IVEZE
Amagama

(IRhubo 127:3-5)

 1. 1. Indoda kunye nomkayo

  Nabathola isana elihle,

  Kufanele bangalibali

  Bona akusingelabo.

  Umntwana lo ngokaJehova,

  Usisipho abaphiwe sona.

  Kufuze bamkhulise kuhle,

  Akhule athanda uZimu.

  (IKHORASI)

  Balilifa abantwabenu,

  Nibaphiwe nguJehova.

  Khulisani abantwabenu,

  Nibatjele ngoJehova.

 2. 2. Amezwi kaZimu woke

  Kufuze abe sehliz’wenakho.

  “Afundise abantwabakho.”

  Kutjho yena uJehova.

  Khuluma nabo endleleni,

  Bafundise soke isikhathi.

  Bazok’hlala bawakhumbula,

  Baphumelele epilweni.

  (IKHORASI)

  Balilifa abantwabenu,

  Nibaphiwe nguJehova.

  Khulisani abantwabenu,

  Nibatjele ngoJehova.

(Eminye imiTlolo: Dut. 6:6, 7; Efe. 6:4; 1 Thim. 4:16.)