IVEZE
Amagama

(IRhubo 15)

 1. 1. Ngubani Jehova

  Ongaba mnganakho?

  Ngubani onetjhebiswano

  Nawe Mninimandla?

  Okulalelako,

  Okukholelwako,

  Oneqiniso, onomusa,

  Uba ngumnganakho.

 2. 2. Ngubani Jehova

  Ongaba mkhozakho?

  Othabisa ihliziywakho,

  Okwazi ngebizo,

  Okudumisako,

  Okulandelako,

  Othembeke ehliziyweni,

  Uba ngumnganakho.

 3. 3. Sithandaza kuwe,

  Sitjhidela kuwe.

  Uyasinaka usithande,

  Usitlhogomele.

  Isifiso sethu

  Kuthabisa wena.

  Akukho okuqakatheke

  Ukudlula wena.

(Eminye imiTlolo: Rhu. 139:1; 1 Pit. 5:​6, 7.)