IVEZE
Amagama

(Rute 2:12)

 1. 1. UJehova uyabatjheja boke

  Abasehlanganwenakhe.

  Abatjhiya koke bamsebenzela,

  Bazidela, bakhuthala.

  Nanyana bangatjhiya amakhabo,

  UJehova uqalile.

  Uzimisele ukubanikela

  Umvuzo ophuphumako.

  (IKHORASI)

  UZimu uzonipha umvuzo,

  Anithelele bekuphuphume.

  Phephelani ngakuye noke,

  Uzonibusisa, anandisele.

 2. 2. Ngezinye iinkhathi bayatshwenyeka,

  Bazizwe babophekile.

  Ngesinye isikhathi bayathaba

  Bezwe babusisekile.

  UZimu uyakulemuka lokho,

  Ezwe imithandazwabo.

  Uyabasiza, uyabaqinisa,

  Abanikele amandla.

  (IKHORASI)

  UZimu uzonipha umvuzo,

  Anithelele bekuphuphume.

  Phephelani ngakuye noke,

  Uzonibusisa, anandisele.

(Eminye imiTlolo: Khok. 11:38-40; Isa. 41:10.)