Tshelela ga tsa ka teng

Tshelela ga molokologano wa tsa ka teng

Dihlatse tsa Jehofa

Kgeta mmolabolo Sepulana

 HLOGOTABA YA GO TŠHUTIWA 26

Kgahlolla bo ba Nang le tso di ba Kgahleletsiyeng

Kgahlolla bo ba Nang le tso di ba Kgahleletsiyeng

“Ka mokana ga lune le be le monagano wa go tshwana, le kwele magagenu, le nyakanane tsa nkare le bana ba motho, le kwelane go baba fote le tinyanafatse.”—1 PET. 3:8.

KOŠA 107 Tsa go Nyakanana re di Tšhuta ga Modimo

GO FO LEKISIWA *

1. Re ka kopisela ga Jehova ka mokgo mang, yene Papa wa rune wa go re nyaka ka matla?

JEHOVA o re nyaka ka matla. (Joh. 3:16) Re nyaka go kopisela ga Papa wa rune wa gore o re nyaka ka matla. Byalo, re leketsa ka matla go ‘kwela magageru, go nyakanana tsa nkare ke rune bana ba motho, le go kwelana go baba’ le batho ka mokana ga bona, ka matlamatla ‘bo re nang nabo ho tumelong.’ (1 Pet. 3:8; Magal. 6:10) Mo magageru ma tlela ke tsa go ma kgahleletsa, re kwa di re tšhofa gore re ma gelepe.

2. Ga hlogotaba yowa, re nyoko bolabola ka ying?

2 Batho ka mokana ga bona bo ba nyakang go ba ka mutšing ga Jehova, ba nyoko gahlana le tsa go ba phiriketsa. (Mar. 10:29, 30) Mo lefase lowa le kene le bakiye mafelelong, re nyoko gahlana natso tsa go re phiriketsa. Re ka gelepana byang mara? Tla re bolaboleneng ka tso re ka ga di tšhutang ga Llota, Jobo le Nawumi ba ka ho Baebeleng. Fote re nyoko bolabola ka tsa go baba tso magageru ma gahlanang natso lekgono le gore re ka ma gelepa byang gore ma teye ma feta ga dilo tsone.

LEFISA PELO

3. Lengwalo la 2 Petro 2:7, 8, le re Llota o yye a yi lahla mo a tla kaye, ke mokane gwa felela kaye?

3 Llota o yi lahliye nakwela a kgeta go dula le batho ba ku Sodoma ba gore ke mo ba maka dilo tsa go sa bolabolege tsa gore a di ya hlamatsega. (Bala 2 Petro 2:7, 8.) Poleke yone ke mo yi ghannye, mara Llota o lobiye dilo tsa go tlala ka matla ka taba la go rurela Sodoma. (Gen. 13:8-13; 14:12) Mosadi wa Llota o yye a feleletsa a sa sa theetsela Jehova ka taba la gore ke mo a tlwayelanne  ka matla le batho ba mone polekeng. O yye a kgwa nakwela Modimo a nisa mollo wa go tlabola ga poleke yonone. Nagana ka barwediya ba Llota ka babedi. Ke mo go na le banna ba bangwana bo ne ba ba tshepisiye go ba nyala ba gore ba kgwele ku Sodoma. Llota o lobiye ntlo le tso ne a le natso, fote sa go babisa pelo ka matla, o yye a kgwela ke mosadi. (Gen. 19:12-14, 17, 26) Ayitsano Jehova o yye a kganyela Llota nakwela a lebanne le ntshetshere yone? E-e.

Jehova o kwela Llota le ba mutši wage go baba, byalo o romela mangeloyi gore ma ba gelepe (Lebelela serele 4)

4. Jehova o yye a šupetsa byang gore ga Llota o mo lefisela pelo? (Lebelela sethombhe sa ka tawong.)

4 Le mo Llota a hlawodiye go dula ku Sodoma, Jehova o yye a mo kwela go baba ke mokane a romela mangeloyi gore ma phonise yene le ba mutši wage. Llota o yye “a fo ganelela” mo mangeloyi ma mmotsa gore a yakgoswe a tšwa mone Sodoma. Mangeloyi yane ma yye ma tshwanela ke go mo goga, yene le ba mutši wage, gore ba tšhabe mone ga poleke yone. (Gen. 19:15, 16) Ke mokane mangeloyi ma yye ma mmotsa gore a tšhabele dithabeng. Llota a sanka a theetsela Jehova, o yye a kgopela go tšhabela ga poleke ya thina. (Gen. 19:17-20) Jehova o yye a mo theetsela ke mokane a lesetsa Llota gore a ye ga poleke yone ya thina. Ka nthagonyana, Llota o yye a kwa a tšhaba go dula mone ga poleke ya thina ke mokane a ya gana ku ga gore Jehova o mmutsiye di sa tloga gore a ye gona, ku dithabeng. (Gen. 19:30) Ye lune, wa tšiba Jehova o na le pelo! Mara re ka mo yekisela byang?

5-6. Re ka le berekisa byang lengwalo la 1 Mathesalonika 5:14 mo re kene re yekisela Modimo?

5 Tso di tleleng Llota di ka fo makega le ga dinako tso tsa rune, ye mongwana ka ho phutegong a ka fo maka dilo tsa go tšwa pateng ke mokane a tipitsela mathatha ma le kgole. Wene o nyoko maka byang mo tsotsone di ka fo makega? Re ka fo tšhoga re bolabodiye re sa nagana, wa kwa re šele re re motho yene o buna so a se gašiyeng, fote re nyoko ba re resa. (Magal. 6:7) Mara, re ka bolabola tsa gabutši tsa go kwagalanyana. Le rune re ka kopisela ka mokgo Jehova a yyeng a tshwara Llota. Re ka di maka byang tsotsone?

6 Jehova o yye a romela mangeloyi gore ma bolabole le Llota ma boye ma mo gelepe gore a yakgoswe a tšhaba go soko segela kotsi hone Sodoma. Le rune mo re bona nkare mogageru o swa kobo, di nyaka re yakgoswe re mmotsa. Fote re ka di kgona go mo gelepa. Le mo a šupa nkare wa nanankela mo a berekisa tso Baebele yi di tšhutisang, di nyaka re lefisa pelo. Di nyaka re tshwane le mangeloyi yala ka mabedi. Re sa mo ngalele, ra re o ko fo šala a tikwela mo a swa nama, mara di nyaka re bone se sengwana so re ka ga se makang gore re thogo mo gelepa. (1 Joh. 3:18) Mo re maka ka mokgonone go ko fo tshwana le nkare re mo tshwara ka letsogo, ke mokane re mo gelepa gore a berekise dilo tsa gabutši tso a butsiwang tsona.—Bala 1 Mathesalonika 5:14.

7. Re kopisela byang ka mokgo Jehova a yyeng a tshwara Llota?

7 Hala Jehova go le ye mongwana, ke mo a nyoko dula a ramele Llota, a nyaka go bona gore o sinya kaye. Mara aa di maka ka mokgonone, o yye a maka gore Petro wa lepostola a hlaye gore Llota ke monna wa go loka. Re jabola ka matla gore Jehova aa fatafatane le dilo tsa go kekema tso re di makiyeng! (Pis. 130:3) Ayitsano ka mokgo Jehova ne a tseya Llota re ka sa mo yekisele? Mo re ka fo lebelela dilo tsa gabutši tso di makang ke magageru, re nyoko di kgona go ma lefisela pelo. Sosone se nyoko maka gore ba yamogele mo re ba gelepa.

KWELANA GO BABA

8. Go kwelana go baba go re tšhofa gore re make ying?

8 Jobo yene ke mo a sa tshwane le Llota, mo a tlela ke tsa go baba, ke mo a sa make ke gore o segelele sepheto sa go befa. Mara o yye a gahlana le dintshitshiri, a loba dilo tsa go tlala, le mo setšhabeng ke mo ba šele ba mo tseyela fase fote a tshwarega ka taba la go lwala. Sa go napa se  kwisa go baba ke gore yene le mosadi wage ba yye ba kgwela ke bana ba bona. Banghana ba Jobo le bona ke mo ba mo sola ga dilo ka ditharo. King se segolo so ne se maka gore banghana ba Jobo ba sa mo kwele go baba? Ke mo ba sa kwisisi seyemo sa Jobo. Sosone sa maka gore ba yakgoswele go sola Jobo ba sa mo kwele go baba. Re ka maka byang gore re sa tshwane le banghana ba Jobo? O sa lebale gore Jehova ke yene ye a tšibang mathatha ka mokana ga wona ya ma tlelang motho. Theetsela motho ye a kwang go baba mo a bolabola nago. Fote o sa fo mo theetsela, leketsa le go tikwa ka mokgo a tikwang. Mo o ka fo maka ka mokgonone, o ko thogo kwela magageru ya mangwana ka ho phutegong.

9. Mo re ka fo kwelana go baba re nyoko kganela kgole le dilo tsa mošaga mang, fote ke ntaba re reyano?

9 Go kwelana go baba go nyoko re gelepa gore re sa sebe batho ba bangwana mo ba tlele ke mathatha. Motho wa go sebana aa yagisi phutego, o maka gore yi yahlogane. (Diy. 20:19; Maroma 14:19) Aa naganele batho ba bangwana, fote mantsu yage ma ka hlaba motho ye a kwang go baba. (Diy. 12:18; Maef. 4:31, 32) Di gabutši ka matla gore re lebelele mekgwa ya motho ya go bafala, ke mokane re bone ka mokgo re ka ga mo gelepang gore a lwe le tso di mo phiriketsang!

Mo mogageru ka ho phutegong a ntsha “tsa go kekema” ka ho ganong, o mo theetsele o lefisiye pelo, ke mokane o mo kgomoletse ka nako ya gona (Lebelela direle 10-11) *

10. Re tšhuta ying ga mantsu ya ma leng ga Jobo 6:2, 3?

10 Bala Jobo 6:2, 3Ka nakwenngwana Jobo o yye a bolabola “mantsu ya go kekema.” Mara ka nthago, o yye a tisola ka tso a di bolabodiyeng. (Jobo 42:6) Le lekgono, di ka makega ga motho wa gore o na le mathatha go tshwana le Jobo, wa kraya a šele a bolabola mantsu ya go kekema a boya a tisola ka nthago. Di nyaka re mo fetole byang wa mohlobo wonone? Di nyaka re mo kwele go baba, re sa mo kgwasolanye. O sa lebale gore Jehova ke mo a sa nyake gore re tlele ke tsa go baba le mohlupego wo re wo bonang. Byalo a di makatse mo o kraya lelata la Jehova  la go tshepega le bolabola mantsu ya go baba mo go na le tso di le kgahleletsiyeng. Mo motho yene a ka fo bolabola tsa gore a yi tsona ka Jehova kela ka rune, a di nyake re yakgoswela go mo tobela kela go mo solasola ga tso a di bolabolang.—Diy. 19:11.

11. Bagolo ba ka kopisela ga Elikgu byang mo ba yeletsa motho ye mongwana?

11 Ka nakwenngwana, motho ye di mo kgahleletsiyeng o nyaka go yeletsiwa kela go tiyisiwa. (Magal. 6:1) Bagolo ba ka maka byang mo go nyarela tsa mohlobo wonone? Ba maka gabutši mo ba kopisela ga Elikgu wa gore o yye a theetsela Jobo, a boya a ro mo kwela go baba ka matla. (Jobo 33:6, 7) Elikgu o yye a thomisa ka go kwisisa tso Jobo a di naganang, ke mokane a thogo mo yeletsa ka nthago ga mone. Bagolo bo ba yekiselang Elikgu le bona ba nyoko theetsela gore ba kwisise tso di kgahleletsiyeng mogageru. Ke mokane mo ba mo yeletsa, di ka makega gore ba mo tikise pelo.

BOLABOLA MANTSU YA GO KGOMOLETSA

12. Nawumi di yye tsa mo tshwara byang tsa go kgwela ke monnage le barwayi ka babedi?

12 Nawumi ke mo go le mosadi wa go tshepega ga Jehova fote a mo nyaka ka matla. Mara ka nthago ga go kgwela ke monnage le barwayi bage ka babedi, o yye a nyaka go tšhentšha le lebitso lage gore ba mmitse “Mara,” yo yi relang gore go “Galaka.” (Ruthi 1:3, 5, 20, 21) Makoti wa Nawumi ye ba reng ke Ruthi o yye a fo yema naye mathatheng. Ruthi o yye a gelepa Nawumi a boya a mmotsa le mantsu ya go temeka. Ruthi o šupetsiye gabutši gore ga Nawumi o mo nyaka ka matla, ka go fo mmotsa mantsu ya go mo kwela go baba le ya go mo tshwara gabutši.—Ruthi 1:16, 17.

13. Ke ntaba ye a kgweleng ke monna kela mosadi di nyaka re mo tiyisa?

13 Mo mogageru ka ho phutegong a kgwela ke monna kela mosadi, o nyaka gore re mo tiyise. Batho ba gore ba nyalanne ba fo tshwana le dihlare ka dipedi tsa gore di midiye thina le thina. Mo mengwaga yi kene yi ya, ditšhika tsa tsona di ya loganana. Mo ba ka šimula ka ssoši sa kgwa, sela se sengwana se nyoko kwalela. Di fo tshwana le ka motho ye a kgweleng ke monna kela mosadi, le yene di ka mo tseya nako gore a fole. Paula, * wa gore o kgwele ke monna o re: “Lephelo laka le yye la tšhentšha, ka kwa ke lelemela. Ke lobiye monghana wa mannete. Ke mo ke bolabola naye ka se sengwana le se sengwana. Ke mo re jabola ggoši, fote mo go na le tsa go nkgahleletsa ke mo a n’gelepa. Ke mo a ntheetsela mo ke mmotsa tso di nhlupang. Ke mo ke fo kwa nkare a yi sa le nna.”

Re ka ba tiyisa byang bo ba gore ba kgwele ke banna kela basadi? (Lebelela direle 14-15) *

14-15. Motho wa gore o hlokafalele ke monna kela mosadi re ka mo kgomoletsa byang?

14 Re ka kgomoletsa byang motho wa gore o kgwele ke monna kela mosadi? Sa mathomo so o ka se makang ke go boabola naye, le mo o sa tšibi gore o ka re king. Paula, ye go bolabodiwweng ka yene ka ho kgakala, o re: “Ke di kwisisa gabutši gore likgu le tshosa ba go tlala. Ba tšhoga gore nakwenngwana ba ka bolabola mantsu ya go kwaletsa ye a kwang go baba. Go butsiwa se sengwana a go tshwane le mong go ro napa o sa butsiwi selo.” Motho ye a kweleng go baba aa yemela gore re bolabole selo sa go napa go le se segolo. Paula o re: “Ke mo ke fo jabola ka matla mo ke kwa banghana baka ba re, ‘Ke masopo ka tso di go makegeleng.’”

15 Mogageru ye mongwana ye ba reng ke William, wa gore o kgwele ke mosadi mengwaga ya go fela o re: “Ke di jabolela ka matla mo batho ba bolabola ka tsa lephelo la mosadi waka, di napa di nšupetsa gabutši gore mosadi waka ke mo ba mo nyaka ka matla fote ba mo hlompa. Ka mokgo ne ba ntiyisa ka gona di n’gelepiye la go sa hlayisege. Ke tikwa ke yenele, ka taba la gore mosadi waka ke mo go le lekolwane,” fote o n’gelepiye ka matla ho lephelong. Mogageru ye mongwana wa mosadi ye ba reng ke Bianca yene o  re: “Ke kwa ke kgomoletsega mo ba rapela le nna ba boya ba bala lengwalo le nna. Di n’gelepa ka matla mo ke kwa ba bolabola ka monnaka fote ba ntheetsela mo ke bolabola nabo.”

16. (a) Re ba gelepa byang batho bo ba kgweleng ke batho ba bona? (b) Mmereko wa rune king go ya ka Jakobo 1:27?

16 Ruthi o yye a fo dula le Nawumi, le rune di nyaka re sa šepisi mo re kene re tiyisa batho bo ba kgweleng ke mašaga. Paula, ye go bolabodiwweng ka yene ka ho kgakala, o re: “Mo monnaka a sa tšwa go hlokofala, ke mo go na le batho ba go tlala bo ne ntiyisa. Mara mo go ya-go ya, ba yye ba thomisa go tshwaragana ka tsa bona beng. Lephelo laka le tšhentšhiye ka matla. Di gelepa ka matla mo o kraya gore batho baa di bona mo motho a kgwele ke lešaga lage, gore o nyaka go tiyisiwa ka nthago ga likgu mo dikgwedi di kene di fela le mengwaga yi kene yi ya.” Nnete ke gore batho a ba tshwane. Ba bangwana ba yakgoswa ba yamogela tso di ba makegeleng. Mara ba bangwana di ba kwisa go baba mo ba nagana ka dilo tso ne ba di maka ggoši le ye a hlokofeleng. Motho ye mongwana le ye mongwana o lla ka mokgwa wage. Re sa lebaleneng gore Jehova o makiye gore re gelepe bo ba kgweleng ke banna kela basadi ba bona.—Bala Jakobo 1:27.

17. Ke ntaba bo ba lahliyeng ke banna kela basadi ba bona ba nyaka re ba tiyisa?

17 Ba bangwana ba kwa go baba ka matla mo banna kela basadi ba bona ba ba lahla. Joyce, wa gore monnage o yye a mo lahla ke mokane a ya a dula le mosadi ye mongwana, o re: “Go hladiwa go baba ka matla, fote nna ke fo re nke go le kawone mola a f’lo tikgwela. Mola a f’lo kraya  kotsi kela a bolayye ke bolwele, nke ke fo re go kawone ka gore ne go ko ba go se na so a ka se makang. Mara ga yowa taba, monnaka ke yene a f’lo fetsang ka gore wa nšiya. Ke f’lo kwa nkare o mmakiye lešidi.”

18. Re ka ba gelepa byang bo ba gore a ba sa na banna kela basadi?

18 Mo motho wa go kgwela ke monna kela mosadi re mo makela dilo tse dinyana tsa go bafala, re šupetsa motho yene gore re mo nyaka ka matla. Ga dinako tsotsoneng, ke mong gona a napang a nyaka banghana ba mannete. (Diy. 17:17) O ka maka ying go šupetsa gore ke wene monghana wa motho yene? O ka mo mema tsa go jeng. O ka mmitsa mo le yye le tijabodisa, kela wa ya naye tšhomong. Se sengwana so o ka ga se makang ke go fela o mo mema gore a tle ga morapelo wa lune wa mutši. Mo o maka tsotsone, o ko ba o jabodisa Jehova, ka taba la gore yene “o thina le ba dipelo tsa go kwa go baba,” fote “o pasopa bo ba kgweleng ke banna.”—Pis. 34:18; 68:5.

19. Mo o nagana ka lengwalo la 1 Petro 3:8, wene o tikemisele go maka ying?

19 Go se botala, mo Mmušo wa Modimo wo šele wo lawola, “dilo ka mokana ga tsona tsa go baba di ka sa sa gupudiwa.” Re kwa nkare nako yone nke yi šele yi segele ya gore “dilo tsa botala di sa sa tla mo monaganong, le ho pelong di sa sa wunyulluga.” (Jes. 65:16, 17) Solanka re sa yemele letšatši lone, koriyeneng mahlong re kene re tiyisanana, fote re šupetse ka tso re di bolabolang le tso re di makang gore magageru re ma nyaka ka matla.—Bala 1 Petro 3:8.

KOŠA 111 Tso di re Jabodisang

^ ser. 5 Llota, Jobo le Nawumi, ba yye ba berekela Jehova ba kene ba tshepega, le mo go na le tsa go ba kgahleletsa tso ne di nyaka ba di tiyisele mo ba kene ba phela. Hlogotaba yowa yi bolabola ka tso re ka di tšhutang ga tso ba gahlanneng natso. Fote yi bolabola le gore ke ntaba di nyaka re lefise pelo, re kwelane go baba le go bolabola mantsu ya go kgomoletsa magageru ya ma kgahleletsiyeng ke tsa go baba.

^ ser. 13 Mabitso ma tšhentšhiwwe mowa ga hlogotaba yowa.

^ ser. 57 HLATOLLO YA SETHOMBHE: Mogageru yewa o kgongwele ka matla ke mokane o “bolabola tsa go kekema,” mogolo ye a leng thina naye o kene o mo theetsele a lefisiye pelo. Ka nthagonyana, mo mogageru yewa wa gore ke mo a kwatiye a šele a kgibiye, mogolo yela wa mo yeletsa a kene a šupetsa gore o mo kwela go baba.

^ ser. 59 HLATOLLO YA SETHOMBHE: Monna le mosadi wage ba vakašele mogageru wa gore o sa tšwa go hlokofalela ke mosadi. Ba gopola dilo tsa go jabodisa ka yene.