Tshelela ga tsa ka teng

Tshelela ga molokologano wa tsa ka teng

Dihlatse tsa Jehofa

Kgeta mmolabolo Sepulana

 HLOGOTABA YA GO TŠHUTIWA 34

Ka Mokgo o ka Jabolang le mo Seyemo se Tšhentšha

Ka Mokgo o ka Jabolang le mo Seyemo se Tšhentšha

“Modimo o lukiye ka matla la gore a ka sa lebale tso le di makiyeng le ka mokgo le šupetsiyeng gore lebitso lage le kwana nalo ka matla.”—MAHEB. 6:10.

KOŠA 38 O Nyoko go Tiyisa

GO FO LEKISIWA *

1-3. King tse dingwana tso di ka makang gore magageru ya go bereka mmereko wa nako ka moka ma tšhentšhiwe?

MOGAGERU ye mongwana ye ba reng ke Robert le mosadi wage ye ba reng ke Mary Jo ba re: “Ka nthago ga mo re berekiye 21 ya mengwaga re le barumiwa, babelegi ba rune ka bane ga bona ba yye ba thomisa go lwala. Tsa go ba pasopa ne go se taba ye kgolo. Mara mo re tloga ga poleke yo ne re le barumiwa ga yona, dipelo tsa rune di yye tsa kwa go baba ka matla.”

2 Mogageru ye ba reng ke William le mosadi wage Terrie bona ba re: “Mo re kwa gore re ka sa sa kgona go bereka mmereko wa rune ka taba la bokoka, re yye ra lla stereka. Tsa go berekela Jehova ga mafase ya ka tawong di yye tsa šaša.”

3 Mogageru ye mongwana ye ba reng ke Aleksey o re: “Ke mo re di tšiba gore batho bowa ba go re hlorisa ke mo ba nyoko kwala ofisi ya lekala ya mo ne re berekela gona. Taba yone ke mo yi kwisa go baba mo yi makega, ka taba la gore ne re tshwanele go tloga Bethele.”

4. Re nyoko fetola diputsiso difeng ga hlogotaba yowa?

4 Go tokegela gana hone, ba go tlala bo ne ba bereka Bethele ba yye ba ba yisa go gongwana. * Ke mo di se lula ga magageru yawa ka taba la gore ke mo ma wo nyaka ka matla mmereko wowa. King so se ka ba gelepang gore ba tlwayele seyemo so ba leng ga sona? Wene o ka ba gelepa byang? Diphetolo tsa diputsiso tsone di ka re  gelepa ka mokana ga rune, gore re tšibe gore re ka maka byang mo seyemo se tšhentšha.

RE KA MAKA BYANG MO SEYEMO SE TŠHENTŠHA?

Anthe ke ntaba mo seyemo se tšhentšha malata ya Jehova ma goga thabeng? (Lebelela serele 5) *

5. Re ka tikwa ka mokgo mang mo seyemo se tšhentšha?

5 Le mo re ka fo ba re bereka tšhomong kela Bethele, re ka di kgona tsa gore re kwane ka matla le batho ba bangwana, le go tlwayela poleke yo re berekang ga yona. Byalo di re kwisa go baba mo re butsiwa gore re ye go gongwana. Ga go tlala re ya re gopola magageru ya re ma šiyyeng ka taba la go hlorisiwa. (Mat. 10:23; 2 Makor. 11:28, 29) Di thathafa ka matla mo re tshwanele re rurele ga poleke ye nngwana ya gore setšo sa gona a ra se tlwayela, fote re ka tikwa ka mokgonone le mo re tshwanele re boyele gaye ka taba la go tšhentšha ga seyemo. Robert le Mary Jo bo go bolabodiwweng ka bona hala mathomisong ba re: “Setšo sa rune ke mo re sa sa se tlwayele, fote le go tšhomayela ka mmolabolo wa rune ke mo go thathafa. Ke mo re fo tikwa go tshwana le batho ba go tšwa ba sepela.” Batho ba bangwana ba ba le bothatha ga tsa ditšheleta mo seyemo se tšhentšha ba sa nagana. Ba ka fo tikwa ba kamaka, ba kgongwele, fote ba lelemela. Mara ba ka gelepa king?

Di nyaka re šutele thina ga Jehova re boye re tshepele gage (Lebelela direle 6-7) *

6. Re ka maka byang gore re dule re le thina ga Jehova?

6 Dula o le thina ga Jehova. (Jak. 4:8) Re ka maka byang gore re dule re le thina ga Jehova? Re ka maka sone ka go tshepela gage, “Yene wa go kwa merapelo.” (Pis. 65:2) Pisalema 62:8 yi re:“Tshollwelaneng dipelo tsa lune mahlong gage.” Jehova a ka di kgona “go maka dilo tsa go feta tso re di kgopelang kela tso re di naganang.” (Maef. 3:20) Jehova aa fo re neya tso re di kgopelang. Ka nakwenngwana o re makela le tse dingwana tso ne re sa di nagana.

7. (a) King so se ka re gelepang gore re dule re ngangarele Jehova? (b) Maheberu 6:10-12 yi šupetsa gore go nyoko makega ying mo re ka fo ya mahlong re berekela Jehova ka go tshepega?

7 Gore o dule o le thina ga Jehova di nyaka o bale Baebele ka moka matšatši ke mokane o ghayele ka tso o di balang. Mogageru ye mongwana wa gore ke mo go le morumiwa o re: “O sa lesetse go berekisa letheto la morapelo wa mutši le go lukiselela tso re di tšhutang megahlanong, go fo tshwana le ka mokgo ne o maka ka gona mo seyemo sago se soko tšhentšha.” Fote ariye mahlong o bereka ka matla ga mmereko wa go tšhomayela mo o le ga phutego ya gore a yi botala o segele ga yona. Jehova o ba gopola gabutši bo ba yyeng mahlong ba mmerekela ka go tshepega  le mo gana byalo ba sa sa kgona go maka ka mokgo ne ba bereka ka gona ku botala.—Bala Maheberu 6:10-12.

8. Mantsu ya ma leng ga 1 Johane 2:15-17 maka ka go gelepa byang gore o phele lephelo la lula?

8 Phela lephelo la lula. O sa yikele dilo tsa lefase la Sathane di go maka gore o “lesetse” go berekela Jehova. (Mat. 13:22) O sa lesetse lefase lowa le banghane bago kela mašaga yago, ba go kutšetsela gore o lelekisane le ditšheleta ga lefase lowa la Sathane. (Bala 1 Johane 2:15-17.) Di tshepe tsa gore Jehova o nyoko go yetetsa mo o kene o mmerekela, a go tiyisa le go go neya tso o di nyakang “ka nako ya gona.”—Maheb. 4:16; 13:5, 6.

9. Diyema 22:3, 7, yi re ke ntaba di nyaka re sa tipakele dikoloto, fote king so se ka re gelepang gore re segelele sepheto sa gabutši?

9 O sa tipakele dikoloto. (Bala Diyema 22:3, 7.) Go rura gwa tura, byalo di lula gore motho a ka kena dikolotong. Mo o sa nyake go ba le dikoloto tsa go tlala, o sa fo reka-reka dilo ka sekoloto kela go fo lla go yadima-yadima ditšheleta. Mo go na le tsa go re kwisa go baba tsa go tshwana le go pasopa ye mongwana ka ho gaye wa gore wa lwala, re ka fo sa tšibi gore re ka yadima bokaye gore re thogo yalafisa molwele wa rune. Ga seyemo sa go tshwana le sosone, a di nyake o lebala gore “go rapela le go kgopela di go baba,” di ka go gelepa gore o thogo segelela sepheto sa gabutši. Jehova mo a fetola merapelo ya lune a ka maka gore ‘dipelo tsa lune le matšhika ya lune ya menagano di pasopege,’ le go le gelepa gore le make dilo tsa gabutši.—Mafil. 4:6, 7; 1 Pet. 5:7.

10. Re maka byang gore re kraye banghana ba nyuwane?

10 O sa lahle banghane bago ba gabutši. Botsa banghane bago ka tso di go hlupang le tso o yyeng wa hlakana natso, ka matla bowa ba gore le bona ba fitiye ga tsa mošaga wonone. Mo o maka sone, o nyoko fo kwa o bebiye. (Mmo. 4:9, 10) Bo go leng banghane bago ba botala go ko fo dula go le banghane bago. Byalo gana hone o ko bang o berekela gona, di nyaka o make banghana ba nyuwane. O sa lebale gore mo o nyoko ba le banghane, di nyaka o be le pelo ye butši. O ka ba le banghana ba nyuwane ka mokgo mang? Botsa ba bangwana ka tso o hlakanneng natso mo o kene o berekela Jehova, gore o ba kwise gore di natefa byang go berekela Jehova. Ba bangwana ka mo phutegong ba ka fo sa kwisisi gore ke ntaba o kwana le mmereko wa nako ka moka, mara ba bangwana ba ka nyaka go go yekisela gwa napa go ba banghana bago. Mara o sa fo dula o bolabola ka wene mong, kela ka dilo tsa go tshwatisa.

11. O ka maka byang gore mutši wago o jabodise?

11 Mo seyemo se tšhentšha ka taba la mo mogatšago, a sa titsose, o sa mo sole. Kela nakwenngwana go lwala wene, o sa kwe go baba kela go šekela o tseya gore ke wene o makiyeng gore dilo di šaše. O sa lebale gore ke lune “nama ka yyoši,” fote le tshepisiye Jehova gore le nyoko pasopana  le mo go ka teya leduma la mošaga mang. (Mat. 19:5, 6) Mo nkare seyemo se ya tšhentšha ka taba la mo mosadi a ka yima le sa nagana, makaneng gore ngwanene a di tšibe tsa gore le mo nyaka ka matla go phala mmereko wo ne le wo maka. Botsaneng ngwanene ga tleletlele gore le mo tseya go le “patela” ya go tšwa ga Modimo. (Pis. 127:3-5) Mo le kene le mmotsa ka tsotsone, le mmotse le ka tso le gahlanneng natso ga mmereko wa lune wa nako ka moka. Mo le ka maka ka mokgonone, le nyoko gelepa ngwanene gore a nabele go berekela Jehova a jabodiye go fo tshwana le lune.

KA MOKGO BA BANGWANA BA KA GELEPANG

12. (a) Re ka gelepa byang bo ba leng ga mmereko wa nako ka moka gore ba sa lesetse mmereko wa bona wa nako ka moka? (b) Re ka ba gelepa byang gore ba tlwayele seyemo sa nyuwane?

12 Sa go jabodisa ka matla ke gore diphutego tsa go tlala le magageru ya banna le ya basadi, ma maka so ma ka se kgonang gore ma gelepe bo ba gore ba ga mmereko wa nako ka moka, gore ba sa lesetse. Ba ba gelepa ka go ba tiyisa gore ba ye mahlong ka mmereko wowa wa nako ka moka, ba ba gelepa le ka ditšheleta kela go ba neya sela le sela, ka thoko ye nngwana ba ba gelepa le ka go ba pasopela ba mitši ya bona bo ba ba šiyyeng gaye. (Magal. 6:2) Mo magageru ya gore ma bereka mmereko wa nako ka moka ma ka romediwa ga phutego ya lune, le sa tseyi nkare di ba šitiye tsa ku ne ba le gona, kela la tseya nkare ba makiye se sengwana sa go kekema, byalo baa ba wolola. * Le sa ba thathafisele lephelo. Ba yamogeleneng le boye le ba thanake ka mmereko wo ba wo makiyeng, le mo ba sa sa di kgona go bereka go tshwana le mathomisong ka taba la go lwala. Ba šuteleleneng gore le thogo ba tšiba. Tšhutaneng ga tso ba le hlayiselang  tsona, ga tso ba le tšhutisang tsona le ga tso ba gahlanneng natso.

13. Re ka ba gelepa byang bowa ba gore seyemo sa bona se tšhentšhiye?

13 Magageru yawa ya gore ma yisiwa gore ma ye bereka go gongwana ma ka nyaka go gelepiwa gore ma kraye ga go dula, tsa go kalama, mmereko le tse dingwana tso ma di hlokang. Ba ka nyaka go tšiba ka tsa lephelo tsa go tshwana le go thela mothelo le inšorense. Taba ye nngwana ke gore a ba nyake go kwediwa go baba ka matla mara ba nyaka re leketsa go kwisisa seyemo sa bona. Ba ka fo ba ba lwala kela mo ye mongwana wa lešaga a sa titsose. Ba ka fo ba ba kwisiye go baba ke mo ye mongwana wa lešaga la bona a hlokofele. * Fote o kraya mo ba le ka makhukhung ba šekedisa ke gore a ba sa kgona go bolabola le banghana ba bona, bo ne ba gahlanela nabo ku ba tšwang. Di ka ba tseya nako gore ba fole le gore ba tlwayele.

14. Phutego yo ba yyeng ba mo romela mogageru ye mongwana wa mosadi ga yona yi yye ya mo gelepa byang?

14 Mo o ka fo ya nabo tšhomong wa maka gore ba kopisele gago, sone se nyoko ba tiyisa gore ba tlwayele seyemo. Mogageru ye mongwana wa mosadi wa gore o berekiye mengwagangwaga a le mafaseng ya ka tawong o re: “Mo ne ke le mošupatsela gona, ke mo ke tšhutisa batho Baebele ka moka matšatši. Gana byalo a di sa le lula gore ke balele motho Baebele kela le mong go mo šupetsa vidiyo ho ke le tšhomong. Mara magageru ya phutego yo ne ke gahlanela ga yona, ke mo ma mpitsa gore ke ye nawo ga bo ma tšhutang nawo Baebele. Mo ke bona ka mokgo magageru ma tšhutisang bo ba balang nabo ka matšato, ke f’lo kwa di ntšhofa gore ke ye mahlong ke sa šepisi. Ke yye ka tšhuta le go thoma ditaba ho ke le tšhomong. Tsotsone ka mokana ga tsona di yye tsa maka gore ke jabole fote.”

KARAKARANENG!

Lebelela mašuba ya o ka ma berekisang gore le thogo yenetsa tšhomo ya lune (Lebelela direle 15-16) *

15. O ka maka byang gore o phomelele ga mmereko wago wa nyuwane?

15 O ka sa šitege go phomelela ga mmereko wago wa nyuwane. O sa tseye gore mo seyemo se tšhentšha di rela gore go šitegiye wene. Dula o nagana ka tso Jehova a go gelepang ka tsona tsa gana byalo, ke mokane o ye mahlong ka tšhomo. Yekisela Makreste ya go tshepega ya dinako tsa  mapostoIa. Ke mo ‘ma dula ma tšhomayela ditaba tsa go bafala tsa Lentsu la Modimo,’ go gongwana le go gongwana mo ne ma le gona. (Meber. 8:1, 4) Mo o karakara ka matla mo o tšhomayela, o nyoko phomelela. Mo re beyisa, mašupatsela ya mangwana ya ba yyeng ba ma raka ga naga ye nngwana, ma yye ma rurela ga poleke ye nngwana ya thina ya mmolabolo wa bona, ya gore le ga yona ke mo go gayela Dihlatse. A gwa fela dikgwedi tsa go tlala, gwa thomisa go ba le mogoba wa bo ne ba gahlana gore o tle wo tšhute Baebele wo le ka moka.

16. King so se ka makang gore o jabole ga mmereko wago wa nyuwane?

16 “Mo o jabodisiye Jehova, o kwa o na le matšhika.” (Neh. 8:10) A di nyake re nagana ka mmereko wa rune ka matla, o kraya re sa sa hlupega ka senghana sa rune le Jehova, le mo mmereko wone re ka fo ba re wo nyaka byang. Byalo dula o le thina ga Jehova, o lesetse yene a go make gore o hlalefe, a go yetetse a boye a go thege. O sa lebale gore mo o šinya o nyaka mmereko wowa, nka taba la gore o di nyaka ka matla go gelepa batho ba bangwana. Karakara ka matla gore o bereke stereka ga mmereko wago wa nyuwane fote o bone ka mokgo Jehova a nyoko go gelepang.—Mmo. 7:10.

17. King so di sa nyakeng re se lebala ka mmereko wa rune?

17 Re sa lebale gore go berekela Jehova a go fele, mara mmereko wo re wo makang ke wa nako ye nyana. Ga lefase la nyuwane, di ka makega ka mokana ga rune re tle re tikraye re bereka tse dingwana tsa go sa tshwane le tso re di makang gana byalo. Aleksey ye go bolabodiwweng ka yene, o re tso di mo makegelang gana byalo di mo lukiselela ga tso di sa ga tlang. Aleksey o re: “Ke mo nkene ke di tšiba tsa gore Jehova le lefase la nyuwane ke dilo tsa mannete, mara ka nakwenngwana di šupetsa di sa tshepisi. Gana byalo, ke di bona gabutši gore Jehova ke motho wa mannete fote lefase la nyuwane a le sa le kgole.” (Meber. 2:25) Le mo mmereko wa rune go ka ba wa mošaga mang, re nyoko fo dula re mamarele Jehova. A ka sa tsoge a re lesetsiye le ka tšatši la mohlolo, o nyoko maka gore re jabole go gongwana le go gongwana mo re ka fo bang re mmerekela re le gona.—Jes. 41:13.

KOŠA 90 Tiyisananeng

^ ser. 5 Ka dinako tse dingwana, magageru ya banna kela ya basadi, di ka nyaka gore ma lesetse go bereka mmereko wa nako ka moka, kela ba ba yisa go gongwana. Hlogotaba yowa yi bolabola ka dintshetshere tso ba hlakanang natso, le gore ba ka gelepa king gore ba tlwayele seyemo sone sa nyuwane. Fote yi bolabola ka tso ba bangwana ba ka di makang gore ba ba tiyise, ba ba thege, le go bona ka mokgo ditšhiko tsa Baebele di ka re gelepang mo seyemo se tšhentšha.

^ ser. 4 Go na le magageru ya mangwana ya gore ma šele ma gudiye, le wona ma yye ma fitisela mmereko wo ne ma wo maka ka ho phutegong gore wo make ke magageru ya gore ma sa tiyelele. Lebelela dihlogotaba tsa gore “Lune Makreste ya go ba le Šele le Gudiye—Le Jabodisa Jehova ho le Kene le Tshepega,” ga Sewokamelo sa September 2018, le ya gore “Dula o Kgibiye le mo go Roba,” ga Sewokamelo sa October 2018.

^ ser. 12 Bagolo ba phutego yo magageru ne ma gahlanela ga yona, di nyaka ba ngwale borifi bya gore phutego yo ba yang ga yona yi thogo ba yamogela gabutši, gore ba thogo ya mahlong ba bereka ka phutegong yonone ba segeleng ga yona go le mašupatsela, bagolo kela malata ka phutegong.

^ ser. 13 Lebelela dikopa tsa go ba le hlogotaba ya gore “Dilo Tšeo di ka Thušago Bao ba Hwetšwego” ga Phafoga! ya 2018, ya No. 3.

^ ser. 57 HLATOLLO YA SETHOMBHE: Monna yewa le mosadi wage ba gore ke barumiwa ba rurela ga poleke ye nngwana gore ba ye berekela gona, ke mokane ba tatayisana le bo ne ba gahlanela nabo phutegong.

^ ser. 59 HLATOLLO YA SETHOMBHE: Mowa ba šele ba le ga poleke yo ba goleleng ga yona, ke mokane ba rapela Jehova gore a ba gelepe gore ba hlule tsa go ba ghula tso ba gahlanang natso.

^ ser. 61 HLATOLLO YA SETHOMBHE: Jehova o ba gelepiye gore ba boyele ga mmereko wa nako ka moka. Ba berekisa dipolane tso ba di tšhutiyeng nakwela go sa le barumiwa, ke mokane ba kenne layining ya go tšhomayela ditaba tsa go bafala le magagabo ya phutego ya nyuwane.