshwanisa le tso re rufiwweng ka tsona.

 3 Nnete ya Baebele yi maka gore re tikwe go tshwana le monna yela Jeso a bolabodiyeng ka yene ga mošupetso wage. O šupetsiye gore nnete ya Mmušo wa Modimo ke taba ye kgolo ka matla ga bo ba yi krayang, mo a bolabola ka motho wa go tsama a rekisa wa gore ne a nyakana le makolwane ya go bafala ke mokane a kraya ka lloši. O “yakgoswiye a rekisa” dilo ka mokana ga tsona tso ne a le natso gore a thogo reka lekolwane lone la go tura ka matla. (Mat. 13:45, 46) Le ga rune go ka mokgonone, nnete yowa re yi krayyeng—nnete ya Mmušo wa Modimo le tse dingwana tso re di tšhutiyeng ga Lentsu la Modimo—re di tseyela gedimo ka matla, re šinya re lesetsa dilo tse dingwana ka borunebeng ke mokane re yakgoswa re lahla tse dingwana gore re yi kraye. Mo nkare nnete yowa re yi tseyela gedimo, re ka sa “tsoge re [yi] rekisiye.” Mara sa go re kwisa go baba ke gore batho ba Modimo ba bangwana ba lebele ka nnete yo ba nang nayo—fote ba yi rekisiye. Rune re sa di make tsotsone! Mo nkare re nyaka di šupetse gore nnete yowa re yi tseyela hlogong fote re ka sa yi rekisi, di nyaka re theetsele mo Baebele yi re “ariyeneng mahlong le sepela nneteng.” (Bala 3 Johane 2-4.) Gore re sepela nneteng di nyoko šupetsa mo re phela ka yona—ka mokgo re makang dilo ka gona le go yi yetisa ka ku mahlong. Tla re bolaboleneng ka diputsiso ke tsowa: Ke ntaba ba bangwana ba “rekisa” nnete fote ba di maka byang tsotsone? Re ka yi tšhabelela byang kotsi yone ya go tšebisa? Mo re kene ‘re ya mahlong re sepela nneteng,’ re ka maka byang gore re sa šepisi?

KE NTABA BA BANGWANA BA “REKISA” NNETE FOTE BA DI MAKA BYANG TSOTSONE?

4. Ku botala, ba bangwana ba makiye king mo ba šinya ba “rekisa” nnete?

4 Ku botala, ba bangwana ba gore ne ba jabodisa ke tso Jeso ne a di tšhutisa, di ba šitiye go ya mahlong ba sepela nneteng. Mo re beyisa, Jeso o fepiye mogoba wa go tlala ka mohlolo, ke mokane mogoba wone wa mo šala nthago mo a tshela ka hala mosekola ga Lewatle la Galeliya. Gana hone, Jeso o hlayye se sengwana ba šala ba yahlamme, o yitseri: “Mo le ka sa ji nama ya Morwayi wa motho la boya la nwa madi yage, a le na lephelo hone ga lune.” A baa mo kgopela ga Jeso gore a ba hlatollele taba yone, ba yye ba fo kwatisa ke tsotsone ke mokane ba re: “Mantsu yawa maa tshosa; ma nyoko theetsela ke mang?” Ka taba la tsotsowa, “ba go tlala ga bo ba mo latelelang ba yye ba mo jikela, ba boyela ga dilo tso ba di šiyyeng ku nthago ke mokane ba sa sa sepela naye.”—Joh. 6:53-66.

5, 6. (a) Ba bangwana ba ro maka king mo ba šinya ba sa ngangarele nnete? (b) Motho a ka yi lesetsa byang nnete ka gonyana ka gonyana?

5 Di kwisa go baba gore ba bangwana lekgono di ba šitiye go ngangarela nnete. Ba bangwana ba yye ba phiriketsega mo go tšhentšhiwa ka mokgo re kwisisang temanyana ya Baebele kela so mogageru wa gore o na le mayemo ka ho phutegong a se hlayyeng kela so a se makiyeng. Ba bangwana ba yye ba kwata mo ba wolodiwa go berekisiwa Baebele, kela ba yye ba lesetsa nnete ka taba la gore ba sa tšhayisane le Mokreste ye mongwana. Ba bangwana ba sepela le ba go kgeloga le ba go phigisana le so re se dumelang. Ba bangwana ba feleletsiye ba “keketlela” kgole le Jehova le phutego. (Maheb. 3:12-14) Ne di nyoko jabodisa ka matla mola ba yye ba fo ya mahlong ba na le tumelo le go tshepa Jeso, go tshwana le Petro wa lepostola! Mo Jeso a butsisa mapostola gore le bona ba nyaka go sepela, Petro o yakgoswiye a mo fetola, a re: “Morena, re ko ya ga mang mara? Phela tso o di bolabolang ke tsona di tshwereng lephelo la go ya go yye.”—Joh. 6:67-69.

6 Di ka makega gore ba bangwana ba yye ba lesetsa nnete ka gonyana ka gonyana, le bona beng ba sa di bone gore go makega  ying. Mo motho a lesetsa nnete ka gonyana ka gonyana, a ka tshwanisiwa le selo sa gore se ka ya le noka. Baebele yi re tsotsone ke go ‘khunghulega.’ (Maheb. 2:1) Motho wa gore wa khunghulega aa tshwane le wa gore o fo lesetsa nnete ka bomu. Mara, motho yene o maka gore senghana sage le Jehova se kgwelakgwehle fote se ka sinyega. Re ka maka byang gore dilo tsone tsa go kwisa go baba di sa makege ga rune?

RE KA MAKA BYANG GORE RE SA TŠHOGE RE REKISIYE NNETE?

7. Re ka thomisa ka go maka ying gore re sa tšhoge re rekisiye nnete?

7 Mo re nyaka go sepela nneteng, di nyaka re theetsele fote re yamogele dilo ka mokana ga tsona tso Jehova a di hlayang. Di nyaka re phele ka ditšhiko tsa Baebele fote re yetise nnete ka ku mahlong. Mo Kgoši Dafita a rapela Jehova, o yitseri: “Ke nyoko sepela nneteng yago.” (Pis. 86:11) Dafita ke mo a tikemisele. Le rune di nyaka re sa šepisi mo re kene re sepela nneteng ya Modimo. Mo re ka šepisa, o ka kraya se re nagana ka tso re di lahliyeng nakwela re kraya nnete fote re ka šinya re thomisa go tseya tse dingwana tso re pateleng ka tsona. Mara, tla re fo napa re ngangarela nnete yowa ka matla. Re ya di tšiba gore re ka sa kgete gore re tseya nnete yifeng le gore re lesetsa yifeng. Gabutšibutši di nyaka re sepela “nneteng ka mokana ga yona.” (Joh. 16:13) Di nyaka re nagane ka sehlano sa dilo tsa gore re yye ra patela ka tsona gore re kraye nnete. Mo re maka tsotsone, re nyoko tiyelela fote re ka sa nyake go tseya le mong selo ka ssoši so re pateleng ka sona.—Mat. 6:19.

8. Go sa berekisi nako gabutši go ka khunghula Mokreste byang a šiya nnete? Re botse ka mošupetso wa mo sereleng.

8 Nako. Di nyaka re berekise nako ya rune gabutši gore re sa khunghulege, ra šiya nnete. Mo re ka sa make tsotsone, re ka thomisa go berekisa nako ya rune ga dilo tsa go tijabodisa, mekgano, go fatafatana le dilo ga Inthanete kela go lebelela TV. Mo motho a maka dilo tsone, aa sinyi, mara di ka ja nako ya rune ya gore ke mo re yi berekisa go tšhuta Baebele le go maka tse dingwana ga tso tsa Modimo. Tla re bolabole ka so se makegeleng sesi ye mongwana wa Mokreste ye ba reng ke Emma. * Emma ke mo di mo jabodisa ka matla dipera mo a kene a gola. Mo a kraya nako, ke mo a ye kalama dipera. Ka nthago nyana, di yye tsa thomisa go mo kokona tsa gore o fetsa nako ya go tlala a kalamana le dipera. O yye a lukisa hala le hala ke mokane a poma nako yo a yi berekisang a kalama dipera. O tikisiye ke moyanego wa Cory Wells wa gore ne a kalama dipera a kene a phendugana a le ho gedimo ga tsona. * Gana byalo Emma o jabolela go maka tso tsa Modimo a na le mutši wage wa Sekreste le banghana bage. Wa di tšiba gore o berekisa nako yage gabutši, o jabodiye fote o tikwa a šutele thina ka matla le Jehova.

9. Go lelekisana le dilo tsa majabajaba go ka maka byang gore ba bangwana ba lesetse go nyaka tso tsa Modimo?

9 Dilo tsa majabajaba. Mo re nyaka go ya mahlong re sepela nneteng, di nyaka re sa šalašale dilo tsa majabajaba nthago. Mo re tšhutiye nnete, tso tsa Modimo di yeta mahlong ga dilo tsa majabajaba. Di re jabodisiye ka matla go lahla dilo tsa majabajaba gore re thogo sepela nneteng. Mara mo nako yi kene yi ya, re ka fo bona batho ba bangwana ba rekiye dilo tsa nyuwane tsa elektroniki kela ba na le dilo tsa majabajaba. Re ka fo bona nkare ra šalela. Go gongwana re ka fo kwa nkare dilo tso re nang natso a di ya yenela, wa kraya re šele re thomisa go šepisa ga tso tsa Modimo gore re thogo hlekeletsa dilo tsa majabajaba. Tsotsone di re gopotsa monna yela ba reng ke Demase. “Lefase la gana  byalo” ke mo a kwana nalo ka matla, a šinya a lesetsa go bereka le Pawulo wa lepostola. (2 Thim. 4:10) Demase ke mo a ro kena king mo a šinya a šiya Pawulo? Aritši kela ne a kwana ka matla le dilo tsa majabajaba go feta Modimo kela ne a sa sa di nyaka go tikona tse dingwana gore a thogo bereka le Pawulo, Baebele a yi hlaye selo ga tsotsone. A re nyake go nabela dilo tsa majabajaba di phiphetsiye go nyaka ga rune nnete.

10. Di nyaka re pheme go maka ying mo re nyaka go ya mahlong re sepela nneteng?

10 Banghana kela mašaga. Mo re nyaka go ya mahlong re sepela nneteng, di nyaka re sa šepisi mo ba bangwana ba re kgongwetsa. Senghana sa rune le batho ba gore a yi Dihlatse le seghana sa rune le bo re dulang nabo ka mutšing se tšhentšhiye nakwela re thomisa go sepela nneteng. Ba bangwana ne ba kwisisa; ba bangwana ba ganetsa ba sa thogathoge. (1 Pet. 4:4) Di nyaka re bone gore mo re kene re leketsa go phidisana gabutši le bo re dulang nabo ka mutšing kela mašaga, re sa kraye re lahliye nnete re maka ke gore re nyaka go jabodisa bona. Re nyoko ya mahlong re kene re karakara gore re phidisane gabutši le ba ka mutšing kela mašaga. Mo re lebelela gabutši tso di hlayang ke 1 Makorente 15:33, batho ba gore re ba le senghana sa thina nabo ke ba gore ga Jehova baa mo nyaka.

11. Re ka maka byang gore re sa šutele thina ga dilo tsa gore a di yelane le Mangwalo?

11 Go nagana le go maka dilo tsa gore Modimo aa kwane natso. Bo ba sepelang nneteng ka mokana ga bona di nyaka ba hlawolege. (Jes. 35:8; bala 1 Petro 1:14-16.) Ka mokana ga rune mo re thomisa go tšiba nnete, re yye ra potolla hala le hala gore re sipidisane le dilo tsa go loka tso Baebele yi di bolabolang. Ba bangwana di ro napa di nyaka ba wolola tsa go tlala ka matla. Le mo go ka makega ying, tla re sa logeleneng ka teng ga dithila tsa lefase lowa, ke mokane wa kraya re sa sa yediye le mong go hlawolega. Re ka maka byang gore re sa tikraye re tlungwele gana hone ga tsa go maka tsa maroga tsa go tšebisa? Re ka nagana ka patela ye kgolo ka matla yo Jehova a yi ntshiyeng gore re thogo hlawolega—madi ya Morwayi wage Jeso Kreste. (1 Pet. 1:18, 19) Di nyaka ka ho menaganong le dipelong re nagane ka matlamatla ka taba ya gore Jeso o re lepolliye, tsotsone di nyoko re gelepa gore re dule re yediye mahlong ga Jehova.

12, 13. (a) Ke ntaba di nyaka re tseye matšatši ya go khutsa ka mokgo Jehova a ma tseyang ka gona? (b) Gana byalo lo re nyoko re handahanda ka ying?

12 Ditšo le mekgwa ya gore a yi yelane le Mangwalo. Mašaga, bo re berekang nabo le bo re kenang nabo sekolo ba ka re bitsa kela ba re mema mo ba na le diphathi kela mmereko ka ho gaye. Re ka šupetsa byang gore a re nyake go latelela ditšo le matšatši ya go khutsa ya gore a ma thanakisi Jehova? Tsotsone re ka di maka ka go tigopotsa ka mokgo Jehova a di lebelelang ka gona. Di ka re gelepa ka matla mo re ka bala dipuku tsa rune tsa go hlatolla gore matšatši yane ya go khutsa ma thomisiye kaye kela ma tšwa kaye. Mo re berekisa Mangwalo gore re tigopotse gore ke ntaba re sa kenele tsa matšatši ya go khutsa, re ko di tshepeng gore re sepela tseleng ya gore “Morena wa yi yamogela.” (Maef. 5:10) Go tshepa Jehova le Lentsu lage di nyoko maka gore re sa “hlagasele ka taba la batho.”—Diy. 29:25.

13 Go sepela nneteng a re lesetse, pata yowa di nyaka re sepela ga yona go ya go yye. Re ka maka byang gore re sa šepisi mo re kene re ya mahlong re sepela nneteng? Tla re fo re handahanda ka ditsela ka ditharo ke tsowa.

O SA ŠEPISI MO O KENE O SEPELA NNETENG

14. (a) Mo re ya mahlong re reka nnete, sosone se nyoko maka byang gore re yi ngangarele, re sa yi rekisi? (b) Go hlalefa, go kgala le go kwisisa di gelepa ka ying?

14 Sa mathomo, ariye mahlong o tšhuta  dinnete tsa Lentsu la Modimo fote o ghayele ka tsona. Eya, reka nnete ka go dula o beya nako ya go bala dinnete tsowa tse dikgolo tsa Lentsu la Modimo. Mo o maka tsotsone, o ko napa o šupetsa gore o yi leboga ka matla nnete yowa fote o nyoko yi ngangarela gore o sa tsoge o yi rekisiye. Mo Diyema 23:23 yi tokegela ga taba yonone ya go reka nnete, yi re reka le “go hlalefa, go kgala le go kwisisa.” Go fo tšiba dilo a gwa yenela. Nnete yowa di nyaka re yi berekise mo re kene re phela. Mo re kwisisa, re napa re di bona gabutši tso Jehova a di bolabolang. Go hlalefa go maka gore tso re di tšibang re di berekise. Ka nakwenngwana, nnete yi fela yi re kgala, ya re botsa gore re wolole kaye. Tla re theetseleneng ka moka matšatši barena mo re kgadiwa ka mokgonone. Go theetsela ke selo se segolo ka matla go feta siliva.—Diy. 8:10.

15. Lepanta la nnete le re tšhireletsa byang?

15 Sa bobedi, tipotse wene mong gore o nyaka gore ka moka matšatši maphelelo yago ma yelane le nnete. Tlema lepanta la nnete ho masekeng yago. (Maef. 6:14) Ku botala, lepanta la lesole ke mo le pasopa maseka yage, ka ku maleng, sebete le pelo. Mara, gore lepanta lone le thogo mo tšhireletsa, ne di nyaka a le swine. Mo lepanta le šepiye, le ka sa go tšhireletse. Lepanta la rune la nnete le ka re tšhireletsa byang ga tso tsa Modimo? Mo nnete yowa re tiswinelela ka yona go tshwana le lepanta, yi nyoko re gelepa gore re segelele dipheto tsa gabutši le go re tšhireletsa gore re sa nagane dilo tsa go kekema. Mo go na le tso di re ghulang, nnete ya Baebele yi nyoko re gelepa gore re sa lelemele, mara re ye mahlong re maka tsa gabutši. Lesole le ka sa yi ntweng le sa tlema lepanta la lona, le rune a di nyake le ka gonyana re šepisa kela re tlemolla lepanta la rune la nnete. Mara re karakara ka matla gore ho masekeng re dule re le swinelele ka go phela ka nnete. Mmereko wo mongwana wa lepanta la lesole ke gore le na le ga gore le thogo gwabetsa sabola. Tla re bolaboleneng ka se sengwana so se makang gore re kwe re nabela go ya mahlong re kene re sepela nneteng.

16. Mo re tšhutisa ba bangwana nnete, tsotsone di re gelepa ka ying gore re sa šepisi mo re kene re sepela nneteng?

16 Sa boraro, o sa tshwatele mmereko wa go tšhutisa batho nnete ya Baebele. Mo o maka tsotsone o ko thogo ngangarela sabola yago, sabola yone ke “lentsu la Modimo.” (Maef. 6:17) Ka mokana ga rune re ka karakarela go ba digele mo re tšhutisa le “go tshwara lentsu la nnete gabutši.” (2 Thim. 2:15) Mo re kene re gelepa batho gore ba reke nnete ke mokane ba lesetse matsaka, re napa re ro kikitela tso Modimo a di tšhutisang ka menaganong le dipelong tsa rune. Mo re maka tsotsone, re ka sa šepisi mo re kene re sepela nneteng.

17. Ke ntaba wene o tseya nnete go le selo se segolo?

17 Nnete yo re yi tšibang ke selo se segolo so Jehova a re neyyeng sona. Re na le senghana se segolo le Papa wa rune wa legedimong ka taba la selo so a re neyyeng sona. Tso a re tšhutisiyeng tsona go segela gana byalo, go sa le mathomo! Modimo o re tshepisiye lephelo la go ya go yye gore re thogo yeketsela ga nnete yo re yi rekiyeng. Byalo, tshwara nnete yowa gabutši, ke lekolwane la go bafala ka matla. Ariye mahlong o “reka nnete, o sa tsoge o yi rekisiye.” O nyoko maka so o se tshepisiyeng Jehova go tshwana le Dafita mo a re: “Ke nyoko sepela nneteng yago.”—Pis. 86:11.

^ ser. 8 Lebitso le tšhentšhiwwe.