Tshelela ga tsa ka teng

Tshelela ga molokologano wa tsa ka teng

Dihlatse tsa Jehofa

Kgeta mmolabolo Sepulana

 HLOGOTABA YA GO TŠHUTIWA 21

O sa Fokole ke “Mahlalefelo ya Lefase lo”

O sa Fokole ke “Mahlalefelo ya Lefase lo”

“Mahlalefelo ya lefase lowa ke bophokophoko ga Modimo.”—1 MAKOR. 3:19.

KOŠA 98 Mangwalo ma Butšwelele ke Modimo

GO FO LEKISIWA *

1. Lentsu la Modimo le re tšhutisa ying?

DINTSHETSHERE tso re gahlanang natso re thogo di hlula ka taba la gore Jehova ke yene Thitšere ya rune ye Kgolo. (Jes. 30:20, 21) Lentsu lage le re neya dilo ka mokana ga tsona tso di re gelepang gore re “dule re maka dilo gabutši” fote re “yemme gabutši gore re thogo maka mmereko wo mongwana le wo mongwana wa go bafala.” (2 Thim. 3:17) Mo re phela ka so Baebele yi se tšhutisang re nyoko hlalefa, re ka sa tshwane le batho ba go ba le “mahlalefelo ya lefase lowa.”—1 Makor. 3:19; Pis. 119:97-100.

2. Re nyoko bolabola ka ying ga hlogotaba yowa?

2 Mo re kene re tshwere taba yowa, o ko di boneng le wene gore ga go tlala mahlalefelo ya lefase lowa ma ka tšhoga ma re wokiye. Ka dinako tse dingwana di ka re thathafela gore re ganane le mekgwa ya batho ba lefase lo. Di ya kwagala mo Baebele yi re: “Le pasopeneng gore go sa be le ka wwoši ho ga lune, wa go le woka ka dilo tsa go fo tikhandela le dilo tsa matsaka tsa go sipidisana le ditšo tsa batho.” (Makol. 2:8) Ga hlogotaba yowa, re nyoko petapeta ka dilo ka dipedi tsa gore ke matsaka tso batho ba yyeng ba thomisa go di tshepa go tlugisela botala. Go gongwana le go gongwana re nyoko bona gore ke ntaba mahlalefelo ya lefase lowa go le bophokophoko le ka mokgo tsa go hlalefa tsa Lentsu la Modimo di phalang kgole dilo ka mokana ga tsona tsa ho lefaseng.

GO TŠHENTŠHA MMONO GA TABA YA GO MAKA TSA MAROGA

3-4. Batho ba ku United States ku nthago ke mo ba nagana ying ka taba yo ya tsa maroga?

3 A yi botala ku United States batho ba tšhentšhiye ka mokgo ba tseyang taba yowa ya go maka tsa maroga. Batho ke mo ba tshepa gore taba yo ya go maka tsa maroga ke dilo tsa monna le mosadi bo ba tseyanneng, le gore ke mo go se ya go fo bolabolanya ka yona nje. Mara tsotsone di yye tsa tšhentšha ke mokane gwa thomisa go sinyega.

 4 Ku nthago, menagano ya batho yi yye ya thomisa go tšhentšha ga taba yo ya go maka tsa maroga. Mosadi ye mongwana wa go nyakolla dilo o re: “Dilo tsa go tshwana le mekgano, dikoša le dipuku ke tsona di makiyeng gore taba yowa ya go maka tsa maroga yi thomise go ba motlele.” Ka mengwaga yonone go yye gwa thomisa go ba le mabinelo ya mangwana ya go tšwa pateng ya go maka gore motho a nagane tsa maroga, fote le go yapara ga gona gwa thomisa go ba ga bošayedi. Baebele yi bolabodiye botala gore ga dinako tsa go baba tso re phelang ga tsona, batho ‘ba nyoko kwana le menate.’—2 Thim. 3:4.

Malata ya Jehova a ma woke ke mekgwa ya lefase lowa ya go bola (Lebelela serele 5) *

5. Batho ba yye ba tseya taba ya go maka tsa maroga byang go tlugisela ka bo-1960?

5 Ka bo-1960 batho ba yye ba thomisa go fo dula ggoši ba sa nyalana, ba go maka tsa maroga go le monna le monna kela mosadi le mosadi, fote le taba ya go fo hlalana ke mo ba sa yi tšhabe. Dilo tsa go tlala tso batho ba kwanang le go tijabodisa ka tsona go fo ba tsotso tsa maroga. Ga mengwaga ya go sa tšwa go fela, tso batho ba go tlala ba di makang tsa go šitega go titshwara, di šele di tšebisa ka matla fote a di bolabolege. Mosadi ye mongwana wa go ngwala dipuku o yitseri: “Dilo tsa go kwana le go lebelela dilo tsa batho ba go sa tšwara, le tsa go tshwana le tsotsone ke tsona tso di makang gore mitši yi šaše, fote bana ba fetse ba gudisiwa ke mmane kela papa a ntoši le go kwisiwa go baba.” Ba tlele ka matla batho bo ba tshileleng ke malwele ya go tshwana le bo-AIDS, ka taba la go maka tsa maroga, tsotsone di fo šupetsa gore mahlalefelo ya lefase lowa ke bophokophoko.—2 Pet. 2:19.

6. Sathane o fo re king mo a bona ka mokgo batho ba tseyang taba ya ka mapaying?

6 Sathane o jabola ka matla mo a bona batho ba na le menagano ya go kekema ga ditaba tso tsa ka mapaying. Di fo ba lekgwaying gore o jabola ka matla mo a bona batho ba sa yi berekisi gabutši taba yowa ya gore monna le mosadi ba yetsele ba le ka babedi fote o maka gore le taba ya go tseyanana ba yi tseyele fase ka matla. (Maef. 2:2) Batho ba yi psyirelanya ka maraga taba yowa ya go bafala ya gore Jehova o makiye gore batho ba kgone go belega fote ka mokana ga bona bo ba makang dilo tsa mošaga wonone ba ka sa le bone lephelo la go ya go yye.—1 Makor. 6:9, 10.

SO BAEBELE YI SE BOLABOLANG KA TSA KA MAPAYING

7-8. Mo Baebele yi beya taba yowa ya go yetsela ga monna le mosadi yi re king?

7 Batho ba gore ba kwana le mahlalefelo ya lefase lowa ba kwera so Baebele yi se bolabolang ka melawo ya go titshwara, ba re a yi kwagale. Batho ba mošaga wonone ba ka fo tiputsisa gore, ‘Anthe byalo Modimo ke ntaba a makiye gore monna a nabele go yetsela le mosadi le mosadi a nabele go yetsela le monna, mara mo a fetsa a bolabola gore  ba titshware?’ Ba butsisa putsiso yone ka taba la gore bona ba tseya gore mo motho a kwa a nyaka go maka selo, o tshwanele a fo se maka. Mara Baebele yona a yi reyano. Yona yi re tšhutisa gore di nyaka re lwe le mekgwa yone ya go befa. (Makol. 3:5) Go tokegela gana mone, Jehova o makiye gore monna le mosadi ba tseyanane gore le mo ba yetsela ba le ka babedi, ba sa sinyi. (1 Makor. 7:8, 9) Mo ba tseyananne ka mokgonone, monna le mosadi ba ka jabodisana ka go yetsela ggoši ba sa tšhoge selo kela go kokona ke lekwalo ka taba la go yetsela le motho ye mongwana wa gore a baa nyalana naye.

8 Ka mokgo Baebele yi beyang taba yowa ya go yetsela ga monna le mosadi a yi tshwane le ka mokgo lefase le yi beyang ka gona. Yona ya dumela gore monna le mosadi baa jabola mo ba yetsela ba le ka babedi. (Diy. 5:18, 19) Baebele yi re: “Ye mongwana le ye mongwana ho ga lune di nyaka a tšibe go lawola mmele wage gore wo dule wo hlawolegiye fote wo hlompega, a sa be le dipawu, a sa nabele go yetsela ga monna le mosadi go tshwana le batho ba ditšhaba ba gore a ba tšibi Modimo.”—1 Mathes. 4:4, 5.

9. (a) Batho ba Jehova ku botala ba yye ba gelepa king gore ba ye mahlong ba latelela tsa go hlalefa tsa Lentsu la Modimo? (b) Johane wa Mathomo 2:15, 16 yi bolabola taba yifeng ya go kwagala yi na le go hlalefa ka teng? (c) Maroma 1:24-27 yi šupetsa gore ke mekgwa yifeng ya go befa yo di nyakang re lwe nayo?

9 Mengwaga ya ku nthago, batho ba Jehova a sanka ba woka ke matsaka ya batho ‘ba gore ba šitega go latelela molawo wa go titshwara.’ (Maef. 4:19) Ba yye ba leketsa ka matla gore ba sa ngangarele melawo ya Jehova. Sewokamelo sa May 15, 1926, se bolabodiye gore “monna kela mosadi a nagane a boye a make dilo tsa go yela, ka matlamatla tsa go yelana le mosadi kela monna.” Le mo batho ba lefase lowa ba yye ba fo ya mahlong ba maka dilo tsa bona, malata ya Modimo ma yye ma fo latelela tsa go hlalefa tsa Lentsu la Modimo. (Bala 1 Johane 2:15, 16.) Re jabola ka matla gore re na le Lentsu la Modimo! Fote re jabolela gore Jehova o re tšhutisa dilo tso di re šutetsang thina gage go re re sa fokole ke mahlalefelo ya lefase lowa ga taba ya go titshwara. *Bala Maroma 1:24-27.

GO TIPONA

10-11. Baebele yi yitseri go nyoko makega ying ga dinako tso tsa mafelelo?

10 Baebele yi hlayye gore ga dinako tso tsa mafelelo, “batho go nyoko ba ba go tipona.” (2 Thim. 3:1, 2) A di makatse mo re bona lefase lowa le kutšetsela batho gore ba kwane natso tsa go tipona. Puku ye nngwana ya mo ba nyakolla ditaba yi re ka bo-1970 “dipuku tsa go bolabola ka go phomelela ka tsa lephelo di yye tsa yeketsega ka matla.” Dipuku tse dingwana “ke mo di maka batho gore ba titšibe le go tiyamogela ka mokgo ba leng ka gona fote ba jabolele so ba leng sona.” Mo re beyisa, puku ye nngwana ya mohlobo wonone yi bolabodiye gore: “Go na le motho ye mongwana wa go bafala la go sa hlayisege wa gore di nyaka o kwane naye ka matla, wa go jabodisa, wa gore aa šiyo wa go tshwana naye—motho yene ke wene.” Puku yone gabutšibutši yi ra gore “so motho a se dumelang se lawola ke gore motho o tikwa byang, lekwalo lage le re king le gore setšo sage se mmotsa ying, solanka tsotsone di mmerekela.”

11 Nje tsotsone ba di bolabolang wa di tšiba? Sathane o kutšetsele Efa gore a make tsotsone. O mmutsiye gore a ka tshwana le Modimo ka go tšiba sa go bafala le sa go befa.” (Gen. 3:5) Le lekgono lowa ba go tlala baa tipotsa, fote a ba nyake go butsiwa ke motho ye mongwana, le mong yene Modimo, a ba nyake a ba botsa gore sa go befa ke sefeng, sa go bafala ke sefeng. Mo re fo lebelela ka mokgo batho ba tseyang lenyalo ka gona lekgono, di napa di fo šupetsa gore ba mohlobo wonone ba tlele ka matla.

Mokreste o yetisa tso di nyakang ke batho ba bangwana mahlong, ka matla mo go ka fo ba go le monnage kela masadi wage (Lebelela serele 12) *

12. Lefase lowa le re king ka lenyalo?

12 Baebele yi botsa monna le mosadi gore ba hlompanane fote ba hlompe le tso ba tshepisanneng tsona nakwela ba nyalana. Fote yi botsa  bo ba nyalanneng gore ba mamarelane, yi re: “Monna o nyoko šiya papage le mmane wage a mamarelana le mosadi wage, fote ba nyoko ba nama ka yyoši.” (Gen. 2:24) Atšiya, batho ba gore ba latelela tso di hlayang ke lefase lowa, ba re monna kela mosadi a timakele tso yene a di nyakang. Puku ye nngwana ya go bolabola ka go hlala yi re “menyanyeng ye mengwana go yye gwa fetodiwa mantsu yala ya gore ‘solanka nna-nago re sa na re phela,’ ke mokane sekaleng sa wona ba tšhela mantsu ya go šupetsa gore ba ka fo sa duli ggoši lephelo la bona ka moka, ba re ‘solanka ka babedi ga rune re sa na re nyakanana.’” Mantsu yane ya go tseya lenyalo ka mokgwa wa gore a yi wona ke wona ma makang gore mitši ya go tlala yi šaše fote ma kwisiye ba go tlala go baba. Nnete di fo ba lekgwaying gore ka mokgo batho ba lefase lo ba tseyang taba ya lenyalo ka gona ke bophokophoko.

13. Ke ntaba Jehova a sa kwane le batho ba go tipona?

13 Baebele yi re: “Jehova aa kwane le motho wa go ba le mokgwa wa go tipona ho pelong.” (Diy. 16:5) Ke ntaba Jehova a sa kwane le batho ba go tipona? Taba ke gore batho bo ba makang tsotsone ba yekisela mekgwa yo Sathane a nang nayo. Phela Sathane ke mo a tseya gore Jeso o tshwanele a mo rapele, yene ye Modimo a mmerekisiyeng go maka dilo ka mokana ga tsona! (Mat. 4:8, 9; Makol. 1:15, 16) Batho ba mohlobo wonone ba go tshwana le Sathane, ba fo šupetsa gabutši gore mahlalefelo ya lefase lowa, ga Modimo go fo ba bophokophoko.

SO BAEBELE YI SE BOLABOLANG KA TABA YA GO BA LE MAGETLA

14. Maroma 12:3 yi re gelepa byang gore re titseyele gedimo re kene re kgera?

14 Baebele yi re tšhutisa gore go fo titseya gabutši nje a go na bothatha. Yi re di gabutši mo motho a titseyela gedimo mara a kgera. Jeso o yitseri: “O nyake moyagelani wago go fo tshwana le ka mokgo o tinyakang,” mo a reyane ke mo a šupetsa gore re sa nape re hlupega ka matla ka dilo tso di nyakang ke rune fela. (Mat. 19:19) Mara, Baebele a yi re tšhutisi gore re tipone nkare re ka kgakala ga batho ba bangwana. Yi re: “Le sa makeneng selo ka taba la tšhinghi kela go kganya, mara le tinyanafatseneng le kene le dumela gore ba bangwana ba ka kgakala ga lune.”—Mafil. 2:3; bala Maroma 12:3.

15. Ke ntaba o tshepa gore so Baebele yi se bolabolang ka go tipona se ya kwagala?

 15 Lekgono, batho ba go tlala bo ba nkare ba hlalefiye mo o ba lebelele, ba kgana ka taba ya Baebele ya go bolabola ka go ba le magetla. O fo kwa ba re mo motho a tinyanafatsa ga batho ba bangwana, o nyoko maka gore batho ba bangwana ba mo delele. Mara gabutši ke diyengwa tsa mohlobo mang tsa gore lefase la Sathane le di bakiye ka go maka gore batho ba tinaganele ba ntoši? King tso wene o bonang di makega? Ayitsano batho ba go tipona ba jabodiye? Nje mitši ya bona yona yi jabodiye? Banghana bona nje ba nabo? Ga Modimo yene nje ba napa ba mo tseya go le monghana wa bona? Ga tso o šeleng o di bonne wene, o bona nkare king so se makang gore motho a be le diyengwa tsa gabutši—ke mo a latelela mahlalefelo ya lefase lowa kela mo a berekisa tsa go hlalefa tsa Lentsu la Modimo?

16-17. Re leboga ying, fote ke ntaba re se leboga selo sone?

16 Bo ba theetselang batho ba gore lefase le ba tseya ba hlalefiye, ba fo tshwana le batho ba gore ba vakašele poleke ya gore a ba yi tšibi ke mokane ye mongwana a butsisa ye mongwana gore pata ya go ya kaye-kaye ke yifeng. Mo Jeso a bolabola ka batho ba ne ba tseya nkare ba hlalefiye nakwela a sa le ho lefaseng, o yitseri: “Ba popele mahlo mara ba re ba yetetsa ba bangwana. Mo motho wa go popela mahlo a yetetsa motho ye mongwana wa go popela mahlo, ka babedi ga bona ba ye fekemeleng mokoting.” (Mat. 15:14) Nnete mahlalefelo ya lefase lowa ga Modimo ke bophokophoko.

Malata ya Modimo ma jabolela go lebelela nthago ga mmereko wo ba wo makeleng Jehova (Lebelela serele 17) *

17 Tso Baebele yi di tšhutisang ke botala di kene di re gelepa ka go re “tšhutisa, go kgala, go wolola, le go laya ka go loka.” (2 Thim. 3:16) Re jabola ka matla gore Jehova o re pasopiye ka mokgahlo wage gore re sa woke ke mahlalefelo ya lefase lo! (Maef. 4:14) Dilo tso a re tšhutisiyeng tsona di re neya matšhika ya re ma nyakang gore re thogo ngangarela ga so Baebele yi se bolabolang. Di jabodisa ka matla gore Jehova o berekisa Baebele gore a re hlalefise!

KOŠA 54 “Yowa ke Mong Yona Pata”

^ ser. 5 Hlogotaba yowa yi nyoko re gelepa gore re tšibe gore Jehova ke yene a ntoši ye a ka re yetetsang. Fote yi nyoko re gelepa gore re di bone tsa gore mahlalefelo ya lefase lowa ma re leyela tsa go baba, mara gwa re berekela mo re berekisa tsa go hlalefa tsa lentsu la Modimo.

^ ser. 9 Mo re beyisa, lebelela Questions Young People Ask—Answers That Work, Volume 1, ditem. 24-26, le Volume 2, ditem. 4-5.

^ ser. 50 HLATOLLO YA SETHOMBHE: Re bona monna le mosadi wage ba gore ke Dihlatse ba lebelele tsa lephelo la bona. Mogageru yewa le mosadi wage ba mmerekong wa go tšhomayela ku nthago ka bo-1960.

^ ser. 52 HLATOLLO YA SETHOMBHE: Mowa ke mo go le ka 1980, ke mokane mogageru o pasopa mosadi wage wa go lwala fote morwediya wa bona o nabo gana mone.

^ ser. 54 HLATOLLO YA SETHOMBHE: Lekgono, monna yewa le mosadi wage ba jabola ka matla mo ba nagana ka tsa ku nthago ke mokane ba bona gore ba fetsiye mengwaga ya go tlala ba berekela Jehova. Morwediya wa bona o šele a na le mutši wage ke mokane o maka gore babelegi bawa bage ba nape ba jabola ka matla.