Ukuphila Kwabunjwa Na?

Okukholelwako ngokuthi ukuphila kwathoma njani kuqakatheke kwamambala.

Isethulo

Iplanethi yethu yenziwa bona ibe nokuphila? Ifundiso yokusombuluka kwemvelo isekelwe ngokuqinileko emaqinisweni?

Khuyini Okukholelwako?

Ungakholelwa kuZimu bewuhloniphe neBhayibheli. Godu ungayihlonipha nemibono yabososayensi abafundileko abangakholelwa ukuthi ukuphilwa kwabunjwa.

Iplanethi Ephilako

Ipilo ephasini bengeze yaba khona nange okhunye okusekela ipilo kwavele “ngephoso.” Inga-kghani okusephasini kwamane kwazivelela namkha kwabunjwa ngokuhlakanipha?

Ngubani Ozenze Kokuthoma?

Abarhubhululi abaphezu bakophele indalo ekulungiseni imirarwabo yobunjinera. Nange lokhu kufuna isikghwari somtlami kuthiwani ngendabuko?

Ukusombuluka Kwemvelo—iintolwana namaqiniso

Enye ifundiso yokusombuluka kwemvelo kukuthi i-mutations yatjhuguluka yaba ngesinye isitjalo namkha isilwana esihlukileko. Inga-kghani ikolelo le iyintolwana namkha iliqiniso?

Isayensi noGenesisi

?Inga-kghani isayensi ikuphikisile lokho okutjhiwo liBhayibheli?

Kunendaba na Bona Khuyini Oyikholelwako?

Inga-kghani ukukholelwa kwakho ekusombulukeni kwemvelo kuthinta ihlathululwakho ngehloso yepilo?

Irhelo Leencwadi Eziberegisiweko

Qala irhelo leenkhombiso eziberegisiweko encwajaneni le.