“Ka mokana ga lune . . . le kwelaneneng go baba.”—1 PET. 3:8.

KOŠA 90 Tiyisananeng

GO FO LEKISIWA *

1. Go ya ka 1 Petro 3:8, ke ntaba re jabodisa ke go phela le batho ba gore ba re kwela go baba?

GWA natefa go dula le batho ba gore ba re kwela go baba le ba gore baa tihlopa ka rune. Ba leketsa go tipeya seyemong sa rune gore ba thogo tšiba gore re tikwa byang. Ba nagana gore re gayela ying ke mokane ba leketsa go re gelepa—go gongwana ba re gelepa le mo re soko bane re ba kgopela. Gwa jabodisa go ba le batho ba mohlobo wonone ba go šupetsa gore ba re “kwela go baba.” *Bala 1 Petro 3:8.

2. Ke ntaba di nyaka re karakare gore re thogo kwelana go baba?

2 Rune Makreste, re nyaka go šupetsa gore re kwelana go baba. Mara mo re fo bolabola nnete, di nyaka re karakare gore re kwelane go baba. Ke ntaba? Se sengwana ke ka taba la gore a ra felegelela. (Maroma 3:23) Byalo di nyaka re lwe le mokgwa wowa wa gore re belegiwa nawo wa go tinaganela re ntoši. Ba bangwana re ka fo ba re šitega go kwela batho ba bangwana go baba ka taba la ka mokgo re gudisiwweng ka gona kela ka taba la dilo tso di yyeng tsa re makegela ku nthago. Se sengwana go fo ba go le ka taba la go tshilela ke mekgwa ya batho bo re phelang nabo. Ga dinako tsowa tsa mafelelo, batho ba go tlala a ba sa na taba le batho ba bangwana. Mara ba nagana ka bona beng ba ntoši, baa “tipona.” (2 Thim. 3:1, 2) Re ka gelepa king gore re hlole dilo tsone tsa go re šitisa go kwela ba bangwana go baba?

3. (a) Re ka maka byang gore re kwelane go baba ka matla? (b) Re nyoko tšhuta ka ying ga hlogotaba yowa?

3 Re ka di kgona go kwela ba bangwana go baba mo re ka yekisela Jehova Modimo le Morwayi wage, Jeso Kreste. Jehova  ke Modimo wa go re nyaka ka matla, fote mo re nyaka go tšhuta go kwelana, re ka kopisela gage. (1 Joh. 4:8) Jeso o di tsere ka moka tsa Papage. (Joh. 14:9) Nakwela a le ho lefaseng, o re šupetsiye gore motho a ka di maka byang tso tsa go kwelana go baba. Ga hlogotaba yowa, re nyoko thomisa ka go lebelela gore Jehova le Jeso ba šupetsiye ka ying gore ba kwelana go baba. Ke mokane re nyoko bona gore re ka ba yekisela byang.

KA MOKGO JEHOVA A ŠUPETSANG GORE O HLOPEGA KA BA BANGWANA

4. Jesaya 63:7-9 yi šupetsa ka ying gore Jehova wa tihlopa ka malata yage?

4 Baebele yi tšhutisa gore Jehova wa tihlopa ka malata yage. Mo re beyisa, nagana ka mokgo Jehova a yyeng a tikwa ka gona ka Maisrayele ya ku botala nako tsela ma gahlana le tsa go baba. Lentsu la Modimo le re: “Ga dilo ka mokana ga tsona tso ne di ba kgahleletsa, le yene ke mo a kwa go baba.” (Bala Jesaya 63:7-9) Jehova o yye a bolabola ka nthago ka moporofeta Zakariya gore mo ba hlorisa batho bage, ke setšha ba hlorisa yene. Jehova o butsiye malata yage gore: “Ye a ko bang a le tikisa, o ko ba a ntlonya.” (Zak. 2:8) Tsotsone di šupetsa gabutši gore Jehova o hlopega ka matla ka batho bage.

Jehova o yye a kwela Maisrayele go baba ka go ma ntsha bobhantiting bya ku Egepita (Lebelela serele 5)

5. Re beyisele gore ke difeng dilo tso Jehova a yyeng a di maka gore a gelepe malata yage mo ma hlorisiwa.

5 Go na le dilo tsa go tlala tso Jehova a di makang tsa go šupetsa gore malata yage o ma kwela go baba. O maka se sengwana gore a ba gelepe. Mo re beyisa, nakwela Maisrayele ba le bobhantiting ku Egepita, Jehova ke mo a di bona gore ba kwa go baba ke mokane a kwa di mo tšhofa gore a ba gelepe. Jehova o bolabodiye le Moše, a re: “Mohlopego wa batho baka ke wo bonne. . . , fote mo ba lla ke ba kwile . . . Ke di tšiba gabutši tso di ba kwisang go baba. Ke nyoko ya ke ye ba ntsheng ku matsogong ya Maegepita.” (Ek. 3:7, 8) Jehova ke mo a ba kwela go baba batho bage, a šinya a ba ntsha bobhantiting. Mengwaga ya go tlala ka nthago ga mone, ba yye ba gahlana le manaba ya go ba hlorisa mo ba le ga Lefase lo ne ba Tshepisiwwe lona. Jehova o yye a re king ka taba yone? O yye “a ba kwela go baba mo ba gotla ka taba la go kwisa go baba ke bo ba ba kgahleletsiyeng le bo ne ba ba tshwere lešidi.” Le ga taba yonone, Jehova o yye a kwa di mo tšhofa gore a gelepe batho bage. O yye a romela  bayahludi gore ba phonise Maisrayele ga manaba ya bona.—Bay. 2:16, 18.

6. Re botse so Jehova a yyeng a se maka go šupetsa gore ke mo a kwisisa ka mokgo motho ye mongwana ne a nagana ka gona.

6 Jehova o fo ya mahlong a kwela batho bage go baba—le mo ba na le go maka tsa go tšiba ke bona. Tseya ka Jona. Modimo o yye a roma moporofeta yewa gore a yise molayetsa wa gore Ninive yi nyoko yahludiwa. Mo ba sokologa, Modimo o yye a ba lesetsa. Mara Jona a sanka a jabolela taba yone. O yye “a kwata ka matla” ka taba la gore seporofeto sage a se ya makega. Jehova o yye a lefisela Jona pelo ke mokane a mo gelepa gore a wolole monagano. (Jona 3:10–4:11) Mo go ya go ya, Jona o yye a thomisa go yi kwisisa ke mokane Jehova a berekisa yene fote gore a ngwale taba yone yage gore le rune re tšhute ga yona.—Maroma 15:4. *

7. Re ba le tshepo yifeng ka taba la mokgwa wo Jehova ne a berekisana le malata yage?

7 Ka mokgo Jehova ne a berekisana le batho bage di ya šupetsa gore ke mo a ba kwela go baba. Wa di bona mo ye mongwana le ye mongwana wa rune a kwa go baba le go hlopega. Jehova “ka nnete o tšiba pelo ya motho.” (2 Dikor. 6:30) O kwisisa so re se naganang ka ku tengteng, ka mokgo re tikwang ka gona, fote wa di tšiba le tso re gayelang ga tsona. Fote “a ka sa re lesetse re leketsiwa ka tso re ka šitegang go di tiyisela.” (1 Makor. 10:13) Ka nnete tshepiso yowa ya re kgomoletsa!

KA MOKGO JESO A ŠUPETSANG GORE O HLOPEGA KA BA BANGWANA

8-10. Ke dilo difeng tso di ka fo bang di makiye gore Jeso a kwele batho ba bangwana go baba?

8 Jeso ke mo a hlopega ka batho ba bangwana ka nako tse a le ho lefaseng. A ka fo ba a makiye ke dilo ka ditharo gore a kwele batho ba bangwana go baba. Sa mathomo so go bolabodiwweng ka sona ke gore Jeso o yye a šupetsa gore Papage wa ku magedimong ke motho wa mohlobo mang. Jeso ke mo a tshwana le Papage, ke mo a ba nyaka ka matla batho. Jeso ke mo a jabodisa ke dilo ka mokana ga tsona tso Modimo a di makiyeng, mara “ka matlamatla ke mo a kwana le bana ba batho.” (Diy. 8:31) Jeso ke mo a kwela batho ka matla ka taba la gore ke mo a ba nyaka tsa mannete.

9 Sa bobedi ke gore Jeso ke mo a tshwana le Jehova a kgona go tšiba gore motho o nagana ying. Ke mo a tšiba tso motho a nyakang go di maka le ka mokgo a tikwang. (Mat. 9:4; Joh. 13:10, 11) Byalo mo Jeso a di bona gore batho ba kwile go baba, ke mo a ba kgomoletsa.—Jes. 61:1, 2; Luka 4:17-21.

10 Jeso le yene o yye a ghula ke tso di ghulang batho ba bangwana. Mo re beyisa, di šupa nkare Jeso o golele ga mutši wa go tihlopegela. Jeso o tšhutiye mmereko wa matsogo ga papage ye ba reng ke Josefa. (Mat. 13:55; Mar. 6:3) Di šupa nkare Josefa o kgwile mo Jeso a soko bane a fetsa mmereko wage wa go tšhomayela ho lefaseng. Di ra gore Jeso wa di tšiba gore go baba ga likgu la motho ye o mo nyakang ka matla go byang. Fote ke mo a di tšiba tsa gore go ba ga mutši wa go fapana ka bodumedi go byang. (Joh. 7:5) Dilo tsone ka mokana ga tsona di makiye gore a kwisise ka mokgo batho ba tikwang ka gona mo ba phiriketsa ke tsa lephelo le ka mokgo ba tikwang ka gona.

Jeso o tseya monna yela wa go kwalega ditsebe, o ye mo fodisela ku thoko le mogoba (Lebelela serele 11)

11. Ke neng mo ne di šupetsa gabutši gore Jeso o hlopega ka batho ba bangwana? Hlatolla. (Lebelela sethombhe sa ka tawong.)

11 Mo Jeso a maka mehlolo, ke gona mo ne di napa di šupetsa gabutši gore o hlopega ka batho. Mo a maka mehlolo, ke mo a sa makele moyano. Ke mo “a kwa go baba” mo a bona batho ba hlopega. (Mat. 20:29-34; Mar. 1:40-42) Mo re beyisa, o fo nagana nje  gore Jeso ke mo a tikwa byang nakwela a tseya monna yela a ye mo fodisela ku thoko ga mogoba, kela nakwela a tsosa morwayi yela wa mosadi wa go kgwela ke monna. (Mar. 7:32-35; Luka 7:12-15) Jeso ke mo a ba kwela go baba batho bo a ba fodisang fote a nyaka go ba gelepa.

12. Johane 11:32-35 yi re Jeso o yye a šupetsa byang gore ga Mata le Mariya o ba kwela go baba?

12 Jeso o yye a šupetsa Mata le Mariya gore o ba kwela go baba. Mo a di bona gore likgu la bhote wa bona ye ba reng ke Lazaro le ba kwisiye go baba, ‘Jeso o yye a thotha dinepedi.’ (Bala Johane 11:32-35.) Ke mo a sa fo llisa ke gore o kgwele ke monghana. Ke mo a di tšiba gabutši gore ga Lazaro o nyoko mo tsosa. Mara Jeso o yye a lla ka taba la gore ke mo a di kwisisa gabutši gore banghana bowa bage ba kwa go baba.

13. Di re tiyisa byang tsa go tšiba gore Jeso o re kwela go baba?

13 Go tšhuta ka mokgwa wa Jeso wa go kwela ba bangwana go baba go re thuša ka matla. Ke nnete gore rune a ra yenela mmeleng, a re tshwane naye. Mara re jabodisa ke gore ke mo a tshwara batho gabutši ka matla. (1 Pet. 1:8) Re jabola ka matla ka taba la gore gana byalo ke Kgoši ya Mmušo wa Modimo. Go se botala o nyoko tlosa mehlopego ka mokana ga yona. Jeso go yye gwa ba motho wa ho lefaseng, byalo ke yene ye a di tšibang gore go byang go hlopega, ke taba lo go leng yene wa gabutši ye a nyoko tlosang dilo tsa go baba tso Sathane a di leyeleng batho. Re rufiwwe ka go ba le Kgoši ya gore mo re kwa go baba le yona “yi re kwela go baba.”—Maheb. 2:17, 18; 4:15, 16.

KOPISELA GA JEHOVA LE JESO

14. Mo re lebelela Maefeso 5:1, 2, di nyaka re make ying?

14 Mo re ka tšhuta ga Jehova le Jeso, le rune re nyoko kwa re kwelana go baba. (Bala Maefeso 5:1, 2) Rune re ka sa kgone go bona so motho a se naganang go tshwana nabo. Mara re ka kgona go kwisisa ka mokgo ba tikwang ka gona le tso ba di nyakang. (2 Makor. 11:29) A re tshwane le lefase lo re phelang ga lona la go tipona, rune re ya karakara gore “re sa tinaganele re ntoši, mara re naganela le ba bangwana.”—Mafil. 2:4.

(Lebelela direle 15-19) *

15. Ke bomang ka matlamatla bo di nyakang ba kwelane go baba?

15 Di nyaka bagolo go be bona ba yi makang ka matla taba yowa ya go kwelana go baba. Ke bona bo Jehova a ba hlawodiyeng gore ba pasope dinku tsage. (Maheb. 13:17) Mo bagolo ba nyaka go gelepa magageru ka ho phutegong, di nyaka ba leketse go ba kwisisa. Bagolo ba ka šupetsa ka ying gore ba kwela ba bangwana go baba?

16. Mogolo wa go kwelana go baba o maka ying, fote ke ntaba yone go le taba ya gabutši?

16 Mogolo wa go kwelana go baba o fokatsa le magageru ya mangwana ya Makreste ya ka ho phutegong. O ba butsisa diputsiso ke mokane a ba theetsela a kene a lefisiye pelo. Taba ya mohlobo wonone yi gabutši, ka matlamatla mo o kraya gore nku ye nngwana yi nyaka go ntsha so se leng ka ho pelong mara yi sa tšibi gore yi ka re king. (Diy. 20:5) Mo mogolo a fetsa nako yage a le nabo, o maka gore ba mo tshepe, ba be le senghana sa go tiya fote ba mamarelane.—Meber. 20:37.

17. Magageru ya go tlala ma re ma leboga ying ka matla ka bagolo ka ho phutegong? Beyisa.

17 Magageru ya ka ho phutegong ma re ma jabodisa ka matla ke mo bagolo ba šupetsa gore ba kwela ba bangwana go baba. Ke ntaba? Adelaide o re: “Di lola go bolabodisana nabo ka taba la gore wa di tšiba gore baa kwisisa. O thogo di bona gabutši gore ba go kwela go baba mo o bolabola nabo.” Mogageru ye mongwana o re: “Mo ke hlayisela mogolo ye mongwana seyemo saka, ke yye ka fo bona a šele a tlala dinepedi. Nka sa tsoge ke lebele letšatši lone.”—Maroma 12:15.

18. Re ka šupetsa byang gore re kwela ba bangwana go baba?

 18 Nnete ke gore a yi bagolo ba ntoši ba tshwaneleng go šupetsa gore ba kwela ba bangwana go baba. Ka mokana ga rune re ka di kgona. Byang? Leketsa go kwisisa seyemo so ba mutši wago ba fetang ga sona le so magageru ka ho phutegong ba fetang ga sona. Leketsa go bolabola le bo ba sa ga golang ka ho phutegong le ba gore a ba titsose, bokokwane le bo ba gore ba kgwele ke magagabo. O ka ba butsisa gore ba tsoga byang. O sa ba tshware molomo mo ba go hlayisela gore ba tikwa byang. Maka gore ba di bone gore o kwisisa seyemo sa bona. Ba thuše ka mokgo o ka kgonang. Mo re maka ka mokgonone, re ko ba re šupetsa gore re nyakanana tsa mannete.—1 Joh. 3:18.

19. Ke ntaba di nyaka re kwisisa seyemo gabutši mo re leketsa go gelepa ba bangwana?

19 Di nyaka re kwisise seyemo gabutši mo re nyaka go gelepa ba bangwana. Ke ntaba? Ka taba la gore batho a ba tshwane. Ba bangwana baa tipolabolela, mara ba bangwana a ba fo bolabola ka ditaba tsa bona le ye mongwana le ye mongwana. Le mo re nyaka go ba gelepa, a di nyake re ba butsisanya diputsiso tsa go kenelela ka matla. (1 Mathes. 4:11) Le mo ba bangwana ba go botsa so se leng ho pelong, o ka kraya wene o sa bone dilo ka mokgo bona ba di bonang. Mara di nyaka o kwisise gore ke ka mokgo yene a tikwang ka gona. Di nyaka re yakgoswela go theetsela, mara re sa tabogele go bolabola.—Mat. 7:1; Jak. 1:19.

20. Re nyoko bolabola ka ying ga hlogotaba ya go latela?

20 A di nyake re fo kwela ba ka ho phutegong go baba ba ntoši, di nyaka le ba ku tšhomong re ba šupetse gore re ba kwela go baba. Re ka di maka byang tsotsone mo re kene re tšhutisa batho? Re nyoko bolabola ka taba yone ga hlogotaba ya go latela.

KOŠA 130 Tshwarelana

^ ser. 5 Jehova le Jeso ba kwela ba bangwana go baba. Ga hlogotaba yowa re nyoko tšhuta gore re ka ba kopisela byang. Fote re nyoko bolabola ka gore ke ntaba di nyaka re kwelane go baba le gore tsotsone re ka di maka byang.

^ ser. 1 GO HLATOLLA LENTSU: Go “kwelana go baba” go rela go leketsa go kwisisa ka mokgo ba bangwana ba tikwang ka gona ke mokane le rune re tikwe ka mokgononeng. (Maroma 12:15) Ga hlogotaba yowa, mantsu ya gore “go kwelana go baba” le “go tihlopa ka ba bangwana” ma rela selo ka ssoši.

^ ser. 6 Jehova fote o yye a thuša malata yage ya mangwana nakwela ma kgongwele ka matla. Ba bangwana ke ba go tshwana le Hanna (1 Sam. 1:10-20), Eliya (1 Mag. 19:1-18), le Ebedemeleke (Jer. 38:7-13; 39:15-18).

^ ser. 65 HLATOLLO YA SETHOMBHE: Mo re le mogahlanong Holong ya Mmušo, go thulega mašuba ya go tlala ya go šupetsa ba bangwana gore re ba nyaka ka matla. Re bona (1) mogolo o bolabola gabutši le motšhomayedi ye a sa ga golang a na le mmane wage. (2) papa yewa le morwediya wage ba gelepa kokwane mo a kene a totoba ba ya naye koloying (3) bagolo ka babedi ba theetsele mo mogageru wa mosadi a ba kgopela gore ba mo yetetse.