Nakwela go sa le ka malobana ya gore ka motshwana wa gona Jeso ke mo a nyoko kgwa, ne a ra bomang mo a re ke batho ba go makela ba bangwana tsa gabutši, fote ke ntaba a ba hlatolliye ka mokgonone?

Nakwela go sa le ka malobana ya gore ka motshwana wa gona Jeso ke mo a nyoko kgwa, o yye a kgala mapostola yage gore ma sa lelekisane le ditulo tsa gedimo mo ma na le batho ba bangwana ba Modimo. Mo a bolabola nabo, o yitseri: “Magoši ya ditšhaba maa ba lawola, fote bo ba lawolang ba re ke batho ba go makela ba bangwana tsa gabutši. Mara lune le sa be ka mokgonone.”—Luka 22:25, 26.

Jeso ke mo a ra bomang mo a re ke batho ba gore ba makela ba bangwana tsa gabutši? Go na le mo go thadiwweng, tšheleta ya tshipi le mengwalo ye mengwana ya go šupetsa gore ku Gerika le Roma ke mo go le mokgwa wa bona wa go thanaka batho ba go tšibega le ba go lawola ba gona ka go ba neya lebitso la gore ke Euergetes, ya gore yi rela batho ba go makela ba bangwana tsa gabutši. Batho bowa ke mo ba thanakiwa ka matla ka taba la gore banna ba mošaga wonone ke mo ba gelepiye setšhaba ka matla hala le hala.

Magoši ya go tlala ma yye ma tseyiwa go le batho ba go makela ba bangwana tsa gabutši. Ba bangwana ke mo go le magoši ya Egepita ya go tshwana le Ptolemy III Euergetes (wa gore ke mo a lawola gana hala ga 247-222 B.C.E.) le Ptolemy VIII Euergetes II (wa gore ke mo a lawola gana hala ga 147-117 B.C.E.). Magoši ya Roma le wona ma yye ma tseyiwa ka mokgonone, go tshwana le Julius Caesar (wa go lawola gana hala ga 48-44 B.C.E.) le Augustus (wa go lawola gana hala ga 31 B.C.E.–14 C.E.), le Heroda ye Mogolo, yela wa gore ke mo go le kgoši ya Judiya, ba yye ba mo hlatolla ka mokgonone. Mara Heroda yene ba yye ba mo hlatolla ka mokgonone nakwela a neya batho bage mabele mo go kenne tlala a boya a ba neya dikobo tso ne ba di hloka.

Morene mongwana wa Lejeremane wa go tšhutela tso tsa Baebele, ye lebitso lage ba reng ke Adolf Deissmann, o hlayye gore go tseya batho ba bangwana go le ba go makela batho dilo tsa gabutši ke mo yi tlele ka matla. O yitseri: “Ka mokgo taba yowa ya gore batho ke ba go makela ba bangwana dilo tsa gabutši ne yi tlele ka gona, le mo motho a ka fo thomisa gana byalo a re o nyakana le dilo tsa botala tsa go ngwadiwa mantsu yane, o nyoko di kraya, a yi go tlala ga tsona.”

Byalo Jeso ke mo a ra byang mo a šinya a botsa malata yage gore, “Mara lune le sa be ka mokgonone”? Ayitsano Jeso ke mo a rela gore ba sa tihlope ba re ba gelepa batho ba mone polekeng ya bona, kela ba sa re selo ka bona? Awwa. Di šupa nkare Jeso ke mo a hlopa ka matla ke gore batho bone ba tšhofa king mo ba šinya ba gelepa ba bangwana.

Nakwela Jeso a le ho lefaseng, batho ba go ghanya ke mo ba ramela nako ya gore ba thanakiwe, ke mo ba ntsha tšheleta mo go na le mekgano ya gore batho ba dula fase ba lebelela, ba yaga diphaka le ditempele, le go patelela dilo tsa mohlobo wonone. Mara dilo tsone ke mo ba di makela gore ba thanakiwe, ba tšibege le go woka batho gore ba tle ba ba vowutele. Ba bangwana ba go nyakolla ditaba ba yitseri: “Di gona tsona tsa gore ba di makiye ka taba la go kwela batho go baba, mara ga go tlala ke mo ba di makisa ke gore ba nyaka setulo hala dipolotiking.” Jeso ke mo a ra tsotsone mo a bolabola le bo ba mo latelelang gore ba kganele kgole le mokgwa wone wa go kwana le ditulo le go tinaganela bona ba ntoši.

Ka nthago ga mengwaga ya go tlala, Pawulo wa lepostola le yene o bolabodiye ka nnete ya mohlobo wonone ya gore mo re neya ba bangwana dilo, re sa timakisi. O yye a ngwalela Makreste ya hala Korente a re: “Ye mongwana le ye mongwana a make tso a di kwaneleng le pelo yage, a sa kokole kela a kwa nkare baa mo tšhofa, ka taba la gore Modimo o mo nyaka ka matla motho wa gore o neya a jabodiye.”—2 Makor. 9:7.