Tshelela ga tsa ka teng

Tshelela ga molokologano wa tsa ka teng

Dihlatse tsa Jehofa

Kgeta mmolabolo Sepulana

 HLOGOTABA YA GO TŠHUTIWA 27

Thomisa Gana Byalo go Tilukiselela go Hlorisiwa

Thomisa Gana Byalo go Tilukiselela go Hlorisiwa

“Ka mokana ga bona bo ba nyakang go phela ba tineyele ga Modimo ka go šala Jeso nthago, le bona ba nyoko hlorisiwa.”—2 THIM. 3:12.

KOŠA 129 Re Nyoko Dula re Tiyisela

GO FO LEKISIWA *

1. Ke ntaba di nyaka re tilukiselele go hlorisiwa?

MO MORENA wa rune Jeso a bolabola gore batho ka mokana ga bona bo ba kgetang go ba malata yage ba nyoko hloyiwa, ke mo go le ka malobana wa gore ka motshwana wa gona ne a nyoko bolayiwa. (Joh. 17:14) Le lekgono lowa, Makreste ya go tshepega ya gore ke Dihlatse tsa Jehova ma sa fo hlorisiwa ke batho bo ba sa nyakeng go rapela Jehova. (2 Thim. 3:12) Re di tšiba gabutši gore mo masipidiselo yawa ya dilo ma kene ma šutela mafelelong, re nyoko hlorisiwa la go sa hlayisege.—Mat. 24:9.

2-3. (a) King so re tshwaneleng re se tšibe ka letšhogo? (b) Re nyoko tšhuta ying ga hlogotaba yowa?

2 Re ka tilukiselela byang ga taba ya go hlorisiwa? A di nyake re tihlupa ka matla ka go nagana ka dilo tsa go befa tso di nyoko re makegelang. Mo re ka maka ka mokgonone, letšhogo le go šekela di nyoko re phiphetsa. O ka kraya re šele re yikela dilo tsone re di naganang tsa go tshosa di maka gore re lelemele, ke mokane ra lesetsa go berekela Jehova le mo nako ya go hlorisiwa yi soko segela. (Diy. 12:25; 17:22) Segale se segolo so “lenaba la [rune] Diyabolo” a se berekisang gore a re wise ke letšhogo. (1 Pet. 5:8, 9) Byalo re ka maka byang gore re thogo tiyisela go hlorisiwa howa barena?

3 Ga hlogotaba yowa, re nyoko tšhuta ka mokgo re ka tiyisang senghana sa rune le Jehova gore se tiye le gore ke ntaba di nyaka re make tsotsone gana byalo. Fote re nyoko bolabola le ka taba ya gore re ka maka byang gore re dule re šišimele. Re nyoko fetsa ka go kwa gore re ka maka-maka byang mo batho ba sa re nyake.

KA MOKGO O KA TIYISANG SENGHANA SAGO LE JEHOVA

4. Go ya ka Maheberu 13:5, 6, king so re tshwaneleng go dula re se tšiba, fote ke ntaba?

4 Di tšibe gore Jehova o go nyaka ka matla fote a ka sa ro go lahla. (Bala Maheberu 13:5, 6.) Botalanyana Sewokamelo se yye sa  bolabola gore: “Motho ye a tšibang Modimo gabutši o nyoko mo tshepa le mo go bifiye.” Yone go fo ba nnete! Gore re thogo tiyisela mo re hlorisiwa, di nyaka re tshepele ga Jehova re boye re mo nyake ka matla, fote re sa kamake gore le yene o re nyaka ka matla.—Mat. 22:36-38; Jak. 5:11.

5. King so se ka go gelepang go bona gore Jehova o go nyaka ka matla?

5 Mo o bala Baebele ka moka matšatši, karakarela go šutela thina ga Jehova. (Jak. 4:8) Mo o kene o bala, maka gore o ghayele ka mekgwa ya Jehova ya go jabodisa. Ke mokane mo o bala ka tso a di bolabolang le tso a di makang, leketsa go bona ka mokgo a go nyakang ka gona. (Ek. 34:6) Ba bangwana di ka ba thathafalela go tshepa gore nnete Modimo wa ba nyaka ka taba la gore a go na motho ye a yyeng a ba šupetsa gore wa ba nyaka. Le wene mo o ka tlela ke tsa mošaga wonone, leketsa go ngwala letheto ka moka matšatši la dilo tso Jehova a yyeng a go makela tsona tsa go šupetsa gore o go kwela go baba le gore o gabutši mo gago. (Pis. 78:38, 39; Maroma 8:32) Mo o ka fo nagana ka dilo tso di yyeng tsa go makegela wa boya wa ghayela ka tso o di balang ka teng ga Lentsu la Modimo, o nyoko tšiba tso o ka ga di ngwala ga letheto la dilo tso Jehova a go makeleng tsona. Mo o jabodisa ke tso Jehova a go makeleng tsona, sosone se nyoko maka gore senghana sago naye se tiyelele.—Pis. 116:1, 2.

6. Pisalema 94:17-19 yi re go rapela di tšwa pelong go nyoko go gelepa byang?

6 O sa lesetse go rapela. Tseya ka mošomanyana ke yewa, wa gore papage o mo phaphata legetla. O tikwa a pasopegiye ka matla, ke mokane o bolabola le papage ka tsa go befa le tsa go bafala tso di mo makegeleng tsa letšatši lone, fote a sa tšhabe selo. Le wene o ka fo tikwa ka mokgononeng, mo o ka fo tišutetsa thina ga Jehova ka go rapela di go baba o sa tshidisi letšatši. (Bala Pisalema 94:17-19.) Mo o kene o rapela Jehova, maka gore o mo “tshollwele tsa ho pelong gago go tshwana le meetši,” ke mokane o botse Papago wa ku legedimong ka tso o kwang di go tshosanya le tsa go go šekedisa. (Dillo 2:19) Tsotsone di nyoko go gelepa ka ying? O nyoko kwisisa gabutši gore Baebele yi ra byang mo yi re go na le “go beba ga Modimo ga gore go feta mehlobo ka mokana ga yona ya go kwisisa.” (Mafil. 4:6, 7) Mo o ka fo ya mahlong o rapela ka mokgonone, o ko tikweng le wene gore o šutela thina ga Jehova.—Maroma 8:38, 39.

Mo re tshepa Jehova le tso a di tshepisang ka Mmušo wage, re nyoko šišimala

Mogageru Stanley Jones o yye a titiyisa, ka go tshepa gore Mmušo wa Modimo ke selo sa mannete (Lebelela serele 7)

7. Ke ntaba di nyaka o tshepe gore tso Modimo a di tshepisang ka Mmušo wage di nyoko makega?

7 Tshepa gore tso Modimo a di bolabodiyeng ka Mmušo wage di nyoko makega. (Dip. 23:19) Mo nkare tshepo yago ga tso Modimo a re tshepisang tsona ya kgwelakgwehla, Sathane le batho bage ba nyoko kgana ka wene. (Diy. 24:10; Maheb. 2:15) O ka maka byang gore o tshepe tso Modimo a re tshepisang tsona ka Mmušo wage? Nyakolla ka dilo tso Modimo a di tshepisang gore o nyoko di maka ka Mmušo wage, le gore ke ntaba o ka tshepa o tiyisiye gore di nyoko makega. Sosone se nyoko go gelepa ka ying? Tseya ka mošupetso wa morene mongwana ke yewa ba re ke Stanley Jones wa gore ke mo ba mo tshwere 7 ya  mengwaga ka taba la so a se dumelang. * King so se mo gelepiyeng gore a tiyisele? O yitseri: “Tumelo yaka yi yye ya tiyelela ka taba la gore ke mo ke tšiba ka Mmušo wa Modimo, le so o nyoko se makang, fote ne ke sa kamake ka tsone, le mong motho ne a ka sa ro mmamarolla ga Jehova.” Mo o tshepa o tiyisiye ga tso Modimo a di tshepisiyeng, o nyoko šutela thina ka matla le Jehova fote o ka sa ro tšhoga selo.—Diy. 3:25, 26.

8. Ka mokgo re tseyang megahlano ya rune di šupetsa ying ka rune? Hlatolla.

8 Re sa tshwate go ya megahlanong ya Sekreste. Megahlano yi re gelepa gore re šutele thina ga Jehova. Ka mokgo re tseyang megahlano ya rune ka gona, di šupetsa gabutši gore mo mahloriso ma ka fo nyarela, re nyoko di kgoneng go lwa nawo. (Maheb. 10:24, 25) Ke ntaba re reyano? Mo re ka fo lesetsa dilo tsa go sa re selo di re šitisa go ya megahlanong, nje re ko di kgoneng ku mahlong go fo ya megahlanong le mo re na re di bona gore tsotsone di nyoko re bolayisa? Mara mo re ka fo tipotsa gore re nyoko ya mahlong re ya megahlanong, re ka sa lesetse le mo batho ba nyaka go re lisisa. Gana byalo ke nako ya gore re kwe re nyaka go ya megahlanong ya rune. Mo re di nyaka ka matla tsa go ya megahlanong, go ka sa ro ba le motho ye a ka ga re maka gore re sa theetsele Modimo le mo go ka fo ba go le ba go re phigisa, ba go re rakela kela le mong ba mmušo.—Meber. 5:29.

Mo o ka fo tshwara mangwalo le dikoša ka hlogo di nyoko go berekela mo go segela nako ya go hlorisiwa (Lebelela serele 9) *

9. Ke ntaba go tshwara mangwalo ka hlogo go le mokgwa wa gabutši wa go tilukiselela go hlorisiwa?

9 Tshwara mangwalo ya ma go jabodisang ka hlogo. (Mat. 13:52) O ka fo ba o sa kgone go gopola dilo ka mokana ga tsona mara Jehova a ka berekisa moya wage wa go hlawolega gore o gopole mangwalo yane ya Baebele. (Joh. 14:26) Theetsela so se bolabolang ke mogageru yewa wa gore ke mo ba mo tshwere ku bohlabela bya Jeremane fote ba mmeyye ka sekamaraneng a ntoši, o re: “Ne ke jabodiye ka matla ka taba la gore ka nako yonone ke mo ke sa gopola mangwalo ya Baebele ka hlogo, ampori lekgolo la wona! Ke mo ke dula ke nagana ka ditaba tsa ka ho Baebeleng ka moka matšatši, ka taba la gore ke mo ke fo ba ke ntoši.” Mangwalo yane ma gelepiye magageru ya go tlala gore ma dule ma le thina ga Jehova le go tiyisela ma kene ma tshepega.

(Lebelela serele 10) *

10. Ke ntaba di nyaka re tshwara dikoša tso tsa rune ka hlogo?

10 Tshwara dikoša tsa go thanaka Jehova ka hlogo. Nakwela Pawulo le Siliyase ba le jele ku Filipi, ba yye ba yepelela dikoša tso ne ba di tshwere ka hlogo, tsa go thanaka Jehova. (Meber. 16:25) Magageru ya ne ma le ga naga ya Soviet Union, ya gore ma yye ma yisiwa bobhantiting  ku Siberia, ma titiyisiye byang go fo tshwana le Pawulo le Siliyase? Mogageru ye mongwana wa mosadi ye ba reng ke Mariya Fedun o re: “Re yye ra yepelela dikoša ka mokana ga tsona tso ne re di tšiba, tso ne di le ga puku ya dikoša.” O re dikoša tsone ke mo di re tiyisa ka mokana ga rune tsa boya tsa re gelepa gore re kwe re šutele thina ga Jehova. Ayitsano wene o kwa o tiyelela mo o yepelela dikoša tso tsa mo ga puku ya rune ya dikoša? Leketsa go di tshwara ka hlogo!—Lebelela lebhokisi la gore “ Nneye Lešiši.”

KA MOKGO RE KA MAKANG GORE RE BE LE LEŠIŠI

11-12. (a) Samuwele wa Mathomo 17:37, 45-47 yi re ke ntaba Dafita a yye a šišimala? (b) Re tšhuta ying se segolo ga taba yowa ya Dafita?

11 Di nyaka o be le lešiši gore o thogo lebana le go hlorisiwa. Byalo o ka maka byang mo o kwa nkare lešiši lago le ya pomega? O sa tseye nkare go lefa, go ba le matšhika kela tso o kgonang go di maka, ke tsona di makang gore o be le lešiši. Tseya ka Dafita nakwela a gahlanne le Gholiyate. Mo o tseya Dafita o mmeya le segoboro sela ba reng ke Gholiyate, ke mo go fo ba lephephe, a se na matšhika fote a se na le sa go lwa ka sona. Mara ke mo a sa tšhabe selo. Dafita o yye a taboga a ye lwa le segoboro sela ka taba la lešiši lo ne a le nalo.

12 Ke ntaba Dafita a yye a ba le lešiši? Taba ke gore ke mo a sa kamake gore Jehova o naye. (Bala 1 Samuwele 17:37, 45-47.) Dafita ke mo a sa nagane ka matla ka taba ya gore Gholiyate ke segoboro fote a bona nkare yene beng a yi selo. Mara, o yye a fo bona Gholiyate go le lephephe, mo a mmeya le Jehova. Re tšhuta ying ga taba yowa? Mo re ka fo tshepa gore Jehova o na le rune, re nyoko šišimala fote bo ba re phigisang re nyoko fo bona go le maphephe mo re ba beyisa le Modimo wa Matšhika ka moka. (2 Dikor. 20:15; Pis. 16:8) Re ka maka byang gore re be le lešiši mo go soko bane go segela nako ya go hlorisiwa?

13. Re ka maka byang gore re be le lešiši? Hlatolla

13 Mo re tšhomayela ditaba tsa go bafala tsa Mmušo wa Modimo, re nyoko šišimala. Ke ntaba re reyano? Ka taba la gore go tšhomayela go maka gore re tshepe Jehova fote re sa tšhabe batho. (Diy. 29:25) Mmele wa tiyelela mo motho a jima, byalo le lešiši le nyoko tiyelela mo re tšhomayela mutši ka mutši, mo go tleleng batho, re tšhomayela re sa tikemisela le mo re le ditolo. Mo re ka fo titlwayetsa gana byalo gore re be le lešiši mo re tšhomayela, re nyoko tla re šišimala le mo go segela nako ya gore ba mmušo ba thomise go re rakela.—1 Mathes. 2:1, 2.

Mogageru wa mosadi ye ba reng ke Nancy Yuen o yye a gana go lesetsa go tšhomayela ditaba tsa go bafala tsa Mmušo wa Modimo (Lebelela serele 14)

14-15. Re ka tšhuta ying ga magageru yawa ka mabedi, Nancy Yuen le Valentina Garnovskaya?

 14 Re ka tšhuta tsa go tlala ga magageru ya go tshepega ka mabedi ya basadi, ya gore ma yye ma šupetsa gore ma na le lešiši la go sa hlayisege. Nancy wa ga Yuen ke mo go le ye mokopana, mara ke mo go se leghwala. * O yye a gana go lesetsa go tšhomayela ditaba tsa go bafala tsa Mmušo wa Modimo. Ka taba lolone, o yye a tshwariwa a yisiwa jele ka 20 ya mongwaga ku China. Maphodisa ya ne ma mmutsisa diputsiso ma re mogageru yewa wa mosadi ke mo go le “motho wa go woma hlogo” mone nageng ya bona!

Mogageru Valentina Garnovskaya ke mo a tshepa gore Jehova o naye (Lebelela serele 15)

15 Mogageru ye ba reng ke Valentina wa ga Garnovskaya le yene ba yye ba mo tshwara gararo a dula 21 ya mengwaga jele ya Russia. * Ke ntaba? Ke mo a tikemisele go tšhomayela, tsa go šinya maphodisa yala ma re ke “mong yene tsotsi ya mafelelo.” King so se makiyeng magageru yawa gore ma šišimale? Ke mo ma di tshepa tsa gore Jehova Modimo o nawo.

16. King so se ka re gelepang gore re be le lešiši?

16 Ka mokgo re šeleng re bolabodiye, gore re be le lešiši, a di nyake re tshepa matšhika ya rune kela re titshepa. Rune di fo nyaka re tshepa gore Jehova o ka nthoko ga rune, fote o nyoko re lwela. (Dot. 1:29, 30; Zak. 4:6) Sosone ke sona se ka makang gore motho a be le lešiši.

SO O KA SE MAKANG MO BATHO BA SA GO NYAKE

17-18. Jeso o re pasopisiye a re king ho ga Johane 15:18-21? Hlatolla.

17 Re jabola ka matla mo batho ba re hlompa, mara a di nyake re tseya gore mo ba sa re nyake di ra gore a yi rune selo. Jeso o yitseri: “Go jabola lune mo batho ba le hloya, ba le hlawola, ba le rogelela ba boya ba le sinya mabitso ka taba la Morwayi wa motho.” (Luka 6:22) Jeso ke mo a ra byang?

18 Jeso ke mo a sa rele gore di nyaka Makreste ma jabole mo ma hloyiwa. Mara, ke mo a fo ba pasopisa gore ba tšibe gore king tso ba nyoko gahlanang natso. A re kene felo ga tsa lefase lo. Re phela go ya ka tso Jeso a di tšhutisiyeng fote re tšhomayela molayetsa wo le yene a yyeng a wo tšhomayela. Ka taba lone, lefase le re hloyye.  (Bala Johane 15:18-21.) Rune re nyaka go jabodisa Jehova. Byalo mo batho ba re hloya ka taba la gore re kwana le tsa Papa wa rune, ke tsa bona tsone.

19. Re ka kopisela ga mapostola byang?

19 Re sa tšebisi ke tso batho ba di bolabolang ka rune le tso ba di makang tsa go šupetsa gore baa re poyila ka taba la mo re le Dihlatse tsa Jehova. (Mika 4:5) Mo re ka fo lebelela ga tso mapostola ma di makiyeng ku Jerusalema ka nthago ga likgu la Jeso, re nyoko tšhuta gore re ka maka byang ga taba ya go tšhaba batho. Mapostola yawa ke mo ma di tšiba gabutši gore bo ba go yeta sedumedi mahlong ba Majuda ba ma hloyye go segela kaye. (Meber. 5:17, 18, 27, 28) Mara, ma yye ma fo ya tempeleng ka moka matšatši ma tipolabola gore ke wona malata ya Jeso. (Meber. 5:42) A sanka ma lesetsa go tšhaba batho go ma phiriketsanya. Le rune re ka tipolabola ho bathong gore ke rune Dihlatse tsa Jehova, mo re le mmerekong, sekolo le ho malayining.—Meber. 4:29; Maroma 1:16.

20. Ke ntaba mapostola ma yye ma jabola le mo ma na ma di tšiba gore ma hloyiwwe?

20 Mapostola ke mo ma jabodisiye king? Ke mo ma jabodisiye ke gore ba ma hloyye fote sone ke mo ma se tseya go le selo se segolo ka taba la gore ke mo ba ma hloyele gore ma maka tso Jehova a di nyakang. (Luka 6:23; Meber. 5:41) Pawulo wa lepostola o ngwadiye gore: “Le mo le ka hlupegisiwa ka taba la go maka tsa go loka, le ya jabola.” (1 Pet. 2:19-21; 3:14) Mo re di tšiba gore re hloyiwa ka taba la gore re maka tsa go loka, re ka sa lesetse lehloyo la batho le re lelemetsa.

GO TILUKISELELA GO NYOKO GO GELEPA

21-22. (a) Wene o nyoko maka ying gore o tilukiselele go hlupegisiwa? (b) Re nyoko petapeta ka ying ga hlogotaba ya go latela?

21 A re di tšibi gore ba nyoko thomisa leng go re hlorisa kela go re rakela gore re sa rapele Jehova. Mara, so re se tšibang ke gore re ka tilukiselela gana byalo ka go tiyisa senghana sa rune le Jehova, ka go ba le lešiši le ka go tiyisela mo batho ba re hlorisa. So re se makang gana byalo ke sona se nyoko tlang se re gelepa go tiyisela ka motsho.

22 Byalo re nyoko maka byang mo ba thomisa go re phigisa? Ga hlogotaba ya go latela re nyoko petapeta ka ditšhiko tso di ka ga re gelepa gore re ye mahlong re berekela Jehova le mo ba re rakela.

KOŠA 118 “Re Yeketsele Tumelo”

^ ser. 5 A re di nyake go hloyiwa. Mara mo nako yi kene yi ya, re nyoko gahlana natso tsa go hlorisiwa. Hlogotaba yowa yi nyoko re gelepa gore re šišimale mo re kene re hlorisiwa.

^ ser. 7 Lebelela Sewokamelo sa December 15, 1965, maph. 756-767.

^ ser. 14 Lebelela Sewokamelo sa July 15, 1979, maph. 4-7. Lebelela le vidiyo ya Lebitso la Jehova le Nyoko Sabalatsiwa ga Setiši sa JW®. Ariye ga DIPOLABODISANO LE TSA BOTALA.

^ ser. 15 Lebelela 2008 Yearbook of Jehovah’s Witnesses, maph. 191-192.

^ ser. 67 HLATOLLO YA SETHOMBHE: Babelegi bowa ba gelepa bana ba bona ka nako ya morapelo wa mutši gore ba tshware mangwalo ya Baebele ka hlogo, ba berekisa dikhatane.

^ ser. 70 HLATOLLO YA SETHOMBHE: Mo ba le pateng ba bakiye mogahlanong, ba yepelela dikoša tsa Mmušo ka ho koloying.