Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIQEPHU 1

Qala KuZimu Bona Ube Nomtjhado Othabisako

Qala KuZimu Bona Ube Nomtjhado Othabisako

“Ekuthomeni umdali wenza omduna nomsikazi.”—Matewu 19:4

UJehova * uZimu wenza umtjhado wokuthoma. IBhayibheli isitjela ukuthi wenza umfazi wokuthoma “wamthatha wamusa emuntwini wembaji.” Indlela u-Adamu ebekathabe ngayo wabe wathi: “Lo, lithambo lamathambami nenyama yenyamami!” (Genesisi 2:22, 23) Nanje uJehova usafuna abantu abatjhadileko bahlale bathabile.

Nawutjhadako, ucabanga bona yoke into izokuba semnananeni. Ekhabolakhona, indoda nomfazi abathandana kwamambala bazokuba nayo iimraro. (1 Korinte 7:28) Encwajaneni le, uzokufumana iinkambisolawulo zeBhayibheli ezingathi nazisetjenziswako, zenze umtjhado nomndenakho uthabe.—IRhubo 19:8-11.

 1 MUKELA INDIMA OYINIKELWE NGUJEHOVA

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI: Indoda iyihloko yomndeni.—Efesu 5:23.

Nawuyindoda, uJehova ukulindele bonyana utlhogomele umkakho ngesineke. (1 Pitrosi 3:7) Wamenza bona abe mphelelisakho begodu ufuna wena umphathe ngehlonipho nangethando. (Genesisi 2:18) Kufuze uthande umkakho khulu kangangobana uzimisele ukubeka iintlhogo zakhe qangi kunezakho.—Efesu 5:25-29.

Nawumfazi, uJehova ulindele bonyana uhloniphe indodakwakho ngokudephileko begodu uyisize ifeze indimayo. (1 Korinte 11:3; Efesu 5:33) Sekela iinqunto zayo begodu ubambisane nayo ngehliziywakho yoke. (Kolose 3:18) Nawenza njalo, uzokuba muhle endodenakwakho nakuJehova.—1 Pitrosi 3:1-6.

ENINGAKWENZA:

  • Akhe ubuze umlinganakho bona ungaba njani yindoda namkha umfazi ongcono. Lalelisisa, wenze ngakho koke bona uthuthukise

  • Yiba nesineke. Kuzonithatha isikhathi nobabili ukufunda indlela yokuthabisana

2 TLHOGOMELA AMAZIZO WOMLINGANAKHO

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI: Kufuze utlhogomele iintlhogo zomlinganakho womtjhado. (Filipi 2:3, 4) Mphathe njengegugu umlinganakho, ukhumbule bona uJehova ulindele iinceku zakhe ukuthi ‘zibe nomusa kibo boke.’ (2 Thimothi 2:24) “Kunabantu abanamezwi ahlaba njengesabula, kodwana ilimu labahlakaniphileko liyaphilisa.” Ngalokho-ke wabale kuhle amagamakho. (IzAga 12:18) Umoya kaJehova uzokusiza ukhulume ngesineke nangethando.—Galatiya 5:22, 23; Kolose 4:6.

ENINGAKWENZA:

  • Thandazela isizo lokuthi ukwazi ukuzibamba nengqondo ivuleke ngaphambi kobana nikhulumisane ngeendaba eziqakathekileko ninomlinganakho

  • Kucabangisise kuhle ozokutjho nokuthi uzokubeka bunjani

 3 CABANGANI NJENGESIQHEMA

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI: Nanitjhadako, niba “yinyama yinye” ninomlinganakho. (Matewu 19:5) Kodwana nisese babantu ababili abangafaniko kungenzeka ningaboni izinto ngendlela efanako. Ngalokho-ke kutlhogeka ufunde ukuba munye endleleni yokucabanga nemazizweni. (Filipi 2:2) Ubunye buqakathekile nawenza iinqunto. IBhayibheli ithi: “Amaqhinga aqiniswa siseluleko.” (IzAga 20:18) Vumelani iinkambisolawulo zeBhayibheli zininqophise njengombana nenza iinqunto eziqakathekileko ndawonye.—IzAga 8:32, 33.

ENINGAKWENZA:

  • Veza amazizwakho kumlinganakho ingasi imininingwana namkha iimbono kwaphela

  • Thintana nomlinganakho ngaphambi kobana wenze iimbopho

^ isig. 4 UJehova libizo lakaZimu njengombana litjengiswe eBhayibhelini.