(Lukasi 22:20)

 1. Sijame phambi kwakho

  Jehova Zimu,

  Sithokoza indlela

  Osithanda ngayo.

  Usiph’ iNdodanakho.

  Ethandekako.

  Leso sisipho es’khulu.

  Uk’dlula zoke.

  (IKHORASI)

  Wasitjhaphulula ngaye.

  Ngeengazi zakhe was’thenga.

  Sizokuthokoza bekube

  Nini nanini.

 2. UJesu wanikela ngepilo yakhe.

  Ngethando walahlekelwa

  yipilo yakhe.

  Bekunganamuntu

  Ongasisindisa.

  Sesinethemba

  Lokuthola

  Ukuphila.

  (IKHORASI)

  Wasitjhaphulula ngaye.

  Ngeengazi zakhe was’thenga.

  Sizokuthokoza bekube

  Nini nanini.

(Qala godu amaHeb. 9:13, 14; 1 Pit. 1:18, 19.)