“Go beba ga Modimo ga gore go feta kwisiso ka mokana ga yona, go nyoko pasopa dipelo tsa lune.”—MAFIL. 4:7.

KOŠA 113 Re Bebiye

GO FO LEKISIWA *

1-2. Jeso ke mo a kokona king?

KA LETŠATŠI la mafelelo la mo Jeso a le thina le go kgwa, ke mo go na le se sengwana se mo kokona ka matla. Ke mo a le thina le go kgwisa lešidi le go hlopegisiwa ke banna ba dihlogo tsa go woma. Jeso ke mo a sa šekedisi ke taba ya gore o nyoko kgwa go se botala. Ke mo a mo nyaka ka matla ga Papage fote a nyaka go mo jabodisa. Jeso ke mo a di tšiba gore mo a ka fo dula a tshepega le mo a kene a hlopegisiwa, o nyoko maka gore lebitso la Jehova le gadimisiwe. Jeso ke mo a nyaka batho ka matla fote ke mo a di tšiba gore mo a ka fo dula a tshepegela Jehova go segela a kgwa, o nyoko maka gore rune re kraye lephelo la go ya go yye.

2 Jeso ke mo a na le dilo tsa go tlala tsa go mo kgahleletsa mara ke mo a fo dula a bebiye. O yye a botsa mapostola yage a re: “Ke le neya go beba gaka.” (Joh. 14:27) Jeso ke mo a na le “go beba ga Modimo,” ga gore motho o go kraya mo go le monghana wa Jehova. Go beba gone go gelepiye Jeso gore a sa šekele.—Mafil. 4:6, 7.

3. Ga hlogotaba yowa re nyoko petapeta ka ying?

3 A go na le ka wweši wa gore o nyoko tlela ke tso di mo kgahleletsang go tshwana le tso di yyeng tsa tlela Jeso, mara ka mokana ga bona bo ba latelelang Jeso ba nyoko tlela ke tsa go ba kgahleletsa. (Mat. 16:24, 25; Joh. 15:20) Go fo tshwana le Jeso, le rune di nyoko fela di re tlela tso di re šekedisang. Byalo re ka maka byang gore re sa duli re šekela wa kraya go beba mola go sa sa le šiyo? Tla re boneneng dilo ka ditharo tso Jeso a di makiyeng nakwela a tšhomayela a le ho lefaseng ke mokane re bone gore re ka mo kopisela byang mo re gahlana le dintshetshere.

 JESO KE MO A SA LESETSE GO RAPELA

Re ka dula re bebiye mo re ka fo dula re rapela (Lebelela direle 4-7)

4. O kene o naganne ka 1 Mathesalonika 5:17, re botse tso di šupetsang gore Jeso o rapele ga tleletlele ka letšatši la mafelelo mo a sa le ho lefaseng?

4 Bala 1 Mathesalonika 5:17. Jeso ke mo a rapela ka dinako ka moka go segela ka letšatši la mafelelo la mo a šele a nyoko kgwa. Nakwela a šupetsa malata yage gore ma tshwanele ma make byang segopotso sa likgu lage o yye a rapelela sekgwa le wayini. (1 Makor. 11:23-25) Mo a soko bane a tloga ga poleke yo ne ba makele segopotso ga yona, o yye a rapela le malata yage. (Joh. 17:1-26) Mo ba segela Thabeng ya Mohlo bošegong byone, o yye a rapela fote ga tleletlele. (Mat. 26:36-39, 42, 44) Mantsu ya mafelelofelelo ya Jeso a ma bolabodiyeng mo a le thina le go kgwa, gabutšibutši ke mo go le thapelo. (Luka 23:46) Jeso o yye a botsa Jehova ka dilo ka mokana ga tsona tso di makegiyeng ka letšatši lone la mo a šele a le thina le go kgwa.

5. Ke ntaba go šišimala ga malata ya Jeso go yye gwa tekateka?

5 Selo se sengwana so se makiyeng gore Jeso a tiyisele ga tso ne di mo ghula ke gore ne a tshepiye thapelo. Mara mapostola yage wona ma yye ma šitega go ya mahlong ma kene ma rapela ma le naye bošego ka moka. Sosone se makiye gore go šišimala ga bona go tekateke nakwela go thomisa go befa. (Mat. 26:40, 41, 43, 45, 56) Le rune re nyoko dula re tshepega mo re gahlana le tsa go re phiriketsa, solanka re ka fo yekisela Jeso ga taba ya go “tiyisa go rapela.” Re ka rapelela ying mara?

6. Tumelo yi nyoko re gelepa go dula re bebiye ka mokgo mang?

6 Re ka rapela Jehova gore a “re yeketsele tumelo.” (Luka 17:5; Joh. 14:1) Di nyaka re be le tumelo ka taba la gore Sathane o nyoko hlopa batho ka mokana ga bona ba gore ba latelela Jeso. (Luka 22:31) Byalo anthe tumelo  yowa yi nyoko re gelepa byang gore re dule re bebiye le mo tsa go re phiriketsa di fo tla ka go lategetsana? Tumelo yowa ke yona yi nyoko re tšhofang gore re lesetse Jehova a berekane le dilo ka mokana ga tsona tso di re ghulang, mo o kraya gore re leketsiye ka mokgo re kgonang go lwa natso. Re ba le go beba ka ho teng fote re kwa re kgibiye ka taba la gore re ya di tshepa tsa gore a ka lukisa dilo go re phala.—1 Pet. 5:6, 7.

7. O tšhutiye ying ga taba ya Robert?

7 Re gelepa ke go rapela gore re dule re bebiye le mo re gahlana le tsa go re ghula. Lebelela tso di makiyeng ke Robert wa gore gana byalo o na le 80 ya mongwaga. O re: “Tso di bolabolang ke Mafilipi 4:6, 7 di nthušiye ka matla ho nkene ke gahlana le tso di mphriketsang tsa lephelo. Ke mo ke na le mathatha ya ditšheleta. Tsa go ba mogolo le tsona di yye tsa fo tšwa di yemme.” King so se gelepiyeng Robert gore a dule a bebiye? O re: “Mo ke thomisa go šekela, ke ya rapela. Ke kwa nkare mo ke rapela ga tleletlele, ke gona mo ke kwang ke bebiye.”

JESO O YYE A TŠHOMAYELA A SA ŠEPISI

Re ka dula re bebiye mo re ka fo dula re tšhomayela (Lebelela direle 8-10)

8. Go ya ka Johane 8:29, ke ntaba Jeso a yye a dula a bebiye?

8 Bala Johane 8:29. Jeso ke mo a fo dula a bebiye le mo ba mo hlorisa ka taba la gore ke mo a di tšiba gore o maka tso di jabodisang Papage. O yye a theetsela le mo go se lola. Jeso ke mo a mo nyaka ka matla ga Papage fote a fo dula a yetisiye mahlong tso di nyakang ke Jehova. Mo a soko bane a tla ho lefaseng, ke mo a berekisana le Modimo go le “segele.” (Diy. 8:30) Nakwela a le ho lefaseng o yye a botsa batho ka Papage. (Mat. 6:9; Joh. 5:17) Tsotsone di makiye gore Jeso a dule a jabodiye.—Joh. 4:34-36.

9. Go dula re tshwaraganne ka mmereko wa go tšhomayela go ka re gelepa byang gore re dule re bebiye ?

 9 Le rune re ka mo yekisela ga Jeso ka go theetsela Jehova “re kene re na le dilo tsa go tlala tso re ka di makang mmerekong wa Morena.” (1 Makor. 15:58) Mo re ka fo ‘tshwaragana ka matla’ ka mmereko wa go tšhomayela, re ko thogo tšiba gore re ka makamaka byang gore re hlole mathatha ya re nang nawo. (Meber. 18:5) Ga go tlala, bo re gahlanang nabo ku tšhomong ba ghulana le tsa go feta tso rune re ghulanang natso. Mara mo ba tšhuta ka Jehova ba boya ba berekisa tso ba di tšhutang, lephelo la bona le ya tšhentšha ke mokane ba feleletsa le bona ba jabola. Mo re bona tsowa ka mokana ga tsona di makega, re napa re tshepa gore Jehova o nyoko re pasopa. Go tshepa tsotsone go nyoko re gelepa gore re dule re bebiye. Mogageru ye mongwana wa mosadi o kene o gahlana natso tsa mošaga wonone, di thomisiye nakwela a tikwa nkare a yi yene selo, fote a lwala ka taba la go šekela. O re: “Mo ke tshwaraganne ka mmereko wa go tšhomayela, ke fo kwa pelo yaka yi yediye fote ke jabodiye. Ke nagana gore sone se maka ke gore mo ke le tšhomong ke fo kwa ke le thina ga Jehova.”

10. O tšhutiye ying ga taba ya Brenda?

10 Gana byalo tla re bolaboleneng ka mogageru wa mosadi ye ba reng ke Brenda. Yene le morwediya wage ke mo ba na le bolwele bya go sa fole bya go kraya a lelemela tsa nkare wa lepoga. Brenda ke mo a sepela ka wheelchair fote a fo yakgoswa a tinwa. Ga go tlala o tšhomayela ka go ngwalela batho marifi mara o fo fela a ya le mutši ka mutši. O re: “Ke yye ka di kgona go dula ke tshwaraganne ka mmereko wa go tšhomayela ka gore ne ke tšiba gabutši gore bolwele byaka bo ka sa ro fola gana byalo. Go tšhomayela go maka gore ke sa nagane ka matla ka tso di nhlopang. Go maka gore ke dule ke naganne ka go gelepa batho bo ke gahlanang nabo ku tšhomong. Fote di nthuša gore ke sa lebale tso Modimo a nyoko tlang a re makela tsona ku mahlong.”

JESO A SANKA A GANA MO BANGHANA BAGE BA MO GELEPA

Re ka dula re bebiye mo re ka fo dula re tigahlanisa le banghana ba go tseya gabutši (Lebelela direle 11-15)

11-13. (a) Mapostola ya Jeso le ba bangwana ba šupetsiye ka ying gore ke bona banghana ba mannete gage? (b) Banghana ba Jeso ba mo gelepiye byang?

11 Nakwela Jeso a le ho lefaseng a tšhomayela, ke mo a na le mapostola yage ya gore ke mo go le mong bona banghane bage. Ke mo ba tshwana le bo go bolabodiwang ka bona ga seyema sowa sa gore: “Go na le monghana wa gore o nyoko go mamarela go phala ngwana genu.” (Diy. 18:24) Jeso ke mo a ba tseyela gedimo ka matla banghana ba mohlobo wonone. Nakwela a sa le ho lefaseng, aa šiyo le ka wweši ga bobhuti wage wa gore o yye a dumela gage. (Joh. 7:3-5) Ka nako ye nngwana le mong mašaga yage ke mo ma tseya gore wa lutla. (Mar. 3:21) Bošegong bya mo a šele a le thina le go kgwa, o yye a botsa mapostola yage ya go tshepega gore: “Ke lune ba gore ne le dula le mmamarele mo nkene ke gahlana le tsa go nghula.”—Luka 22:28.

12 Mapostola ya Jeso wona ke mo ma na le go mo tšebisa, mara yene ke mo a fo di teyisa moya, ka taba la gore ke mo a di tšiba gore ma dumela gage. (Mat. 26:40; Mar. 10:13, 14; Joh. 6:66-69) Bošegong bya mo Jeso ba šele ba nyoko mmolaya, ke mo a na le mapostola yage ya go tshepega, byalo o yye a re ga bona: “Ke re ke lune banghana baka ka taba la gore ke le butsiye dilo ka mokana ga tsona tso ke di kwileng ga Papa.” (Joh. 15:15) So se šalang ke gore banghana bage ke bona bo ne ba mo tiyisa. O yye a jabola ka matla ka taba la gore ke mo ba mo gelepa ka mmereko wa go tšhomayela.—Luka 10:17, 21.

13 Jeso ke mo a na le banghana ba bangwana fote ba go tokegela ga mapostola yage, go le banna le basadi bo ne ba mo gelepa ga mmereko wa go tšhomayela. Ba bangwana ba yye ba boya ba ro mmitsa gore a tl’le jeng ka  ku mitšing ya bona. (Luka 10:38-42; Joh. 12:1, 2) Ba bangwana ke mo ba sepela naye ba boya ba mo neya tso ba nang natso. (Luka 8:3) Jeso ke mo a na le banghana ba gabutši ka taba la gore le yene ke mo go le monghana wa gabutši ga bona. O yye a ba makela dilo tsa go bafala fote a sa yemele gore ba make dilo tso bona ba ka sa kgoneng go di segelela. Jeso ke mo a felegelele, mara a sanka a gana mo banghana bage ba mo gelepa. Tsotsoneng di mo gelepiye gore a dule a bebiye.

14-15. Re ka maka byang gore re be le banghana ba gabutši, fote ba ka re gelepa byang?

14 Banghana ba gabutši ba nyoko re gelepa gore re dule re tshepegela Jehova. Mo o nyaka go ba le monghana wa gabutši, le wene di nyaka o be monghana wa gabutši. (Mat. 7:12) Baebele yi re re berekise nako ya rune le matšhika ya rune gore re gelepe ba bangwana, ka matla bo ba gore ba napa ba “nyaka thušo.” (Maef. 4:28) Ayitsano o gona ye mongwana ka ho phutegong ye wene o bonang nkare o ka mo gelepa? Mo o ka fo mo yela setolo, nje o ko ba o sinnye? O nyoko ja king mo o ka fo yapegela mutši wo mongwana wa gore wa tihlopegela, wa gore a wo na sekwetše? Mo o tšiba go berekisa wepesayete ya jw.org® le JW Library®, ayitsano o ka gelepa ba bangwana ka ho phutegong gore le bona ba tšibe gore makolwane ya ma leng mone ma krayega byang? Mo re di nyaka ka matla go gelepa ba bangwana, a go na gore re sa jabole.—Meber. 20:35.

15 Batho bo re ba hlawolang gore go be banghana ba rune ba nyoko re gelepa mo re gahlana le tsa go re ghula fote ba nyoko re gelepa gore re dule re bebiye. Go fo tshwana le nakwela Elikgu a yye a theetsela mo Jobo a mo hlayisela ka tso di mo hlopang, le rune banghana ba rune ba ka re theetsela ba lefisiye  pelo ho re ba botsa tso di re hlopang. (Jobo 32:4) A di nyake re lebelela gore go be bona ba re tseyelang dipheto, mara re ko ba re šupetsa gore re hlalefiye mo re theetsela tso ba di bolabolang solanka di tšwa ka Baebeleng. (Diy. 15:22) A di nyake re gana mo banghana ba rune ba nyaka go re gelepa, di nyaka re tshwane le Kgoši Dafita wa gore o yye a dumela mo ba mo yeletsa. (2 Sam. 17:27-29) Ka nnetennete, banghana ba mošaga wone re ba neya ke Jehova.—Jak. 1:17.

RE KA MAKA BYANG GORE RE DULE RE BEBIYE

16. Go ya ka Mafilipi 4:6, 7, king so se ka makang gore re bebe? Hlatolla.

16 Bala Mafilipi 4:6, 7Ke ntaba Jehova a re re ka kraya go beba gage ‘ka taba la Kreste Jeso’? Ka taba la gore re ka sa be re kene re šekela ka tso re di naganang le ka mokgo re tikwang mo re kwisisa mmereko wa Jeso re boya re dumela gore tsotsone di nyoko re gelepa. Gana byalo mo re bolabola re yitsa, re kgona go tshwarediwa mo re sinnye ka matla ka taba la ‘sehlabelo sa go re lepolla’ sa Jeso. (1 Joh. 2:12) Wa tšiba taba yone ya re kgomoletsa! Ka taba la gore Jeso ke Kgoši ya Mmušo wa Modimo, o nyoko tlosa nyakanyaka ka mokana ga yona yo yi makiyeng ke Sathane le masipidiselo yawa ya dilo. (Jes. 65:17; 1 Joh. 3:8; Kut. 21:3, 4) Phela taba yo yi jabodisa ka matla wa tšiba! Mmereko wo Jeso a re neyyeng wona a wo lola, mara yene wa re gelepa fote o na le rune mo re kene re phela gana ho ga dinako tsa mafelelo. (Mat. 28:19, 20) Taba yo yi maka gore re šišimale! Dilo tso di makang gore re dule re bebiye ho monaganong ke go fo kwa re khutsiye fote re na le tshepo le lešiši.

17. (a) Mokreste a ka maka byang gore a dule a bebiye? (b) King tso re nyoko kgonang go di maka go tshwana le ka mokgo go tshepisiwweng ka gona ga Johane 16:33?

17 O ka maka byang gore o dule o bebiye le mo go bifiye? O ka maka tsotsone ka go yekisela tso Jeso a di makiyeng. Sa mathomo, rapela, fote o sa boye o ro lesetsa. Sa bobedi, theetsela Jehova, o be le matšato mo o kene o tšhomayela, le mo ka dinako tse dingwana go se lola. Sa boraro ke gore mo o na le tso di go hlopang, o kgopele banghana bago ba go gelepe. Ke mokane go beba ga Modimo go nyoko go tiyisa ho pelong le ho monaganong. Ke mokane le wene o nyoko fo teya o feta ga tso di leketsang go go phiriketsa.—Bala Johane 16:33.

KOŠA 41 Theetsela Thapelo Yaka Barena

^ ser. 5 Ka mokana ga rune mo re yitsa, re hlakana le tsa go re phiriketsa tso di makang gore go beba go thathafe. Hlogotaba yowa yi bolabola ka dilo ka ditharo tso Jeso a di makiyeng le tsa gore le rune re ka di maka gore re dule re bebiye le mo re hlakana le tso di re phiriketsang tsa go sa fele.