IVEZE
Amagama

(1 Pitrosi 2:21)

 1. 1. UMdali wephasi

  Wathanda abantu,

  Wabathumela izibulo lakhe.

  Lasuk’ ezulwini

  Leza ephasini,

  Lasibekela isibonelo.

 2. 2. UKrestu wathanda

  IliZwi leKosi.

  Lamenza waba nokuhlakanipha.

  Wasaba uZimu,

  Walotjha uZimu

  Wasifundisa ngeliZwi lakhe.

 3. 3. Nathi njengoKrestu,

  Silotjha uZimu.

  Asimhloniphe njengeNdodanakhe.

  Asilandeleni,

  Asilingiseni,

  Isibonelo sakhe esihle.

(Eminye imiTlolo: Jwa. 8:29; Efe. 5:2; Flp. 2:5-7.)