Tshelela ga tsa ka teng

Tshelela ga molokologano wa tsa ka teng

Dihlatse tsa Jehofa

Kgeta mmolabolo Sepulana

 HLOGOTABA YA GO TŠHUTIWA 33

“Bo ba go Theetselang” ba Nyoko Phona

“Bo ba go Theetselang” ba Nyoko Phona

“Tipasope ka dinako ka moka fote o pasope le matšhutiselo yago. O tsike ga dilo tsone, mo o maka tsotsone, o nyoko tiphonisa wa boya wa phonisa le bo ba go theetselang.”—1 THIM. 4:16.

KOŠA 67 “Tšhomayelaneng Lentsu”

GO FO LEKISIWA *

1. King so re se nabelelang mašaga ya rune?

MOGAGERU ye mongwana wa mosadi ye ba reng ke Pauline * o re: “Go tlugisela hala ke tšhuta Baebele, ke mo ke di nyaka ka matla tsa gore mašaga yaka ma ye le nna Pharadeyising. Gabutšibutši ne ke nyaka ka matla gore monnaka ye ba reng ke Wayne le morwayi wa rune ba tshwarisane le nna ga taba ya go berekela Jehova.” Nje le wene o nawo mašaga ya gore a ma soko tšiba selo ka Jehova le go mo nyaka ka matla? Di ka makega gore le wene o ka fo ba o di nyaka gore mašaga yago ma berekele Jehova, go fo tshwana le ka mokgo Pauline ne a di nyaka ka mašaga yage.

2. Re nyoko petapeta ka diputsiso difeng ga hlogotaba yowa?

2 Re ka sa gapeletse mašaga ya rune gore ma yamogele ditaba tsa go bafala, mara nnete ke gore re ka ma gelepa gore ma yamogele molayetsa wa Baebele. (2 Thim. 3:14, 15) Anthe ke ntaba di nyaka re tšhomayelela mašaga ya rune? Ke ntaba di nyaka gore re kwisise ka mokgo ba tikwang? Re ka gelepa mašaga ya rune byang, gore le wona ga Jehova ma mo nyake go tshwana le rune? Fote magageru ka mokana ga wona ka ho phutegong ma ka re gelepa byang?

KE NTABA DI NYAKA RE TŠHOMAYELELE MAŠAGA YA RUNE?

3. Lengwalo la 2 Petro 3:9 le re ke ntaba re tshwanele re tšhomayelele mašaga ya rune?

3 Go se botala, Jehova o nyoko fetsa ka lefase lo. Go nyoko phona “ba gore ba tlalele ga lephelo la go ya go yye.” (Meber. 13:48) Re berekisa nako ya rune ya go tlala le matšhika re tšhomayelela  batho bo re sa ba tšibing ga poleke ya rune, byalo re šele re tlwayele gore le ga mašaga ya rune re ya ma tšhomeyelela gore ma feleletse ma berekela Jehova ma na le rune. Papa wa rune wa gore nyaka ka matla, Jehova, “aa nyake gore go lahlege le ka wwoši mara o nyaka gore batho ka mokana ga bona ba sokologe.”—Bala 2 Petro 3:9.

4. Re ka tšhoga re makiye ying se sengwana mo re tšhomayelela mašaga ya rune?

4 Di nyaka re sa lebale gore go na le mokgwa wa gabutši le mokgwa wa gore a wo gabutši wa go tšhomayela molayetsa wa go phonisa. Re ka fo ba re bolabola gabutši mo re tšhomayelela bo re sa ba tšibing, mara wa kraya mo re tšhomayelela mašaga ya rune re fo phašoga.

5. Di nyaka re gopole ying mo re tšhomayelela mašaga ya rune ka dinnete tsa Baebele?

5 Ba go tlala ba rune re ya tisola ka mokgo re yyeng ra tšhomayelela mašaga ya rune, re fo kwa nkare nke re yye ra bolabola nabo gabutši. Pawulo wa lepostola o butsiye Makreste gore: “Makaneng gore mantsu ya lune ka dinako ka moka ma šupetse go kwelana go baba, ma tšhediwwe letswayi, gore le thogo fetola ye mongwana le ye mongwana.” (Makol. 4:5, 6) Mo re tšhomayelela mašaga ya rune, re sa tšhoge re lebele taba yowa. Ka taba la gore mo re ka sa make ka mokgonone, re nyoko feleletsa re ba rakele kgole ba sa sa nyaka go re theetsela.

RE KA MAKA BYANG GORE RE GELEPE MAŠAGA YA RUNE?

Maphelelo yago le ka mokgo o kwelang ba ba ngwana go baba go ka maka gore ba bone nnete (Lebelela direle 6-8) *

6-7. Beyisa ka taba yo yi šupetsang gore di gabutši ka matla go kwela monna kela mosadi wa gore a yi Mokreste.

6 O ba kwele. Pauline, ye go bolabodiwweng ka yene ka ho kgakala o re: “Mo ke sa thomisa go ba Mokreste, ke mo ke fo dula ke botsa monnaka ka Baebele. Ke mo go se na se sengwana so re bolabolang ka sona.” Mara monna wa Pauline ke mo a sa tšibi tsa go tlala ka Baebele fote ke mo a sa di kwe tso Pauline ke mo a mmotsa tsona. Monnene ke mo a bona nkare so Pauline ne a dula a nagana ka sona ke kereke yage. Ke mo a tšhugiye  gore Pauline o gobagoba le batho ba go sa loka fote baa mo fokola.

7 Pauline aa gane gore ke mo a fetsa nako ya go tlala a na le Makreste ya mangwana ka bo malobana kela ka bo Mokibela le Masonto, a ya megahlanong, tšhomong a boya a fokatsa nabo. Pauline o re: “Ka nakwengwana, Wayne ke mo a boya gaye a sa kraye motho, a ja ke bodutu.” Di fo šupetsa gore Wayne ke mo a dula a gupudiye mosadi wage le morwayi. Ke mo a sa tšibi gore Pauline le morwayi ba fokatsa le bomang, fote ne a fo tseya gore Pauline o kwana le banghane bage go feta yene. Wayne o yye a feleletsa a mo tshosetsa ka gore o nyoko mo hlala. O nagana gore Pauline nke a yye a maka ying go šupetsa gore o kwela monnage go baba?

8. Petro wa Mathomo 3:1, 2, yi re king tso di ka tšhogang di tikisiye dipelo tsa mašaga ya rune?

8 Maka gore mekgwa yago go be yona yi go bolabolelang. Ga go tlala ke gore dilo tso re di makang ke tsona tso mašaga ya rune ma di tseyelang hlogong ka matla go feta tso re di bolabolang. (Bala 1 Petro 3:1, 2.) Pauline o feleletsiye a yi bona taba yowa. O re: “Ke mo ke di tšiba tsa gore Wayne o re nyaka ka matla fote a yi gore ke mo a nyaka go nhlala. Mara mo a ntshosetsa ka go nhlala, ke yye ka di bona gore di nyaka ke make dilo ka mokgo Jehova a nyakang. Ke yye ka lesetsa go fo dula ke bolabola ke mokane ka thomisa go maka dilo gabutši.” Pauline o yye a lesetsa go fo dulela go bolabola ka Baebele le Wayne, ke mokane a thomisa go bolabola naye ka ditaba tse dingwana nje. Wayne o yye a di bona gore mosadi wage o šele o thomisa go beba fote le morwayi wa bona o thomisa go titshwara gabutši. (Diy. 31:18, 27, 28) Mo Wayne a di bona gore Baebele yi lukisa mutši wage, o yye a feleletsa a budiye monagano le pelo yage gore a theetsele molayetsa wa Lentsu la Modimo.—1 Makor. 7:12-14, 16.

9. Ke ntaba re sa tshwanela go lahla tewu mo re gelepa mašaga ya rune?

 9 O sa lahle tewu mo o gelepa mašaga yago. Jehova o maka gore re kopisele gage. Ke “ga go tlala” a neya batho nako ya gore ba yamogele molayetsa wa ditaba tsa go bafala, gore ba kraya lephelo la go ya go yye. (Jer. 44:4) Pawulo wa lepostola o butsiye Thimothi gore a ye mahlong a gelepa ba bangwana. Ke ntaba mara? Ka taba la gore mo a maka tsotsone, o nyoko tiphonisa fote a phonise le bo ba mo theetselang. (1 Thim. 4:16) Re ma nyaka ka matla mašaga ya rune, byalo re nyaka gore ma tšibe nnete ya Baebele. Ka mokgo Pauline ne a titshwere ka gona le tso ne a di bolabola di feleletsiye di gelepiye ba mutši wage. Gana byalo o jabolela go berekela Jehova a na le monnage. Ka babedi ga bona ke mašupatsela fote Wayne ke mogolo ka phutegong.

10. Ke ntaba di nyaka re lefise pelo?

10 Lefisa pelo. Mo re šele re segelele sepheto sa gore re nyaka go berekela Modimo, mašaga ya rune ma ka thathafalela ke go yamogela so re se dumelang le ka mokgo re phelang ka gona. Ga go tlala, dilo tso ba thomisang go bona ka tsona gore a re sa le nabo ga dilo tsa bona ke mo re sa sa ba nabo ga menyanya yo ba yi makang ya sedumedi re boya re sa sa kenakena ga dilo tsa dipolotiki. Tsone di ka maka gore ba re kwatele. (Mat. 10:35, 36) Mara a di nyake re nagana gore ba ka sa tsoge ba tšhentšhiye. Mo re ka fo lesetsa go ba gelepa gore ba kwisise so re se dumelang, gabutšibutši go ko ba go le setšha re ba yahludiye, gore a baa tshwanela ke lephelo la go ya go yye. Jehova a sanka a re neya mmereko wa go yahlula batho, o wo neyye Jeso. (Joh. 5:22) Mo re ka fo ba lefisela pelo, di ka makega gore ka gonyana ka gonyana mašaga ya rune ma tikwe ma nyaka go theetsela molayetsa wa rune.—Lebelela lebhokisi la hlogotaba ya gore “ Berekisa Wepesayete ya Rune mo o Tšhutisa.”

11-13. Ka mokgo Alice ne a tshwara babelegi bage, di go tšhutisa ying?

11 Go pasopa gore o sa kwaletse ba bangwana mara o sa tekateki. (Diy. 15:2) Tseya ka mogageru wa mosadi ye ba reng ke Alice. O tšibiye ka Jehova ka nako yo ne a dula kgole le babelegi bage ba gore ke mo ba sa dumele ga Modimo fote ba kenne ka hlogo dipolotiking. O di bonne gore di nyaka a botse ba gabo di tloga fase ka tso ne a di tšhuta. Alice o re: “Wa ka sa bolabole di tloga ka tso wene o di dumelang, o nyoko kwatisa ba mutši wago.” O yye a ngwalela babelegi bage marifi a ba butsisa gore bona ba nagana ying ka tso Baebele yi di tšhutisang, ga ditaba tsa go tshwana le go nyaka ba bangwana. (1 Makor. 13:1-13) O yye a leboga babelegi bage gore ba mo gudisiye fote ba mo pasopiye, ke mokane a fela a ba rekela sela le sela. Mo a vakašele gaye, ke mo a gelepa mmane wage ka mmereko wa ka mo gaye. Babelegi ba Alice ba thomisiye ba sa kwisisi tso ne a di dumela.

12 Mo Alice a le gaye, ke mo a sa lesetse mokgwa wage wa go bala Baebele. O re: “Taba yowa yi gelepiye mmane gore a di bone gabutši gore Baebele yowa ke ro kwana nayo ka matla.” Ka thoko ye nngwana, papa Alice le yene ke mo a nyaka go tšhuta nyana ka Baebele gore a thogo kwisisa gabutši gore king so se tšhentšhiyeng morwediyage, le gore a kraye se sengwana sa go se phigisa ka ho Baebeleng. Alice o re: “Ke mo neyye Baebele, fote ka mo ngwalela le molayetsa ka ho teng.” Di felele kaye? Papa Alice o šitegiye go kraya sa go ka se phigisa ka ho Baebeleng ka taba la gore so a se badiyeng se mo tikisiye la go sa hlayisege.

13 Di nyaka re pasope gore re sa kwaletse ba bangwana, fote mo go nyarela tsa go nyaka gore re tiyisele, re sa tekateki. (1 Makor. 4:12b) Tseya ka Alice, ke mo di nyaka a tiyisele mo mmane wage a mo phigisa. O re: “Mo ke fetsa go kolobetsiwa, mmane o yitseri ke womme hlogo.” Mara Alice o yye a maka ying? O re: “A sanka ka fo maka nkare a ke mo kwe, ke yye ka mo hlatollela ke tinyanafatsiye gore ke fetsiye le pelo yaka gore nna ke nna Hlatse ya Jehova fote nka sa ro  mamarollwa ke selo. Ke butsiye mmane ga tleletlele gore ke mo nyaka ka matla. Ka babedi ga rune re yye ra lla, ke mokane ka mo yapegela mahenyahenya. Go tlugisela gana hone, mmane o yye a di bona gore nnete Baebele yi mmakiye motho.”

14. Ke ntaba di sa nyake re lesetsa mašaga ya rune ma re yinghayinghisa?

14 Di ka fo tseya nako gore mašaga ya rune ma kwisise gore mo re rapela Jehova a ra tshwara tsa go kgana. Mo re beyisa, mo Alice a fetsa le pelo yage gore o nyaka go ba mošupatsela, a lesetsa go latelela tso babelegi bage ne ba nyaka gore a di make, mmane wage o yye a lla fote. Mara Alice a sanka a tekateka. O re: “Mo o ka fo šepisa ka ggoši, ke ya go botsa ba nyoko kgana ka wene. Mara mo o na le pelo ye butši fote o sa tekateki, ba bangwana ba ka fo go theetsela.” Tsone ke tso di makegeleng Alice. Re bolabola re yitsa, babelegi bage ba le ka babedi ga bona ke mašupatsela, fote papage ke mogolo ka phutegong.

MAGAGERU KA HO PHUTEGONG MA KA GELEPA BYANG?

Phutego yi ka gelepa byang mašaga ya rune ya gore a yi Makreste? (Lebelela direle 15-16) *

15. Mangwalo yawa ka mabedi ga wona, la Matewu 5:14-16 le la 1 Petro 2:12, ma re “mebereko ya gabutši” ya batho ba bangwana yi ka gelepa mašaga ya rune byang?

15 Jehova o berekisa “mebereko ya gabutši” ya malata yage gore a gogele batho gage. (Bala Matewu 5:14-16; 1 Petro 2:12.) Ayitsano monnago kela mosadi wago wa gore a yi Hlatse ya Jehova o šele a yye a gahlana le magageru ya ka ho phutegong? Pauline ye go bolabodiwweng ka yene ka ho kgakala, o yye a mema magageru ya ka ho phutegong, gore monnage ye ba reng ke Wayne a thogo ma tšiba. Wayne o gopola ka mokgo mogageru ye mongwana a yyeng a mo gelepa gore a thogo kwisisa gore Dihlatse tsa Jehova ke batho ba mohlobo mang, o re: “O yye a  kgopela go lofa mmerekong go fo re a tle a bhokhele bholi le nna. Ka ho pelong gaka ke yitseri: ‘Ye lune motho yewa o fo tshwana le nna!’”

16. Ke ntaba di nyaka re mema mašaga ya rune gore ma tle megahlanong?

16 Mokgwa wa gabutši ka matla wa go gelepa mašaga ya rune ke go ba mema gore ba koriye le rune megahlanong. (1 Makor. 14:24, 25) Wayne o yye ga mogahlano wa mathomo, mogahlano wone ke mo go le Segopotso, ka taba la gore ke mo ba wo tshwere mo go tšwiwa mmerekong fote mogahlano wone ke mo wo sa lefa. O re “Ne ke sa kwisisi gore polabolo ke mo yi re king, mara ke jabodisiye ke batho ba gona. Ba yye ba tla ho gaka, ba ng’yamogela, ba boya ba ro ntamisa le ka letsogo. Ne ke di bona gore a ba timakisi.” Monna ye mongwana le mosadi wage ke botala ba kene ba mo tshwara gabutši ka matla ga Pauline, ba mo gelepa le ka morwayi wage mo ba le megahlanong le mo ba le tšhomong. Byalo mo Wayne a šele a fetsiye le pelo gore o nyaka go kwisisa tso Pauline a di dumelang, o yye a kgopela mogageru yene gore a tšhute naye Baebele.

17. King so re sa tshwanelang go tisolela sona, fote ke ntaba re tshwanele re lefisele mašaga ya rune pelo?

17 Re ya tshepa gore letšatši le lengwana, mašaga ya rune ka mokana ga wona ma nyoko tshwarisana le rune ga taba ya go berekela Jehova. Mara le mo re leketsa ka matla go ba gelepa gore go be malata ya Modimo, ba ka fo sa dumele go yamogela nnete. Mo nkare go sone, a di nyake re tisola ga sepheto so bona ba timakelang sona. So se šalang ke gore re ka sa ba makisi ka tšhinghi gore ba dumele so re se dumelang. Mara di tšibe gore mašaga yago ma ka tšhentšha mo ma di bona gore wene o jabodiye mo o kene o berekela Jehova. Ba rapedise. Bolabola nabo gabutši. O sa lahle tewu mo o kene o ba gelepa! (Meber. 20:20) Tshepa gore Jehova o nyoko go rufisa tse dingwana tsa go sa hlayisege, mo o gelepa mašaga yago. Mo ba ka fo go theetsela, ba nyoko phona!

KOŠA 57 Go Tšhomayelela Batho ba Mehlobohlobo

^ ser. 5 Tsona re ya di nyaka gore mašaga ya rune ma mo tšibe ga Jehova, mara di nyaka ma tikgetele gore ma nyaka go mmerekela kela e-e. Hlogotaba yowa yi nyoko bolabola ka mekgwa ya lola yo re ka yi berekisang mo re bolabola le mašaga ya rune gore ma thogo re theetsela.

^ ser. 1 Mabitso ya mangwana ma tšhentšhiye. Ga hlogotaba yowa lentsu lowa la gore “mašaga” le rela motho wa gore aa berekele Jehova ka ho gaye.

^ ser. 53 HLATOLLO YA SETHOMBHE: Mogageru yewa o gelepa papage wa gore a yi Mokreste go lukisa koloyi. Mo go thulega lešuba, o mo šupetsa vidiyo ga jw.org®.

^ ser. 55 HLATOLLO YA SETHOMBHE: Mogageru wa mosadi o theetsele monnage wa gore a yi Mokreste mo a kene a mo hlayisela ka tso di makegiyeng motshegare. Ka nthago o tijabodisa le ba mutši wage.

^ ser. 57 HLATOLLO YA SETHOMBHE: Mogageru yewa wa mosadi o memme magageru ya ka ho phutegong ka mutšing wage. Byalo magageru yane ma leketsa ka matla go tlwayelana le monnage. Ka nthago, monna yewa o Segopotsong le mosadi wage.