Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Bhinela UJehova—Iingoma Ezitja

UmBuso KaZimu Uyabusa—Sithi Awuze!

Ingoma emnandi yomBuso kaZimu edumisa uJehova ngokubeka uKrestu uJesu esihlalweni sobukhosi.

Siphe Isibindi

Nawe hlanganyela ekuculeni ingoma ebawa uJehova bona asiphe isibindi sokufakaza ngebizo lakhe.

UJehova Libizo Lakho

Dumisa ibizo lakaJehova eliphazimulako, bese utjela abantu ukuthi ungoPhezukoke.

Basize Bazijamele

Mbawe uJehova uZimu bona akuvikele bekakusize ukghone ukukghodlhelela ipilo.

Ipilo Yephayona

Akhutjengise bona umthanda kangangani uJehova nokuthi umsebenzi nepilo oyiphilako le iyakuthabisa.

Sifunana Nabantu Abathanda Ukuthula

Ingoma ekhuthazako eveza indlela esithanda ngayo abantu nokukhuthala kwethu sifuna izimvu zakaZimu eziligugu.

Sitjhumayela Kiwo Woke Umuntu

Yewubhine ngokulunga kwakaJehova nendima esiyidlalako bona yoke imihlobo yabantu ibe netjhebiswano noZimu. Dawnloda umbhino lo namagamakhona.

Ukukhanya Ebumnyameni Bephaseli

Umayezo wethu ukhanya ebumnyameni.

Sisindisa Ipilwabo

Asitjhumayele ngesiyeleliso sakaZimu isikhathi sisesekhona.

Silungiselela Ukutjhumayela

Kumnandi ukuzihlalela emakhaya, kodwana sinawo amandla asenza siphumelele nasitjhumayelako.

Nikwenzele Mina

UJesu uthatha koke esikwenzela abanakwabo abakhethiweko njengokungathi sikwenzela yena.

Isitjhaba Esikhethiweko

UJehova uyawathanda amadodanakhe awakhethe ngomoya, begodu bayakuthanda ukwenza akufisako.

Unikele NgeNdodanakho

Siyamthokoza uJehova ngesipho esikhulu kunazo zoke esakhe saphiwa abantu. Silethela woke umuntu ithemba begodu sisa ekuphileni okungapheliko.

Siyathokoza Ngesihlengo

Isenzo sethando esikhulu ukuzidlula zoke, uJesu wazinikela ngokuzithandela, sisenza simthokoze uJehova bekube nini nanini.

Siyasiza

Tjengisa isifiso sakho sokusebenzela uJehova kinanyana yini akunikela yona.