Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Kunendaba na Bona Khuyini Oyikholelwako?

Kunendaba na Bona Khuyini Oyikholelwako?

Ucabanga bona ukuphila kunayo ihloso? Isazi sokusombuluka kwemvelo u-William B. Provine uthi: “Lokho esikufundileko ngekambiso yokusombuluka kwemvelo kutjho okukhulu kithi, kuthinta indlela esiqala ngayo ukuphila.” Siyini isiphetho sakhe? “Angiwuboni umnqopho wamambala womuntu namtjhana wendawo yoke.”32

Cabanga ngokutjhiwo mamezwi lawo. Nengabe ukuphila akunahloso, bewungekhe ube nomnqopho wokuphila ngaphandle kobana wenze isilinganiso esithileko sezinto ezihle udlulisele nezakhi zakho zefuzo esizukulwaneni esilandelako. Ngemva kokufa, bewuzokutjhabalala kuphele ngawe. Ubuqopho bakho obunekghono lokucabanga, ukubonisana nokucabanga ngokutjhingileko ngehloso yokuphila, bekuzokuba yinto engokwemvelo eyenzeke ngengozi.

Akupheleli lapho. Abanengi abakholelwa ekusombulukeni kwemvelo bathi uZimu akekho namtjhana angekhe angenele eendabeni zabantu. Kodwana, ingomuso lethu belizokuyama ezandleni zabosopolotiki, iimfundiswa nakubadosi phambili bekolo. Nesiqala umlando wamadoda anjalo, ukutjharagana kwezinto, ukulwa nekohlakalo okugubuzese umphakathi bekuzokuragela phambili. Nengabe kwamambala ukusombuluka kwemvelo bekuliqiniso, bekuzokuba nebanga elaneleko lokuphila nganasi isiqubulo sefilosofi: “Asigome sisele ngombana ngomuso siyokufa.”—1 KwebeKorinte 15:32.

IBhayibhili ifundisa okuhlukileko: “Ukuwe [Zimu] umthombo wokuphila.” (AmaRhalani 36:9) Okutjhiwo mamezwi la kuqakatheke khulu.

Nengabe okutjhiwo yiBhayibhili kuliqiniso, ukuphila kunayo ihloso. UMbumbi wethu unehloso enethando efikelela kibo boke abakhetha ukuphila ngokuvumelana nentandwakhe. (UMtjhumayeli 12:13) Ihloso leyo ibandakanya ukuphila ephasini elinganakho ukutjharagana kwezinto, ukulwa nekohlakalo—kubandakanye ngitjho nokufa.—AmaRhalani 37:10, 11; Isaya 25:6-8.

Ngebanga elihle, iingidi zabantu ephasini zombelele zikholelwa bona ukufunda ngoZimu nokumlalela kwenza ukuphila kube nehloso ngaphezu kwanofana yini enye! (Jwanisi 17:3) Ikholo elinjalo alikasekelwa emcabangweni ezimfiso. Ubufakazi busobala—ukuphila kwabunjwa.