Tshelela ga tsa ka teng

Tshelela ga molokologano wa tsa ka teng

Dihlatse tsa Jehofa

Kgeta mmolabolo Sepulana

 HLOGOTABA YA GO TŠHUTIWA 29

‘Ariyeneng, le ye Maka Malata’

‘Ariyeneng, le ye Maka Malata’

“Byalo, ariyeneng, le ye maka batho ba ditšhaba ka moka malata.”—MAT. 28:19.

KOŠA 60 Mo ba Theetsela ba Nyoko Phela

GO FO LEKISIWA *

1-2. (a) Mantsu ya Jeso ya ma leng ho ga Matewu 28:18-20, ma re ke wofeng mmereko wo mogolo wa phutego ya Sekreste? (b) Re nyoko fetola diputsiso difeng ga hlogotaba yowa ?

DI KA makega gore mo mapostola ma gahlana ku thabeng, ke mo ma jabodiye la go sa hlayisege. Ka nthago ga gore Jeso a tsusiwe, o yye a kgopela malata yage gore a gahlane nawo gana ku thabeng. (Mat. 28:16) Nakwenngwana ne go le nakwela “a nyarela ga mapostola yala ya go teya ka ku ga 500 ka nako ka yyoši.” (1 Makor. 15:6) Ke ntaba a yye a ma kgopela gore ma tle ga mogahlano wone? Ka taba la gore ke mo a nyaka go ma neya mmereko wa go jabodisa ka matla a re: “Byalo, ariyeneng, le ye maka batho ba ditšhaba ka moka malata.”—Bala Matewu 28:18-20.

2 Malata ya ma yyeng ma theetsela mantsu ya Jeso, ma yye ma feleletsa go le phutego ya Sekreste ya dinako tsa mapostola. Mmereko wo mogolo wa phutego ke mo go le go maka batho gore go be malata ya Kreste. * Le lekgono, go na le diphutego tsa go tlala tsa Makreste ya nnete lefaseng ka mokana ga lona fote mmereko wa tsona go sa fo ba wonone wa go maka malata. Ga hlogotaba yowa re nyoko fetola diputsiso ka dine ke tso: Ke ntaba go maka batho malata go le taba ye kgolo? Re ka maka ying se sengwana gore re thogo maka batho malata? Ayitsano Makreste ka mokana ga wona di nyaka ma tšhele letsogo ga mmereko wa  go maka batho malata? Ke ntaba di nyaka re lefisa pelo mo re maka mmereko wa go maka batho malata?

KE NTABA GO MAKA BATHO MALATA GO LE TABA YE KGOLO?

3. Johane 14:6 le Johane 17:3, di re ke ntaba go maka batho malata go le taba ye kgolo?

3 Ke ntaba mmereko wa go maka batho malata go le taba ye kgolo? Taba ke gore ke malata ya Kreste ma ntoši ya ma ka bang banghana ba Modimo. Go tokegela gana hone, bo ba latelelang Kreste ba phela gabutši le gana byalo fote ba na le tshepo ya go phela lephelo la go ya go yye ku mahlong. (Bala Johane 14:6; 17:3.) Nnete ke gore Jeso o re neyye mmereko wo re tshwaneleng re wo make, mara so se šalang ke gore a re wo make re ntoši. Pawulo wa lepostola o ngwadiye ka yene le ka bo ne a le nabo gore: “Ke rune dibereki ggoši le Modimo.” (1 Makor. 3:9) A yi go jabodisa ga tsona go bona gore Jehova le Kreste ba neyye batho ba go sa yenela mmereko wowa wo mogolo!

4. Re tšhuta ying ga so se makegeleng Ivan le Matilde?

4 Mmereko wa go maka batho malata wo maka gore re jabole ka matla. Nagana ka taba ya Ivan le mosadi wage ye ba reng ke Matilde ba ku Colombia. Ba yye ba tšhomayelela morene mongwana ye bareng ke Davier wa go šinya a ba botsa gore: “Ke nyaka go tšhentšha maphelelo yaka mara nka sa kgone.” Davier ke mo go le motho wa dibhakela, a kgokga didraksi, a tlayila nkare ke moka fote ke mo a dula le Erika wa gore ne a sa mo nyala. Ivan mo a hlayisa o re: “Ka taba la gore Davier ke mo a dula polekeng ya kgole, ke mo di nyaka gore re sepele diawara tsa go tlala ka dibhayisikila ga pata ya maraga. Ka taba la gore Erika o yye a bona gore Davier o tšhentšha maphelelo, le yene o yye a thomisa go tšhuta Baebele.” Mo goya-goya, Davier o yye a lesetsa go kgokga didraksi, go gamola mokgete le dibhakela. O feleletsiye a nyadiye Erika. Matilde o re: “Mo Davier le Erika ba kolobetsiwa ka 2016, re yye ra gopola mantsu ya Davier mo a re, ‘Ke nyaka go tšhentšha maphelelo yaka mara nka sa kgone.’ Re yye ra fogafoga dinepedi re jabodiye.” Nnete ke gore re jabola ka matla mo re bona gore go na le bo re ba gelepiyeng gore go be malata ya Kreste.

RE KA MAKA YING SE SENGWANA GORE RE THOGO MAKA BATHO MALATA?

5. Selo sa mathomo so re tshwaneleng re se make mo re maka batho malata ke sefeng?

5 Selo sa mathomo so re tshwaneleng re se make mo re maka batho malata, ke go “nyakana” le batho bo ba tlaleleng ga tsa go loka. (Mat. 10:11) Mo re tšhomayelela ye mongwana le ye mongwana ye re gahlanang naye, re napa re ro tišupetsa gabutši gore ke rune Dihlatse tsa Jehova. Re šupetsa gore ke rune Makreste ya mannete mo re theetsela tso Kreste a yitsereng re di make, tsa go tšhomayela.

6. King so se ka re gelepang gore re phomelele mo re tšhomayela?

6 Ba bangwana ba nabela stereka gore ba tšhute nnete ya Baebele, mara ba go tlala mo re sa thomisa, o ka fo bona nkare a di ba hlupe. Di ka fo nyaka gore rune re ba šiginye. Mo re nyaka go phomelela mo re tšhomayela, di nyaka re tšibe ditaba tsa rune. Kgeta taba yo yi ka jabodisang batho bo o gahlanang nabo. Ke mokane o tšibe gore o nyoko beya ditaba tsago byang.

7. O ka thomisa ka gore king mo o bolabola le motho, fote ke ntaba o nagana gore di gabutši go theetsela le go hlompa tso motho a di bolabolang?

7 Mo re beyisa, o ka fo butsisa mong wa mutši gore: “O ka re king ka taba yowa? Lekgono batho ka mokana ga bona ho lefaseng ba na le mathatha. O nagana gore memmušo ya lefase lowa yi nyoko di kgona tsa go lukisa mathatha ya batho?” Ke mokane o ka bolabola naye ka Daniyele 2:44. Kela o ka fo re: “O bona nkare king so se ka gelepang gore babelegi ba gudise bana ba go tseya gabutši? Ke fo nyaka go kwa  gore o yi bona byang taba yo.” Ke mokane o ka bolabola naye ka Dotoronoma 6:6, 7. Mo o kgeta taba yo o nyakang go bolabola ka yona, thomisa ka go nagana ka batho bo o nyoko go bolabola nabo. O fo nagana nje, gore batho ba nyoko rufega byang ka so Baebele yi se tšhutisang. Mo o bolabola nabo o ba theetsele gabutši, fote o šupetse gore o hlompa tso ba di bolabolang. Mo o maka tsotsoneng, o nyoko ba kwisisa gabutši fote di nyoko ba lola gore le bona ba theetsele tso o di bolabolang.

8. Ke ntaba di nyaka re boyela ga tleletlele mo re ye tšhutisa batho?

8 Mo motho a soko bane a segelela sepheto sa go tšhuta Baebele, di ka nyaka gore o boyele gage ga tleletlele. Ke ntaba re reyano? Ka taba la gore ba bangwana a re ba kraye mo re boyela mitšing ya bona. Fote di ka go nyaka gore o boyele ga go tlalanyana gage, gore a go tlwayele ke mokane a fetse a yamogele gore le tšhute Baebele ggoši. O sa lebale gore sehlare se nyaka go tšheletsiwa ga tleletlele gore se thogo gola gabutši. Byalo, gore motho a feleletse a nyaka Jehova le Jeso, di nyaka re tšhute naye Baebele ga tleletlele.

AYITSANO MAKRESTE KA MOKANA GA WONA DI NYAKA MA TŠHELA LETSOGO GA MMEREKO WA GO MAKA BATHO MALATA?

Dihlatse di kenne fase lefaseng ka mokana ga lona di nyakana le ba dipelo tse dibutši (Lebelela direle 9-10) *

9-10. Ke ntaba re re Makreste ka mokana ga wona ma tšhela letsogo ga mmereko wa go nyakana le ba dipelo tsa gabutši?

9 Mokreste ye mongwana le ye mongwana o tšhela letsogo ga mmereko wa go nyaka batho ba dipelo tsa go loka. Taba yowa re ka yi tshwanisa le go nyaka sengwananyana sa gore se lahlegiye. Ka mokgo mang? Nagana ka taba ye nngwana ke yowa ya gore yi makegiye, sengwananyana se sengwana sa go ba le 3 ya mongwaga se yye sa lahlega se sa sa tšiba pata ya go boyela gaye. Go yye gwa tšwa letsima la batho ba go teya gana hala ga 500, ba tsama ba se nyaka. Ka nthago ga 20 ya diawara se lahlegiye, ye mongwana  o yye a se kraya tšhomong ya mabele. Byalo, mo ba mo thanaka, o yye a gana. O yitseri: “Sengwananyana sowa se krayye ke batho ba go tlala, a yi nna ke ntoši.”

10 Batho ba go tlala ba tshwana le sengwanenyana sone. Ba fo kwa nkare ba lahlegiye. Ba nyaka go gelepiwa ka taba la gore a ba na tshepo. (Maef. 2:12) Rune ba go teya ka ku ga 8 ya dimiliyoni re leketsa ka matla gore re nyakane le ba dipelo tsa go loka. Di ka makega gore o sa kraye motho wa go tšhuta naye Baebele. Mara, o ka kraya ba bangwana bo ba berekang tšhomo yone o yi berekang ba krayye batho ba go nyaka go tšhuta nnete ya Baebele. Mo mogageru ye mongwana a kraya motho wa gore go feleletsa go le lelata la Kreste, re jabola ka mokana ga rune bo re tšhediyeng letsogo ga mmereko wa go nyakana le ba dipelo tsa gabutši.

11. Le mo go ka fo ba go se na motho ye o tšhutang naye Baebele, o ka gelepa byang gore le wene o make malata?

11 Le mo go ka fo ba go se na motho ye o tšhutang naye Baebele, o ka gelepa ka mokgwa wo mongwana gore le wene o make malata. Mo re beyisa, o ka yamogela bo ba gore ba sa thomisa go tla Holong ya Mmušo, fote o timake monghana wa bona. Ka mokgonone, o nyoko maka gore ba di bone gabutši gore Makreste ya mannete maa nyakanana. (Joh. 13:34, 35) Mo o fetola ku mogahlanong le mo phetolo yago go ka fo ba go le ye kopana, yi ka tšhutisa bo ba gore a yi botala ba le ka ho phutegong, gore le bona ba thogo bolabola so ba se dumelang. Fote o ka gelepa ka go sepela le motho wa gore a yi botala a thomisiye go tšhomayela, gore a berekise Mangwalo mo a tšhutisa batho. Mo o maka ka mokgonone, o nyoko ba o mo tšhutisa gore a yekisele Kreste.—Luka 10:25-28.

12. Ayitsano di nyaka re tšhutega ka matla gore re thogo maka batho malata? Hlatolla.

12 A di nyake re tseya gore re tshwanele re tšibe dilo kela go tšhutega ka matla mo re tšhutisa batho gore go be malata ya Jeso. Ke ntaba re reyano? Bona so se makegeleng Faustina wa go dula ku Bolivia. Ke mo a sa di tšibi tsa go bala mo a sa thomisa go gahlana le Dihlatse tsa Jehova. Go tlugisela ka nako yonone, o yye a thomisa go kgona nyana. Mo re bolabola re yitsa, o kolobetsiwwe, fote tsa go tšhutisa batho o kwana natso. Beke ye nngwana le ye nngwana o tšhutisa ka phetha (5) ya batho. Le mo Faustina a sa di kgone gabutši tsa go bala go tshwana le bo a tšhutang nabo, o gelepiye kobodi (6) ya batho, ba šinya ba kolobetsiwa.—Luka 10:21.

13. Le ho re dula re tshwaraganne, king tse dingwana tso di ka re jabodisang ka mmereko wa go maka batho malata?

13 Makreste ma na le dilo tsa go tlala tso ma tshwaneleng ma di make. Le mo go le ka mokgonone, ma kraya nako ya go tšhuta le batho Baebele, fote tsone di maka gore ma jabole. Tla re fo beyisa ka Melanie ye ne a dula ku Alaska. Ke mo a se na monna, a gudisa morwediya wage wa gore o na le mabala (8) ya mengwaga. Ke mo a bereka fote ka thoko di mo nyaka gore a  pasope mmane wage wa gore ke mo a na le bolwele bya khensa. Melanie ke mo go le hlatse a ntoši ga poleke yo ne a dula ga yona. Ke mo a dula a rapela gore a kraye matšhika ya go ya tšhomong le ho go bata, ka taba la gore ke mo a di nyaka ka matla tsa gore a kraye motho ye a ka tšhutang naye Baebele. O feleletsiye a gahlanne le Sara, wa gore o yye a jabodisa ke mo a kwa gore Modimo o na le lebitso. Mo go-ya go-ya, Sara o yye a dumela gore ba tšhute naye Baebele. Melanie o re: “Ka Labohlano le lengwana le le lengwana, ke ba ke tinnwe ka matla, mara nna le morwediyaka di re gelepa ka matla tsa go tšhutisa batho Baebele. Ke mo re jabola ka matla mo re kraya diphetolo tso re di fatisisiyeng tsa diputsiso tsa Sara, fote so se yyeng sa napa se re tikisa dipelo, ke nakwela re mmona mo a ba monghana wa Jehova.” Sara o yye a tiyisela mo ba mo phigisa, a lesetsa kereke yage ke mokane a kolobetsiwa.

KE NTABA DI NYAKA RE LEFISA PELO MO RE MAKA BATHO MALATA

14. (a) Mmereko wa go maka batho malata o tshwana ka ying le mmereko wa go loba dihlapi? (b) Mantsu ya Pawulo ya ma leng ga 2 Thimothi 4:1, 2 ma maka gore o tikwe byang?

14 Le mo o ka fo sa kraye motho wa go tšhuta naye Baebele, o sa lahle tewu mo o kene o ya mahlong o nyaka. O sa lebale gore Jeso o yye a tshwanisa mmereko wa go maka batho malata le wa go loba dihlapi. Batho ba go loba dihlapi ba ka tseya nako ya go lefa ba bereka mara ba sa boye le selo. Ga go tlala ba bereka le mašego kela go sa le ka phu, fote ka nako ye nngwana di ba nyaka gore ba sepele ka dikepe ba ye kgole, ba tsama ba loba le dihlapi. (Luka 5:5) Go fo tshwana le ka batšhomayedi ba bangwana, ba ya tlase le kgakala ba nyakana le batho bo ba ka tšhutang nabo. Ke ntaba mara? Ba nyaka go kraya batho ba go tlala. Bo ba karakarang  ka matla ga mmereko wowa, ba rufega ka go kraya batho bo ba jabolelang go theetsela molayetsa wa rune. Ke ntaba le wene o sa leketse go tšhomayela ga dipoleke tsa gore batho baa krayega le ga gore go tlele batho?—Bala 2 Thimothi 4:1, 2.

Gelepa motho ye o tšhutang naye Baebele gore a ye mahlong ga tso tsa Modimo (Lebelela direle 15-16) *

15. Ke ntaba di nyaka re lefisa pelo mo re tšhutisa batho Baebele?

15 Ke ntaba di nyaka re lefisa pelo mo re tšhutisa batho Baebele? Ka taba la gore re nyaka go ba gelepa gore le bona ba kwane ka matla le tso Baebele yi di tšhutisang. Fote re nyaka gore motho ye re mo tšhutisang a mo nyake ka matla ga Jehova a boye a mo tšibe gore ke yene ye a ngwadiyeng Baebele. Mo re kene re tšhutisa motho ka tso Jeso a di nyakang ga malata yage, di nyaka re mo gelepe a tšibe gore tso a di tšhutang a ka di berekisa byang mo lephelong lage. Fote re mo gelepe mo a kene a leketsa go berekisa ditšhiko tsa Baebele. Di lola gore ba bangwana ba bona ba tšhentšhe; mara ga ba bangwana di tseya nako.

16. King so o se tšhutang ga tso Raúl a fitiyeng ga tsona?

16 Mogageru ye mongwana wa gore ke morumiwa wa ku Peru o yye a di bona gore go lefisa pelo di gabutši ka matla. Morumiwa yene mo a hlayisa o re: “Ke tšhutiye dipuku ka dipedi le morene mongwana ye ba reng ke Raúl. Mara go sa fo ba le dintshetshere tso a gahlanang natso. Tsa lenyalo lage ke mo di sa make tsona, tso di tšwang ka ho ganong ke mo di sa yela fote le bana bage ke mo ba sa mo hlompe ka taba la maphelelo yage. Mara yene ke mo a tla mogahlanong a sa tshidisi, byalo ke yye ka fo ya mahlong ke mo vakašela gore ke mo gelepe le ba mutši wage. Ka nthago ga mengwaga ka meraro ke tšhuta naye, o yye a feleletsa a kolobetsiwwe.”

17. Ga hlogotaba ya go latela re nyoko bolabola ka ying?

17 Jeso o yitseri ‘ariyeneng le ye maka batho ba ditšhaba ka moka malata.’ Gore re yenetse mmereko wone, ga go tlala di nyaka re bolabole le batho ba gore a re tshwane ka tso re di dumelang, le ga batho ba gore a ba tshepe gore Modimo o gona. Hlogotaba ya go latela yi nyoko re botsa go re ka maka-maka byang mo re bolabola ditaba tsa go bafala ga batho ba mehlobohlobo.

KOŠA 68 Go Gaša Pewu ya Mmušo

^ ser. 5 Mmereko wo mogolo wa phutego ya Sekreste ke go gelepa batho gore go be malata ya Kreste. Hlogotaba yowa yi bolabola ka tso re ka ga di makang gore re thogo maka mmereko wowa.

^ ser. 2 HLATOLLO YA LENTSU: Malata ya Kreste a ma fo tšhuta tso Jeso a di tšhutisiyeng. Ma boya ma ro di berekisa. Ma leketsa go gata mo Jeso a gatiyeng kela go mo yekisela ka mokgo ma ka kgonang.—1 Pet. 2:21.

^ ser. 52 HLATOLLO YA SETHOMBHE: Morene mongwana wa gore wa tintsha o tseya sephephane ga Dihlatse ku go yemang dielebhreyi. Ka nthago mo a šele a segele ga poleke yo ne a ya ga yona, mo a re jiki, a bona Dihlatse tse dingwana gana hone, di tšhomayela ka sekoloyyane. Mo a šele a boyele gaye, o yye a vakašela ke batšhomayedi ba bangwana.

^ ser. 54 HLATOLLO YA SETHOMBHE: Morenene o dumela gore ba mo tšhutise Baebele. Ke mokane o feleletsa a kolobetsiwwe.