Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIQEPHU 2

Thembekani Komunye Nomunye

Thembekani Komunye Nomunye

“Lokho okuhlanganiswe nguZimu akungabi nomuntu ozakwahlukanisa.”—Markosi 10:9

UJehova ufuna bona ‘sithembeke.’ (Mikha 6:8) Lokhu kuqakatheke khulu emtjhadwenenu, ngombana ngaphandle kokuthembeka ngeze kwaba nokuthembana. Ukuthembana kuqakathekile kwenza ithando libonakale.

Namhlanjesi, ukuthembeka emtjhadweni kuyasahlelwa. Bona uvikele umtjhadwakho, kufuze uzimisele ukwenza izinto ezimbili.

 1 UMTJHADWAKHO AWUZE QANGI

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI: “Qinisekani ngezinto eziqakatheke khulu.” (Filipi 1:10, NW) Umtjhadwakho ungenye yezinto eziqakatheke khulu ekuphileni kwakho. Kufuze uze qangi.

UJehova ufuna udzimelele kumlinganakho begodu ‘nizithokozise ngepilo’ ndawonye. (UmTjhumayeli 9:9) Ukwenze kwakhanya bona akukafuzi unganaki umlinganakho kodwana kunalokho nobabili kufuze nifune iindlela zokuthabisana. (1 Korinte 10:24) Yenza umlinganakho azizwe atlhogeka begodu athandwa.

ENINGAKWENZA:

  • Ngaso soke isikhathi qinisekani bona niba nesikhathi ndawonye, umtjheje ngokupheleleko umlinganakho

  • Sebenzisa amezwi athi “thina” kunokuthi uthi “mina”

 2 YELUSA IHLIZIYWAKHO

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI: “Nanyana ngubani oqala umfazi amkhanuke sele ahlobonge naye ngehliziywenakhe.” (Matewu 5:28) Nengabe umuntu uhlala acabanga ngezinto ezisilapheleko, akakathembeki kumlinganakhe.

UJehova uthi kufuze ‘weluse ihliziywakho.’ (IzAga 4:23; Joromiya 17:9) Bona ukghone ukwenza lokhu, kufuze weluse amehlwakho. (Matewu 5:29, 30) Landela isibonelo sakaJobho, owenza isivumelwano namehlwakhe bona angaqali omunye umfazi ngokumkhanuka. (Jobho 31:1) Zimisele ukungabukeli iinthombe zomseme ezisilapheleko. Uzimisele nokubalekela nanyana ngikuphi ukutjhidelana ngendlela evusa ikanuko nomunye umuntu ongasimlinganakho.

ENINGAKWENZA:

  • Kwenze kubonakale kwabanye ukuthi uzinikele ngokupheleleko kumlinganakho

  • Cabangela amazizo womlinganakho, begodu uqede msinyana nanyana ngibuphi ubuhlobo obungenza umlinganakho angatjhaphuluki