Dawnloda umbhino omnandi weengoma zobuKrestu ezisetjenziselwa ukudumisa nokukhulekela uJehova uZimu. Ungawuthola ngomvumo wamaphimbo, nge-okhestra nangomthiya odlalwa ngeensimbi.